Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Модуль 2. Література доби ВідродженняКафедра світової літератури

 

ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

САМОСТІЙНА РОБОТА

З курсу

«Історія зарубіжної літератури

(Середньовіччя. Відродження)»

Освітньо-кваліфікафійний рівень: бакалавр

Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки

Напрям підготовки: 6.020303

Філологія. Мова і література (англійська, німецька)

 

Денна форма навчання

Групи – Ін-16, Ін-17, Ін-18, Ін-19

Семестр: 2

 

Укладач – канд. філол. н., доц. Тарасова Н.І.

 

 

Полтава – 2016

 

ЗМІСТ МОДУЛІВ

Модуль 1. Література середніх віків

Практичні заняття

Тематика і зміст практичних занять Література
Практичне заняття №1 ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ ГЕРОЇЧНИЙ ЕПОС План 1. Епос і його давні корені, еволюція епосу. 2. Особливості іспанського героїчного епосу. ("Пісня про мого Сіда": будова, характер-ристика образів.). 3. Сюжетні корені "'Пісні про Нібелунгів", будова, характе-ристика образів. 4. Розвиток героїчного епосу Франції ( "Пісня про Ролан-да": уславлення в поемі воїн-ської доблесті та вірності ри-царя монарху; засудження свавілля феодалів; художня майстерність). 5. Шкільне вивчення героїч-ного епосу. Завдання 1. Порівняти образи а) Ролан-да й Олівера, б) Роланда і Ганелона. 2. Законспектувати статтю: Тарасова Н. Типологічні подібності в героїчних епосах допомагають виявити порівняльні таблиці. На матеріалі „Пісні про Роланда”, „Пісні про мого Сіда”, „Пісні про Нібелунгів” // Всесв. літер. в серед. навч. закладах України. – 2004. – №10. – С.26-28. Астахова А. А. „Пісня про Роланда” серед інших середньовічних епосів // Тема. – 2005. – №1-2. – С. 126-130. Жирмунский В.М. Народный героический эпос: Сравнительно-исторические очерки. – М. - Л, 1962. Кругла Л. В. "Ідуть до нас сказання давнини..." Два уроки з вивчення "Пісні про Роланда”// Всесвіт. літер. та культ. в навч. закладах України. – 2005. – №6. – С.23-26. Мелетинский С.М. Происхождение героического эпоса. Ранние и архаические памятники. – М., 1963. Сергованцева Г. Взгляд, обращенный в прошлое: Матер. к уроку-сопоставлению „Песни о Роланде” и „Слова о полку Игореве” // Заруб. літер.: Додаток до газ. „Шкільний світ”. – 2005. – №35. – С. 6-8. Смирнов А. А. Из истории западноевропейской литературы. – М.-Л., 1965. Смирнов А. А. Средневековая литература в Испании. – Л., 1969. Тарасова Н. Типологічні подібності в героїчних епосах допомагають виявити порівняльні таблиці. На матеріалі „Пісні про Роланда”, „Пісні про мого Сіда”, „Пісні про Нібелунгів” // Всесв. літер. в серед. навч. закладах України. – 2004. – №10. – С.26-28. ПІДРУЧНИКИ
«СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ»-ВЕРШИННИЙ ТВІР ДАВНЬОРУСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ План 1.Історія відкриття «Сло-ва…». Питання авторства. 2.Ідейно-тематична своєрід-ність. 3.Особливості будови твору.4.Історична основа та фон. Завдання 1.Скласти таблицю: «Слово…» і «Пісня про Роланда»: спільні та відмінні риси. 2. Укласти ОСС «Образна система твору». Водовозов Н.В. История древнерусской литературы. – М., 1966. – С. 81-97; С. 111-115; С. 120-129; С. 145-160. Гудзий Н.