Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Функціональні підсистеми. дерево функцій управління 

В процесі управління органи управління виконують певні функції, сукупність яких охоплює весь склад завдань управління і характеризує зміст управління. Ця сукупність є системою взаємозв'язаних функцій управління. Така система (сукупність) функцій може бути розкладена на простіші сукупності завдань управління і представлена деревом функцій. Нижній рівень дерева функцій може бути представлений окремою управлінською роботою (операцією).

Теорією і практикою управління сформовані наступні ознаки диференціації системи функцій управління (рис. 7.5):

· за змістом управління, містяться в будь-якому завданні управління і в сукупності утворюють замкнутий цикл управління – загальні функції;

· за однорідністю управлінської діяльності, що визначає спеціалізацію управлінської праці – конкретні функції управління;

· за однорідністю цільової орієнтації – спеціальні функції управління;

· за спрямованістю на формування елементарного керуючого впливу – завдання управління;

· за диференціацією управлінської праці на її елементарному рівні – роботи управління.

 

Рис.7.7. Дерево функцій управління.

Загальні функції управління і цикл управління.Процес управління носить циклічний характер (рис. 7.7).

1. Спочатку виявляється (прогнозується) суть проблеми, встановлюються цілі, які необхідно досягти для вирішення проблеми, і розробляються задачі (завдання), вирішення яких забезпечує досягнення встановлених цілей, тобто розробляється програма, план вирішення проблеми.

2. Потім організовується виконання цього плану, для чого, в першу чергу, залучаються відповідні організації, необхідні ресурси і організовується процес виконання плану, тобто організовується відповідна діяльність.

3. Оскільки організації складаються з багатьох підрозділів (елементів системи), а діяльність – з багатьох процесів, для того, щоб організація діяла злагоджено, необхідно постійно координувати роботу підрозділів, а при відхиленні результатів діяльності від плану здійснювати додаткові заходи щодо організації робіт, тобто регулювати процес.

4. Оскільки в організації як в соціальній системі діють трудові колективи, діяльність організації багато в чому залежить від відношення працівників до виконуваної роботи, їх зацікавленості в кінцевих результатах, розуміння ними цілей діяльності, від їх активності. Тому в процесі діяльності слід здійснювати заходи щодо мотивації колективу, стимулювання досягнення поставлених цілей.

5. І нарешті, в процесі діяльності необхідно враховувати результати, отримані як організацією в цілому, так і її підрозділами, здійснювати контроль виконання завдання, аналізувати причини відхилення від плану, щоб цілеспрямовано здійснювати заходи щодо координації і мотивації, а після закінчення певного етапу діяльності за наслідками аналізу перейти до нового етапу, для чого здійснити новий цикл управління.

Таким чином, елементами циклу управління, що визначають його суть, є функції прогнозування і планування; організації роботи; координації і регулювання; мотивації; контролю, обліку, аналізу.

Це і є загальні функції управління, з яких формуються цикли стратегічного, оперативного і поточного управління.

 

Рис.7.8. Цикл управління

Конкретні і спеціальні функції управління.Конкретні функції управління – частина загальної функції управління, що містить порівняно однорідний склад завдань управління і відособлена на користь спеціалізації управлінської праці і підвищення внаслідок цього ефективності управління.

Конкретні функції управління групуються за певними ознаками об’єкта управління. Наприклад, в управлінні підприємством такими ознаками є вплив: на всі сфери діяльності підприємства, на окремі стадії виробничого процесу, на окремі чинники виробництва.

Склад конкретних функцій управління в системі управління компанією визначає склад функціональних органів управління. Типовий склад конкретних функцій для компанії середнього масштабу і сфери їх впливу наводяться в табл. 7.6.

Таблиця 7.6.

Типовий склад конкретних функцій управління компанією середнього масштабу

№ з/п КОНКРЕТНА ФУНКЦІЯ УПРАВЛІННЯ Сфери впливу
на всі сфери діяльності на окремі стадії виробничого процесу на окремі чинники виробництва
1. Стратегічне, поточне і оперативне планування +    
2. Організація робіт по стандартизації +    
3. Управління технічною підготовкою виробництва (раціоналізація виробництва і технології   +  
4. Організація виробництва (основного, підготовчого і обслуговуючого)   +  
5. Управління технологічними процесами   +  
6. Оперативне управління виробництвом   +  
7. Управління якістю продукції (сертифікація, технічний контроль і випробування)   +  
8. Маркетинг + +  
9. Організація роботи з кадрами (управління персоналом)     +
10. Організація праці і заробітної плати     +
11. Матеріально-технічне постачання     +
12. Метрологічне забезпечення виробництва   +  
13. Управління фінансовими ресурсами +   +
14. Будівництво і експлуатація споруд     +
15. Управління майном, не використовуваному у власному виробничому процесі     +
16. Мотивація діяльності +   +
17. Облік і звітність +    
18. Економічний аналіз +    

Склад конкретних функцій управління залежить головним чином від масштабу організації і ступеня диверсифікації діяльності: чим більший масштаб організації і вища різноманітність її діяльності, тим вужча спеціалізація менеджерів і більше диференціюються конкретні функції. Так, з функції раціоналізації виробництва і технології може бути виділена функція координації технічних розробок; функція маркетингу може бути диференційована на функції: маркетингові дослідження, реклама, збут, післяпродажне обслуговування; не виключено, що доцільно виділити конкретну функцію зв'язку з громадськістю і т. д. На підприємствах малих масштабів немає необхідності у вузькій спеціалізації менеджерів і конкретні функції укрупнюються.

