Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Цільові і програмно-цільові підсистеми 

Відповідно до декомпозиції головної мети діяльності підприємства в багатоцільовій системі управління виділяється ряд цільових підсистем. Характерні наступні варіанти складу цільових підсистем.

Варіант 1:

1. Управління виробничим процесом.

2. Управління якістю продукції і маркетингом.

3. Управління ресурсами: трудовими, матеріальними, основними виробничими фондами, об'єктами договірних зобов'язань (купівля-продаж, прокат, оренда, лізинг), фінансовими ресурсами.

4. Управління науково-технічним розвитком виробництва.

5. Управління соціальним розвитком трудового колективу.

6. Управління охороною навколишнього середовища.

Варіант 2:

1. Управління виробничим процесом і чинниками виробництва.

2. Управління науково-технічним розвитком виробництва і якістю продукції.

3. Управління реконструкцією і капітальним будівництвом.

4. Управління фінансами і об'єктами договірних зобов'язань.

5. Управління соціальними програмами.

6. Управління охороною навколишнього середовища.

Особливість варіанту 2 полягає в тому, що в підсистемі 1 поєднано управління процесом виготовлення продукції і чинниками, що забезпечують цей процес; у підсистемі 2поєднано управління формуванням якості продукції і управління чинниками, що забезпечують досягнення необхідного рівня якості (науково-технічного розвитку виробництва). У цьому варіанті управління маркетингом віднесене до функціонального управління, оскільки воно пов'язане з обома вказаними цільовими підсистемами. Управління соціальним розвитком організовується за принципом програмно-цільового управління, що припускає розробку цільових програм за найважливішими соціальними проблемами компанії.

Управління в кожній цільовій підсистемі визначається об'єктом управління, його цілями і показниками досягнення цілей, специфікою механізму управління, складом спеціальних функцій управління і їх розподілом за функціональними підсистемами (головним органам управління), складом завдань по кожній спеціальній функції і їх розподілом по органах управління, організацією взаємодії органів управління у виконанні спеціальних функцій управління, взаємодією даної цільової підсистеми з іншими цільовими підсистемами. Характеристика об'єктів і цілей управління в цільових підсистемах наведена в табл. 7.4.

Спеціальні функції.Основним структурним елементом багатоцільової системи управління є спеціальна функція – підфункція конкретної функції, орієнтована на певну основну мету. У багаторівневих компаніях спеціальні функції можуть диференціюватися або розподілятися за рівнями структури компанії. У табл. 7.5наводиться як приклад склад спеціальних функцій цільової підсистеми «Управління науково-технічним розвитком виробництва і якістю продукції» основного і дочірнього акціонерних товариств.

Взаємозв'язок цільових підсистем.Система управління підприємством, як і сама виробнича система, є цілісно-відособленою. Цільові підсистеми взаємозв'язані. Ці зв'язки реалізуються в структурі СУ виділенням багатоцільових спеціальних функцій і горизонтальними взаємозв'язками у функціональних підсистемах і підсистемі лінійного керівництва.

Таблиця 7.4.

