Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Психологія очної ставки, обшуку-Психологія очної ставки. Очна ставка проводиться слідчим між особами,в показаннях яких є істотні протиріччя, тому вона, якправило, пов'язана з гострою конфліктною ситуацією і високої емоційноїнапруженістю. На результати очної ставки роблять вплив дві групифакторів.
До п е р в о і відносяться фактори, що характеризують протиріччя в показанняхдопитуваних як би зсередини суб'єкта, а саме:
• оману однієї особи або групи осіб;
• завідомо неправдиві показання одного або обох учасників очної ставки;
• колишній злочинний досвід допитуваного;
• неприязні стосунки між її учасниками;
• рольові позиції її учасників;
• темперамент і стан того чи іншого допитуваного.
Друга група чинників також пов'язана з суперечностями на очній ставці, алевпливає на ці суперечності з боку зовнішньої ситуації. До нихвідносяться в першу чергу дії самого слідчого як організатораочної ставки:
• вибір часу. З проведенням очної ставки можна поспішити і можнабезнадійно спізнитися. У ряді випадків правильний вибір часу очної ставкиможе виявитися головним чинником, що визначає її успіх;
• рівень підготовки до очній ставці;
• контроль слідчим свого власного стану;
• планування очної ставки.
Протягом всієї очної ставки підхід слідчого до її учасників повинен бутиглибоко індивідуальним, заснованим на всебічному аналізі особистості кожногоз них, займаної їм позиції, аналізі причин такої позиції з урахуванням всіх,матеріалів кримінальної справи.
При виробництві очної ставки між двома злочинцями для слідчогоє певний ступінь ризику, яка зводиться до того, щозлочинці використовують очну ставку або для поглиблення протиріч, абодля ще більшого заплутування ходу слідства. Цей ризик може бути зменшенийзавдяки всебічній підготовці до очній ставці і активної роліслідчого в період її проведення.
Особливо велику складність і відповідальність для слідчого являєпроведення очної ставки між двома злочинцями, кожний з яких надаєнеправдиві свідчення. Але і в цьому випадку не треба на підставі одного лишеризику відмовлятися від проведення очної ставки, тим більше що злочинцірано чи пізно зустрінуться і поговорять без слідчого (при ознайомленні зсправою або по дорозі до суду, або на самому суді і т. д.) .1
Очна ставка має велику силу впливу на осіб, у чиїх свідченняхмістяться навмисні викривлення істини. Вона часто грає ролькульмінаційного, переломного пункту в їх подальшому поведінці наслідстві.
Викривальні сила очної ставки виражається насамперед убезпосередньому враження, яке надає жива мова одного їїучасника на іншого. Показання, вимовлені безпосередньо вприсутності викриває що дає їх особою, більше вражають, ніж ті жсвідчення, оголошені слідчим. Крім того, усна розповідь на очнійставкою зазвичай доповнюється деталями і нюансами, інтонаційними іекспресивними відтінками, які надають йому переконливість і життєвудостовірність. Але враження живої мови тим вище, ніж вона послідовнішеі логічніше, ніж рішучіше і впевненіше особа, яка її виголошує.
При підготовці до проведення очної ставки за участю обвинуваченогодоцільно вивчити психологічні особливості, що характеризують звичайнідля нього прийоми та способи спілкування з іншими людьми. Наприклад, потрібно бутиготовим до спроб обвинуваченого придушити волю другого учасника очноїставки, якщо відомо, що обвинувачений за характером має влади, агресивний,прагне до лідерства у відносинах з людьми. Тому велике значення маєз'ясування позицій обвинуваченого в міжособистісних стосунках у сім'ї, нароботі, в колі друзів, характеру колишніх відносин з другим учасникомочної ставки, чи немає моральної залежності обвинуваченого від нього, нечи відчуває останній сліпого довіри, страху і т. п.
У гострої конфліктної ситуації очної ставки її учасники, перш ніжговорити «так» чи «ні», нерідко повинні для себе зробити вибір, з кимразом і за що вони борються. І слідчий як організатор очної ставкиповинен сприяти тому, щоб це був соціально правильний вибор.2
Психологія відтворення показань на місці і слідчого експерименту.
Відтворення показань на місці може бути як самостійнимслідчою дією, так і різновидом слідчого експерименту іпоєднує в собі елементи ряду слідчих дій. Найближче за своєюпсихологічної характеристики воно відноситься до допиту і огляду місцяпригоди, в основному поєднує в собі психологічні особливості цихслідчих дій.
