Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ВОДОВІДВІДНА МЕРЕЖА МІСТА(повна роздільна система водовідведення)

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання курсового проекту з курсу

“Мережі та споруди водовідведення”

для студентів базового напряму “Водні ресурси”

Затверджено

на засіданні кафедри

гідравліки та сантехніки

Протокол № 12 від 7. 02. 2005 р.

 

Львів, НУ “ЛП” – 2005

Вербовський О.В., Регуш А.Я., Кончевич Я.М, Вовк Л.І. Водовідвідна мережа міста (повна роздільна система водовідведення):Методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу "Мережі та споруди водовідведення" для студентів базового напряму "Водні ресурси".– Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005 – 20 с.

 

 

Відповідальний за випуск : Жук В.М., канд. техн. наук, доцент

 

 

Рецензенти : Желяк В.І., канд. техн. наук, доцент

Возняк О.Т., канд. техн. наук, доцент

 

 

Вступ

Курсовий проект “Водовідвідна мережа міста” виконується студентами на четвертому курсі у восьмому семестрі. Виконання даного курсового проекту являється ефективним методом закріплення теоретичних знань, здобутих студентами при вивченні дисципліни, з одночасним отриманням навичок самостійної роботи в області проектування і застосування діючих нормативних матеріалів з водовідведення. Виконання проекту підвищує технічний рівень студентів і привчає їх використовувати теоретичні знання для рішення практичних задач в області проектування водовідвідних мереж.

 

1. Об¢єм і склад курсового проекту.

 

Курсовий проект розробляється на стадії, яка відповідає технічному проекту і складається з наступних частин:

– розрахунково-пояснювальної записки – 25-35 с.

– креслень – 1-1,5 листа формату А-І.

 

1.1. Розрахунково-пояснювальна записка.

 

Розрахунково-пояснювальна записка повинна включати в себе:

- прийняті нормативні дані;

- обґрунтування вибору схеми мереж;

- розрахунок кількості стічних вод від населення і від промислових підприємств;

- розрахункові витрати;

- гідравлічний розрахунок запроектованої водовідвідної мережі;

- опис застосованих матеріалів труб, основ під них, стикових з’єднань, колодязів, камер;

- розрахунки по дощовій мережі.

 

1.2. Графічна частина.

 

Графічна частина проекту включає:

– план населеного пункту в масштабі 1:10000 або 1:5000 з нанесенням господарсько-побутових і дощових мереж водовідведення. План міста виконується на форматі А-І;

– поздовжні профілі головного і бокового колекторів господарсько-побутових і дощових мереж. Профілі викреслюються на міліметровому папері;

– план і розрізи дюкера або переходу в масштабі 1:50;

– деталі /план і розріз/. В якості деталей можуть розроблятися оглядові колодязі, з¢єднувальні камери, перехідні колодязі та ін. в масштабі 1:50 або 1:25.

 

2. Порядок виконання курсового проекту.

 

Приступаючи до роботи над курсовим проектом, студенти повинні ґрунтовно вивчити відповідні розділи БНіПу, які стосуються систем водовідведення, норм, гідравлічного розрахунку і конструювання побутових і дощових мереж.

Необхідно ретельно вивчити план населеного пункту і розміщення промислових підприємств по відношенню до житлових кварталів. Особливо уважно треба вивчити рельєф місцевості, так як останній, наряду з іншими факторами впливає на трасування і вибір схеми мережі. Всі житлові квартали необхідно пронумерувати і визначити їх площу.

Проектування водовідвідної мережі міста проводять в наступній послідовності:

2.1. Вивчають вихідні дані об¢єкту.

2.2. Складають загальну частину проекту.

2.3. Здійснюють поділ території, залежно від рельєфу, на басейни водовідведення, вибирають схему водовідведення і проводять трасування мережі, назначають розрахункові ділянки.

2.4. Визначають розрахункові витрати стічних вод.

2.5. Визначають глибину закладання мережі.

2.6. Проводять гідравлічний розрахунок побутової мережі і будують поздовжні профілі.

2.7. Визначають розрахункові витрати дощових вод.

2.8. Розраховують дощову мережу і будують поздовжні профілі.

 

3. Методичні вказівки до проекту з прикладом розрахунку мережі повної роздільної системи водовідведення.

 

3.1. Вихідні дані для проектування.

