Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Оцінка надійності комерційних банків на підставі методики Кромонова2. Методологічні основи аналізу фінансової стійкості банку.

 

Практичні завдання

 

Задача 1

Використовуючи умовні балансові дані розрахуйте показники фінансової стійкості банку. Розрахунок зведіть у таблицю.

Назва показників Умовні позначення Рік Темп змін у %
Попередній Звітний
Вихідні дані, тис.грн.
1. Власний капітал К      
2. Засновницький (акціонерний) капітал Какц.      
3. Зобов’язання З      
4. Активи загальні Аз      
5. Активи доходні Ад      
6. Активи недоходні Ан      
7. Активи капіталізовані Ак      
Коефіцієнти фінансової стійкості
1. Коефіцієнт надійності Кн      
2. Коефіцієнт “фінансового важеля” Кфв      
3. Коефіцієнт участі власного капіталу в формуванні активів Кук      
4. Коефіцієнт захищеності власного капіталу Кзк      
5. Коефіцієнт захищеності доходних активів власним капіталом Кза      
6. Коефіцієнт мультиплікатора Кмк      

Задача 2

Використовуючи умовні балансові дані розрахуйте показник ділової активності пасивів.

    Назва показників Умовні позначення Рік Темп змін у %
  Базисний   Звітний
Вихідні дані, тис.грн.
1. Пасиви загальні Пзаг      
2. Зобов’язання З      
3. Строкові депозити Дс      
4. Міжбанківські кредити одержані МБКод      
5. Кредитний портфель КР      
6. Активи доходні Ад      
Коефіцієнти ділової активності пасивів
1. Коефіцієнт активності залучення позикових і залучених коштів Кзк      
2. Коефіцієнт активності залучення міжбанківських кредитів Кзмбк      
3. Коефіцієнт активності залучення строкових депозитів Кзсд      
4. Коефіцієнт активності використання залучених коштів в доходні активи Кзда      
5. Коефіцієнт активності використання залучених коштів в кредитний портфель Кзкр      
5. Коефіцієнт активності використання строкових депозитів у кредитний портфель Кдскр      
             

 

Задача 3

Використовуючи умовні балансові дані розрахуйте показник ділової активності активів.

(тис.грн)

    Назва показників Умовні позначення Рік Темп змін у %
Базисний Звітний
Вихідні дані
1. Активи загальні Аз      
2. Активи доходні Ад      
3. Кредитний портфель КП      
4. Вкладення в цінні папери і в паї асоційованих компаній ЦПП      
5.Прострочені і безнадійні кредити КРп      
Коефіцієнти ділової активності активів
1. Коефіцієнт рівня доходних активів Кн      
2. Коефіцієнт кредитної активності Кфв      
3. Коефіцієнт загальної інвестиційної активності в цінні папери і пайову участь Кук      
4. Коефіцієнт (доля) інвестицій в доходних активах Кзк      
5. Коефіцієнт проблемних кредитів Кза      

 

Задача 4

Розрахувати показники ефективності управління діяльності банку.

(тис.грн.)

Показники Попередній період Звітний період Відхилення (+,-)
Вихідні дані, тис.грн.
1. Чистий прибуток 3000,1 2900,7  
2. Процентні доходи 3100,5 3602,3  
3. Процентні витрати 1102,3 1207,5  
4. Загальна сума позик 3742,6 5236,7  
5. Загальна сума процентних депозитів 1500,3 1032,7  
6. Загальні активи 30902,5 31300,7  
7. Капітал 7700,0 8000,0  
8. Інший операційний доход 11300,7 12500,2  
9. Середньорічна чисельність працівників, чол.  
10. Витрати на персонал 12000,0 11700,2  
Розрахункові показники, %
1. Норма прибутку на капітал      
2. Рентабельність активів      
3. Чистий спред      
4. Чиста процентна маржа      
5. Рівень іншого операційного доходу      
6. Продуктивність праці середньорічного працівника, грн      
7. Рентабельність витрат на персонал      

 

Ключові поняття: загальний рівень рентабельності, мертва точка прибутковості банку, чиста процентна маржа, чистий спред.