К. История древнерусской литературы. – М., 1966. – С. 119-147; С. 179-231. История русской литературы ХI-ХVII веков: Учебник... / Д.С. Лихачев, Л.А. Дмитриев, Я.С. Лурье и др. / Под ред. Д.С. Лихачева. – М., 1985. Кусков В. В. История древней русской литературы. – М., 1977. – С. 75-95; 109-124. Лихачев Д.С. «Слово о полку Игореве» и культура его времени. – Л., 1985. Лихачев Д.С. Слово о полку Игореве – героический пролог русской литературы. – Л., 1977. Рыбаков Б. А. «Слово о полку Игореве» и его современники. – М., 1971. Рыбаков Б. А. Русские летописцы и автор «Слова о полку Игореве». – М., 1972. Скляренко В.Г. "Темні місця" в "Слові о полку Ігоревім'' // Мовознавство. – 2000. – №2-3. – С. 3-10. Яценко Б. Похід Ігоря Сіверського 1185-го року: політичні та літературні аспекти //Слово і час. – 2000. – №6. – С. 24-30. ПІДРУЧНИКИ
Практичне заняття №2 РИЦАРСЬКА (КУРТУАЗНА) ЛІТЕРАТУРА План 1. Причини розквіту рицарської культури і літератури в ХІІ – ХІІІ ст. 2. Роль Провансу в розвитку рицарської лірики. Поезія трубадурів, труверів, мінезингерів (основні форми, тематика). 3. Характер рицарського роману (основні цикли, тематика). 4. "Роман про Трістана та Ізольду" Жозефа Бедьє: розкриття духовного світу героїв, психології кохання. 5. Шкільне вивчення рицарської літератури. Завдання 1. Порівняти образи Ізольди Білокурої і Февронії (за давньоруською "Повістю про Петра та Февронію" (ХVІ ст.)). 2. Навести приклади використання зазначених сюжетів у творах мистецтва. Борецький М. Світ поезії вагантів // Заруб. літер. – 2004. - №27. – С. 15-24. Гвоздев А.А. Возрождение рыцарской поэзии // Гвоздев А. А. История западноевропейской литературы. – М., 1946. – С. 86-94. История древней русской литературы XI-XVII веков / Под ред. Д.С. Лихачева. – М., 1985. Коптілов В. "Любов одна, як смерть одна": середньовічний роман про Трістана та Ізольду // Вікно у світ. – 2000. – №1. – С. 5-50. Мейлах М.Б. Язык трубадуров. – М., 1975. Михайлов А.Д. Французский рыцарский роман и вопросы типологии жанров в средневековой литературе. – М., 1976. Повесть о Петре и деве Февронии / Подгот. текстов и исследование Р.П.Дмитриевой. – Л., 1979. Поэзия трубадуров. Поэзия миннезингеров. Поэзия вагантов / Вступ. ст. Б.Пуришева. – М., 1974. – Т.23 (Библ. всемир. литер. (серия первая). «Роман про Трістана та Ізольду» Ж.Бедьє та поема «Ізольда Білорука» Лесі Українки: компаративний дискурс // Ткачук М.П. Наративні моделі українського письменства. – Тернопіль: ТНПУ; Медобори, 2007. – С. 310-327. Чёрная С. Эстетический идеал поэзии трубадуров // Заруб. літер.: Додаток до газ. „Шкільний світ”. – 2005. – №46. – С. 10-13. ПІДРУЧНИКИ
МІСЬКА ЛІТЕРАТУРА СЕРЕДНІХ ВІКІВ План 1.Причини виникнення міської літератури та її реалістичний характер. 2.Жанри і стиль міської літератури (фабліо, шванки). 3.„Роман про Ренара” (роман про Лиса) – найвизначніший твір тваринного епосу міської літератури: структура, образна система, проблема авторства. 4.Розвиток алегоричної поезії (В.Ленгленд. „Видіння про Петра-Орача”, „Роман про Троянду”). 5.