Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Plot(x,y,'color_style_marker'). color_style_marker 1, 2 немесе 3-символдық қатар (ол ' ' тырнақшасына алынып жазылады):color_style_marker 1, 2 немесе 3-символдық қатар (ол ' ' тырнақшасына алынып жазылады):

- түс қатарлары - 'c', 'm', 'y', 'r', 'g', 'b', 'w', и 'k'. Ол сианға, фуксинға, сарыға,

қызылға, жасылға, көкке, аққа және қараға (cyan, magenta, yellow, red, green, blue, white, and black.) сәйкес келеді.

- сызықтың стилінің қатары - '-' тұтас сызық, '- -' үзік сызық, ':' қос нүктелік, '-.' нүктелік, және 'none' бос қатар сызығы.

- маркер қатары - '+', 'o', '*' және 'x'.

Мысалы, plot(x,y,'y:+') өрнегі сары, қос нүктесі бар, +-тен құралған сызықты шығарады. Бірақ ол тек бір функциядан тұратын графикке арналған, егер екі немесе одан да көп функция болса, онда тек екі орынды символдық қатарды көрсету керек, әйтпесе қате шығады.

Келесі мысалда (5.3 суретте) графикке абцисса мен ордината остерін, сызық түрлерін көрсетейік және торлайық.

>> t=0:pi/50:1.5*pi;

>> y1=t.*cos(t);

>> y2=t.*cos(2*t);

>> plot(t,y1,'g^',t,y2,'r*');

>> xlabel('x');

>> ylabel('y');

>> legend('y1','y2')

>> grid on

>> title('Example 2');

 

 


47. Бірнеше айнмалыдан түратын теңдеулер жүйесін шешудың маңызы. Мысал келтіріңіз.

Кескіндеме редакторы – бұл MatLab жүйесінің арнайы жаңа графикалық әдісі. Ол M_файлдармен құрылып қойылған немесе графиктің командалық жолындағы командалармен құрылған графиктерді редакторлау үшін, сонымен қатар тұтынушы берілген тип бойынша графикті құру үшін арналған. Графикті редакторлауда график терезесінен, осы терезенің менюінен және MatLab жүйесінің терезесіндегі Graphics менюінен шығаруға болады. Егер графикті тұрғызуға керекті массив енгізілген болса және жұмыс аумағының браузері ашық болатын болса, онда Graphics менюінің график тұрғызу мүмкіншілігі үшін артықшылығы командалар жиынтығымен көбейеді.

MatLab жүйесінің керемет қырларының бірі есептеуді визуализациялау. Бір айнымалысы бар функциялар графиктерін сызу мысалдарын көрсетейік.

Plot функциясы көмегімен график сызып көрейік.Ол кіріс аргументтерінебайланысты әртүрлі формада болады. Егер у-вектор болса, онда plot(y) у элементтерінің индексіне байланысты элементтердің үзік сызықты графигін шығарып береді. Ал, егер plot(х,y) функциясы бірдей өлшемді екі векторлық аргументтерден тұрса,онда х мәндерінетәуелді у-тің графигі шығады.

plot3(…) командасыplot(…)командасына ұқсайды,бірақ ол y(x)бір айнымалысыбар функцияға емес, z(x,y) екі айнымалысы бар функцияға арналған. Ол кеңістіктің (3D) аксонометриялық кескінін береді. Қарапайым жағдайда ол өлшемдері бірдей векторлардың X,Y,Z үш аргументінің функциялары болып табылады. Төртінші аргумент сызық түсін, нүктесін көрсетеді.

Айталық z=f(x,y) функциясының графигін сызу керек болсын. Ол plot3(x,y,z) функциясы арқылы орындалады. Әрине бұл функцияны қолданудан алдын x,y және z-тің мәндері анықталған болуы тиіс.

Мысалы:

» x=-1:0.1:1;

» y=-2:0.2:2;

» z=exp(-x.^2-y.^2);

» plot3(x,y, z)

» grid on


48. M-File –дың маңызы. Мысал келтіріңіз.

Көп жағдайда MatLab-тың жұмысшы ортасында белгілі бір жұмыстарды атқару үшін көптеген командаларды ендіру қажет болады. Ал оларды келесі жолы тағы көрсету қажет болса, сол командаларды тағы да ендіру қажет болады. Бұл тек қана көп уақытты алып қана қоймай, қателіктер жіберуге де келіп соғуы мүмкін. Демек, сол командаларды сақтап қою қажеттігі туады. MatLab-та сондай құрал сценарий деп аталады. Сценарий дегеніміз мәтіндік файл болып, онда жоғарыда айтылған, орындалуы тиіс болған. MatLab командалары жазылған болады және міндетті түрде ол файлдың кеңейтілмесі бірғана m әрпінен тұруы тиіс. Сол себепті мұндай файл М-файл деп аталады.

М-файлда кез келген мәтіндік редакторда жазуға болады. Бірақ MatLab-та мұның үшін арнайы редактор бар және онда жұмыс істеу қолайлы. Себебі ол MatLab-тың арнайы функциялары мен сөздерін басқа түспен көрсетіп тұрады және әр қатар нөмірленген болады. Ол MatLab-тың File→New→M-file мәзірлері арқылы немесе сол жақ шеттегі ақ парақ белгісін беру арқылы шақырылады.

