Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Приклад розв’язання задачі 

№ з/п Алгоритм Вимоги законодавства і рішення питання
За результатами відкритої підписки на акції покрито лише 57% акцій Закон України “Про господарські товариства” регулює відносини, що визначають правовий статус господарських товариств і, зокрема, складаються при проведенні відкритої підписки на акції
Який порядок проведення відкритої підписки на акції? Закон України “Про господарські товариства” ст. 30 вказує, що відкрита підписка на акції проводиться засновниками, строк її не може перевищувати 6 місяців, підпискою має бути покрито більш як 60 % акцій
Чи можна продовжити термін підписки? Які наслідки такої підписки?   Згідно з ч. 5 ст. 30 Закону України “Про господарські товариства” після закінчення вказаного у повідомленні строку підписка припиняється. Якщо до того часу не вдалося покрити підпискою 60% акцій, акціонерне товариство вважається незаснованим. Особам, які підписалися на акції, повертаються внесені ними суми або інше майно не пізніш як через 30 днів. За невиконання цього зобов’язання засновники несуть солідарну відповідальність

Задача 2

Позачерговими зборами ВАТ “Вторчермет”, скликаним з ініціативи наглядової ради, було прийнято кілька рішень, відповідно до яких наглядовій раді делегується право призначати склад правління, а правлінню - приймати рішення про створення філій, представництв і дочірніх підприємств товариства. Чи є ці рішення правомірними? Розкрити компетенцію загальних зборів.

Задача 3

Командитне товариство, що складається з одного повного учасника і чотирьох вкладників, які мають рівні частки, сукупний обсяг яких знаходиться на гранично припустимому рівні, визнано банкрутом. Ліквідаційна комісія виявила, що борги товариства на 200 тис. грн. перевищують його майнову базу, навіть після вживання заходів із стягнення дебіторської заборгованості. При цьому виявилося, що вкладники тільки лише на 25% оплатили свої вклади в статутний фонд, розмір якого відповідно до установчого договору становить 480 тис. грн. Якою буде участь кожного з учасників у покритті заборгованості товариства?

Задача 4

ТОВ “Єдність” було створено двома засновниками, кожен з яких володіє 50 відсотками в статутному фонді. Один із засновників подав державному реєстратору нотаріально засвідчену заяву про вихід зі складу учасників товариства, а потім висунув вимогу до товариства про негайну видачу йому його частки в майні й у прибутку товариства.

1. Чи правомірна така вимога?

2. В якому порядку і в які строки проводяться розрахунки з учасником, який вибув із товариства з обмеженою відповідальністю?

 

Задача 5

У газеті “Голос України” від 15.03.2006 р. було розміщено інформацію про проведення 28.04.2006 р. загальних зборів акціонерів ВАТ “Кураж”, підписана правлінням ВАТ. В опублікований порядок денний не було включено питання щодо збільшення статутного фонду ВАТ, але у персональному повідомленні, яке було надіслано акціонерам товариства, п. 8 порядку денного містив питання щодо збільшення статутного фонду та внесення відповідних змін у статут. На загальних зборах акціонерів було проголосовано за доповнення порядку денного питанням про збільшення статутного фонду ВАТ шляхом проведення третьої додаткової емісії акцій. Загальні збори проголосували проти збільшення розміру статутного фонду ВАТ. Після проведення загальних зборів правлінням ВАТ було прийняте рішення про збільшення статутного фонду ВАТ шляхом додаткової емісії 5000 акцій (на час прийняття правлінням рішення загальна кількість акцій товариства дорівнювала 80 000). В інформації про проведення відкритої підписки було вказано про надання засновникам товариства права на привілейоване придбання акцій третьої емісії. В Книзі реєстрації заявок на придбання акцій третьої емісії реєструвалися заявки акціонерів за мірою їх надходження:

ТОВ “Вежа” – на 900 акцій;

ТОВ “Рея” – на 1 400 акцій;

Слінько С. С. – на 400 акцій;

ЗАТ “Будпром” – на 2 300 акцій;

Шлепко О. П. – на 150 акцій.

