Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Лабораторне заняття № 1ТЕМА:ТЕХНОЛОГІЇ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ:

1. Педагогічні умови навчання дорослих.

2. Сутність адаптивних технологій навчання дорослих.

а) вечірні, недільні школи;

б) екстернатне навчання;

в) самоосвіта (неформальна, інформальна).

3. Характеристика модульної технології навчання.

4. Характеристика дистанційної технології навчання.

5. Характеристика технології музейної педагогіки.

6. Характеристика інтерактивних технологій.

 

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ:

1. На ваш погляд чи є модульне навчання більш технологічним ніж традиційне?

2. Чи виправдані витрати при організації модульного навчання?

 

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ І ВПРАВИ:

1. Покажіть (у %) , із яких джерел у вільний час ви отримуєте найбільшу кількість інформації (радіо, TV, відео, музеї, спілкування з друзями, подорожі, тощо).

2. Продемонструйте відмінність традиційного вивчення матеріалу від модульного.

3. Проілюструйте прикладами інтерактивну технологію навчання.

4. Проведіть фрагмент екскурсії по одному із музеїв кожного університету для певної (на вибір) категорії слухачів.

 

ПІДРУЧНИКИ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ:

1. Артемова Л.В. Історія педагогіки України: Підручник. – К.: Либідь, 2006. – 424 с.

2. Архипова С.П. Основи андрагогіки. Навчальний посібник. –Черкаси. – 2002 - 90 с.

3. Бойко А.М. Упровадження педагогічної інноватики в практику виховання: монографія / А.М.Бойко; Полт. нац. пед. ун-т імені В.Г.Короленка, 2011. – 384 с.

4. Бойко, А. М. Індивідуальні тьюторські завдання для самостійної роботи студентів II-V курсів. (Інтегрований курс теорії та історії педагогіки) [Текст] : [навч. посіб.] / Алла Микитівна Бойко ; – К. ; Полтава : КНТ : ПНПУ, 2010. – 400 с.

5. Енциклопедія педагогічної науки України [Текст] / автор-упоряд. В. В. Болгов. – К.: Українська конфедерація журналістів, 2010. – 384 с.

6. Зайченко, І. В. Історія педагогіки [Текст] : у 2 кн. : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. Кн. 1. Історія зарубіжної педагогіки / Іван Васильович Зайченко. – К. : Слово, 2010. – 624 с.

7. Зайченко, І. В. Історія педагогіки [Текст] : у 2 кн. : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. Кн. 2. Школа, освіта і педагогічна думка в Україні / Іван Васильович Зайченко. – К. : Слово, 2010. – 1032 с.

8. Ковальчук В. І. Технологія навчання дорослих на основі особистісно орієнтованого підходу [Текст] : тренінг / Василь Іванович Ковальчук. – 2-ге вид, перероб. – К. : Шк. світ, 2011. – 128 с. – (Б-ка "Шкільного світу").

9. Основы андрагогики (под. ред. И.А. Колесниковой – Москва.ACADEMA.- 2007.- 180.с.

10. Товканець Г. В. Університетська освіта [Текст] : навч.-метод. посіб. / Г. В. Товканець ; Мукач. держ. ун-т, Лабораторія наук. дослід. та інноваційно-освітніх технологій. – К. : Кондор, 2012. – 185 с.

11. Товканець Г. В. Університетська освіта [Текст] : навч.-метод. посіб. / Г. В. Товканець ; Мукач. держ. ун-т, Лабораторія наук. дослід. та інноваційно-освітніх технологій. – К. : Кондор, 2011. – 184 с.

12. Українська педагогіка в персоналіях. У 2 кн. Навч. посібник / За ред. О.В. Сухомлинської – К. : Либідь – 552с.

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Бойко А.М. Загально-дидактичні основи дистанційного навчання [текст] / А.М.Бойко // Євробюлетень. - 2002. – №. 3. – С. 41-43.

2. Елизова Е.А. Антрополигические аспекты философии гуманитарного образования // Психология обучения. – 2010. – № 3. – С. 4-12.

3. Змеев С.И. Технология обучения взрослых. – М., 2002.

4. Кузьмінська О.Г. Дистанційні технології навчання в системі неперервної освіти.[текст] / О.Г.Кузьмінська, Н.В.Михайлова// Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2011. – №. 2. – С. 40-43.

5. Фесенко В. Інтерактивні методи – найкращий шлях до досягнення вершин професійної майстерності [текст] / Вища школа. - 2009. –№.12. – С. 29-44.

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА:

1. Акініна Н.Л. Навчально-методичне забезпечення виховання духовності студентів вищого навчального закладу// Проблеми освіти. Вип.42. – К., 2005. – С.19-30.

2. Алімова С. Психолого-аналітичні аспекти використання методів активізації творчого мислення студентів// Психологія і суспільство. – 2005. – №1. – С.63-68.

3. Положення про організацію екстернату у Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г.Короленка [Текс] / Полт. нац. пед. ун-т імені В.Г.Короленка. - Полтава, 2010.-7с.

4. Лосева В.К. Авторизированное образование// ВестникМГУ . – 1999 - №1(3).

 

ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ КОНСПЕКТУВАННЯ (2 статті на вибір):

1. Данильчук Л.Використання "кейс-методу" в професійній діяльності викладача вищого навчального закладу// Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2004. – №5. – С.66-72.

2. Приходько В.М.Впровадження новітніх технологій навчання у вищій школі // ПостМетодика. – 2002. – №2-3. – С.114-118.

3. Прокопенко Ю.А.Потребности студентов в дистанционной модели образования/ Ю.А.Прокопенко, Л.М.Бакшеева// Социологические исследования. – 2007. – №3. – С.68-73.

4. Христіанінов О.Мультимедійні технології у навчальному процесі вищої школи// Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2007. – №2. – С.78-85.


Модуль 8
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.