 

Генплан міста 1:5000
Місце розташування міста, області Одеська обл.
Система водовідведення повна роздільна
Щільність населення, меш/га А Б
Ступінь благоустрою житлових забудов приймати за табл. 2 по пунктах для району А Б
Характеристика ґрунтів супіски
Агресивність ґрунтових вод до бетону не агресивні
Середня глибина залягання ґрунтових вод, м 1,8
Назва підприємства ПП-I завод поліетилену
Об¢єм продукції на добу, т
Об¢єм продукції в максимальну зміну
Коефіцієнт годинної нерівномірності водовідведення виробничих стічних вод 1,2
Кількість змін
Загальна кількість працівників на підприємстві в холодних цехах в гарячих цехах
Кількість працівників які користуються душем в холодних цехах в гарячих цехах
Витрата умовно-чистих вод промислового підприємства, л/с ¾
Норма витрати води на одиницю продукції, м3 4,5
Характеристика кварталів басейну стоку по роду поверхні, % дах і асфальтно-бетонне покриття – 54%, брусчаті і чорні щебеневі покриття – 16%; гравійно-садово-паркові доріжки – 7%, грунтові поверхні без штучного покриття – 11%, газони – 12%.
Домінуюче направлення вітрів в теплий період року північно-західне
       

 

3.2.Загальна частина.

 

Пояснювальна записка до курсового проекту “Водовідвідні мережі міста” складена на основі наступних вихідних даних;

1) завдання виданого кафедрою гідравліки та сантехніки;

2) генерального плану міста в масштабі 1:5000 чи 1:10000;

3) діючих нормативних і довідникових матеріалів по внутрішніх водовідвідних мережах.

Згідно завданню, необхідно запроектувати мережу зовнішнього водовідведення з побудовою профілів по головному колектору і одному з притоків.

 

3.3. Трасування мережі міста.

 

Оскільки рельєф міста плоский, з похилом і=0,0062, з великими кварталами, застосовується об¢ємна схема трасування водовідвідної мережі.

 

3.4. Визначення розрахункових витрат стічних вод.

 

Всі споживачі, які користуються водовідвідною системою, поділяються на такі категорії:

1) постійне населення міста;

2) населення, яке користується спорудами спеціального побутового призначення;

3) мешканці, які тимчасово перебувають і користуються готелями;

4) промислові об¢єкти, які скидають у водовідвідну мережу міста свої побутові, душові, виробничі стічні води.

Згідно завданню на курсовий проект, розрахункові витрати визначаються тільки для споживачів категорії 1 і 4.

Розрахункові витрати стічних вод визначаються окремо для населення і для промислових підприємств.

 

3.4.1. Витрати побутових стічних вод від населення.

 

Середньодобова витрата побутових стічних вод району міста визначається по формулах:

, л/добу;

, л/добу.

де , відповідно розрахункова кількість мешканців, які проживають в районі А і Б;

, середньодобова норма водовідведення на одну людину за добу в л, приймається при заданому ступені благоустрою будинків району згідно завданню, у відповідності з [1].

Кількість мешканців і визначається за формулами:

, меш;

, меш,

де , –відповідно площі районів А і Б;

, – щільність населення районів А і Б.

Для визначення середньої витрати стічних вод з площі стоку вводиться поняття питомого стоку або модуля стоку. Модуль стоку визначається для кожного району міста за формулою:

, л/с·га.

Середня секундна витрата:

, л/с.

Сумуючи площі окремих кварталів кожного району (табл. 1), отримаємо:

га;

га.

Кількість мешканців:

меш;

меш.

Середньодобова витрата від кожного району:

л/добу;

л/добу.

Модуль стоку:

л/с·га;

л/с·га.

 

Таблиця 1

Визначення середніх витрат стічних вод від житлових кварталів міста

 

№ кварталів Код ділянки стоку Величина площі стоку Середня витрата з ділянки
см2 га
         

 

Район А л/с·га
а б в г 1,71 1,81 1,71 1,81 0,43 0,45 0,43 0,45 0,79 0,83 0,79 0,83
а б в г 3,68 3,88 3,68 3,88 0,92 0,97 0,92 0,97 1,69 1,68 1,69 1,68
а б в г 3,26 3,46 3,26 3,46 0,82 0,86 0,82 0,86 1,51 1,58 1,51 1,58
а б в г 3,94 4,16 3,94 4,16 0,98 1,04 0,98 1,04 1,80 1,91 1,80 1,91
а б в г 3,49 3,71 3,49 3,71 0,87 0,93 0,87 0,93 1,60 1,71 1,60 1,71
а б в г 4,025 4,05 4,025 4,05 1,00 1,01 1,00 1,01 1,84 1,86 1,84 1,86
         
