Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Ознайомлення студентів з темою та метою заняттяПередмова

З усіх завдань, що стоять перед навчальним закладом, основним є активізація навчально-пізнавальної діяльності тих студентів. Тому дуже важливо викликати у них інтерес до української мови, перетворити аудиторію із пасивних спостерігачів а активних учасників заняття. Вирішити це важливе завдання можна лише у тому випадку, якщо викладач у своїй роботі використовує активні форми та методи навчання, формуючи навички та інтерес до самостійной роботи у студентів. Одним із шляхів активізації навчальної діяльності є проведення інтегрованих занять за інноваційними технологіями. Це дає можливість забезпечити взаємопроникнення наук, синтезувати їх в цілісну систему; об`єднати знання й уміння з різних галузей наук у єдину наукову картину світу; використати нові метоли та прийоми активізації діяльності, залучаючи студентів не тільки до участі у проведенні, але й у підготовці заняття.

Одним із зразків інтеграції двох галузей є бінарне заняття. „Бінарний” походить від латинського binaries- подвійний та від bini-два. Для бінарного заняття важливо зберегти самостійність та цінність кожної з двох дисциплін, забезпечивши при цьому їх єдність, взаємодоповнення та змістове збагачення. Бінарне заняття забезпечує взаємне проникнення ідей, понять, змісту, методів, структурних елементів наук.

Ефективність бінарного заняття залежить від умілого поєднання роботи двох викладачів. У цьому і полягає найбільша складність. Перш за все з обох дисциплін потрібно виділити питання плану, які будуть розкриті в ході заняття. В плані бінарного заняття української мови та інформатики передбачаються питання як однієї дисципліни, так і іншої.

При проведенні бінарного заняття з інформатики та української мови викладач інформатики обов`язково перед початком заняття нагадує студентам про правила роботи за комп`ютером та порядок створення текстового файла відповідної програми, а також правила з техніки безпеки.

Під час практичного заняття викладачі обох дисциплін консультують студентів, надають необхідну допомогу.

В кінці заняття студенти виводять на принтер виконану роботу.

За результатами роботи викладачі виставляють відповідні оцінки:

викладач інформатики - за вміння працювати в програмі Microsoft Word.

Методична розробка пропонує матеріали для підготовки і проведення бінарного практичного заняття з дисциплін „Українська мова” на тему „Пунктограми в складному реченні” та інформатика на тему „Редагування та форматування тексту в текстовому редакторі Microsoft Word”.

Наведена тема з дисципліни українська мова в сучасний історичний період є найбільш актуальною при вивченні розділу „Синтаксис”. Справді, це так. Адже для того, щоб мовлення було правильним, мало володіти лише орфографічними та орфоепічними нормами. Дуже важливо вміти грамотно будувати своє висловлювання, слідкуючи за змістом і мовним оформленням. Щоб досягти цього, необхідно „зануритися” в глибини серйозної і цікавої науки – синтаксису.

Практичне заняття в формі евристичної бесіди є одним із видів навчального процесу, де викладач сприяє формуванню знань, умінь і навичок шляхом залучення студентів в активну пізнавальну діяльність з метою пошуку істини. На практичному занятті студенти разом з викладачем стають учасниками навчального процесу. При цьому студенти повинні проявити активність в евристичній бесіді, придбати необхідні знання.

Для досягнення цієї мети на запропонованому практичному занятті передбачена постійна взаємодія викладача зі студентами за допомогою прямих і зворотних зв’язків (педагогіка співробітництва). Активізує їх увагу і робота з комп’ютером ( а саме: презентація, за допомогою якої студенти самостійно викладають і пояснюють навчальний матеріал, схеми і таблиці на слайдах, які мають вплинути на пам’ять студентів, різні види вправ та диктантів), яка дозволяє здійснювати особистісний підхід та поетапне засвоєння знань, умінь і навичок, приводить до підвищення ефективності процесу навчання, сприяє підвищенню пізнавального інтересу та творчої активності

Основним методом практичного заняття в формі евристичної бесіди є активізація мислених процесів студентів при дослідженні запропонованої теми, для чого потрібно акцентувати їх увагу на актуальності тематики. Можна мати власну життєву позицію, власну точку зору з будь-якого питання. Але, щоб висловити і відстояти їх словесно чи на папері, необхідно досконало знати мову, вправно користуватися мовними засобами, що конче потрібно майбутнім спеціалістам, справжнім майстрам з обраного фаху.

