Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Тема 1. Україна в 1914 - 1920 роках 

Теми індивідуальних навчально-дослідних завдань.

1. Історичний портрет М.С.Грушевського.

2. Події першої світової війни на українських землях.

3. Воєнні дії на Південно-Західному фронті у 1914 – 1916 рр.

4. Українські Січові стрільці під час Першої світової війни.

5. Центральна Рада та її діяльність.

6. Універсали Центральної Ради та їх значення для державотворення України.

7. Політичні портрети лідерів Центральної Ради.

8. Політичний портрет П.Скоропадського.

9. Національно-культурна політика гетьмана П.Скоропадського.

10. Брестський мир (1918 р.) та його наслідки для українського народу.

11. Політичний портрет С. Петлюри.

12. Політичний портрет В. Винниченка.

13. Національно-визвольний рух у західноукраїнських землях на поч. XX ст..

14. Події 1917 - 1920 рр. на західноукраїнських землях.

15. Селянський повстанський рух на території України.

16. Денікінський режим в Україні.

17. Н.Махно та його роль в історії.

18. Українське питання в ідеології махновського руху

Самостійна робота

Робота з джерелами.

1. Проаналізуйте документи, що характеризують ставлення щодо І світової війни Союзу Визволення України (серпень 1914 р.) та Загальної Української Ради (вересень 1916 р.) // Україна в ХХ ст. (1900 – 2000). Збірник документів і матеріалів / Упор.: А.Слюсаренко, В.Гусєв, В.Король та ін. – К.: Вища школа, 2000. – С.22–26.

2. На підставі документів (липень – серпень 1917 р.) охарактеризуйте взаємовідносини Тимчасового уряду та Української Центральної Ради // Україна в ХХ ст. (1900 – 2000). Збірник документів і матеріалів / Упор.: А.Слюсаренко, В.Гусєв, В.Король та ін. – К.: Вища школа, 2000. – С.33–38.

3. Проаналізуйте характер взаємовідносин більшовицької влади та Української Центральної Ради (листопад 1917 – квітень 1918 р.) // Україна в ХХ ст. (1900 – 2000). Збірник документів і матеріалів / Упор.: А.Слюсаренко, В.Гусєв, В.Король та ін. – К.: Вища школа, 2000. – С.40–51.

4. Охарактеризуйте Українську Державу – Гетьманат, проаналізував документи, видані П.Скоропадським (державний устрій, соціально-економічні перетворення) // Україна в ХХ ст. (1900 – 2000). Збірник документів і матеріалів / Упор.: А.Слюсаренко, В.Гусєв, В.Король та ін. – К.: Вища школа, 2000. – С.56–59.

5. Проаналізуйте документи, що характеризують мету створення Директорії. Визначте основні напрями внутрішньої політики Директорії УНР // Україна в ХХ ст. (1900 – 2000). Збірник документів і матеріалів / Упор.: А.Слюсаренко, В.Гусєв, В.Король та ін. – К.: Вища школа, 2000. – С.63–68.

6. На підставі документів (8 жовтня 1919 р., 21 квітня 1920 р., 2 червня 1920 р., 28 грудня 1920 р.) охарактеризуйте основні вектори зовнішньої політики Директорії УНР // Україна в ХХ ст. (1900 – 2000). Збірник документів і матеріалів / Упор.: А.Слюсаренко, В.Гусєв, В.Король та ін. – К.: Вища школа, 2000. – С.70–75.

Завдання для самостійної роботи

1. Порівняйте зовнішньополітичну орієнтацію політичних лідерів Наддніпрянщини, Галичини і Буковини на початку і в період Першої світової війни.

2. На контурній карті позначте райони основних бойових операцій 1914 – 1916 рр.

3. Чому П.Скоропадському вдалося легко захопити владу в Україні, поваливши Центральну Раду? В чому, на вашу думку, сильні і слабкі сторони Гетьманату?

4. Дайте порівняльну характеристику політичних портретів В.Винниченка і С. Петлюри за монографією В.Ф.Солдатенка «Українська революція. Історичний нарис».

5. Прослідкуйте взаємовідносини Н.Махна з радянською владою. Чому вони були саме такими? Свою відповідь обґрунтуйте.