Порядок виконання розрахункової роботи

 

Вивчення дисципліни “Аналіз банківської діяльності” передбачає формування відповідних знань та навичок шляхом відвідування різних видів аудиторних занять , а також самостійного виконання кожним студентом розрахункової роботи. Розрахункова робота дає можливість закріпити знання з пройденого теоретичного курсу і придбати навички підготовки та оцінки фінансово-господарських рішень на завдану тему.

Тема розрахункової роботи – “Аналіз та оцінка фінансової діяльності комерційного банку”.

Мета роботи – придбати практичні навички здійснення аналізу та оцінки складу і структури активів та пасивів банку та визначення його фінансового стану.

Розрахункова робота має ряд варіантів в залежності від об’єкту дослідження. Об’єкт дослідження (комерційний банк) студент обирає самостійно. Це можуть бути показники фактично діючого банку або дані періодичних видань. Деякі вихідні дані для розрахункової роботи можуть уточнюватися викладачем.

Розрахункова робота повинна мати таку структуру.

1. Титульний лист.

2. Зміст.

3. Вступ.

4. Перший розділ.

5. Другий розділ.

6. Третій розділ.

7. Висновки

8. Література.

9. Додатки.

Розрахункова робота за обсягом не повинна перевищувати 30 сторінок формату А-4. Робота оформляється згідно з діючими вимогами до оформлення курсових та дипломних робіт. Форма титульного листа наведена у додатку 8.

Студент повинен здати роботу на перевірку у встановлений строк, але не пізніше, ніж за два тижні до початку екзаменаційної сесії. Строк захисту розрахункової роботи визначається викладачем після її перевірки і позитивної рецензії. Якщо розрахункова робота не зарахована, то студент не допускається до складання іспиту з дисципліни.

Для виконання розрахункової роботи використовуються основні вихідні дані про діяльність банку – бухгалтерський баланс (на дві звітні дати).

У вступі до розрахункової роботи обгрунтовується її актуальність, визначається мета роботи, об’єкт дослідження і конкретні завдання, які мають бути вирішені в ній.

У ході виконання завдань розділів потрібно навести формули та порядок обчислення коефіцієнтів. Результати розрахунків звести у вказані таблиці, дані яких можуть буди змінені або доповнені згідно об’єкта дослідження. Кожна таблиця повинна супроводжуватися відповідними висновками. У кінці кожного розділу студент повинен зробити узагальнюючий висновок та надати рекомендації стосовно покращання фінансового стану банку.

 

Перший розділ: “Аналіз та оцінка пасивів комерційного банку”

Послідовність виконання першого розділу:

 

1. На основі показників балансу за допомогою методів горизонтального та вертикального аналізу навести загальну характеристику складу та структури пасивів банку. Дані аналізу звести у таблицю 1.

Таблиця 1

Динаміка, склад і структура пасивів комерційного банку

Показник На початок року На кінець року Відхилення (+,-)
тис. грн у % до підсумку тис. грн у % до підсумку тис. грн % За п.п.структури
Зобов’язання              
Капітал              
Всього пасивів              

 

2. Використовуючи дані балансу провести аналіз складу та структури капіталу банку.

Таблиця 2

Аналіз структури капіталу банку

Статті балансу Попередній рік Звітний рік Абсолютне .відхилення Темп росту
тис.грн % тис.грн % тис.грн %
1. Статутний фонд            
2. Емісійні різниці            
3. Фонди та загальні резерви, в т.ч.: загальні резерви резервні фонди            
4. Нерозподілений прибуток минулого року            
5. Результати переоцінки основних засобів            
Всього капітал-брутто        
6. Відрахування загальні: - акції в портфелі банку на продаж - боргові цінні папери на продаж - акції на інвестиції - боргові цінні папери на інвестиції - вкладення в асоційований капітал - вкладення в дочірні компанії            
9. Власні кошти – нетто            

3. Використовуючи дані балансу зробити аналіз статутного фонду комерційного банку.

Таблиця 3

Аналіз статутного фонду банку

Показники Попередній рік Звітний рік Відхилення (+;-)
1. Статутний фонд (СФ) на 1 грн. кредитних вкладень      
2. СФ на 1 грн. власних коштів (капіталу)      
3. СФ на 1 грн. зобов’язань банку      
4. СФ на 1 грн. валюти балансу      

4. За даними балансу провести аналіз власного капіталу за допомогою методу коефіцієнтів та зробити загальний висновок стосовно достатності капіталу.