Дана методична розробка містить: основні теоретичні положення теми; розподільний диктант; тестування; усні питання в процесі викладення теми; творчу роботу; проблемні питання в процесі заняття.

ПЛАН ЗАНЯТТЯ

Тема заняття.Пунктограми в складному реченні

Мета заняття:

-навчальна:закріпити знання і вміння студентів у роботі зі складним реченням і його видами; вміти характеризувати складне речення, визначати смислові відношення і смислові зв’язки у БСР; показати студентам взаємозв’язок української мови з іншими дисциплінами, а саме: народознавством, інформатикою, музикою; наголосити на значенні мультимедійних засобів у сучасному світі;

-методична:впроваджувати в навчальний процес сучасні інноваційні технології;

-розвиваюча:розвивати вміння і навички розставляти розділові знаки, аналізувати, зіставляти мовні факти, робити узагальнюючі висновки;

- виховна:виховувати пошану до народних традицій, символу любові й незрадливості – українського рушника, патріотизм, любов до рідної мови.

Вид заняття: інтегроване заняття з дисциплін українська мова та інформатика

Форма проведення заняття: бесіда з елементами проблемного навчання, робота в великих і малих групах, робота в парах, тестування.

Міжпредметні зв’язки:

Забезпечуючі: українська мова (загальноосвітній курс), інформатика (загальноосвітній курс).

Забезпечувані: українська література, народознавство, історія, культурологія, інформатика, педагогіка, психологія.

Методичне забезпечення:мультимедійна дошка, комп’ютери, тести з української мови, схеми, таблиці, рушники, портрет Шевченка, каравай.

Література:

Обов’язкова:

1 Біляєв О.М., Симоненкові Л.М., Скуратівський Л.В., Шелехова Г.Т. Українська мова: Підруч. для 10-11 кл. загальноосв. навч. Закладів з укр. та рос. мовами навчання – К.: Освіта, 2002. – 240 с.

2 Українська мова: збірник тестів для переказів з творчим завданням \ Л.Скуратівський та ін./ 2-ге вид., перероблене і доповнене – К.: Форум, 2003

3 Павленко Ю.І., Ужченко Т.Г. Дидактичний матеріал з української мови для 8 класу. К.: Рад.шк., 1990

4 Ломакович С.В., Жовтобрюх В.Ф. Синтаксис: Вправи, завдання, диктанти. Дидактичні матеріали.-Х.: Світ дитинства, 1997

.5 Н. Григоренко. Речення та його члени // Все для вчителя. – 2005. - №1 – 2. – с.28.

 

Додаткова:

1 Пазяк О.М., Сербенська О.А., Фурдуй М.І. Українська мова: Практикум: Навч.посібник. – 2-ге вид., стереотип.

2 Методика викладання української мови в середній школі: Навч. Посібник \ І.С.Олійник, В.К.Іваненко, Л.П.Рожило; за ред.. І.С.Олійника. – 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Вища шк.. Головне вид-во, 1989

СТРУКТУРА ЗАНЯТТЯ

Організаційний момент

1.1 Привітання студентів

1.2 Підготовка аудиторії до заняття, перевірка наявності студентів

Ознайомлення студентів з темою та метою заняття

Епіграф: Я візьму той рушник,

Постелю, наче долю...(А.Малишко)

Мотивація навчання
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.