 

Робота з науковою літературою

1. Проблема періодизації української революції 1917 – 1920 рр. в роботах В.Ф. Солдатенка Новітні тенденції й актуальні проблеми історіографічного освоєння процесів революційної доби 1917- 1920 рр. в Україні // Український історичний журнал. – 2008. – № 1. – С. 75-88; Стан історіографічної розробки та актуальні проблеми дослідження історії Української революції // Український історичний журнал. – 1999. – № 1. – С. 68-85.

2. Турченко Ф.Г. Утворення Української Центральної Ради: джерела та їх інтерпретації // Український історичний журнал. – 2007. – № 2. – С.63–77.

3. Любовець О.М. Проблема української державності в програмах і діяльності українських політичних партій (березень – листопад 1917 р.) // Український історичний журнал. – 2003. – № 4.

4. Солдатенко В.Ф. Прихід П.Скоропадського до влади: механізм державного перевороту та визначальні чинники закріплення режиму // Український історичний журнал. – 2008. – № 4. – С. 5-19.

5. Турченко Ф.Г. П. Скоропадський і М. Міхновський 1918 р.: дві моделі державного будівництва / Ф.Г. Турченко // Український історичний журнал. – 2008. – № 4. – С. 48-59.

Література

Бойко О.Д. Політичне протистояння Української Центральної Ради і більшовиків (жовтень – грудень 1917) // Український історичний журнал. – 2003. – № 4.

Васюковський Р.Ю. У пошуках союзників: зовнішня політика Ди­ректорії УНР у першій половині 1919 // Грані. – 1999. – № 2.

Верстюк В.Ф. Махновщина: селянський повстанський рух на Украї­ні (1918 - 1921). – К., 1992.

Верстюк В.Ф. Роль і місце Центральної Ради у модерній історії України // Український історичний журнал. – 1997. – № 5.

Верстюк В.Ф. Українська революція: доба Центральної Ради// Український історичний журнал. – 1995. – № 2,5.

Верстюк В.Ф. Українська Центральна Рада: період становлення // Український історичний журнал. – 2007. – № 2.

Винниченко В. «Відродження нації: В 3 ч. Репринт. вид. 1920 р. – К., 1990.

Волковинський Б.М. Нестор Махно: звивисті стежки політичного авантюриста // Український історичний журнал. – 1989. - № 7, 9-11, 1990- № 2, 4-6, 8.

Гамрецький Ю.М. До вивчення національно-визвольного руху на Україні у 1917 р. // Український історичний журнал. – 1990. – № 2.

Горбань Т. Ідея Соборності в українській суспільно-політичній думці першої чверті ХХ ст. // Український історичний журнал. – 2005. – № 6.

Гошуляк В. І. Про причини поразки Центральної Ради // Український історичний журнал. – 1994. – № 1.

Гошуляк І. Історичне значення Української революції 1917-1920 рр. та причини її поразки // Пам'ять століть. – 2002. – № 3.

Гошуляк І.Л. Проблема соборності українських земель у добу Центральної Ради // Український історичний журнал. – 1997. – № 3.

Грушевський М. На порозі нової України. – К., 1992.

Збігнев Карпус, Срібняк І.В.Формування з'єднань Армії УНР у Польщі в 1920 р.// Український історичний журнал. – 2000. – №1.

Карпенко О.Ю. Листопадова 1918 р. національно-демократична революція на західноукраїнських землях // Український історичний журнал. – 1993. – № 1.

Карпенко О.Ю., Курило З.Н. Посилення революційних процесів на західноукраїнських землях в 1917-1919 рр. //Український історичний журнал. - 1989. - № 10

Кудлай О.Б. Боротьба навколо прийняття «Тимчасової інструкції Генеральному Секретаріатові Тимчасового уряду на Україні» на ІV сесії Укр. Центр. Ради// Український історичний журнал. – 1997. – № 5.

Кульчицький С.В. Українська держава часів гетьманщини // Український історичний журнал. – 1992. – № 7-8.

Кульчицький С.В. Центральна Рада. Утворення УНР// Український історичний журнал. – 1992. – № 5,6.

Лазарович М.В. Українські січові стрільці в революційних поді­ях у листопаді 1920 р. в Східній Галичині // Український історичний журнал. – 1998. – № 5.

Ленін В.І. Маніфест до українського народу з ультимативними вимогами до Української Ради// Повн. зб. тв. – Т. 35

Литвин С.Х. Історія однієї змови // Український історичний журнал. – 2000. – №1.