Своєрідність розвитку міської драми, її жанри. Завдання 1. Скласти ОСС до 4 пункту плану. Богодарова Н. А. Городские мотивы в английской политической поэзии XIV – нач. XV в. // Средние века. – М., 1982. – Вып. 45. – С. 81-103. Зарубіжна література ранніх епох. Античність. Середні віки. Відродження / Ф.І. Прокаєв, ін.. – К., 1994. – С. 169-172. История зарубежной литературы. Средние века и Возрождение / Алексеев М.П. и др./ – М., 1987. – С.108-138. Ковалева Т.В. и др. Литература средних веков и Возрождения. – Минск, 1988. – С.64-67. Коптілов В. Пригоди Лиса Ренара // Заруб. літер. – 2000. – №23. – С. 7-8. Шаповалова М.С., Рубанова Г.Л., Моторний В.А. Історія зарубіжної літератури. Середні віки та Відродження. – Львів: Вища шк., 1982. – С.114-139. ПІДРУЧНИКИ
Практичне заняття №3 ДАНТЕ–ОСТАННІЙ ПОЕТ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ І ПЕРШИЙ ПОЕТ НОВОГО ЧАСУ МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ План 1. Італія на межі ХІІІ - ХV ст. 2. Новаторські тенденції "Нового життя" Данте. 3. "Божественна комедія" Данте - філософсько-художній синтез середньовічної культури і пролог до літератури Нового часу: * історія написання комедії, * її зв'язок з літературою видінь та алегоричною поезією середніх віків, * композиційні особливості та назва твору. 4. Релігійно-філософські погля-ди творця комедії; реалістичні елементи в творіі. 5. Данте й Україна. Завдання 1. Скласти розгорнутий план до 4 пункту плану. 2. Визначити архітектоніку комедії. 3. Підготувати контрольну роботи за І модулем. 4. Принести на перевірку: * Щоденник читача. * Словник літературознав-чих термінів. Бокаччо Джованні. Про походження, життя, вдачу й науку Данте Аліг'єрі та про твори, ним написані // Всесвіт. –1971. – №12. – С. 141-165. Голенищев-Кутузов И.Н. Биография Данте. – М., 1967. Голенищев-Кутузов И.Н. Творчество Данте и мировая культура. – М., 1971. Гузь О. У пошуках «правоти путі». Сенс подорожі героя поеми Данте Аліг’єрі “Божественна комедія» до потойбічного світу. 9 клас // Заруб. літер.: Додаток до газ «Шкільний світ». – 2007. - №45. – С. 3-12. Дантовские чтения. 1971. – М., 1971. Дантовские чтения. 1973. – М., 1973. Доброхотов А.Д. Данте Алигьери. – М., 1990. Елина Н.Г. Данте. – М., 1965. Лазарев В.Н. Происхождение итальянского Возрождения. – М., 1956-1959. – Т. 1, 2. Модестов І.О. Данте Аліг'єрі. – К., 1965. Петрова О. Данте Аліг’єрі у XX столітті // Сучасність. – 2006. – №11-12. – С. 84-129. Сутуева Т.О. Данте Алигьери (1265-1321) // Сутуева Т.О. Очерки литературы итальянского Возрождения. – М., 1964. – С. 23-79. Франко I. Данте Аліг'єрі (життя поета і вибір із його поезії). – К., 1965. Угрин О. П. Графічні схеми як засіб пізнання Дантової моделі Всесвіту: Урок - екскурсія за "Божественною комедіею" Данте // Всесвіт. літер. в серед. навч. закладах України. – 1997. – №9. – С. 28-33. Елина Н.Г. Проза «Новой жизни» // Дантовские чтения. 1973. – М., 1973. – С. 142-185. Китова С. Про Данте і Шевченкове пекло // Укр. мова і літ. в серед. школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. — 2001. – №3. – С.54-62. Ніколенко О. Вивчення поеми Данте Аліг'єрі "Божественна комедія" в 9 класі: Система уроків // Всесвіт. літер. в навч. закладах України. – 2001. – №6. – С. 12-25. ПІДРУЧНИКИ

