Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Тема: «Організація створення та освоєння випуску нової продукції»

Тема: «Теоретичні основи організації виробництва»

Тестові завдання

1. Сукупність цілеспрямованих процесів, що здійснюються людьми за допомогою засобів праці чи природних процесів, у результаті яких предмети праці перетворюються на готову продукцію, називається…

а) операційною діяльністю;

б) виробничою діяльністю;

в) перетворюючою діяльністю.

2. Назвіть основні функції підприємства:

а) планування, організація, мотивація, контроль;

б) управління фінансами, управління виробництвом, управління маркетингом, управління персоналом;

в) фінансування, виробництво, маркетинг, забезпечення персоналом.

3. Процес упорядкування в просторі й синхронізації у часі зі створення, освоєння та виготовлення продукції називається…

а) виробничою діяльністю;

б) виробничим менеджментом;

в) організацією виробництва.

4. Сукупність методів і засобів перетворення предметів праці в готову продукцію має назву:

а) технологія виробництва;

б) організація виробництва;

в) процес виробництва.

5. Раціональний розподіл повноважень між працівниками апарату управління підприємства є функцією…

а) організації виробництва;

б) виробничого менеджменту;

в) організації управління.

6. … - це матеріальний або духовний результат цілеспрямованості діяльності людини.

Вкажіть пропущене:

а) продукція виробництва;

б) послуга;

в) продукція.

7. … - це результат взаємодії виконавця і споживача чи власної діяльності виконавця для задоволення потреб споживача, що не має чітко вираженої матеріальної основи. Вкажіть пропущене:

а) продукція;

б) послуга;

в) товар,

8. Перелік найменувань виробів, що випускаються підприємством чи плануються до випуску, має назву:

а) номенклатура продукції;

б) асортимент продукції;

в) асортимент товару.

9. … - це створення, освоєння випуску, виробництва продукції, її реалізації, експлуатації та утилізації. Дайте правильну відповідь:

а) життєвий цикл товару;

б) життєвий цикл виробництва;

в) життєвий цикл продукції;

10. Процес освоєння, зростання, розширення, стабілізації та поступового припинення виробництва через падіння попиту називається…

а) життєвим циклом товару;

б) життєвим циклом продукції;

в) життєвим циклом виробництва.

11. Результатом якої діяльності є конкуренція нового товару?

а) науково-дослідницьких робіт;

б) проведення прикладних наукових досліджень;

в) проведенні дослідно-конструкторських робіт.

12. У складі дослідно-конструкторських робіт виконуються:

1) ескізний проект;

2) робоча документація;

3) технічні пропозиції;

4) технічний проект.

а) 1-2-3-4; б) 3-1-4-2; в) 1-4-3-2.

13. Збільшення результату сумісної діяльності елементів виробничої системи порівняно із загальним результатом від уособленої діяльності цих елементів – це прояв..

а) синергічного ефекту;

б) ефекту досвіду;

в) ефекту обсягу.

14. Отримання нових властивостей виробничої системи, яких не було у її складових, можливе завдяки…

а) синергізму системи;

б) ієрархічності системи;

в) емерджентності системи.

15. До якого класу систем можна віднести виробничу систему підприємства:

а) закритих систем;

б) відкритих систем;

в) закрито-відкритих систем.

16. Як класифікувати фрезерний верстат у складі виробничої системи підприємства:

а) елемент системи;

б) підсистема;

в) частина підсистеми;

17. Назвіть основні підсистеми виробничої системи підприємства:

а) підсистеми – планування, організації, контролю;

б) підсистеми – планування, організації, контролю, забезпечення, переробна;

в) підсистеми – заготівельного виробництва, механічного виробництва, складального виробництва.

18. Раціональне розміщення елементів виробництва у просторі ґрунтується на законі

а) композиції;

б) пропорційності;

в) економії часу.

19. Яку б ви вибрали виробничу систему для виготовлення окремих зразків різноманітної продукції:

а) виробничу систему одиничного виробництва;

б) виробничу систему серійного виробництва;

в) виробничу систему масового виробництва?

20. Яку б ви вибрали виробничу систему для стабільного випуску великого обсягу одноманітної продукції:

а) виробничу систему одиничного виробництва;

б) виробничу систему масового виробництва;

в) виробничу систему серійного виробництва?

21. Група людей, що працює разом для досягнення спільної мети, становить

а) підприємство;

б) колектив;

в) організацію.

22. Сукупність основних, допоміжних і обслуговуючих виробничих підрозділів підприємства утворює

а) виробничу структуру;

б) перероблюючи систему підприємства;;

в) загальну структуру підприємства.

23.Серед наведеного переліку виробничих підрозділів укажіть групу основних цехів:

а) ремонтний, інструментальний, енергетичний;

б) транспортирний цех, тарний цех, цех товарів широкого вжитку;

в) механічний цех, термічний цех, цех покриттів.

24. Серед наведеного переліку цехів укажіть ті, що організовані за технологічною спеціалізацією:

а) колісний цех, складальний цех;

б) ремонтно-механічний, енергосиловий цех;

в) ливарний цех, ковальський цех.

25.Хто керує на підприємстві науково-дослідницькими і дослідно-конструкторськими роботами, відповідає за техніку, технологію й організацію виробництва, його якість та обслуговування?

а) директор підприємства;

б) головний інженер;

в) заступник директора з виробництва.

 

Тема: «Організація створення та освоєння випуску нової продукції»

Тестові завдання

1. … - це комплекс науково-дослідницьких і проектно-конструкторських робіт зі створення нової чи вдосконалення існуючої продукції й технологій, проведення інших змін на підприємстві, що забезпечують конкурентоспроможність та ринковий успіх.

