Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Лабораторне устаткування. Лабораторний стенд виконано у виді мнемосхеми частини електричної системи

Лабораторний стенд виконано у виді мнемосхеми частини електричної системи, що містить у собі теплоелектроцентраль (ТЕЦ), атомну електростанцію (АЕС), вузлову підстанцію 330/110/10кВ та 4 понижуючих підстанції 110/10кВ.

На макеті-тренажері вимикачі моделюються тумблерами і сигнальними лампочками. Роз’єднувачі, відділювачі і короткозамикачі моделюються поворотними елементами, що дозволяють відображати ввімкнене чи вимкнене положення апарата.

Виконані на стенді схеми розподільних пристроїв відповідають рисункам /3/, рекомендованим для вивчення.

Усі схеми доповнені ножами заземлення у роз’єднувачів, що дозволяє показувати на макеті, які точки схеми повинні бути заземлені для безпеки проведення ремонтних робіт.

 

Методика виконання роботи

1. Знання, отримані при пророблені лекційного курсу і при підготовці до роботи з зазначеної літератури, закріплюють у лабораторії, виконуючи на лабораторному стенді-макеті операції з вмикання, вимикання та виводу в ремонт ліній, трансформаторів, збірних шин і інших елементів схем у правильній послідовності .

2. Протягом першої години занять індивідуально і бригадою кожен студент здійснює самотренування з перевірки знань властивостей приведених схем і порядку оперативних переключень.

3. У середині занять викладач дає кожному членові бригади індивідуальне завдання з оцінки властивостей якої-небудь схеми (однієї або двох) і на проведення переключень, необхідних для виводу в ремонт ліній, трансформаторів, збірних шин або окремих апаратів.

4. Кожен студент, продовжуючи індивідуальне самотренування, повинен записати порядок проведення відповідних переключень і виконати їх на макеті.

Варто пам/ятати, що при відсутності на схемі ножів роз'єднувачів, для заземлення, варто передбачити накладення переносних заземлень.

Наприкінці занять викладач контролює правильність виконання перемикань, знання властивостей, а також області застосування розглянутих схем.

5.5 Контрольні питання

1. Які достоїнства схеми з одною системою шин? Як можна збільшити надійність цієї схеми?

2. На станціях якого типу і для чого створюють РУ генераторної напруги?

3. Яке призначення шиноз'єднувального вимикача в схемі з двома системами шин?

4. Яка область застосування схеми містка? Які операції треба зробити в цій схемі для відключення лінії електропередачі або трансформатора?

5. Яке призначення перемички з роз/єднувачами між 2 блоками Т – Л ?

6. Яка область застосування кільцевих схем? Які їх переваги?

7. Яка область застосування схем з обхідною системою шин? Які переваги й вади цих схем?

8. Які переваги та недоліки схем з 2 вимикачами на 1 приєднання, чи з 3 вимикачами на 2 приєднання (з 4 на 3)?

9. Яким чином відбувається відключення блоку в схемі з трьома вимикачами на два приєднання ( схема 3/2)?

10. Як виконують схеми електростанцій з переважним розподілом енергії на підвищеній напрузі?

11. У яких випадках у блоці генератор-трансформатор передбачається генераторний вимикач?

12. Які параметри генераторного вимикача КАГ – 24? Яке його призначення та максимальна потужність, яку він може вимкнути?

Зміст звіту про роботу

1. Схема стенда з необхідними поясненнями.

2. Зображення схем, що входять у індивідуальне завдання, їх описання, достоїнства, недоліки й область застосування, а також послідовність виконання перемикань.

3.Відповіді на питання.

4. Висновки щодо досягнення поставленої мети.

 

Робота 6

ВИВЧЕННЯ КОНСТРУКЦІЙ І ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ТРАНСФОРМАТОРІВ СТРУМУ

 

6.1 Мета роботи – ознайомлення з конструкціями основних типів трансформаторів струму (ТС), вивчення особливостей режиму роботи та дослідження їхніх основних характеристик.

Програма роботи

При підготовці до лабораторної роботи необхідно вивчити:

- призначення і принцип дії ТС;

- особливості конструкцій ТС серії ТПЛ, ТПОЛ, ТШЛ, ТЗ, ТФЗМ, ТВТ;

- векторну діаграму і похибки ТС;

- маркування первинної і вторинної обмоток;

- вплив величини вторинного навантаження на струмову похибку;

- зміна струмової похибки з ростом кратності первинного струму.

Література: /1/, 227 – 239; /3/, с. 348 – 355.