а б в г 3,41 3,63 3,41 3,63 0,85 0,91 0,85 0,91 1,56 1,67 1,56 1,67
а б в г 2,78 5,36 5,98 6,46 0,69 1,34 1,47 1,62 1,27 2,47 2,70 2,98
а б в г 5,67 6,03 5,67 6,03 1,42 1,51 1,42 1,51 2,61 2,78 2,61 2,78
а б в г 5,53 3,69 2,80 5,48 1,38 0,93 0,70 1,37 2,54 1,71 1,29 2,52
а б в г 5,45 2,23 1,24 1,34 0,61 0,56 0,31 0,34 1,12 1,03 0,57 0,63
  а б в г 5,38 6,35 5,38 6,35 1,35 1,59 1,35 1,59 2,48 2,93 2,48 2,93
а б в г 1,80 1,38 0,50 2,30 0,44 0,34 0,13 0,58 0,81 0,63 0,24 1,07
  а б в г 4,35 6,62 5,55 5,31 1,09 1,66 1,39 1,32 2,01 3,05 2,56 2,43
Всього FA=55.46 га
Район Б л/с·га
а б в г 5,52 6,24 5,52 6,24 1,38 1,56 1,38 1,56 1,09 1,23 1,09 1,23
а б в г 5,64 6,37 5,64 6,37 1,41 1,59 1,41 1,59 1,11 1,26 1,11 1,26
а б в г 5,17 5,39 5,17 5,39 1,29 1,35 1,29 1,35 1,02 1,07 1,02 1,07
а б в г 5,28 5,50 5,28 5,50 1,32 1,38 1,32 1,38 1,04 1,09 1,04 1,09
а б в г 4,23 4,17 4,23 4,17 1,06 1,04 1,06 1,04 0,84 0,82 0,84 0,82
а б в г 4,32 4,26 4,32 4,26 1,08 1,08 1,08 1,08 0,85 0,85 0,85 0,85
а б в г 3,99 4,41 3,99 4,41 0,99 1,10 0,99 1,10 0,78 0,87 0,78 0,87
а б в г 4,08 4,49 4,08 4,49 1,02 1,12 1,02 1,12 0,81 0,88 0,81 0,88
а б в г 2,82 3,18 2,82 3,18 0,71 0,79 0,71 0,79 0,56 0,62 0,56 0,62
а б в г 3,60 1,96 0,95 2,11 0,90 0,49 0,24 0,53 0,71 0,39 0,19 0,42
Всього FБ=44,09 га

 

Всього по місту: га.

3.4.2. Розрахункові витрати виробничих стічних вод

 

Зосереджена витрата від промислових підприємств визначається як сума витрат виробничих, побутових і душових стічних вод для максимальної зміни.

Розрахункові витрати виробничих стічних вод визначається за формулами:

, м3/добу;

, л/с,

 

де m – норма водовідведення на одиницю продукції в м3 /задане у завданні/;

П - об¢єм випущеної продукції за добу, в т;

П¢ - те саме, в зміну з максимальним випуском продукції в т;

Т = 8 – число годин роботи обладнання;

Кгод – коефіцієнт годинної нерівномірності водовідведення виробничих стічних вод.

м3/добу;

л/с.

Розрахунки побутових стічних вод підприємств визначаються за формулами: середньодобове водовідведення:

, м3/добу;

м3/добу;

 

витрата в максимальну годину:

, м3/год;

 

м3/год;

розрахункова секундна витрата:

, л/с;

л/с.

 

N1, N2 – кількість працівників за добу при нормі водовідведення відповідно 25 і 45 л на одну людину;

N3, N4 – кількість працівників в зміну з максимальною кількістю працюючих при нормі водовідведення відповідно 25 і 45 л на одну людину;

K1, K2 – коефіцієнти годинної нерівномірності водовідведення (в гарячих цехах – 2,5; в холодних – 3).

Витрати душових стічних вод промислового підприємства визначаються за формулами:

середньодобове водовідведення:

, м3/добу;

м3/добу;

годинна витрата:

, м3/год;

м3/год;

розрахункова секундна витрата:

, л/с;

л/с;

N5, N6 – кількість працівників які користуються душем за добу при нормі водовідведення відповідно 40 і 60 л на одну людину;

N7, N8 – кількість працівників які користуються душем в зміну з максимальною кількістю працюючих при нормі водовідведення відповідно 40 і 60 л на одну людину.

Витрати побутових і душових стічних вод визначається по змінах (табл.2 і 3). При тризмінній роботі промислового підприємства розподіл робітників по змінах приймається: в першій – 50%, в другій – 30%, в третій – 20% від загальної кількості працюючих.

Сумарна розрахункова витрата стічних вод від промислового підприємства при тризмінній роботі визначається по формулі:

, л/с.

Значення , , приймаємо з табл. 2 і 3.

л/с;

л/с;

л/с;

л/с

 

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.