Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Тема 7. Технологічні процеси будівельних матеріалів 

Азбоцемент– це цемент, зміцнений азбестовим волокном. Він легкий, вогнестійкий, атмосферостійкий, легко формується. Його міцність вища порівняно з бетоном.

Бетон – це штучний кам’яний матеріал, який отримують у
результаті формування і твердіння бетонної суміші. Суміш містить
у собі мінеральний в’яжучий матеріал (цемент, 16 %), заповнювач (пісок, щебінь, гравій – 75 %) і воду (9 %).

Карбонізація–процес поглинання вуглекислого газу оксидами та гідроксидами металів з утворенням карбонатів. Такий процес відбувається, зокрема, при твердінні вапна.

Керамзит–легкий пористий керамічний матеріал чарункової будови із закритими порами. Основне призначення – заповнювач для
легких бетонів.

Клінкерцементний – напівпродукт, який отримують при спіканні тонко розмеленої суміші вапняку та глини.

Опока –тут тверда, легка, тонкопориста кремениста гірська порода, що містить до 97 % аморфного кремнезему, а також домішки піску та глинистих часток. Використовується як сировинна добавка при виготовленні клінкеру. Сильний абсорбент.

Полімеризація –метод синтезу полімерних матеріалів, основою якого є сполучення кількох або багатьох молекул мономерів і однієї складної молекули – полімеру, що не супроводжується виділенням побічних низькомолекулярних продуктів (наприклад: синтез поліетилену).

Портландцемент–порошок помеленого цементного клінкеру, який отримують випалюванням аж до спеченого стану суміші вапняку (75-78 %) і глини (22-25 %) або їх природної суміші – мергелів.

Реактопласти –полімери, що при нагріванні чи на холоді структуруються і переходять в неплавні сполуки.

Реакція гідратації–приєднання молекул води до молекул або іонів. Відбувається без утворення іонів водню та гідроксиду.

Реакція гідролізу–реакція обмінного розпаду між водою різними сполуками: солями, вуглеводами, білками тощо.

Термопласти–полімери, здатні багаторазово розм’якшуватися при нагріванні та тверднути при охолодженні.

Шлікер – спеціально підготовлена сметаноподібна маса, відокремлена від шкідливих домішок, застосовується для виготовлення керамічних виробів.

 

 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

 

Тести

 

1. Вихідними матеріалами для виробництва сталі є:

а) переробний чавун;

б) залізна руда;

в) кокс;

г) ливарний чавун;

д) спеціальні чавуни.

 

2. Розмістіть стадії технологічного процесу отримання керамічних виробів в порядку їх здійснення:

а) підготовка сировини; б) висушування виробів; в) оздоблення виробів; г) випалювання виробів.

 

4. Чавун — сплави заліза з вуглецем, які містять:

а) менше 2 % С; б) більше 2 % С; в) більше 1 % С.

 

5. Введення каталізатору в систему призводить до:

а) зміщення рівноваги вправо, в бік утворення готових компо­нентів;

б) зміщення рівноваги вліво;

в) однакового прискорення прямої та зворотної реакцій.

 

6. До керамічних будівельних матеріалів належать:

а) цегла керамічна; б) цегла силікатна; в) керамзит; г) плитка фаянсова.

7. Розмістіть технологічні процеси отримання цементу в по­рядку їх здійснення:

а) отримання клінкеру; б) підготовка сировини; в) дозрівання;

г) випалювання.

 

8. Залізна руда — це:

а) гірська порода, яка містить залізо;

б) гірська порода, яка містить залізо в таких кількостях, за яких її технічно доцільно переробляти;

в) гірська порода, яка містить залізо в таких кількостях, за яких її технічно та економічно доцільно переробляти.

 

9.Механічними властивостями будівельних матеріалів є:

А) міцнцсть; б) твердість; в) морозостійкість; г) теплоємність.