Характеристика цільових підсистем

Найменування підсистеми Основна мета підсистеми Об'єкт управління Найважливіші показники досягнення основної мети
1. Управління виробничим процесом і чинниками виробництва Забезпечення ритмічності виробництва і постачань продукції заданого обсягу, номенклатури (асортименту), якості в терміни, встановлені планом виробництва, договорами і замовленнями при мінімальних витратах виробництва Процеси виготовлення продукції в основному, забезпечуючому і обслуговуючому виробництвах і процеси постачання продукції Зростання обсягу виробництва до попереднього року. Обсяг реалізації продукції. Прибуток від реалізації продукції
2. Управління науково-технічним розвитком виробництва і якістю продукції Підвищення ефективності використання виробничих ресурсів Забезпечення постійної відповідності якості продукції потребам населення і народного господарства і систематичне підвищення ефективності виробництва Вдосконалення виробничо-технічної бази компанії відповідно до новітніх досягнень науки, техніки, технології і організації виробництва і вимогами ринку до якості продукції Процеси експлуатації основних виробничих фондів, залучення і використання матеріальних і трудових ресурсів Технічний рівень і якість продукції; процеси формування, забезпечення, збереження, повноцінного використання і відновлення якості Процеси науково-технічного розвитку виробництва Собівартість продукції. Продуктивність праці. Фондовіддача. Матеріаловіддача Якість і конкурентоспроможність продукція. Освоєння виробництва нової продукції. Зняття з виробництва застарілої продукції. Зниження втрат від браку Конкурентоспроможність продукції і підприємства. Потенціал прибутковості. Підвищення конкурентного статусу підприємства. Вихід на нові ринки
3. Управління реконструкцією і будівництвом нових виробництв Корінне перетворення виробництва н підвищення його виробничого потенціалу відповідно до вимог ринку Процеси реконструкції, проектування і будівництва Створення і випуск нової продукції. Поглиблення диверсифікації виробництва. Нові виробничі потужності і робочі місця. Розширення участі на ринках
4. Управління фінансами і об'єктами договірних зобов'язань Забезпечення фінансового благополуччя компанії, створення сприятливого інвестиційного клімату, досягнення ефективності комерційних операцій і використання вільних виробничих ресурсів Фінансова діяльність компанії, комерційні операції, операції лізингу і оренди, діяльність на ринку цінних паперів Показники фінансової стійкості компанії. Обсяг привернутих інвестицій. Прибуток від діяльності на ринку цінних паперів. Прибуток від використання вільних ресурсів. Ефективність лізингових операцій
5. Управління соціальними програмами Підвищення мотивації діяльності, створення сприятливого соціального клімату, поліпшення умов праці Процеси соціального розвитку трудового колективу Кваліфікаційна структура колективу. Умови праці. Трудова активність. Перевага мотиваційного комплексу праці. Внесок в місцеві соціальні програми
6. Управління охороною навколишнього середовища (екологічне управління) Забезпечення виконання норм і вимог, що обмежують шкідливий вплив процесів виробництва і продукції, що випускається, на навколишнє середовище; раціональне використання природних ресурсів, їх відновлення і відтворення Діяльність по використанню, відновленню і відтворенню природних ресурсів; екологічні властивості продукції; технологічні процеси, що впливають на стан навколишнього середовища; засоби охорони навколишнього середовища Ефективність витрат на заходи щодо охорони природи і раціонального використання природних ресурсів. Економія від поліпшення використання природних ресурсів. Число претензій органів контролю за станом навколишнього середовища і їх скорочення. Сума санкцій за порушення вимог охорони навколишнього середовища

 

Таблиця 7.5.

Склад спеціальних функцій цільової підсистеми «Управління науково-технічним розвитком виробництва і якістю продукції» в системі управління АТ