Сценарийдің ерекшелігі – М-файлдағы және MatLab-тың жұмысшы ортасындағы айнымалылар бір бүтін жұмысшы ортаны құрайды.

Сценарий дайын болғасын оны компьютер жадына сақтау керек. Бұл m-файлды кез келген каталогта сақтау мүмкін. Дегенмен ол каталог MatLab-қа белгілі болуы тиіс. Себебі жұмысшы ортада m-файл аты жазылып, ‘Enter’ басылғанда MatLab оны іздеп табады. Жаңа каталогты жасау үшін мына команданы береміз. File→Set Path. Бұл терезеде MatLab-та тіркелген барлық каталогтар тізімге қосу үшін: Add Folder →Создать папку командасын орындаймыз. Осылайша біздің жаңа каталогымыз тізімге қосылғасын, онда m-файлымызды сақтауға болады.

M-файлдар жөндеуі

debug Жөндеу командаларының тізімін көріп шығу
dbstop Бақылау нүктесін беру
dbclear Бақылау нүктесін өшіру
dbcont Орындалуды жалғастыру
dbdown Үстіңгі жағынан төмен шақырылушы М-функциялардың стегіне өту
dbstack Шақырылушы М-функциялардың стегі алып шығуОшибка! Элементы указателя не найдены.
dbstatus Бақылау нүктелерінің тізімін көріп шығу
dbstep Бір немесе бірнеше жөндеу командаларын орындау
dbtype Нөмірленген жолдармен М-файлдарды басып шығару
Dbup Төменгі жағынан үстіге шақырылушы М-функциялардың стегіне өту
dbquit Жөндеуді аяқтап шығу

М-файлдардың кескінделуі

profile М-файл уақыттарының профилі
pareto Профиль туралы есептеу нәтижесі
promsum Парето диаграммасы

49. Екі функцияның графиктерін жұлдызша және үзік сызықтармен беру. Мысал келтіріңіз.

Y(x)=

>>x1=-2*pi:pi./10:-pi;

>>y1=pi*sin(x1);

>>x2=-pi:pi./10:pi;

>>y2=piabs(x2);

>>plot(x1,y1,’r*’, x2,y2, ‘b - -‘)

50. Эйлер әдісі, мысал келтіріңіз.

ОДУ-ды шешу үшін Эйлер, Рунге-Кутт, Милн әдістері, көпқадамды әдістер пайдаланылады. (ОДУ-әдеттегі диффиренциал теңдеу)

Мысал:

y’=3*y^(2/3) , [0;1], h=0,1, y(0)=0.

function f=dx(x,y) f=3*y^(2/3); end
 
 
clear all; clc; a=0; b=1; y=0; h=0.1; x=a; disp(' Значения функции') disp(' x y(x)') disp(' ') while x<b y=y+h*dx(x,y); disp([x,y]) x=x+h; end;
 
       

51. Рунге-кутта әдісі, мысал келтіріңіз.

ОДУ-ды шешу үшін Эйлер, Рунге-Кутт, Милн әдістері, көпқадамды әдістер пайдаланылады. (ОДУ-әдеттегі диффиренциал теңдеу)

x2y''-xy'=0 y(1)=0; y'(1)=1; [1,2]

function diffsolve clc Tx = [1 2]; y0 = [0 1]; [x y] = ode45(@diffs,Tx,y0); % услиенно решаем методом Рунге-Кутта 4-го порядка plot(x, y) grid on, legend('y(x)','dy/dx') xlabel('x') end % система function dydx = diffs(x,y) % y(1) -> y(x) % y(2) -> y'(x) % dydx(1) -> y'(x) % dydx(2) -> y''(x) dydx = zeros(2,1); % создаем вектор-столбец dydx(1) = y(2); dydx(2) = ( x*y(2) )/x^2; end

52. MatLab , help products маңызы.

help products – командасы матлабта көмек сұрау командасы болып табылады.

53. Ode23, мысал келтіріңіз

ode23 – Рунге-Куттың айқын, бірқадамды 2-ші және 4-ші ретті әдістері. ОДУ жүйесінің аздаған қатаңдығында және дәлдіктің төмен талаптарында шешу жылдамдығында ұтыс береді.

function xdot = vdpol(t, x)
xdot = [x(2); x(2) .* (1 - x(1).^2) - x(1)];

0 <= t <= 20 аралығында ode23 функциясын шақырамыз:

t0 = 0; tf = 20;
x0 = [0 0.25]';
[t, X] = ode23('vdpol', t0, tf, x0);
plot(t, X), grid, hold on
gtext('x1'), gtext('x2')

54. Ode45, мысал келтіріңіз

ode45 – Рунге-Куттың айқын, бірқадамды 4-ші және 5-ші ретті әдістері. Бұл бастапқы шешу үшін ұсынылатын классикалық әдіс. Көптеген жағдайда ол жақсы нәтиже береді.

Мысал-1 Function F=dif(t,y) F=[y(2);-4*y(2)-6*y(1)+cos(t)];

Есепті шешуде ode45 солвері қолданылады.

y0=[1;0];

[T,Y]=ode45(‘dif’,[ 0 15],y0);
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.