Самостійна робота

Зміст самостійної роботи Література
Самостійна робота №1 Література періоду розкладу общинно-родового устрою і зародження феодальних відносин Завдання 1. Проаналізувати твори: 1) вар. „Бій Кухуліна з Фердіадом”. 2) вар. „Сага про Вольсунгів”. 3) вар. „Вигнання синів Уснеха”. 4) вар. „Пророцтво пророчиці”. 5) вар. „Видіння Гюльви”. 2. Скласти тести до поеми „Беовульф”. 3. Укласти бібліографію до теми.  
Самостійна робота №2 Життєрадісні і волелюбні рубаї поета Омара Хайама Завдання 1.Тезово дати відповідь на питання „Персько-таджицька література та жанр рубаї в ХІ-ХІІІ ст.” 2.Визначити художні засоби мови О. Хайама на прикладі його рубаї (на вибір). Омар Хайам в созвездии поэтов: Антология восточной лирики. – СПб, 1997. Скобельська О. Омар Хайам – цар філософів Сходу і Заходу // Всесв. літер. та культура в навч. закладів України. – 2005. - №10. – С. 8-13. Султанов Ш.З., Султанов К.З. Омар Хайам. – М., 1987. Хроменко І.А. «Боюсь неправедно прожити на землі»: Система уроків з вивчення творчості Омара Хайяма. 8 клас // Зарубіжна література в школах України (Київ). – 2007. - №4. – С. 7-14. ПІДРУЧНИКИ
Самостійна робота №3 Розквіт китайської лірики у творчості Лі Бо, Ду Фу Завдання 1.Скласти хронологічну таблицю життя і творчості: 1) вар.- Лі Бо , 2) вар. - Ду Фу. 2.Визначити тематичні групи лірики: 1) вар.- Лі Бо , 2) вар. - Ду Фу. 3.Проаналізувати 2 вірші (на вибір): 1) вар.- Лі Бо , 2) вар. - Ду Фу (визначити: мотив твору, тип ліричного героя, віршований розмір, образну сферу, художні засоби). Алексеев В.М. Китайская литература. Избранные труды. – М., 1978. Бежин Л.Е. Ду Фу. – М., 1987. Желоховець А. Н. Иероглиф в искусстве//Искусство стран Востока. – М., 1986. История Востока: В 2 т. – Т. I. – М., 1994. Кажун А. Н., Лубянова Т. В. Національна своєрідність поетичного змісту та форми в китайській ліриці // Заруб. літер. в навч. закладах України. – 2001. – №12. – С. 29-30. Султанов Ю. І. Національна своєрідність поетичного змісту та форми в китайській ліриці доби середньовіччя // Заруб. літер. в навч. закладах України. – 2001. – №2. – С. 35-38. Рилина И. Философия жизни китайской поэзии эпохи тан / Ли Бо, Ду Фу и др.// Всесв. літер. та культ.в навч. закладах України. – 2002. – №1. – С.49-55. ПІДРУЧНИКИ
Самостійна робота №4 «Витязь у тигровій шкурі Ш.Руставелі – яскрава пам’ятка грузинського епосу Завдання 1.Скласти ОСС до твору за блоками: * „Жанрова своєрідність”. * „Особливості будови”. * „Образна система”. 2.Виписати афоризми з твору. Бажан М. Безсмертна поема „Витязь в тигровій шкурі”// Хроніка. – 2000. – 2001. – №43. – С.47-98. Брагинский И.С.Проблемы типологии средневековых літератур Востока. – М.: Наука, 1991. – 386 с. Быцько О.К. «Ренессанс в его мажорном звучании»: Методлические рекомендации к вступительному уроку по изучению поэмы Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре» // Русская словесность в школах Украны. – 2005. – №4. – С.24-30. Гулак М. Про „Барсову шкуру” Руставелі // Хроніка. – 2000-2002. – №47, 48. – С. 138-147. Кирилюк З.В. Література Середньовіччя. – Харків, 2003. Насмінчук Г. Поема Шота Руставелі „Витязь у тигровій шкурі”// Дивослово. – 1994. – №5,6. – С.42-46. Русская и грузинская средневековые литературы. – Л., 1979. ПІДРУЧНИКИ