№ з/п Найменування спеціальних функцій управління Рівні управління
Основне АТ Дочірнє АТ
1. ЗАГАЛЬНЕ КЕРІВНИЦТВО
1.1. Аналіз зовнішнього середовища АТ (виявлення небезпек і можливостей) + +
1.2. Маркетингові дослідження внутрішніх ринків товарів і технологій + +
1.3. Маркетингові дослідження зовнішніх ринків товарів і технологій + +
1.4. Прогнозування розвитку перспективних технологій в галузях виробництва, які цікаві для АТ +  
1.5. Розробка стратегії науково-технічного розвитку виробництва і політики в сфері якості продукції +  
1.6. Вибір стратегічних позицій в конкуренції на ринках +  
1.7. Конверсія виробництва у зв'язку із змінами на ринках товарів і технологій + +
1.8. Визначення відповідальності за якість продукції і науково-технічний рівень виробництва + +
1.9. Організація підготовки і підвищення кваліфікації кадрів на користь реалізації політики в області якості продукції і розвитку виробництва + +
1.10. Мотивація праці і науково-технічної творчості + +
1.11. Формування інвестиційного портфеля і фінансування програм якості продукції і науково-технічного розвитку виробництва + +
1.12. Організація сертифікаційного супроводу проектів продукції, технологій і систем якості + +
2. УПРАВЛІННЯ НА СТАДІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ І ПРОЕКТУВАННЯ
2.1. Планування процесів проектування нової продукції і технології і їх модернізації +  
2.2. Визначення технічного завдання на розробку продукції і технології    
2.3. Управління процесами розробки + +  
2.4. Дії на ринку технологій. Експертиза, відбір і придбання ліцензій і технологічного устаткування +  
2.5. Експертиза якості проекту і оцінка конкурентоспроможності розробленої продукції +  
2.6. Спостереження за змінами на товарному ринку і внесення змін в проекти продукції і технології (ведення проекту) + +
2.7. Управління якістю технічної документації + +
2.8. Нормування вимог до якості виробу +  
2.9. Мотивація відносин конкуренції і (або) кооперації з партнерами (суперниками) і захист від дії рефлексії + +
2.10. Розробка технологій утилізації і захоронення використаної продукції + +
3.УПРАВЛІННЯ НА СТАДІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ
3.1. Організація освоєння нової і модернізованої + +
3.2. Забезпечення якості матеріалів, напівфабрикатів і комплектуючих виробів і взаємодія з постачальниками + +
3.3. Управління технологічними процесами і забезпечення стабільності якості при виготовленні + +
3.4. Контроль якості і випробування продукції + +
3.5. Організація метрологічного забезпечення якості продукції, забезпечення точності контрольного, вимірювального і випробувального устаткування + +
3.6. Виявлення, ізоляція і утилізація недоброякісної продукції і відходів виробництва + +
3.7. Сертифікація продукції і виробництва + +
3.8. Внутрішньовиробничий облік і техніко-економічний аналіз якості продукції + +
3.9. Аналіз відповідності якості продукції вимогам ринку і оцінка параметрів попиту і рентабельності + +
4. УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ НА СТАДІЇ ОБІГУ
4.1. Забезпечення стабільності (збереження) якості продукції при її складуванні, відвантаженні і транспортуванні + +
4.2. Організація взаємовідносин за якістю із споживачами. Дотримання прав споживачів + +
4.3. Аналіз збереження параметрів якості в процесах обігу + +
5. УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ НА СТАДІЇ СПОЖИВАННЯ (ЕКСПЛУАТАЦІЇ)
5.1. Організація сервісного (гарантійного) обслуговування товарів в процесах споживання + +
5.2. Аналіз динаміки параметрів якості продукції в процесах споживання + +
         

 

Управління науково-технічним розвитком взаємозв'язане зі всіма цільовими підсистемами, оскільки цілі цих підсистем досягаються за умови реалізації основної мети науково-технічного розвитку. Особливо тісний пов'язані управління розвитком з управлінням якістю продукції і маркетингом, оскільки науково-технічний рівень виробництва, безумовно, є головним чинником створення і виготовлення високоякісної продукції. Через управління якістю продукції і маркетингом встановлюються вимоги ринку до технологічного розвитку виробництва; через нові товари нова технологія отримує ринкову підтримку і відбувається технологічний стрибок.

Організаційно інтеграція управління науково-технічним розвитком з управлінням якістю продукції досягається об'єднанням цільових підсистем 2 і 4 (варіант 1)або призначенням єдиного керівника цих цільових підсистем і єдиних головних виконавців взаємозв'язаних спеціальних функцій.

Програмне управління.У матричних структурах управління цільова спрямованість може набувати форми «управління проектом» (програмою). Програми створення, виробництва і реалізації продукції мають зазвичай маркетингову спрямованість («товар-ринок»). Як вже було сказано, такі програми розробляються щодо складних наукоємних видів продукції або щодо комплексу продукції спорідненого призначення. Вони зазвичай містять завдання по параметрах якості, обсягах і термінах виробництва, передбачуваним темпам зростання попиту на різних ринках, передбачуваній рентабельності, технічній підготовці виробництва, розгортанню маркетингової мережі збуту і сервісного обслуговування у споживача та інші завдання. Можливі варіанти програм:

1. Певний товар для виходу з ним на багато ринків («товар – багато ринків»).

2. Певний ринок, на який компанія виходить з багатьма товарами («ринок – багато товарів»).