 

10. Розташуйте послідовно процеси системи технологій виробництва сталі

а) добування та збагачення вугілля; б) виробництво вогнетривів;

в) виробництво чавуну; г) добування флюсів у кар'єрах;

д) виробництво сталі з чавуну;

є) добування залізної руди та її збагачення; є) добування та збагачення вугілля.

 

11. Сировиною для виготовлення керамічних будівельних матеріалів може бути:

а) глина + пісок; б) пісок + вапняк; в) вапняк + глина;

г) глина + шамот.

 

12. Клінкер — це:

а) тонко змелена суміш мінералів природного походження;

б) суміш мінералів, утворених в процесі випалювання,

в) проміжний продукт у процесі отримання портландцементу;

г) один з різновидностей портландцементу.

 

13.Збагачення сировини, засноване на різній розчинності ком­понентів в воді при нагріванні, відноситься до:

а) методу флотації;

б) методу електромагнітної сепарації;

в) галургічного методу.

 

14. Вихідними даними для доменного виробництва є: .

а) флюси; б) паливо; в) повітря;

г) залізна руда, флюси, паливо, повітря.

 

15.Сировиною для виробництва алюмінію є:

а) залізні руди;

б) червоний залізняк;

в) боксити;

г) сульфід заліза.

 

16.Процес одержання чавуну складається із стадій:

а) відновлення заліза з його оксидів;

б) шлакоутворення;

в) навуглецьовування;

г) окислення заліза;

д) відновлення заліза з сульфіда заліза.

 

17.Сталі — це сплави заліза з вуглецем, які містять:

а) менше 2 % С; б) більше 2 % С; в) менше 3 % С.

18. Економічна оцінка роботи доменної печі — це:

а) собівартість чавуну, яка складається з вартості вихідних ма­теріалів, палива, енергетичних витрат, амортизації основних фо­ндів, заробітної плати, інших витрат;

б) собівартості чавуну, яка складається з вартості вихідних матеріалів.

 

19. Алюміній одержують:

а) відновленням з бокситу;

б) електролізом глинозему;

в) плавленням.

 

20. Доменні флюси — це:

а) матеріали, які вводять у доменну піч для зниження темпера­тури плавлення пустої породи;

б) матеріали, які вводять у доменну піч для підвищення температури плавлення пустої породи;

в) матеріали, які вводять у доменну піч для зниження темпе­ратури плавлення пустої породи і для переводу пустої породи у шлак.

 

21.Основним видом відновлювача і водночас паливом в доменних печах є:

а) оксид вуглецю;

б) кокс;

в) водень.

 

 

22. Визначте, яке з наведених тверджень є правильним:

а) виробничий процес є частиною технологічного процесу;

б) технологічний процес є частиною виробничого процесу.

23. Сировиною для отримання сірчаної кислоти є:

а) пірит;

б) сильвініт;

в) самородна сірка;

г) фосфорит.

 

24. Теплопровідність — це:

а) здатність матеріалу поглинати тепло під час нагрівання;

б) здатність матеріалу віддавати тепло під час охолодження;

в) здатність пропускати тепло крізь свою товщину;

г) здатність зберігати тепло тривалий час.

 

25. Вихідними матеріалами для виробництва сталі є:

а) переробний чавун; б) залізна руда; в) кокс; г) ливарний чавун;

д) спеціальні чавуни.

26. Розрізняють такі види твердості води:

а) тимчасова, яка обумовлена присутністю розчинних гідрокарбонатів кальцію та магнію (Так/Ні);

б) постійна, що обумовлена присутністю сульфатів, хлоридів, силікатів, нітратів та фосфатів цих металів (ТакДІі);

в) загальна твердість, що є сумою попередніх (Так/Ні).

 

27. Що таке виробничий процес?

А). Сукупність основних технологічних процесів, вживаних для виготовлення або ремонту виробів, що випускаються.

Б). Сукупність всіх дій людей і знарядь виробництва, необхідних для виготовлення і ремонту виробів, що випускаються.

В). Сукупність допоміжних технологічних процесів.

 

28. Найбільш економічним методом виплавки сталі є:

А) Мартенівський.

Б) Киснево-конверторний.