а) інвестиційна діяльність;

б) інноваційна діяльність;

в) науково-технічна діяльність.

2. Оформлений результат науково-дослідницьких чи проектно-конструкторських робіт у вигляді відкриття, винаходу нового чи модернізованого продукту, технології, ноу-хау, нових наукових підходів чи принципів тощо є…

а) інновація;

б) нова техніка;

в) новація.

3. Розкрийте зміст абревіатури СОНП:

а) система оновлення підприємства;

б) система створення й оновлення випуску нової продукції;

в) система оновлення продукції.

4. … - впорядкування в просторі і синхронізація в часі процесів створення й освоєння виробництва нової продукції. Вставте пропущене:

а) нововведення;

б) інноваційна діяльність;

в) організація інноваційної діяльності.

5. Які з нижченаведених науково-дослідницьких робіт фінансуються з Державного бюджету?

а) пошукові;

б) фундаментальні;

в) прикладні.

6. До складу робіт зі СОНП входять науково-дослідницькі роботи; проектно-конструкторські роботи; технологічна й організаційна підготовка виробництва; освоєння випуску нової продукції, а також…

а) виробництво продукції;

б) розроблення технічного проекту;

в) розроблення технічного завдання.

7. … - це виявлення невідомих раніше об’єктивно існуючих закономірностей, властивостей і явищ матеріального світу. Вставте пропущене:

а) новація;

б) відкриття;

в) винахід.

8. Підставою для проведення дослідно-конструкторських робіт є…

а) результати науково-дослідницьких робіт;

б) технічна пропозиція;

в) технічне завдання.

9. На якому етапі дослідно-конструкторських робіт здійснюються конструктивні розрахунки вузлів і деталей?

а) на етапі ескізного проекту;

б) на етапі технічного проекту;

в) на стадії робочих креслень.

10. Здатність виробу виготовлятись із мінімальними затратними називається…

а) технологічністю;

б) експлуатаційною технологічністю;

в) виробничою технологічністю.

11. … - це метод системного дослідження об’єкта, спрямований на підвищення ефективності використання матеріальних і трудових ресурсів при створенні та експлуатації виробів. Уставте пропущене:

а) функціонально-вартісний аналіз;

б) проектний аналіз;

в) техніко-економічний аналіз.

12. Укажіть правильну послідовність здійснення основних етапів проведення функціонально-вартісного аналізу:

а) творчий – аналітичний – інформаційний – дослідницький;

б) інформаційний – аналітичний – творчий – дослідницький;

в) дослідницький – творчий – аналітичний – інформаційний.

13. Які з нижченаведених робіт не входять до складу технологічної підготовки виробництва?

а) розроблення технологічних маршрутів, розроблення операційних процесів, від лагодження технологічних процесів;

б) технологічне планування, проектування технологічного оснащення, визначення потреби в оснащенні;

в) усе вищеперелічене, а також визначення потреби в обладнанні та нормування затрат.

14. Усунення основних недоліків конструкції нового виробу і технології його виготовлення здійснюють у процесі…

а) виробництва;

б) обговорення технічного проекту на науково-технічній раді;

в) дослідного виробництва.

15. На якому етапі технічної підготовки виробництва розробляється проект організації виробництва?

а) на етапі конструкторської підготовки;

б) на етапі технологічної підготовки;

в) на етапі організаційної підготовки.

16. Яка тривалість дослідного освоєння виробництва нової продукції?

а) 2-4 тижні;

б) 2-4 місяці;

в) 2-4 роки.

17. Яка тривалість промислового освоєння виробництва нової продукції?

а) 1-3 тижні;

б) 1-3 місяці;

в) 1-3 роки.

18. Виробничий процес, протягом якого здійснюється вихід підприємства на проекті потужності з випуску нової продукції, називається…

а) виробничим освоєнням;

б) економічним освоєнням;

в) технічним освоєнням.

19. За яких умов використовують нормативний метод планування робіт зі СОНП?

а) за умов необхідності розроблення нормативів трудозатрат на виконання робіт;

б) за умов наявності норм затрат праці на виконання окремих робіт;

в) при виконанні особливо відповідальних робіт;

20. У якій залежності знаходиться тривалість циклу виконання стадії СОНП із кількістю виконавців?

а) в прямій пропорційній залежності;

б) в оберненій пропорційній залежності;

в) ці показники незалежні.

21. При якому методі виконанні робіт тривалість циклу визначається як проста сум тривалостей окремих етапів і робіт?

а) при послідовному методі;

б) при паралельному методі;

в) при паралельно-послідовному методі.

22. Який вид організаційно-технологічної моделі доцільно використовувати при календарному плануванні реалізації нескладних інноваційних проектів?

а) матричну модель;

б) лінійну модель Ганта;

в) сітьову модель.

23. Чому дорівнює можлива величина суміщення двох суміжних робіт зі створенні нової продукції з тривалістю відповідно 4 та 6 місяців?

а) 2 місяці;

б) 4 місяці;

в) 3 місяці.

24. Який вид організаційно-технологічних моделей доцільно використовувати при ймовірнісному методі календарного планування робіт зі створення та освоєння нової продукції?

а) матричну модель;

б) сітьову модель;

в) лінійну модель Ганта.

25. Яким показником оцінюється рівень використання досягнень науки і техніки при організації виробництва?

а) показником організаційно-технічного рівня виробництва;

б) показником технологічності продукції;

в) показником стандартизації й уніфікації.

 

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.