3. Матрична програма «Товар – ринок», коли компанія виходить на різні ринки з різним набором товарів («багато товарів – багато ринків»).

Кожен варіант програми має ряд особливостей. Програма «Товар – багато ринків» може зажадати пошуку компромісу в задоволенні суперечливих вимог різних ринків (різних споживачів) до товару і сервісу. Можливо, доведеться індивідуалізувати товар і сервісне обслуговування для різних ринків. Програма «Ринок – багато товарів» висуває завдання універсалізації каналів збуту і мережі сервісного обслуговування. Програма «Багато товарів – багато ринків» крім багатьох компромісів для задоволення суперечливих вимог до товарів з боку ринків і розгортання каналів збуту висуває завдання створення інформаційної і сервісної мережі, організація яких створювала б синергетичні ефекти.

Поєднання цільового і програмного управління.Виникає питання – як поєднувати цільове управління по основних цілях діяльності підприємства з управлінням проектом? Це поєднання визначається низкою параметрів виробничого процесу:

· стадією або етапом життєвого циклу продукції/технології, інноваційного циклу або життєвого циклу технології/попиту,на яких здійснюється управління. Очевидно, що управління проектом найдоцільніше здійснювати на стадії НДДКР і на етапі впровадження проекту у виробництво;

· шириною асортименту продукції і темпами її оновлення(життєвим циклом товару). Управління проектом найдоцільніше при порівняно вузькому асортименті продукції і тривалому життєвому циклі товару і життєвому циклі технології/попиту. При широкому асортименті продукції і високих темпах її оновлення (як це має місце, наприклад, у виробництві споживчих товарів масового попиту) нововведення носять рутинний характер і управління проектом стає зайвим;

· радикальністю нововведень. Технологічно ефективні підприємства, успіх яких базується на радикальних нововведеннях, віддають перевагу поєднанню функціональної структури з проектною або програмною формою організації, яка дозволяє в короткий термін перерозподілити ресурси між напрямами розвитку і проектами, змінювати стиль роботи менеджерів, вводити нові принципи взаємин між співробітниками. Проте більшість підприємств здійснюють нововведення різної радикальності: від рутинних до перетворюючих. Рутинні зміни відбуваються практично постійно, особливо при продуктивних технологіях. Управління такими нововведеннями здійснюється традиційними методами цільового управління. З підвищенням радикальності технологічних нововведень все більшої питомої ваги в цільовому управлінні набуває управління проектами (програмами).

Поєднання функціонально-цільового управління з управлінням проектами зберігається навіть при перетворюючих технологічних нововведеннях. Це пояснюється тим, що не тільки технологічна система, але і в цілому виробнича система є цілісно-відособленою і впровадження нової технології залежить від її сумісності з іншими елементами виробничої системи (організація виробництва, трудові ресурси, система матеріально-технічного постачання і т. д.). Крім того, під час переходу програми технологічного нововведення від стадії дослідження і розробок до впровадження відповідальність за ухвалювані рішення переходить від керівника програми до головних (загальних) менеджерів.

Поєднання цільового і функціонального управління (переважно оперативне управління), як і поєднання програмного і функціонального управління (переважно стратегічне управління), досягається в матричній структурі розподілу спеціальних функцій управління (плоска модель організації управління). Поєднання цільового, функціонального і програмного управління реалізується в об'ємній моделі організації управління, що синтезує стратегічне і оперативне управління (рис. 7.1).У такій моделі спеціальна функція управління, орієнтована на ту чи іншу мету, диференціюється при необхідності за проектами (продукції, нових технологій) або програмами.

Об'ємну модель організації управління можна застосовувати в широкому спектрі радикальності нововведень. Плоскі моделі характерні для порівняно вузьких діапазонів радикальності: модель функціонально-цільового управління – для еволюційних рутинних змін; модель функціонально-програмного управління – для високорадикальних перетворюючих нововведень (рис. 7.6).При цьому програма перетворюючих нововведень повинна включати перетворення виробничої системи за всіма цілями її діяльності.

 

Рис.7.6. Дерево функцій системи управління.

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.