Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Змістовий модуль 2. Відтворення населення як поєднання демографічних процесівТЕМАТИКА ТА ЗМІСТ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Семінарські заняття — це самостійна творча робота студента по вивченню матеріалу теми під керівництвом викладача. Проводиться в формі вільної творчої дискусії, обговорення рефератів, доповідей.

Основною метою семінарського заняття є поширення та поглиблення теоретичних положень теми та формування навичок практичного застосування теоретичних положень теми, вміння практичного використання знань, принципів і методів соціології в своїй практичній діяльності.

Готуючись до семінарського заняття студент повинен:

• ознайомитись зі змістом плану семінару та переглянути конспект прослуханої лекції за даною темою;

• ознайомитись з рекомендованою літературою та прочитати відповідний розділ підручника або навчального посібника, опрацювати додаткову рекомендовану літературу. Робота з науковою книгою вимагає свідомого засвоєння прочитаного, а не механічного заучування. Для цього необхідно усвідомити зміст різних понять, спеціальних термінів, положень, що в свою чергу забезпечує термінологічну обізнаність студента та вироблення

навичок логічного мислення;

• здійснити критичний аналіз викладеного матеріалу в опрацьованих джерелах з даної проблеми;

• скласти конспект опрацьованого матеріалу, де зазначити власну точку зору з даної проблеми;

• здійснити самоконтроль через відповідні питання з даної теми;

• скласти план відповіді на кожне питання плану заняття.

2.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.Теоретичні засади демографії

Семінарські заняття

Семінар 1. Система знань про народонаселеня. Система демографічних наук. (2год./4 год.)

Мета:Розглянути і порівняти систему знань про народонаселення та систему демографічних наук, закрітипи головні категорії і поняття демографії визначити предмет , завдання демографії ,ознайомити із джерелами вивчення народонаселення, визначити роль демографічних знань у професійній діяльності психолога – практика.

Питання для обговорення

1. Народонаселення – центральна категорія системи знань про народонаселення.

2. Загальна теорія про народонаселення.

3. Демографія – центральна частина системи знань про народонаселення.

4. Різновиди руху населення ( природний, механічний, соціальний).

5. Предмет демографії –відтворення народонаселення.

6. Методи демографії ( дем аналізу, демпрогнозу).

7. Головні поняття й категорії демографії ( демографічний процес, демографічна подія, демографічне явище, демографічний стан, демситуація або демобстановка, демографічна поведінка, демографічна установка, демографічна мотивація, демографічний оптимум, когорта, демографічне старішання населення, якісне населення та система його характеристик

Завдання для виконання

1. Підготуйтесь за рекомендованими підручниками та навчальними посібниками до усних відповідей на питання семінарського заняття.

2. За науковою літературою з'ясувати сутність понять: до 1 питання, до 2 питання,до 4 питання, 10питання:

3. Опрацьовуючи 8,9 питання, зосередити увагу на зв’язку дисципліни з іншими науками: в історичному ракурсі (в межах яких наук розвивалась та з яким науками пов’язана на сьогоднішній день)

4. Запропонувати порівняльний аналіз різних підходів щодо предмету демографії

5. Підготувати схему «Структура системи демографічних наук»

6. Скласти таблицю «Різновиди руху населення»

7. Визначити головні (базові) науки загальної теорії народонаселення і пояснити їх чільне місце у системі наук про народонаселення

8. Розкрийте сутність наукових положень загальної теорії народонаселення

9. Опрацьовуючи 7 питання скласти таблицю демографічних методів, розкривши суть кожного із них .

10. Описати основні завдання демографії

11. Зосередити увагу на основному методологічному принципові демографії, який посприяв розвитку демографічної науки

12. Поясніть значення міждисциплінарного підходу до вивчення народонаселення та процесу відтворення населення

13. Опишіть окремі дослідження, що пов’язані із професійною діяльністю психолога, які включають дослідження демографічних проблем народонаселення

14. Підготувати реферат на одну із запропонованих тем:

· Система знань про народонаселення та її структура .

· Система демографічних наук та її структура.

· Історія демографічної думки в Україні в різні історичні періоди(обовязково для усіх студентів у вигляді таблиці).

· Місце демографії в системі демографічних наук

· Загальна теорія народонаселення.

· Джерела вивчення народонаселення(переписи,обліки, реєстри, художньо – публіцистичні джерела)

· Рекомендована література осн1,2,3,5.

· Дод.2,5,6,.8.

Змістовий модуль 2. Відтворення населення як поєднання демографічних процесів

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.