В). У електропечах.

29. У основі обробки металів тиском лежать процеси:

А). Пружної деформації металів.

Б). Пластичній деформації

В). Обидві відповіді вірні.

30. Головним рухом при токарній обробці є:

А). Поступальне переміщення заготовок.

б). Обертання заготівки.

В). Поступальне переміщення різця.

31. Складальна одиниця:

А). Вузол.

Б). Деталь.

в). Обидві відповіді вірні.

32. До полімерних матеріалів відносяться:

А). Пластмаси

б) Гума.

В) Обидві відповіді вірні.

33. Підприємства машинобудівної галузі промисловості характеризуються:

А). Дискретним виробництвом.

Б) Безперервним виробництвом.

В) Комбінуванням виробництвом

34. Каталізом називається:

А). Процес, що приводить до прискорення хімічної реакції в результаті введення додаткових речовин — каталізаторів.

Б) Процес зміни швидкості хімічної реакції в результаті введення
додаткових речовин — каталізаторів.

В) Процес, що приводить до уповільнення хімічної реакції.

35. Полімерні смоли служать сировиною для виробництва:
/. Синтетичних волокон.

2 Пластмас.

5. Обидві відповіді верпы.

36. Що таке операція?

1. Елементарний технологічний процес

2. Частина виробничого процесу

3. Обидві відповіді вірні

37. Місце скупчення рідкого чавуну в домні:

1. Колошник.

2. Горн.

3. Шахта.

38. Процесом вулканізації отримують:

1.Пластмаси.

2. Гуму.
3. Каучук.

39. Що є головною частиною технологічного процесу?

1. Допоміжні ходи і переходи.

2. Робочий хід.

3. Обидві відповіді вірні.

40. Методи збагачення залізняку:
1. Магнітна сепарація.

2. Агломерація.

3. Окатування.

4. Всі відповіді вірні.

41. Прокаткою отримують:

/. Шовні труби.

2. Безшовні труби.

3. Обидві відповіді вірні.

42. Взаємозамінність при збірці:

1. Підвищує продуктивність.

2. Знижує продуктивність.

3. Не змінює продуктивність.

43. Технологічні виробничі системи з низьким рівнем технології повинні
розвиватися шляхом:

1. Удосконалення за рахунок механізації виробничих процесів.

2. Заміни технологічного процесу.

3. Удосконалення за рахунок автоматизації технологічних процесів.

44. Чинники, що впливають на вибір методу виготовлення заготовок:
1. Тип виробництва.

2. Матеріал заготівки.

3. Конфігурація і розміри.

4. Всі відповіді вірні.

45. Мідні руди:

1 Багаті міддю.

2. Бідні на мідь

3. Комплексні

46. Волочінням отримують:

I. Проволікатиму.

2. Труби.

3. Обидві відповіді вірні

47. Автоматичні лінії економічно вигідно застосовувати:

/. У одиничному виробництві.

2. У серійному виробництві.

3. У масовому виробництві.

 

48. Методи збагачення мідних руд:

/. Магнітна сепарація.

2. Флотація.

3. Агломерація.

49. Назвіть шкідливі домішки чавуну.

1.Марганець і сірка.

2.Марганець і фосфор.

3. Сіра і фосфор.
50. Мідь отримують:

/. Пірометаллургичеськім способом.

2. Електролізом.

3. Обидві відповіді вірні.

51. Початковою сировиною для виробництва гуми служать:

/. Каучук.

2. Синтетичні смоли.

3. Обидві відповіді вірні.

 

52. Найбільш здійсненими, економічними і екологічно нешкідливими є
технологічні процеси:

1. З відкритою (розімкненою) схемою.

2. Із замкнутою (циркуляційною) схемою.

3. Комбіновані.

 

53. Доменний процес є:

1. Дискретним технологічним процесом.

2. Безперервним процесом.

3. Комбінованим технологічним процесом.

 

54. Сплави на основі міді.

1. Бронза.

2. Латунь.

3. Обидві відповіді вірні.