 

Модуль 2. Література доби Відродження

Практичні заняття

Тематика і зміст практичних занять Література
Практичне заняття №4 ЕПОХА РАННЬОГО ВІДРОДЖЕННЯ В ІТАЛІЇЇ План 1. Петрарка — родоначальник італійського гуманізму, пер-ший гуманіст доби Від-родження: "Канцоньєре" ("Книга пісень") — справа всього творчого життя поета. Петрарка й Україна. 2. Боккаччо - зачинатель нової європейської прози. 3."Декамерон" – енциклопедія італійського життя епохи Відродження: * композиція, * образна система, * тематичне багатство твору. 4. Художня майстерність Бок-каччо-новеліста. 5. Боккаччо і сучасність. Завдання 1.Скласти таблицю за «Декамероном» Боккачо за схемою  
№ п/п Тема-тика новел Номер новели і день Основні персонажі

2.Довести, що твір має дидактичне спрямування.

Бажан М. Петрарка у східнослов'янському світі // Всесвіт. – 1981. – № 8. – С. 156-161. Брагина Л.М. Культура Возрождения в Италии XVI в. // История культуры стран Западной Европы в эпоху Возрождения. – М., 1999. – С.70-113. Брагина Л.М. Дж. Боккаччо // Брагина Л.М. Итальянский гуманизм. Этические учения XIV-XV веков. – М., 1977. – С.76-98. Бранка В. Боккаччо средневековый / Пер. с итал. – М., 1983. Гнедич П.П. Италия в эпоху Возрождения // Гнедич П.П. Всемирная история искусств. – М., 1999. – С. 331-398. Наливайко Д. Перший гуманіст // Всесвіт. – 1974. – № 8. – С. 148-158. Сутуева Т.О. Франческо Петрарка (1304-1374) // Сутуева Т.О. Очерки литературы итальянского Возрождения. – М., 1964. – С.80-119. Томашевский Н. На пути к "Декамерону" // Томашевский Н. Традиция и новизна. – М., 1981. – С. 157-173. Хлодовский Р.И. Декамерон. Поэтика и стиль. – М., 1982. Хлодовский Р.И. Франческо Петрарка: Поэзия гуманизма. – М., 1974. ПІДРУЧНИКИ
Практичне заняття №5 ФРАНЦУЗЬКЕ ВІДРОДЖЕННЯ План 1. Роман „Гаргантюа і Пантагрюель" Франсуа Рабле – вершина французької рене-сансної літератури: * Історія написання роману, його сюжетна основа. * Гуманістичні ідеали Рабле. * Педагогічні погляди автора. * Сатира на феодалізм і схоластику в романі. * Зв'язок твору Рабле з народною творчістю. * Ідеальне суспільство. Те-лемське абатство. 2. Вивчення роману в школі. Завдання 1. Виписати приклади комічного в романі. 3. Дати відповідь на питання «Які елементи системи навчання і виховання, запропоновані Рабле, наявні і в сучасній школі?». Анисимов И. Живая жизнь классики: Очерки и портреты. – М., 1974. – С.27-47. Анисимов И. Французская классика со времен Рабле до Ромена Роллана. – М., 1977. – С.5-24. Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса // Бахтин М.М. Литературно-критические статьи. – М., 1986. – С.291-352. Затонский Д. «Сказки о ренесанссном принце, или Карнавальные герои посреди ловушек бытия / Ф.Рабле. Гаргантюа и Пантагрюель // Вікно в світ. – 2000. – №1. – С.51-71 Пинский Л.Е. Смех Рабле // Пинский Л.Е. Реализм эпохи Возрождения. – М., 1964. – С.87-223. ПІДРУЧНИКИ