Спеціальна функція управління є підфункцією конкретної функції, яка орієнтована на досягнення певної мети діяльності,тобто на досягнення встановлених стратегічною програмою (планом) кінцевих результатів діяльності за відповідною конкретною стратегією (напрямом діяльності).

Склад спеціальних функцій, що належать до тієї або іншої конкретної функції, визначає відповідальність конкретного органу управління за досягнення тих чи інших цілей.

Склад спеціальних функцій, що належать до різних конкретних функцій (органів управління), але орієнтовані на одну і ту ж ціль, визначає розподіл відповідальності функціональних органів управління за досягнення даної мети.

Склад і характеристика функціональних підсистем.Як було зазначено вище, склад функціонального управління визначається конкретними функціями управління. У системі управління компанією по кожній конкретній функції управління виділяється функціональна підсистема, що містить спеціальні функції управління і відповідний склад органів управління. Не слід ототожнювати функціональну підсистему з яким-небудь відділом (службою). Наприклад, підсистема стратегічного, поточного і оперативного планування не тотожна планово-економічному відділу, що є лише головним органом цієї підсистеми. Ця підсистема включає весь склад функцій планування діяльності об'єднання і підприємства як єдиного об’єкта управління. До складу підсистеми окрім планово-економічного відділу входять і інші підрозділи управління, що здійснюють цю функцію. Тому основний документ (стандарт) такої підсистеми не може бути тотожним положенню про планово-економічний відділ.

Таким чином, в кожній функціональній підсистемі інтегрується діяльність декількох функціональних органівпо виконанню тієї або іншої конкретної функції управління. Кожна підсистема має свій об'єкт управління і свої цілі.

Характеристика деяких функціональних підсистем системи управління компанією середнього масштабу наведена в табл. 7.7.

 


Таблиця 7.7.

Характеристика функціональних підсистем системи управління компанією

 

Найменування функціональної підсистеми Ланцюги функціональної підсистеми Об'єкти і цілі управління підсистеми Головний орган управління підсистеми Показники, що характеризують досягнення цілей функціональної підсистеми
госпрозрахункові функціональної діяльності
Управління технічною підготовкою виробництва Підвищення ефективності виробництва і якості продукції, досягнення високої маневреності і гнучкості виробництва, скорочення тривалості циклу: дослідження – проектування – освоєння нової продукції Комплексний багаторівневий процес підготовки нового або вдосконалення діючого виробництва, що включає взаємозв'язані фази науково-дослідних робіт, конструкторської і технологічної підготовки виробництва Відділ головного конструктора або технічний відділ Зниження норм витрати найважливіших видів матеріальних ресурсів, випуск сертифікованої продукції Кількість нових моделей, освоєних у виробництві. Рівень конкурентоспроможності нових моделей
Організація виробництва (основного, забезпечуючого і обслуговуючого) та технічної творчості працівників Підвищення техніко-організаційного рівня виробництва для забезпечення ритмічності і безперебійності ходу виробничого процесу Діяльність основного, забезпечуючого і обслуговуючого виробництва, направлена на забезпечення нормального і безперебійного ходу виробничого процесу Виробничий відділ Радикальність нововведень в організацію виробництва. Ліквідність виробничих активів Чисельність раціоналізаторів і винахідників, економічний ефект від раціоналізації і винахідництва, рівень забезпеченості НТР процесів виробництва
Управління технологічними процесами Забезпечення стійкості технологічних режимів і операцій за показниками продуктивності, надійності, безпеки, точності, стабільності відповідно до вимог нормативної і технічної документації при ефективному використанні виробничих ресурсів Технологічні процеси (ТП), стан технологічної системи Відділ головного технолога Випуск продукції вищої категорії якості, зниження норм витрати найважливіших видів матеріальних ресурсів Зниження кількості рекламацій, коефіцієнт завантаження устаткування, збільшення випуску продукції, що здається з першого пред'явлення, скорочення технологічного браку
Оперативне управління виробництвом Своєчасне виконання календарного плану виробництва продукції заданої якості, підтримка запланованого режиму матеріальних потоків виробництва Матеріальні потоки виробництва, що утворюються в результаті виконання виробничих операцій (технологічних, контрольних, транспортних і складських), у виробничих підрозділах, і потоки забезпечуючих засобів виробництва, що утворюються в межах цих підрозділів для виконання всіх вказаних виробничих операцій (при забезпеченні технологічним оснащенням, технологічними і вимірювальними інструментами, допоміжними матеріалами, технологічною документацією і т. д.), а також розстановка кадрів у виробництві Виробничий відділ Виконання плану виробництва. Відповідність об'єму незавершеного виробництва нормативу (за розміром і комплектністю). Оборотність оборотних коштів Ритмічність виробництва. Бездефектна працездатність. Позапланові простої. Укомплектованість робочих місць
Технічний контроль і випробування Попередження виробництва і запобігання випуску (постачання) продукції, що не відповідає встановленим вимогам; своєчасне отримання достовірної інформації про фактичну якість продукції, що виготовляється Якість готової продукції, комплектуючих виробів, матеріалів і якість технологічних процесів ОТК або відділ якості продукції Випуск продукції вищих сортів Зниження кількості рекламацій, повернень, випадків переведення продукції в нижчий сорт

 

©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.