Шлепко О. П. першим із заявників оплатив 10% від вартості акцій, на які підписався. Але правління відмовило йому у придбанні акцій на підставі прийнятого рішення про відхилення зайвої підписки.

На підставі рішення спостережної ради товариства в статут ВАТ були внесені зміни щодо збільшення статутного фонду на суму акцій додаткової емісії. Відповідно до статуту ВАТ спостережній раді надавалось право прийняття рішення про збільшення (зменшення) розміру статутного фонду товариства.

1. Які правопорушення мали місце в наведеній ситуації?

2. Яким має бути рішення суду, якщо Шлепко О. П. звернеться з позовом про визнання недійсними договорів купівлі продажу акцій, укладених з акціонерами – ТОВ “Вежа”, ТОВ “Рея”, гр. Слінько С. С. та ЗАТ “Будпром”?

3. Які наслідки виходу органу ВАТ за межі своєї компетенції у згаданих вище випадках?

4. З якого моменту зміни в статуті, пов'язані із збільшенням статутного фонду ВАТ, можуть бути зареєстровані компетентним органом державної реєстрації, і які документи треба подати для цього.

 

Задача 6

Головою правління ВАТ “Сигма” Корольовим К. П. від імені товариства був укладений договір про купівлю 100 акцій ВАТ “Портал” на суму 4,6 млн. грн. Акціонер ВАТ “Сигма” Онуфрій А. М., якому належить 45% від загальної кількості акцій товариства, звернувся до суду з позовом про визнання договору купівлі-продажу акцій недійсним. У позовній заяві було вказано, що голова правління діяв з перевищенням своїх повноважень, тому що статутом товариства передбачене обов'язкове затвердження спостережною радою ВАТ договорів, укладених головою правління на суму, що перевищує 1 млн. грн. Питання щодо укладення договору купівлі-продажу акцій “Портал” не виносилося на розгляд спостережної ради ВАТ “Сигма”. Позивач також посилався на те, що укладений договір спричиняє суттєві збитки ВАТ “Сигма” і його акціонерам, оскільки ціна акцій, вказана в договорі, є набагато більшою, ніж їх ринкова вартість.

1. Які особи мають право на подання позову до суду для захисту інтересів ВАТ?

2. Чи буде позов Онуфрія А. М. прийнятий до розгляду і яке рішення має бути винесене судом?

3. Який порядок притягнення посадових осіб АТ до відповідальності; до якої відповідальності вони можуть бути притягнені (цивільної, дисциплінарної, кримінальної тощо)?

Задача 7

На загальних зборах ЗАТ “Кент” було прийняте рішення про нарахування дивідендів за 2006 рік у розмірі 90 грн. на кожну акцію та про виплату дивідендів у формі акцій товариства восьмої додаткової емісії.

ТОВ “Фея”, що є власником 30 акцій ЗАТ, звернулось до господарського суду з позовом до ЗАТ “Кент” про стягнення дивідендів за 2006 рік у сумі 2700 грн. Гр. Фоменко Ф. Ф., власник 20 акцій ЗАТ, теж звернувся до суду з позовом про стягнення дивідендів за 2006 рік у сумі 1 800 грн.

Відповідач не визнав вимоги позивачів. Щодо позову ТОВ “Фея” відповідач заявив, що загальні збори акціонерів проводились у відповідності до вимог чинного законодавства і прийняли рішення про виплату дивідендів за 2006 рік акціями восьмої емісії та про внесення відповідних змін до статуту товариства (у зв'язку зі збільшенням статутного фонду). Представник ТОВ “Альянс” не брав участі в проведенні загальних зборів, але товариство повинно виконувати законно прийняте рішення загальних зборів і не має права вимагати сплати дивідендів у грошовій формі. Відносно позовних вимог Фоменко Ф. Ф. ЗАТ “Кент” зазначило, що Фоменко Ф. Ф. придбав акції в 2007 році (за тиждень перед проведенням загальних зборів) і тому не має права на отримання дивідендів за 2006 рік.