 

55. Суть процесу коксування вугілля полягає:

/. У нагріві вугілля до високих температур в середовищі водню.

2. У нагріві вугілля до високих температур на повітрі.

3. В нагріві вугілля до високих температур без доступу повітря.

 

56. Хімічне фрезерування застосовують:

1. Для обробки фасонних поверхонь, які неможливо отримати іншими способами обробки.

2. Для зменшення товщини деталей або ребер деталей, які не економічно обробляти або отримувати іншими способами.

3. Обидві відповіді вірні.

 

57. Еволюційний шлях розвитку технологічних процесів можливо здійснити:

/. За рахунок заміни робочого ходу.

2. Шляхом вдосконалення допоміжних ходів.

3. Обидві відповіді вірні.

58. Сірчану кислоту отримують:

1. Контактним способом.

2. Нітрозпим способом.

3. Обидві відповіді вірні.

 

59. Революційний шлях розвитку технологічних процесів можливий:

1. При корінному перетворенні суті робочого ходу.

2. При заміні допоміжних ходів.

3. Обидві відповіді вірні.

60. Головним рухом прн фрезеруванні служить:

/. Обертальний рух заготівки.

2. Обертальний рух фрези.

3. Поступальне переміщення фрези.

61. Сировиною для виробництва азотної кислоти служить:

/. Сірчистий газ.

2.Аміак.

3.Окисел азоту.

62. Безвідходна технологія передбачає:

/. Комплексну і глибоку переробку сировини.

2. Отримання готового продукту або його частини без відходів.

3. Отримання продукції з подальшою утилізацією відходів.

4. Всі відповіді вірні.

63. Алюміній отримують:

1. Пірометаллургичеськім способом.

2. Шляхом відновлення з оксидів руді.

3. Електролізом.

4.Всі відповіді вірні.

64. Відходи виробництва — це:

1. Фізично або морально застарілі предмети праці, що підлягають переробці.

2. Кількість початкової сировини і матеріалів, які безповоротно втрачаються в процесі виготовлення продукції.

3. Обидві відповіді вірні.

65. Дюралюміни — це:

1. Ливарні алюмінієві сплави.

2. Ливарні мідні сплави.

3.Аалюмінієві сплави, що деформуються.

66. Застосування каталізатора в хіміко-технологічних процесах:
1. Підвищує якість проекції.

2. Знижує якість продукції.

. 3. Не змінює якість продукції.

67.Надійність технологічної системи забезпечується.
/. Надійністю устаткування.

2. Надійністю технологічних процесів.

3. Оптимальною її структурою.
4. Всі відповіді вірні.

 

68. Методи переробки нафти:

/. Пряма перегонка.

2. Суха перегонка.

3. Газифікація.

 

69. Каталітичний крекінг нафтопродуктів:

1. Збільшує глибину переробки сировини

2. Знижує глибину переробки сировини.

3. Не змінює глибину переробки сировини.

 

70. Штучне паливо отримують в результаті:

/. Коксування вугілля.

2. Перегонки нафти.
5. Обидві відповіді вірні.

 

71. Найбільш економічним методом виплавки сталі є:

1 Мартенівський.

2. Киснево-конверторний.

3. У електропечах.

 

72. До технологічних систем з сильними зовнішніми зв'язками відносяться:

1.Чорна металургія.

2. Хімічна промисловість.
3. Обидві відповіді вірні.

 

73. Методы збагачення залізняку:

1. Магнітна сепарація.

2. Агломерація.

3. Обливання.

4. Всі відповіді вірні.

 

74. Каталізом називається:

1. Процес, що приводить до прискорення хімічної реакції в результаті введення додаткових речовин — каталізаторів .

2. Процес зміни швидкості хімічної реакції в результаті введення
додаткових речовин каталізаторів.

3. Процес, що приводить до уповільнення хімічної реакції.

 

75. Втрати робочого часу на здійснення допоміжних ходів мають місце:
/. У безперервних технологічних процесах.

2. В дискретних технологічних процесах.
3. Обидві відповіді вірні.

 

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.