Основна мета відтворення показань - отримати додатковуінформацію по відношенню до тієї, яка вже отримана в ході допиту даногоособи.
При відтворенні свідчення у допитуваного шляхом асоціативних зв'язківполіпшується пам'ять. Перебуваючи на місці події серед речей і предметів,про які під час допиту говорилося лише по пам'яті, людина можезгадати такі факти, про які в кабінеті слідчого він просто забувсказати.

1 Васильєв В.Л. Юридична психологія. - С. 499-503. 7Там ж.


Слідчий під час відтворення показань може отримати інформаціюзначно більшу, ніж при допиті, тому що він не тільки слухає,але бачить і порівнює. Під час відтворення показань слідчий нерідкоставить перед собою завдання з перевірки достовірності тієї чи іншої версії,висунутої ним самим або обвинуваченими. Тому під час відтвореннясвідчень часто виявляються протиріччя у зібраних у справідоказах, які іншим способом виявити було б важко абонеможливо.
Оскільки відтворення показань проводиться тільки за згодоюдопитаного особи, від слідчого потрібно виявити значнікомунікативні якості для успішного підтримки контакту в період цьогоскладного слідчої дії.
В якості підстав для проведення перевірки показань на місці виступають:
1) необхідність виявлення місця події;
2) необхідність встановлення шляху проходження;
3) встановлення місця знаходження які мають значення для слідства предметів;
4) встановлення невідомих слідству осіб;
5) встановлення та уточнення окремих обставин події;
6) встановлення обставин, які сприяють вчиненню злочину;
7) встановлення поінформованості особи, чиї показання перевіряються,щодо місця події, окремих об'єктів або маршруту.
Успішне відтворення показань на місці вимагає від слідчогоорганізаторських здібностей. Він повинен одночасно керувати великоюгрупою людей (фахівці, конвой, поняті та ін), сприйматизначну кількість інформації, аналізувати її, направляти хідслідчої дії, а також досить повно зафіксувати всюзібрану інформацію.
При підготовці до відтворення показань слід враховувати рядорганізаційних моментів, що мають психологічний аспект. У першу чергупотрібно правильно вибрати час відтворення свідчень. Після дачіобвинуваченим правдивих показань слід його готувати до виїзду на місцеподії (якщо в цьому є необхідність); зволікання в кількаднів, а тим більше тижнів може призвести до втрати психологічного контактуз обвинуваченим, до зміни ним своєї позиції. Це положення особливо важливо,тому що перевірка показань на місці може бути здійснена тільки в томувипадку, якщо особа, чиї показання перевіряються, висловлює згоду брати участьв цьому слідчій дії, розповісти про тих чи інших вчинених нимдіях (або сприймаються ним), продемонструвати, за необхідності цідії, дати необхідні пояснення і т. д.
Слід також враховувати і негативний вплив, який часом роблятьна позицію обвинуваченого особи, чиї свідчення підлягають перевірці, що оточуютьйого особи (сусіди по камері, співучасники, інші зацікавлені в результаті справиособи).
Іноді люди, які охоче розповідають про скоєні злочини абопроступки слідчому наодинці, зазнають великих труднощів, розповідаючипро це ж самому групі людей. Передбачаючи це, треба заздалегідь провести здопитуваним певну роботу - роз'яснити порядок про -верки показань на місці, розповісти, хто бере участь в цьому слідчомудії, які функції будуть виконувати.
Оскільки одне із завдань слідства при виробництві перевірки полягає встимулювання дачі обвинуваченим, підозрюваним, потерпілим або свідкомправдивих показань і запобігання відмов від надання свідчень, елементвикриття особи, чиї показання перевіряються, або повинен взагалівідсутнім, або бути зведений до мінімуму.

Психологія обшуку. Обшук - слідча дія, одним з домінуючихелементів якого є примус по відношенню до обшукують. Вінполягає у примусовому обстеженні приміщень та споруд,присадибних ділянок, одягу і тіла окремих осіб з метою відшукання івилучення що мають значення для справи об'єктів. Примусовий характер обшукуі протиріччя цілей в осіб, які беруть у ньому участь,обумовлюють конфліктну ситуацію. Крім того, для обшуку характерновідсутність постійного діалогу з особою, мають в своєму розпорядженні необхідноїінформацією, відсутність контакту (обшукує часто вже в силу однієїситуації обшуку схильний негативно ставитися до слідчого).