6.3 Методичні вказівки

Конструкції

На рис. 6.1 представлено ТС типу ТПОЛ– 20 (прохідний, одновитковий, з литою ізоляцією на 20 кВ). Одновиткові ТС виготовляються на первинні струми 600А і більше; при менших струмах МРС первинної обмотки I1W1 виявляється недостатньою для роботи з необхідним класом точності.

Трансформатор ТПОЛ виконує також роль прохідного ізолятора у розподільному пристрої.

При струмах, менших за 600А, використовують багатовиткові ТС типу ТПЛ, у яких первинна обмотка має кілька витків.

В КРУ використовують також ТС типу ТЛМ – 10, ТПЛК – 10, які конструктивно співпадають з одним із штепсельних разйомів первинних ланцюгів.

На великі номінальні струми застосовують ТС , у яких роль первинної обмотки виконує шина, що проходить крізь осердя трансформатора.

На Рис. 6.3 представлено ТС типу ТШЛ – 20 (шинний, з литою ізоляцією, на 20кВ і на струми 6000 – 18000 А)

Для зовнішньої установки випускають ТС опорного типу у порцеляновому корпусі з бумажно – масляною ізоляцією ТФЗМ (Рис. 6.4).

Конструктивно первинна 8 і вторинна 10 обмотки схожі на 2 кільця ланцюга (літера З у назві типу).

Первинна обмотка має дві секції, які за допомогою перемикача 2 єднаються послідовно чи паралельно, що дає зміну коефіцієнту трансформації у відношенні 1:2.

Трансформатори ТФЗМ мають один магнітопровід з обмоткою класу 0,5 і 2 – 3 магнітопроводів з обмотками для РЗ.

Вбудовані ТС типу ТВТ розміщуються на маслонаповнених вводах ВН силових трансформаторів.

При невеликих первинних струмах клас точності цих ТС 3 чи 10. При струмах 1000А і більше можлива робота у класі 0,5.

2. Принцип дії

ТС призначені для перетворення великих струмів силових мереж перемінного струму у величини, які більш придатні для живлення вимірювальних приладів та реле. Одночасно ТС забезпечують ізоляцію цих апаратів від високої напруги первинних ланцюгів.

Первинна обмотка вмикається послідовно в ланцюги вимірювальних струмів. До виводів вторинної обмотки підключаються струмові обмотки приладів і реле, які з/єднанні одна з одною також послідовно, що і являється навантаженням ТС. У вторинному колі протікає струм I2/.

 

а) б) г)

Рисунок 6.1 – Схема включення і векторна діаграма трансформатора струму:

а) – схема включення; б) – векторна діаграма; г) – І2 у функції кратності І1.

 

Первинний струм I1 , проходячи по витках обмотки W1 створює в магнітопроводі перемінний потік . Під дією цього потоку в замкнутому ланцюзі вторинної обмотки виникає струмІ2 , що створює у свою чергу протидіючий магнітний потік. У результаті дії потоку , що розмагнічує, в осередді встановлюється магнітний потік:

Результуючий потік забезпечує передачу електромагнітної енергії з первинної обмотки у вторинну, і тому називається робочим потоком.

Таким чином, магнітний потік , створюваний первинним струмом I1 , завжди більше магнітного потоку , створюваного вторинним струмом I2.

Як відомо, величина магнітного потоку залежить від струму та від числа витків обмотки, по якій він проходить. На підставі цього можна записати:

,

– струм намагнічування, який являється частиною первинного струму I1 та створює в осерді робочий магнітний потік.

Вираз можна перетворити:

- ,

де -це приведений вторинний струм, а відношення

Кт

називають номінальним коефіцієнтом трансформації .

Наявність струму намагнічування обумовлює похибку ТС.

Відрізняють струмову, повну та кутову похибки.

Струмова похибка у відсотках визначається виразом

= (%)

Повна похибка визначається як відношення

.

Кутова похибка – це кут між векторами.

Увага! Не допускати включення схеми в мережу при розімкнутих вторинних обмотках трансформаторів струму!

Це попередження зв’язано з тим, що первинний струм ТС визначається струмом силової мережі і не залежить від параметрів вторинних ланцюгів.

Опори струмових обмоток приборів та реле мали і тому ТС нормально працює у режимі, близькому до короткого замикання вторинної обмотки. При цьому, вторинна магніторушійна сила, що протидіє первинній силі, зменшує загальну магніторушійну силу до відносно малої величини

У разі розмикання вторинної обмотки протидіюча сила зникає, а загальна магніторушійна сила зростає до (більше ніж у 10 разів), зростає потік ,що провокує зростання втрат в осередді та його надмірний перегрів. Одночасно надмірно зростає Е2, що безпечно для ізоляції та персоналу.
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.