Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Семінарське ЗАНЯТТЯ № 1Інструктивно-методичні матеріали до семінарських і лабораторних занять

 

Інтегрований курс

Теорії та історії педагогіки

 

для студентів IIІ курсу

усіх факультетів та спеціальностей

стаціонарної форми навчання

(7, 8 модулі)

 

 

Полтава 2014-2015 н. р.


Модуль 7

АНДРАГОГІКА В СИСТЕМІ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК

Семінарське ЗАНЯТТЯ № 1

 

ТЕМА: Андрагогіка в системі педагогічних наук.

 

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ:

1. Освіта як мета розвитку людини та як найвища цінність її життєтворчості.

2. Сутність андрагогічного підходу в системі освіти:

а) категорії,поняття, функції;

б) принципи андрагогіки;

в) духовно-моральний аспект змісту андрагогіки.

3. Соціальні передумови виникнення андрагогіки.

4. Історичні етапи розвитку андрагогіки.

5. Психолого-педагогічні засади освіти дорослих.

6. Формування андрагогічної освіти в країнах світу

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ:

1.Педагог і андрагог: у чому подібність і розходження цих професій?

2.Чи згодні ви з висловом:"Освіта дорослих – ключ до XX століття"? Відповідь обґрунтуйте.

3.Чи включає ідеал освіченої людини освітню діяльність упродовж життя? Обґрунтуйте.

 

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ І ВПРАВИ:

1.Дайте визначення кожного виду грамотності:

· технологічна

· економічна

· громадсько-правова

· політична

· соціально-комунікативна

· загальнокультурна

· гностична

2.Запропонуйте форми освітньої діяльності для формальної, неформальної та інформальної освіти дорослих.

3.Проілюструйте прикладами принципи андрагогіки.

ПЕДАГОГІЧНІ СЛОВНИКИ:

1. Глосарій Європейського простору вищої освіти [Текст] / ред. О. Я. Чебикіна, авт.-уклад.: І. І. Бабин, В. А. Ликова, І. Г. Павлова, М. В. Яковлєва ; Південноукр. нац. пед. ун-т імені К. Д. Ушинського, Півд. наук. центр нац. акад. пед. наук України. – Одеса : М. П. Черкасов, 2011. – 210 с.

 

ПІДРУЧНИКИ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ:

1. Артемова Л.В. Історія педагогіки України: Підручник. – К.: Либідь, 2006. – 424 с.

2. Архипова С.П. Основи андрагогіки. Навчальний посібник. –Черкаси. – 2002 - 90 с.

3. Бойко А.М. Упровадження педагогічної інноватики в практику виховання: монографія / А.М.Бойко; Полт. нац. пед. ун-т імені В.Г.Короленка, 2011. – 384 с.

4. Бойко, А. М. Індивідуальні тьюторські завдання для самостійної роботи студентів II-V курсів. (Інтегрований курс теорії та історії педагогіки) [Текст] : [навч. посіб.] / Алла Микитівна Бойко ; – К. ; Полтава : КНТ : ПНПУ, 2010. – 400 с.

1. Енциклопедія педагогічної науки України [Текст] / автор-упоряд. В. В. Болгов. – К.: Українська конфедерація журналістів, 2010. – 384 с.

5. Зайченко, І. В. Історія педагогіки [Текст] : у 2 кн. : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. Кн. 1. Історія зарубіжної педагогіки / Іван Васильович Зайченко. – К. : Слово, 2010. – 624 с.

6. Зайченко, І. В. Історія педагогіки [Текст] : у 2 кн. : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. Кн. 2. Школа, освіта і педагогічна думка в Україні / Іван Васильович Зайченко. – К. : Слово, 2010. – 1032 с.

7. Ковальчук В. І. Технологія навчання дорослих на основі особистісно орієнтованого підходу [Текст] : тренінг / Василь Іванович Ковальчук. – 2-ге вид, перероб. – К. : Шк. світ, 2011. – 128 с. – (Б-ка "Шкільного світу").

8. Основы андрагогики (под. ред. И.А. Колесниковой – Москва.ACADEMA.- 2007.- 180.с.

9. Товканець Г. В. Університетська освіта [Текст] : навч.-метод. посіб. / Г. В. Товканець ; Мукач. держ. ун-т, Лабораторія наук. дослід. та інноваційно-освітніх технологій. – К. : Кондор, 2012. – 185 с. – Дод.: с. 171-179. – Бібліогр.: с. 181-184 (44 назви).

10. Товканець Г. В. Університетська освіта [Текст] : навч.-метод. посіб. / Г. В. Товканець ; Мукач. держ. ун-т, Лабораторія наук. дослід. та інноваційно-освітніх технологій. – К. : Кондор, 2011. – 184 с. – Бібліогр.: с. 181-184. ББК 74.584(4Укр)я73 кільк.прим.: 1 (ЧЗ№4. – 1)

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Романов. К.В. Культурно-антропологический подход к философскому осмыслению методологических основ новой школы // Педагогика. – 2009. – №5. – С. 28-32.

2. Рабочая кника андрагога/ Под.ред. С.Г. Вершловского. – СПб., 1998.

3. .Енциклопедія педагогічної науки України [Текст] / автор-упоряд. В. В. Болгов. – К. : Українська конфедерація журналістів, 2010. – 384 с. – Імен. покажч. : с. 375-380.

 

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА:

1. Методи навчання дорослих [текст] // Школа. -2008. – №.5.-С.41-45.

2. Дубинина Т.В. Социально-психологические особености обучения взрослых (на примере корпоративного обучения) [текст] / Т.В. Дубинина // Психология обучения (журнал). - 2009. – №.5 – С. 83-90.

3. Назаренко Т. Науково-теоретичні засади андрагогічного підходу до навчання у післядипломній педагогічній освіті. [текст] / Т.Назаренко// Імідж сучасного педагога. - 2010 – №.1. - С.7-10.

4. Змеев С.И. Андрагогика: Становления и пути развития // -1995. – №. 2. – С.17-21.

ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ КОНСПЕКТУВАННЯ:

2. Вища освіта України як фактор цивілізаційного визначення молоді [Текст]: монографія / Нац. Академія пед. наук України, Ін-т вищої освіти. – К. : Педагогічна думка, 2010. – 312 с. (ЧЗ№4. – 1, Н/а. – 3) – параграф на вибір.

3. Індиченко Г. В. Академії наук країн Європи [Текст] : у 2 кн. Кн. 1 / Г. В. Індиченко. – К., 2012. – 648 с. – параграф на вибір.


Модуль 7
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.