Всі перераховані вище фактори ускладнюють отримання слідчим інформаціїпро місце знаходження захованих предметів, тому він повинен використовуватифактори, що сприяють успіху обшуку: підготовку до виробництва обшуку,спостереження і правильний аналіз результатів цього спостереження, ряд особистіснихякостей і навичок слідчого, що при проведенні обшуку можутьсприяти його успіху.
Позитивні або негативні результати обшуку нерідко зумовлюютьсяпідготовкою до цього слідчому дії. Гарна підготовка забезпечуєсвоєчасний початок цієї дії, планомірність його проведення,впевненість в успіху, яка виникає у його учасників. Відсутністьпідготовки або погана підготовка можуть призвести до випадкових, безсистемнимпошуків, нескоординованості дій обшукували і в кінцевому рахунку - допочуття невпевненості в успіху.
У ході підготовки до обшуку слідчому рекомендується одержати відповіді нанаступні питання:
• що слід шукати. Як виглядають розшукувані предмети (форма, колір,запах і т. д.);
• що є об'єктом, який підлягає обшуку, площа об'єкта,рельєф об'єкта, його планування, кількість приміщень, кількість дверей івікон і їх розташування, меблі та її розташування і т. д.;
• хто крім обшукуваного може перебувати на об'єкті в момент обшуку;
• яке (штучне чи природне) освітлення об'єкта обшуку;
• чи є на об'єкті телефон або інші засоби зв'язку (рація, дзвінок,селектор і т. п.);
• де можуть перебувати шукані предмети;
• хто буде проводити обшук;
• які технічні засоби та інші матеріали слід взяти з собою іт.д.
Чим детальніше слідчий розробить план обшуку і вирішить всіорганізаційно-тактичні питання до його початку, тим менше несподіванокбуде його підстерігати в момент проведення обшуку і тим більше шансів науспіх при його проведенні.
Один із прийомів, що забезпечують успіх обшуку, полягає в його раптовостідля того, у кого він проводиться. Для цього необхідно:
• визначити найбільш підходящий час для обшуку;
• учасникам обшуку приховано прибути на місце;
• раптово проникнути в приміщення, що підлягає обиску.1
Основний спосіб отримання інформації під час обшуку - спостереження і аналіз йогорезультатів. При обшуку слід спостерігати за всією обстановкою на об'єкті,за поведінкою і обшукуваного, і обшукували. В останньому випадку крімсамоспостереження рекомендується заздалегідь домовитися про спостереження один заіншому «зі сторони».

1Кріміналістіка./Под ред. В.А. Образцова. - М, 1999. - С. 474.
Особливо багато інформації може дати спостереження за поведінкоюобшукуваного, яке визначається наступними факторами:
• перебуваючи в такій ситуації, він прогнозує своє майбутнє в залежності відрезультатів обшуку. Ця обставина, як правило, призводить обшукуваногов стан сильного емоційного збудження, яке він зазвичайпрагне приховати;
• наближення обшукуваного до місця зберігання шуканих предметів (наприклад,викрадених речей) призводить до акцентування в мозку обшукуваного тихвогнищ, які пов'язані з подією злочину та його наслідками, і цеобставина не може не позначитися на поведінці обшукуваного.
При спостереженні за обшукує слід звертати особливу увагу наневербальні прояви його психічного стану (жести, міміка,пантоміміка, почервоніння шкірних покривів, тремор рук, що бігають очі,метушливість і т.д.), які часто є?? Індикатори наближенняобшукуваного до небезпечного місця чи віддалення від нього.
Психологія пред'явлення для впізнання. Пред'явлення для впізнанняявляє собою слідчу дію, при якому певна особа,раніше допитані за даними фактами слідчим, пізнає живої людини,труп, предмет або їх фотографічне зображення. Як правило, упізнаванийоб'єкт повинен бути пред'явлений для впізнання в групі з іншими одноріднимиоб'єктами в кількості не менше трьох. Про результати впізнання складаєтьсяспеціальний протокол.
Процес пізнання зводиться до порівняння образу об'єкта, що зберігається в пам'ятівпізнаючого, з об'єктами, що висуваються слідством. Висновок, якийвиходить в результаті такого порівняння, повідомляється слідчому.