Практичне заняття №6 ШЕКСПІР – ГЕНІАЛЬНИЙ АНГЛІЙСЬКИЙ ПОЕТ І ДРАМАТУРГ ДОБИ ВІДРОДЖЕННЯ. План 1. Сонет як жанр літератури. Ознаки та особливості англійського сонету. Цикл сонетів Шекспіра. 2. Заглиблення в людську психологію, поетизація людини та краси її почуттів, оспівування кохання і дружби в сонетах Шекспіра. 2. Особливості історичних хронік Шекспіра (трагедійний „Річард III”, пройнятий духом комедії "Генріх IV”). 3. „Гамлет": * джерело сюжету; * жанрово-композиційні особливості; * проблематика; * система образів трагедії (Гамлет, Озрик, Лаерт, Офелія, ін.). 4."Отелло" Шекспіра – траге-дія „обманутої довіри”: * історія сюжету, * проблематика; * система образів трагедії. 5. Шекспір і Україна. Завдання 1. Написати міні-твір на тему «Чи принесло Дездемоні щастя кохання до Отелло?». 2. Скласти ОСС до трагедії «Отелло» на підтвердження (чи заперечення) того, що це трагедія «обманутої довіри». Аникст А.А. Шекспир. Ремесло драматурга. – М., – 1974. Аникст А.А. Трагедия Шекспира "Гамлет". – М., 1986. Аникст А.А. Театр епохи Шекспіра. – М., 1965. Барг М.А. Шекспир и история. – М., 1976. Гречанюк С.М. Гамлет як загадка // Гречанюк С. Вічні книги. – К., 1991. – С.223-258 Комарова В. П. Личность и государство в исторических драмах Шекспира. – Л., 1977. Кузнєцова О.В. Шекспір у кіномистецтві, музиці, образотворчому мистецтві // Заруб. літер.—2004. – №41. – С.10-11. Маранцман В.Г. Родство гениев (Сравнительный анализ творчества Шекспира ("Тимон Афинский") и Пушкина ("Скупой рыцарь") // Відродження. – 1993. – № 1 – С.54-58. Морозов Ю.Г. Личностный смысл действительности и художественно семантический анализ литературного произведения (на примере "Гамлета" У.Шекспира, "І Архімед. і Галілей..." Т.Шевченко, "Шинели" П.Гоголя) // Відродження. – 1993. – № 3-4. Наливайко Д. Шекспір – українською // Літературна панорама. 1987. – К.,1988. Вип.2. – С.187-191. Одарченко П. Леся Українка і У.Шекспір // Відродження. – 1996. – № 2. Пинский Л.Е. Шекспир. Основные начала драматургии. – М., 1971. Урнов М.В., Урнов Д.М. Шекспир. Движение во времени. – М., 1968. Холлидей Ф.Е. Шекспир и его время. – М., 1986. Шаповалова М.С. Шекспір в українській літературі. – Львів, 1976. Шведов Ю. Исторические хроники Шекспира. – М., 1964. Шведов Ю. Эволюция шекспировской трагедии. – М., 1975. ПІДРУЧНИКИ
Практичне заняття №7 РОМАН СЕРВАНТЕСА "ДОН КІХОТ" - ТРАГІКОМІЧНИЙ ЕПОС ІСПАНСЬКОГО ЖИТТЯ План 1. Роман "Дон Кіхот" – пародія на лицарські романи і трагікомічний епос іспанського життя. 2. Система образів роману. 3. Комізм і трагізм: двоїстість образу Дон Кіхота (як істинний мудрець і жалюгідний божевільний). 4. Образ Санчо Панси – уособлення суперечливих рис іспанського характеру; функ-ції другорядних образів у творі. 5. Сервантес і Україна. Завдання 1.Дати тлумачення слову «донкіхотство». 2. Скласти порівняльну таб-лицю «Дон Кіхот і Санчо Панса»: становище, портрет, мета життя, риси характеру тощо (на окремих аркушах). Вагно В.Е. Дорогами "Дон Кіхота". – М., 1988. Державин К. Н. Сервантес. – М., 1958. Пискунова С. Истоки и смысл смеха Сервантеса // Вопросы литературы. – 1995. – №2. – С.143-169. Пинский Л.Е. Сюжет «Дон Кихота» и конец реализма Возрождения // Пинский Л.Е. Реализм эпохи Возрождения. – М., 1961. Снеткова Н.П. «Дон Кихот» Сервантеса. – М., 1970. Тимченко Р.М Франко і Сервантес //Іван Франко і історико-літературний процес: Матер. наук. конференції. – К., 1968. – С.56-59. Цюрюпа Э.Я. Бессмертие Дон Кихота. – М., 1977. Штейн А.Л. История испанской литературы (Средние века и Возрождение). – М.,1976. – С. 117-148. Ярмолюк Г. Сервантес і Сковорода. Чи можна їх поставити поряд?: Порівняльна характеристика їхньої творчої уяви, ставлення до навколишнього світу, до ідеалу // Відродження. – 1996. – №3. – С.75-76. ПІДРУЧНИКИ