Яким має бути рішення суду?

 

Задача 8

Відкрите акціонерне товариства “Сафарі” провело загальні збори акціонерів, на яких 2/4 голосів акціонерів, які були присутні на зборах, було прийнято рішення про ліквідацію товариства.

Дайте оцінку щодо правомірності такого рішення загальних зборів ВАТ та поясніть, які питання відносяться до виключної компетенції загальних зборів акціонерів та який порядок прийняття рішень на таких зборах.

Задача 9

Кучеров П. Т., учасник ТДВ “Оптика” з 40% часткою у статутному фонді, запропонував іншим учасникам викупити його частку за ціною у 16 тис. грн. Пропозицію було надіслано 20.09.2006 р. у письмовій формі на адресу товариства та персонально його учасникам – Бровко С. Г. і Гринько А. М., яким належали частки у статутному фонді (50% та 10% відповідно). Не отримавши відповіді від учасників, 01.11.2006 р. Кучеров П. Т. уклав нотаріально засвідчений договір купівлі-продажу належної йому частки за вказаною ціною з третьою особою – гр. Походенко К. М. Але учасники ТДВ відмовилися від прийняття Походенко К. М. у склад товариства і внесення необхідних змін у його установчі документи.

1. Яким чином має діяти Походенко К. М. для захисту своїх прав?

2. Чи має ТДВ “Оптика” право привілейованого придбання частки учасника в статутному фонді?

3. Якщо б учасники ТДВ Бровко С. Г. і Гринько А. М. погодились придбати частку Кучерова П. Т., то яким чином вона могла би бути розподілена між ними?

4. Якщо ТДВ “Оптика” одразу після вступу до нього Походенко К. М. буде визнано банкрутом у встановленому законом порядку, то чи буде Походенко К. М. притягнений до особової майнової відповідальності за зобов'язаннями товариства (у разі, якщо майна товариства не вистачить для розрахунків з усіма кредиторами товариства)?

Задача 10

У 2003 році Карась М. П., Прищепа Т. Ю. та ТОВ “Світанок” заснували повне товариство “Карась і Ко”. В установчому договорі товариства зазначалось, що кожен з учасників вносить до складеного капіталу товариства по 10 тис. грн. Кожен з учасників товариства укладав договори від його імені без погодження їх з іншими учасниками. 15.10.2006 р. Карась М. П. уклав договір про купівлю акцій ВАТ “Венера” на суму 500 тис. грн. Після укладення цієї угоди Карась М. П. подав заяву про вихід зі складу товариства. У заяві він просив учасників виключити його зі складу товариства негайно у зв’язку з виїздом за кордон на постійне місце проживання. Учасники повного товариства не дали згоди на вихід Карася М. П. зі складу товариства і звернулись до суду з позовом про визнання недійсною угоди купівлі-продажу акцій, укладеною Карасем М. П. У позовній заяві зазначалось, що Карась М. П. не мав повноважень на укладення такої угоди (нотаріально засвідченого доручення від інших учасників товариства). Карась М. П. у свою чергу звернувся до суду з позовом про спонукання учасників повного товариства “Карась і Ко” виконати юридичні дії, необхідні для виведення його зі складу учасників товариства (внести зміни в установчий договір і зареєструвати їх в органі державної реєстрації).

1. Яким має бути рішення суду по справі щодо визнання договору купівлі-продажу акцій недійсним?

2. Яким має бути рішення суду по справі щодо виходу Карася М. П. зі складу повного товариства?

3. Яким чином учасники товариства можуть захистити свої інтереси у даному випадку?

4. Якщо повне товариство у строки, передбачені договором купівлі-продажу акцій ВАТ “Венера”, не здійснить розрахунків за придбані акції, чи може продавець акцій подати позов безпосередньо до Карася М. П.?

5. Чи може бути Карась М. П. притягнений до відповідальності за боргами повного товариства “Карась і Ко” у випадку визнання товариства банкрутом?

