Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Тема 3. Розвиток Української РСР в 30-ті роки ХХ ст. 

Теми рефератів та індивідуальних навчально-дослідних завдань.

1. Соціально-економічні перетворення в Україні в 30-ті роки ХХ ст.: причини проведення, суть та наслідки.

2. Голодомор 1932 – 1933 рр. в України: причини та наслідки.

3. Суспільно-політичне життя 30-х років в Україні та протиріччя його розвитку.

4. Політичні репресії в СРСР та Україні.

5. Політичне становище Східної Галичини в 1918 – 1938 рр. в складі Польщі.

6. Виникнення та діяльність ОУН.

7. Західноукраїнські землі між двома світовими війнами.

Завдання для самостійної роботи

1. Зробіть порівняльну таблицю соціально-економічного розвитку УСРР в 1920 і 1930 рр. Охарактеризуйте ці зміни, зробіть свої висновки.

2. Чим відрізняється процес промислової модернізації в Україні кінця 20-х – середини 30-х років від аналогічних процесів у західних країнах?

3. Проаналізуйте основні етапи масових репресій в Україні в 30-х роках.

4. Як Ви вважаєте, чи міг бути справжнім демократизм державно-політичного устрою України, декларований Конституцією УРСР 1937 р.? Відповідь обґрунтуйте.

5. Охарактеризуйте боротьбу західних українців, які перебували у 20- 30-х роках ХХ ст. у складі Польщі, Румунії і Чехословаччини, за незалежність і соборність українських земель.

 

Література

Білас І. Репресивно-каральна система в Україні. 1917 – 1953. Кн. 1-2. – К., 1994.

Борисенко В. Курс української історії: З найдавніших часів до ХХ століття. – К.: Либідь, 1998. – 616 с.

Васюта І.К. національно-визвольний рух в Західній Україні (1918 – 1939) // Український історичний журнал. – 2001. – № 5.

Веселова О.М. Висвітлення голоду 1932-1933 років у збірках
документів і матеріалів // Український історичний журнал. - 2003.-
№5.

Гергард 3. Чи був голодомор 1932-1933 років інструментом
ліквідації українського націоналізму?// Український історичний
журнал. - 2005. - №2. - С. 118-131.

Голод 1932-1933 років на Україні: очима істориків, мовою документів. - К., 1990. - 232 с.

Голод на Україні (1931-1933 років). Документи та матеріали //Український історичний журнал. - 1990. - №1. - С. 104-112.

Грицак Я. Нарис історії України: Формування модерної української нації кінця ХІХ – ХХ століття: Навч. посібник. 2-е видання. – К.: Ґенеза, 2000. – 346 с.

Гунчак Т. Україна: перша половина ХХ століття. – К.: Либідь, 1993. – 238 с.

Даниленко В.М., Касьянов Г.В., Кульчицкий С.В. Сталінізм на Україні: 20-30-ті роки. – К.: Наукова думка, 1991.

Дещинський Л.Є., Гаврилів І.О., Зінкевич Р.Д. та ін. Історія України та її державності. Видання 3-е: Навч. Посібник. – Львів: Видавництво «Бескід Біт», 2005. – 368 с.

Заставний Ф. Український голодомор 1932-1933 років та його географія: через призму сучасної демографічної статистики // Географія та основи економіки в школі. - 2003. - №1. - С. 33-37.

Колективізація і голод на Україні (1929 – 1933). Збірн. документів і матеріалів. – К., 1993.

Конквест Р. Жнива скорботи. – К.: Наукова думка, 1993.

Король В. Трагедія голоду 1932-1933 років: погляд з відстані часу //Історія в школі. -2003. -№11-12. - С. 27-33.

Кульчицький С. Причини голоду 1933 р. в Україні // Історія України. - 2003. - №42. - С . 1-8; №43.- С.7-12.

Кульчицький С. Сталінська індустріалізація України //Історія України. - 2004. -№5. - с. 5-11; №6.- С.48-52.

Кульчицький С.В. Голодомори в радянській Україні: схожість та відмінність // Історія в школах України. - 1998. - №3. - С. 19-22

Кульчицький С.В. Опір селянства суцільній колективізації // Український історичний журнал. – 2004. – № 2.

Кульчицький С.В. Україна між двома війнами (1921 – 1939) // Україна крізь віки. Т.11. – К., 1999. – 335 с.

Курс лекцій з історії України та її державності / За наук. ред. Л.Є.Дещинського. – Львів: Видавництво «Бескид Біт», 2005. – 368 с.

Кульчицький С, Максудов С. Втрати населення України від голоду 1933 року // Український історичний журнал. - 1991. - №2. - с.3-10

Мейс Дж. Політичні причини голодомору в Україні (1932-1933 роки). // Український історичний журнал. - 1995. - №1. - С. 34-48.

Машкін О., Войцеховський Ю. «Сталин – это Ленин сегодня»: портрет «червонного диктатора» на тлі його чергових роковин // Історія в школі. – 2004. – № 11-12.

Нагаєвський І. Історія Української держави двадцятого століття. – К.: Знання, 1993. – 413 с.

Нариси з історії суспільних рухів і політичних партій в Україні (ХІХ – ХХ ст..) / Малик Я.Й., Вол Б.Д., Гелів С.Д. та ін.: Навч. посіб. – Львів: Світ, 2001. – 296 с.

Пиріг Р.Я. Документи з історії голоду у фондах архівосховищ України. // Український історичний журнал. - 2003. - №5.

Новітня історія України (1900 – 2000): Підручник / А.Г.Слюсаренко, В.І.Гусєв, В.П.Дрожжин та ін. – К.: Вища шк., 2000. – 663 с.

Політична історія України. ХХ століття. У 6 т. Т. 2: Революція в Україні: політико-правові моделі та реалії (1917-1920) / В.Ф.Солдатенко (кер.), В.Ф.Верстюк. – К.: Ґенеза, 2003. – 488 с.

Політична історія України: Посібник для студ. вищ. навч. закл. / За ред. В.І.Танцюри. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2001. – 488 с.

Пристайко В., Шаповал Ю. Справа «Спілки визволення України». – К., 1995.

Табачник Д. В. Голодомор: навчити, пам'ятати, досліджувати: (з виступу на спеціальному засіданні ВР з питань голодомору в Україні 1932-1933 роках) // Урядовий кур'єр. - 2003. -№87 (15 травня).

Українська державність у ХХ столітті: Історико-політологічний аналіз / О.Дергачов (кер. авт.колективу) – К.: Політична думка, 1996. – 434 с.

Україна в ХХ столітті: Зб. документів і матеріалів. 1900-1939. – К., 1997. – 578 с.

Шаповал Ю. Україна 20-30-х років: сторінки неписаної історії. - К.- 1993. -265 с.

Шаталіна Є.П. Експропріація селянських господарств в Україні у 1929-1932 роках: документи та матеріали. // Український історичний журнал. - 2002. - №3. - С. 15-18

 

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.