Самостійна робота

Зміст самостійної роботи Література
Самостійна робота №5 Епоха Відродження в Німеччині Завдання 1. Проаналізувати твори за варіантами: 1) вар.: „Тіль Ейленшпігель”. 2) вар.: "Історія про доктора Фауста". 3) вар.: "Корабель дурнів" Себастіана Бранта. 4) вар.: "Листи темних людей".   Анучина Л.В. Відродження в Німеччині // Основи художньої культури: Навч. посібн. – Xарків, 1997. – С.164-166. Володарский В.М. Культура Германии в конце XV-XVI в. // История культуры стран западной Европы в эпоху Возрождения: Учебник. – М.,1999. – С.114-158. Жирмунский В.М. Очерки по истории классической немецкой литературы. – Л., 1972. История немецкой литературы: В 3 т. – М., 1985. Коган Р.М. Мастера немецкого Возрождения // Преподавание истории в школе – 1999. – № 1. – С.4-13. Культура Германии // Всемирная история: В 24 т.Минск, 1996. – Т.10. Возрождение и Реформация. – С.109-133. Немецкие народные баллады / Сост. А.А.Гурин. – М., 1983. Пуришев Б. Очерки немецкой литературы 15 -17 в.в. – М., 1955. ПІДРУЧНИКИ
Самостійна робота №6 Епоха Відродження в Англії Завдання 1. Проаналізувати твори: 1) вар.: Д.Чосер. „Кентерберійські оповідання”. 2) вар.: Т. Мор. „Утопія”. 3) вар.: Ф.Бекон. „Нова Атлан-тида”. 4) вар.: К.Марло. „Трагічна історія доктора Фауста”. 5) вар.: Ленгленд. «Видіння про Петра-Орача». 6) вар.: Балади про Робіна Гуда. 7) вар.: Балади про Вільгельма Телля. Алексеев М.П. Из истории английской литературы. – М., Л., 1980. Аникин Г.В., Михальская Н.П. История английской литературы. – М., 1975. Богодарова Н.А. Джеффри Чосер: штрихи к портрету // Средние века. – М., 1990. – Вып. 53. – С.213-225. Кашкин И. Джеффри Чосер // Чосер Д. Кентерберийские рассказы. – М., 1988. – С.5-26. Попова М.К. Проблемы реализма в раннем английском возрождении и «Кентерберийские рассказы» Чосера // Вестн. Ленингр. ун-та. Серия история, яз. и литер. – 1980. – Вып.3. – №14. – С.50-55. Алексеев М.П. Из истории английской литературы. – М. – Л., 1980. Алексеев М.П. Славянские источники «Утопии» Томаса Мора // Алексеев М.П. Английская литература: Очерки и исследования. – Л., 1991. – С.5-71. Варшавский А.С. Опередивший время. Томас Мор: Очерк жизни и деятельности. – М., 1967. Осиновский И.Н. Томас Мор. – М., 1964. Осиновский И.Н. Томас Мор. Утопический коммунизм, гуманизм, реформация. – М., 1978. Парфенов А.Г. Кристофер Марло. – М., 1964. ПІДРУЧНИКИ