6. Чи зобов’язане повне товариство змінити своє найменування у випадку виходу Карася М. П. зі складу учасників?

Задача 11

Три засновники – суб’єкти підприємницької діяльності – створили повне товариство “Егоїст”, яке займалось пошивом та продажем одягу для чоловіків. При створенні товариства 1-й засновник вніс до складеного капіталу товариства 45 000 грн., 2-й – 90 000 грн., 3-й – 15 000 грн., що в сумі складало 150 000 грн. складеного капіталу.

Проте одяг, який вони шили та продавали у своєму магазині був з неякісних тканин і старомодних фасонів, тому він не користувався попитом. Справи товариства йшли незадовільно: діяльність не приносила прибутку. Але потрібно було розраховуватись з кредиторами і за оренду приміщень, за поставлені тканини, платити заробітну платню працівникам та інші витрати. В результаті вони заборгували кредиторам суму в розмірі 500 000 грн. Кредитори ініціювали проти ПТ “Егоїст” справу про банкрутство.

Розрахуйте, яким чином засновники повного товариства ”Егоїст” будуть відповідати перед кредиторами.

Задача 12

Громадянин Нетудихатка Г. П., перебуваючи у складі учасників повного товариства, що займалося виготовленням спеціального сантехнічного обладнання, вирішив заснувати власне підприємство. Не виходячи з товариства, він заснував приватне підприємство, основним видом діяльності якого було виробництво сантехнічного обладнання та його установка. На неодноразові вимоги товариства припинити випуск ідентичної продукції він не реагував. Товариство звернулося до суду із позовом до Нетудихатки Г. П. про відшкодування збитків у вигляді упущеної вигоди.

1. Яким законодавчим актом передбачено заборону учасникам повного товариства конкурувати з повним товариством?

2. Що розуміється під терміном “конкуренція” у цьому разі?

3. Чи підпадає під ознаки конкуренції діяльність приватного підприємства?

4. До якого суду звернулося товариство? Яке рішення він має прийняти?

Задача 13

Розмір статутного фонду товариства з обмеженою відповідальністю “Верона” становить 40 000 грн. 13 серпня 2006 року збори учасників ТОВ “Верона” прийняли рішення про приватизацію будинку, в якому товариство знаходилось, та внесення у зв’язку з цим учасниками товариства додаткових внесків. З усіх учасників товариства тільки учасник Назаренко Г. М., частка якого в статному фонді товариства складала 5%, сплатив додатковий внесок в розмірі 112 000 грн. Інші учасники додаткові внески не сплатили. Протягом чотирьох місяців з моменту внесення Назаренко Г.М. додаткового внеску товариство “Верона” уклало з органом приватизації договір купівлі-продажу, розрахувалося за нього з продавцем, зарахувало цей об’єкт нерухомості на свій баланс.

У січні 2007 року Назаренко Г. М. звернувся до товариства з проханням перерозподілити частки в статутному фонді товариства, стверджуючи, що він зробив внесок до статутного фонду ТОВ “Верона” і тому його частка тепер становить 75%. Товариство не погодилось з Назаренком Г. М., пояснюючи це тим, що його гроші були не внеском до статного фонду, а були позичені в нього товариством. Назаренко Г. М. звернувся до суду. Яке рішення має винести суддя?

 

Задача 14

Один з учасників товариства з обмеженою відповідальністю виїхав за кордон на постійне місце проживання. Решта учасників вирішила виключити його зі складу ТОВ та ввести іншу особу. Прийнявши відповідне рішення та склавши протокол, вони звернулися до органу державної реєстрації з проханням зареєструвати зміни до установчих документів, але їм було відмовлено із посиланням на те, що вивести учасника можна лише за його згоди.

1. Чи правомірна відмова органу державної реєстрації?

2. Яким чином можна довести, що учасник систематично не виконує обов'язки, покладені на нього товариством?

3. Що робити з часткою в статутному фонді учасника, який виїхав за кордон?
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.