Таблиця 4

Аналіз власного капіталу за допомогою методів коефіцєнтів

Показники Попередній рік Звітний рік
1. Коефіцієнт співвідношення власного капіталу до залучених коштів    
2. Коефіцієнт співвідношення власного капіталу до пасивів банку    
3. Коефіцієнт співвідношення власного капіталу до активів банку    
4. Коефіцієнт співвідношення власного капіталу до робочих активів    
5. Коефіцієнт співвідношення власного капіталу до ризикових активів    
6. Коефіцієнт співвідношення статутного капіталу до балансового власного капіталу    
7. Коефіцієнт рентабельності власного капіталу    
8. Коефіцієнт рентабельності статутного капіталу    
9. Мультиплікатор капіталу    

 

4. За даними балансу проаналізувати структуру залучених та запозичених коштів банку, при умові, що кошти банків розподіляються у співвідношеннях, які наведені у таблиці 5.

Таблиця 5

Порядок розподілу коштів банку

  Показник Процент розподілу коштів банку
Попередній рік Звітний рік
1. кошти банків, у т.ч.: до запитання строкові    
2. кошти клієнтів, у т.ч.: до запитання строкові    

.

Таблиця 6

Аналіз складу та структури зобов’язань банку

    Статті балансу Попередній період Звітний період Відхилення
тис. грн. % тис. грн. % тис. грн у % до бази за п,п.структури
Зобов’язання всього, у т.ч.:              
1. Кошти банків: до запитання строкові              
2. Кошти клієнтів: депозити до запитання термінові депозити              
3. Кредити, які отримані від інших банків, з них: короткострокові, з них: від НБУ довгострокові, з них: від НБУ              
4. Інші папери власного боргу              
5. Інші зобов’язання              

6. Розрахувати показники, які характеризують якість пасивів банку та зробити загальний висновок про склад, динаміку пасивів.

Таблиця 7

Аналіз якості пасивів банку

  Показники Попередній період Звітний період Відхилення (+,-)
Питома вага коштів на поточних рахунках у пасивах, %      
Коефіцієнт співвідношення зобов’язань і капіталу      
Коефіцієнт рівня капіталу у пасивах      

 

Другий розділ: “Аналіз складу та структури активів банку”

 

Послідовність виконання другого розділу:

 

1. За даними балансу розрахувати структуру активів комерційного банку при умові, що кошти в інших банках до запитання у попередньому році складають 70%, у звітному – 75% та вказати коефіцієнт ризику активів, зробити висновок про зміну якості активів з боку їх дохідності. Статті балансу розрахувати за мінусом створених резервів.

Таблиця 8

Динаміка складу та структури активів банку

    Статті балансу Коеф. ризику, % Попередній період Звітний період Відхилення (+,-)
тис. грн. % тис. грн. % тис. грн у % до бази За п.п.структури
1. Грошові кошти                
2. Кошти в НБУ                
3. Кошти в інших банках                
3.1 залишки на коррахунках                
3.2 депозити                
3.3 міжбанківські кредити (за мінусом резерву)                
4. Кредитний портфель                
5. Інвестиційний портфель                
5.1. Цінні папери для продажу                
5.2. Цінні папери для інвестицій                
6. Основні засоби                
7. Нематеріальні активи                
8. Дебіторська заборгованість                
9. Товарно-матеріальні цінності                
10. Інші активи, в т.ч.:                
10.1 витрати майбутніх періодів                
10.2. дебіторська заборгованість                
Всього активів                
З них: доходних активів                
Недоходних активів                

 

2. Використовуючи дані попереднього завдання проаналізувати зміну якості активів з позиції ризику за допомогою коефіцієнтів зважених активів. За допомогою методу ланцюгових підстановок визначити вплив факторів на зміну коефіцієнту ризиковості активів.

Таблиця 9

Аналіз якості активів

Показники Попередній період Звітний період Відхилення (+;-)
1. Всього активів      
2. Активи, зважені на коефіцієнти ризику      
3. Коефіцієнт ризиковості активів      

 

3. Використовуючи балансові дані провести аналіз високоліквідних активів.

Таблиця 10
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.