Лозовий В.С. Аграрна політика Директорії УНР // Український історичний журнал. – 1997. – № 2.

Любовець О.М. Проблема української державності в програмах і діяльності українських політичних партій (березень – листопад 1917 р.) // Український історичний журнал. – 2003. – № 4.

Нариси з історії суспільних рухів і політичних партій в Україні (ХІХ – ХХ ст..) / Малик Я.Й., Вол Б.Д., Гелів С.Д. та ін.: Навч. посіб. – Львів: Світ, 2001.

Новітня історія України (1900 – 2000): Підручник / А.Г.Слюсаренко, В.І.Гусєв, В.П.Дрожжин та ін. – К.: Вища шк., 2000.

Панченко П. Наступність державотворчих процесів в Україні в XX ст.// Історія в школах України. – 1998. – № 3.

Папакін Г. Державотворча спадщина Центральної Ради і станов­лення Української гетьманської держави 1918 р. // Історія в школах України. – 1997. – № 2.

Пасічник М.С. Історія України: державницькі процеси, розвиток культури та політичні перспективи: Навч. посіб. – К.: Знання, 2005.

Пиріг Р.Я., Проданюк Ф.М. Павло Скоропадський: штрихи до політичного портрета // Український історичний журнал. – 1992. – № 9.

Політична історія України. ХХ століття. У 6 т. Т. 2: Революція в Україні: політико-правові моделі та реалії (1917-1920) / В.Ф.Солдатенко (кер.), В.Ф.Верстюк. – К.: Ґенеза, 2003.

Політична історія України: Посібник для студ. вищ. навч. закл. / За ред. В.І.Танцюри. – К.: Видавничий центр «Академія», 2001.

Попович М. Україна: незалежність здобута і втрачена // Пам'ять століть. – 2007. – № 4-5.

Притуляк П.П. Економічний договір УНР з Німеччиною та Австро-Угорщиною 1918 р.// Український історичний журнал. – 1997. – № 1.

Про створення української національно-державної символіки у ро­ки визвольної боротьби (1917 – 1920) // Український історичний журнал. – 1999. – № 4

Реєнт О. Нариси з історії Української революції // Історія України. – 2000. – № 29-32 (книжка в журналі).

Самостійна Україна: Збірник програм українських політичних партій початку ХХ століття / Упор. О.Федьків. – Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ по пресі, 1991.

Сергійчук В. Українська соборність. Відродження українства в 1917 – 1920 рр. – К., 1999.

Смолій В. Історичні уроки Української революції // Історія України. – 2000. – № 41.

Солдатенко В.Ф. Новітні тенденції й актуальні проблеми історіографічного освоєння процесів революційної доби 1917-1920 рр. в Україні / В.Ф.Солдатенко // Український історичний журнал. – 2008. – № 1. – С. 75-88.

Солдатенко В.Ф. Періодизація історії Української революції / В.Ф.Солдатенко // Історія України. – 2000. – № 2, 3.

Солдатенко В.Ф. Стан історіографічної розробки та актуальні проблеми дослідження історії Української революції / В.Ф.Солдатенко // Український історичний журнал. – 1999. – № 1. – С. 68-85.

Солдатенко В.Ф. Українська революція. Історичний нарис: Монографія / В.Ф.Солдатенко. – К.: Либідь, 1999.

Телячий Ю.В. Всеукраїнська наукова конференція «Постать Симона Петлюри в контексті українських національно-визвольних змагань»// Український історичний журнал. – 1999. – № 6.

Турченко Ф.Г. Утворення Української Центральної Ради: джерела та їх інтерпретації // Український історичний журнал. – 2007. – № 2.

Україна в ХХ столітті: Зб. документів і матеріалів. 1900-1939. – К., 1997.

Українська Центральна Рада: Документи і матеріали: У 2 т. – Т.1. – К., 1997.

Хміль І.В. Вплив ІІІ Універсалу на посилення національно-визвольного руху в регіонах України // Український історичний журнал. – 2004. – №2.

Хміль І.С. Петлюра і петлюрівщина // Український історичний журнал. – 1990. – №3.

Хрестоматія з історії України для студентів вузів / Укл. Б.І.Білик, Л.В.Дячук, Я.С.Калакура та ін. – К.: ІСДО, 1993.

Яневський Д.Б. Директорія УНР як міф // Український історичний журнал. – 2000. – №1.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.