Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Лекція 1. Сенс визначення «філософія Сходу» у контексті протиставлення європейській історії філософіїКиївський національний університет імені Тараса Шевченка

 

Філософський факультет

Кафедра історії філософії

Укладач: доц. Бокал Г.В.

 

ФІЛОСОФІЯ СХОДУ

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

для студентів напряму 6.020301 „Філософія”

 

Затверджено

на засіданні кафедри історії філософії

Протокол № _________

від "______"______________ 2012р.

Зав. кафедри

_____________проф. Ярошовець В.І.

 

Декан філософського факультету

___________проф. Конверський А.Є.

 

КИЇВ – 2012

Робоча навчальна програма з дисципліни „Філософія Сходу”

 

Укладачі: кандидат філософських наук, доцент Бокал Ганна Василівна.

 

Лектор: канд. філос. наук, доцент Бокал Г.В.

Викладач: канд. філос. наук, доцент Бокал Г.В.

 

Погоджено

З науково-методичною комісією

"___"___________ 2012р.

 

__________доц. Кравчук А.А.

 


ВСТУП

Дисципліна "Філософія Сходу" є базовою нормативною дисципліною для спеціальності "філософія", що читається на другому курсі в ІІ семестрі в обсязі 140 годин, серед яких 68 годин аудиторних занять з них 34 годин лекцій, 17 годин семінарських занять і 10 годин самостійної роботи. Закінчується іспитом.

Метою і завданням навчальної дисципліни "Філософія Сходу" є засвоєння змісту філософських розмислів видатних мислителів Сходу та принципів їх історико-філософської реконструкції.

Предмет навчальної дисципліни "Філософія Сходу" включає філософські культури Індії, Китаю, арабської та іудейської культури.

Вимоги до знань та вмінь.

Студент повинен вміти здійснювати самостійний аналіз змісту філософських текстів Сходу, свідомо обирати методи історико-філософської реконструкції, знати головні положення філософської спадщини тогочасних мислителів.

Місце в структурно-логічній схемі спеціальності.Нормативна навчальна дисципліна "Філософія Cходу" є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр".

Система контролю знань та умови складання іспиту.Навчальна дисципліна "Філософія Сходу" оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Вона складається з 3 модулів.

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100 – бальною шкалою.

Форми поточного контролю: оцінювання доповідей виконаних під час практичних занять і опитуваннях. Студент може отримати максимально 5 балів за доповідь на семінарі та один бал за участь у обговоренні.

Формою контролю є залік, вагове співвідношення (у відсотках) модульного та підсумкового контролю встановлюється 50% : 50%.

 

  Змістовий модуль 1 (ЗМ1) Змістовий модуль 2 (ЗМ2) Змістовий модуль 3 (ЗМ3) Підсумкова модульна контрольна робота Іспит Разом (підсумкова оцінка)
Вагові коефіцієнти (%) 25% 20% 35%   50% 100%
Оцінка (бали) 0-25 0-20 0-35 (0-20) 0-50 0-100

 

Поточний контроль:

Вид роботи Мін. кількість балів за вид роботи Макс. кількість балів за вид роботи Макс. кількість балів за ЗМ
Доповідь на семінарському занятті
Доповнення на семінарському занятті
Перша модульна контрольна робота
Друга модульна контрольна робота
Третя модульна контрольна робота
Всього

 

Розрахунок підсумкової оцінки за курс:

ПО=ЗМ1 + ЗМ2 +іспит

Студент допускається до складання заліку за умови, якщо він набрав мінімальний бал - не менше 40 балів((60-20)=40).

 

При цьому, кількість балів відповідає оцінці:

За 100 бальною шкалою За національно шкалою
90-100 відмінно зараховано
85-89 добре
75-84
65-74 задовільно
60-64
35-59 незадовільно незараховано
1-34

 

 

Аналіз інформаційних джерел

Окрім першоджерел, базових підручників, посібників, монографій, наукових статей, також надається перелік додаткових джерел, які мають на меті допомогти студенту розширити власні знання, більш ґрунтовно з’ясувати для себе основні положення, що викладались під час лекції та в більш повному обсязі засвоїти матеріал читаної дисципліни.


НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

І СЕМЕСТР

№ теми   НАЗВА ТЕМИ Кількість годин
Лекції Семінари Самостійна робота
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. "Самобутність філософських настанов мудреців Індії, та шляхи їх інтерпретації"
1. Сенс визначення «філософія Сходу» у контексті протиставлення європейській історії філософії.    
2. Санкх’я та йога Патанджалі  
3. Вайшешика і ньяя
4. Міманса і веданта  
  Модульна контрольна робота 1.   0.5  
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. "Філософія буддизму та Китаю."
5. Саутрантика і вайбгашики (сарвастівада)  
6. Мадг’яміка (шуньявада)
7. Йога чара (віджнянавада)  
8. Класичне конфуціанство та даосизм
9. Неодаосизм  
10. Неоконфуціанство  
  Модульна контрольна робота 2.   0.5  
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ. "Інтегрованість філософії Сходу до європейської філософської традиції"
11. Калам 0.5  
12. Аль Кінді, Аль Фарабі та Ібн Сіни.
13. Філософія суфізму  
14. Арабський перипатетизм та проблема універсалій  
15. Каббала  
16. Філософія Саадія-гаона, Ібн Гебіроля та Ієгуди Галеві  
17. Іудейський перипатетизм і філософія Маймоніда  
Модульна контрольна робота 3.   0.5  
Всього
           

Загальний обсяг - 140 год.

Лекції – 34 год.

Семінари – 34 год.

Самостійна робота – 10 год.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І.

Лекція 1. Сенс визначення «філософія Сходу» у контексті протиставлення європейській історії філософії.

Полілінійний принцип в історико-філософських дослідження передумов та специфіки виникненні філософії стародавніх Греції, Індії та Китаю. Історіографія досліджень духовних традицій східних культур у ХІХ ст. Г.Ф.В. Гегель «Про Бгаґават-ґіту» та творчість А.Шопенгауера. Історія вітчизняного сходознавства.

 

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.