Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Тема 3. Засади кримінального провадження (принципи кримінального процесу)



СПФ, МПВ 3 курс

ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З КУРСУ

«КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС України»

Лектор – доц. Стоянов

 

І - семестр

Тема 1. Поняття, завдання|задачі|, основні інститути кримінального|карного| процесу

 

Заняття 1.

1. Поняття кримінального|карного| процесу (кримінального|карного| судочинства, кримінального провадження). Поняття правосуддя та оперативно-розшукової діяльності у кримінальних справах, їх співвідношення з|із| кримінальним|карним| процесом.

2. Завдання|задачі| кримінального|карного| провадження.

3. Історичні типи і форми кримінального|карного| процесу. Основні риси|межі| обвинувального|обвинувального|, інквізиційного, змагального і змішаного процесів. Форма кримінального процесу України.

4. Поняття, значення кримінально-процесуальної|кримінально-процесуальної| форми. Диференціація форм кримінального|карного| провадження України.

 

Заняття 2.

1. Кримінально-процесуальні|кримінально-процесуальні| функції, поняття, види. Система кримінально-процесуальних функцій.

2. Кримінально-процесуальні|кримінально-процесуальні| акти, їх види.

3. Форми фіксування кримінального провадження.

4. Поняття і значення протоколів процесуальних дій. Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження. Журнал судового засідання. Реєстр матеріалів досудового розслідування.

5. Процесуальні рішення|розв'язання,вирішення,розв'язування| як різновид управлінських рішень|розв'язань,вирішень,розв'язувань|, їх класифікація і значення.

6. Кримінально-процесуальні гарантії|лад|.

 

Заняття 3.

1. Система кримінального|карного| процесу України. Поняття стадії кримінального|карного| процесу.

2. Поняття, значення, строки, суб'єкти, засоби збирання та перевірки доказів, підсумкові рішення стадії досудового розслідування.

3. Поняття, значення, строки, суб'єкти, засоби збирання та перевірки доказів, підсумкові рішення стадії підготовчого судового провадження.

4. Поняття, значення, строки, суб'єкти, засоби збирання та перевірки доказів, підсумкові рішення стадії судового розгляду.

5. Поняття, значення, строки, суб'єкти, засоби збирання та перевірки доказів, підсумкові рішення стадії перегляду судових рішень в апеляційному порядку.

6. Поняття, значення, строки, суб'єкти, засоби збирання та перевірки доказів, підсумкові рішення стадії виконання судових рішень у кримінальних справах.

7. Поняття, значення, строки, суб'єкти, засоби збирання та перевірки доказів, підсумкові рішення стадії перегляду судових рішень в касаційному порядку.

8. Поняття, значення, строки, суб'єкти, засоби збирання та перевірки доказів, підсумкові рішення стадії перегляду судових рішень Верховним Судом України.

9. Поняття, значення, строки, суб'єкти, засоби збирання та перевірки доказів, підсумкові рішення стадії перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами.

Тема 2. Кримінальне процесуальне|кримінально-процесуальне| право України. Джерела кримінального процесуального|кримінально-процесуального| права

Заняття 1.

1. Кримінальне процесуальне|кримінально-процесуальне| право України. Предмет і метод правового регулювання даної галузі права.

2. Кримінально-процесуальні|кримінально-процесуальні| норми, їх структура. Особливості санкцій процесуальних норм. Кримінально-процесуальні|кримінально-процесуальні| відносини, суб'єкти, об'єкти, зміст|вміст,утримання| процесуальних правовідносин|правостосунків|.

3. Поняття, види джерел кримінального процесуального|кримінально-процесуального| права.

4. Конституційні норми, що регламентують відносини у сфері кримінального|карного| судочинства. Умови прямого застосування|вживання| конституційних норм у кримінальному провадженні.

5. Кримінальний процесуальний кодекс як джерело кримінального процесуального права. Інші закони як джерела кримінального процесуального права.

6. Загальновизнані|загальнопризнані| принципи і норми міжнародного права в сфері забезпечення прав людини і основних свобод, їх відображення|відображення,відбиття| в кримінальному процесуальному|кримінально-процесуальному| праві України.

Заняття 2.

1. Підзаконні нормативно-правові акти, які містять|утримують| норми кримінального процесуального|кримінально-процесуального| права.

2. Правові звичаї і судові прецеденти у кримінальному провадженні.

3. Рішення|розв'язання,вирішення,розв'язування| і висновки|укладення,ув'язнення| Конституційного Суду України з питань кримінального|карного| процесу, їх юридична природа.

4. |провідні|Постанови|постанови| Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, їх значення для вдосконалення кримінально-процесуальної|кримінально-процесуальної| діяльності.

5. Рішення|розв'язання,вирішення,розв'язування| Європейського суду з прав людини, що стосуються питань кримінального|карного| процесу, їх вплив на практику судів і правоохоронних органів України.

6. Дія кримінального процесуального|кримінально-процесуального| законодавства в часі, в просторі і за колом осіб.

 

Тема 3. Засади кримінального провадження (принципи кримінального процесу)

 

Заняття 1.

1. Поняття засад кримінального провадження (принципів кримінального|карного| процесу). Значення нормативного закріплення засад (принципів) для забезпечення правильного і точного застосування|вживання| кримінально-процесуального|кримінально-процесуального| законодавства.

2. Система засад кримінального провадження (принципів кримінального|карного| процесу).

3. Загальноправові засади в кримінальному|карному| процесі:

ü верховенство права;

ü законність;

ü рівність перед законом і судом;

ü повага до людської гідності;

ü забезпечення права на свободу та особисту недоторканність;

ü недоторканність житла чи іншого володіння особи;

ü недоторканність права власності;

ü невтручання у приватне життя;

ü таємниця спілкування;

ü доступ до правосуддя.

4. Допустимість обмеження прав і свобод громадян в кримінальному|карному| судочинстві.

5. Міжгалузеві засади в кримінальному|карному| процесі:

ü здійснення правосуддя тільки|лише| судом;

ü незалежність суддів і підпорядкування|підкорення| їх тільки|лише| закону;

ü свобода від самовикриття та право не свідчити проти близьких родичів та членів сім’ї;

ü обґрунтованість процесуальних рішень;

ü заборона двічі притягувати до кримінальної відповідальності за одне і те саме правопорушення;

ü обов’язковість судових рішень;

ü забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності;

ü диспозитивність;

ü змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості;

ü розумність строків;

ü мова, якою здійснюється кримінальне провадження; г

ü гласність і відкритість судового провадження та його повне фіксування технічними засобами.

 

Заняття 3.

1. Засади (принципи) кримінального|карного| процесу, що реалізуються на всіх його стадіях:

ü презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини;

ü забезпечення права на захист;

ü публічність.

2. Засади (принципи), що реалізуються в досудовому провадженні:

ü недопустимість|недопустимість| розголошення відомостей досудового розслідування|наслідку|;

ü нагляд прокурора, відомчий та судовий контроль за законністю дій і рішень|розв'язань,вирішень,розв'язувань| органів, що здійснюють досудове провадження.

3. Засади (принципи), що реалізуються в судовому провадженні:

ü безпосередність дослідження показань, речей і документів;

ü гласність і відкритість судового провадження та його повне фіксування технічними засобами;

ü змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості;

ü підтримання державного обвинувачення|обвинувачення| в суді прокурором;

ü забезпечення вільного оскарження рішень|розв'язань,вирішень,розв'язувань| суду;

ü обов'язковість рішень|розв'язань,вирішень,розв'язувань| суду.

 

 




©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.