Самостійна робота №7 Творчість Шекспіра Завдання Проаналізувати твори: 1) вар. : „Король Лір”. 2) вар. : „Макбет”. 3) вар.: „Ромео і Джульєтта”. 4) вар. : „Венеціанський купець”. 5) вар. : „Сон літньої ночі”. 6) вар. : „Дванадцята ніч”. 7) вар. :„Приборкання непокірної” 2. Скласти ОСС до зазначених творів за варіантами. Аникст А.А. Шекспир. Ремесло драматурга. – М., – 1974. Бусарева В.Р. «Ромео и Джульетта» (урок литературы и музыки с использованием интерактивных компъютерных технологий // Музыка в школе. – 2007. - №2. – С. 48-58. Дьоміна А.А., Максимчук В.Б. та ін. Дидактична інтеграція: трагедія Вільяма Шекспіра «Ромео і Джульєтта» // Всесв. літер. та культура. – 2006. - №4. – С. 11-16. Пинский Л.Е. Шекспир. Основные начала драматургии. – М., 1971. Сопівник Г.С. Вічна таїна любові: Шекспірівські Ромео і Джульєтта // Всесв. літер. та культура. – 2009. - №11. – С. 16-18. Урнов М.В., Урнов Д.М. Шекспир. Движение во времени. – М., 1968. Холлидей Ф.Е. Шекспир и его время. – М., 1986. Шайтанов И. Трагедия овладевает сонетным словом. «Ромео и Джульетта» // Литературная учеба. – 2009. - №4. – С. 104-123. Шведов Ю. Эволюция шекспировской трагедии. – М., 1975. Шунь Н.Т. Вивчення трагедії Шекспіра «Ромео і Джульєтта» // Заруб. літер. в школі. – 2008. - №5. – С. 22-25. ПІДРУЧНИКИ.
Самостійна робота №8 Епос слов’ян та угорців Завдання 1. Підготуватися до колоквіуму (або написати реферат) за планом. План 1. Далматинська література латиною, італійською і сербо-хорватською мовами в XV-XVI ст. Роль Дубровника. 2. Творчість Контрульєвича, М.Маруліча, Сасіна, Држича, Гундуліча. 3. Епоха Відродження в Угорщині (Я.Панноній, Б.Ба-лаши). 4. Відродження в Чехії (Я.Гус, Б.Лобковіц). 5. Польське Відродження (А.Кржицький, К.Яницький, М.Рей, Я.Кохановський). Андреев В.Д. История болгарской литературы. – М., 1987. Голенищев-Кутузов И.Н. Славянские литературы. – М., 1978. История польской литературы: В 2 т. / Ред.кол.: В.В.Витт и др. – М., 1969. Оболевич В.Б. История польской литературы (Средневековье, Ренессанс). – Л., 1983. Степанович А. Очерки истории сербо-хорватской литературы. – К., 1989. Трофимович К.К., Моторний В.А. Нариси з історії сербо-лужицької літератури. – Львів, 1970 Эпос славянских народов: Хрестоматія / Под ред. П.Г.Богатырева. – М., 1959. ПІДРУЧНИКИ

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.