На процес пізнання впливає ряд факторів:
1) умови формування образу об'єкта, сприйнятого у зв'язку з подієюзлочину:
• соціально-психологічні установки сприймає ( «злодій», «бандит» іпр.);
• емоційний стан суб'єкта (сильне хвилювання, афект);
• фізичний стан суб'єкта (тобто стан його органів чуття,здоров'я);
• несприятливі погодні та інші обстановочну умови (нічний час,негода і т.п.);
• короткочасність сприйняття;
• значне число об'єктів тощо;
2) об'єктивність сприйняття та аналізу інформації про об'єкти, пред'явленихслідчим (це пов'язано головним чином з умовами, в яких проводитьсявпізнання);
3) об'єктивність висновку впізнаючого, що повідомляється слідчому.
При виробництві впізнання необхідно враховувати дію факторів, якіможуть призвести до тенденційному сприйняття впізнаючий пред'явленихоб'єктів (відсутність шнурків, обстрижена наголо голова, пом'ятий одяг іпр.).
Психологія огляду. Спільними тактико-криміналістичними положеннями оглядує: 1) невідкладність; 2) об'єктивність, повнота і всебічність; 3)цілеспрямованість; 4) використання науково-технічних засобів і допомогифахівців; 5) дотримання криміналістичних правил поводження здосліджуваними об'єктами; 6) єдине керівництво.
Огляд місця події - це невідкладна слідча дія, що складаєтьсяв безпосередньому сприйнятті слідчим та іншими учасниками оглядумісця події з метою вивчення обстановки, виявлення, фіксації івилучення слідів та інших речових доказів, висунення та перевіркиверсій про подію злочину, його механізм, учасників, а також рішенняінших питань, які можуть мати значення для правильного вирішеннякримінальної справи.
Мета огляду місця події:
1) безпосереднє вивчення слідчим матеріальної обстановки місцяподії для з'ясування характеру та обставин розслідуваної події;

2) виявлення, фіксація, вилучення і оцінка слідів злочину та іншихречових доказів;
3) отримання вихідної інформації для висування загальних і приватних версій промеханізмі події, його учасників, про особу злочинця та ін;
4) отримання даних для організації розшуку злочинця по гарячих слідах іінших оперативно-розшукових заходів.
Крім того, при проведенні огляду необхідно встановити обставини,сприяли вчиненню злочинів.
Матеріальну обстановку події в системно-структурному відношенніслід розглядати як що складається з вхідних в неї елементів, а самете, що сталося подія - як у цілому, так і по окремих його елементів - увигляді різних слідів, які несуть необхідну інформацію. Ці сліди єзмінами структури матеріальної обстановки, які виникли врезультаті події злочину.
Слідчий досліджує матеріальну обстановку місця події в двохстанах - до і після події. Перше стан слідчийвстановлює за допомогою допитів потерпілих, очевидців, підозрюваних іобвинувачених, шляхом проведення експериментів і самого огляду місцяподії. Друге визначає за допомогою проведення огляду, при якомувін безпосередньо спостерігає шкідливі результати здійсненого діяння. Післяаналізу і порівняльного дослідження обох станів місця подіїслідчий буде в змозі виявити зміни, які були внесені додану обстановку діями злочинця, механізм виникнення слідів,місце розташування окремих предметів, їх причинний зв'язок з розслідуванимподією.
Огляд місця події в принципі можливий при розслідуванні будь-якогозлочину.
Огляд місця події - складне слідча дія. Складність йоговизначається перш за все тим, що обстановка місця події не завждизалишається незмінною після події (вона змінюється під впливомметеорологічних умов, у результаті впливу фактору часу, в силуможливих дій осіб, які першими виявили подія на місці, тощо.п.). Складність огляду полягає і в тому, що доводиться досліджувати доситьчасто значна кількість найрізноманітніших об'єктів. Нерідко оглядтриває протягом досить тривалого проміжку часу, що призводитьдо психічної та фізичної втоми слідчого та інших учасниківогляду.
Труднощі огляду може складатися й у тому, що на його учасників нерідковпливає обстановка місця події (трагічна ситуація --виявлення трупа, особливо трупа неповнолітнього, настрій натовпулюдей, що оточує місце події, і т. п.). Складність огляду частовизначається тим, що злочинці при вчиненні злочину вдаються дорізним інсценування, і розпізнати справжній характер їхніх дійдосить складно. Нарешті, слідчому нерідко доводиться оглядатинезнайомі місця, часто досить віддалені від розташуванняслідчого підрозділу, при цьому можуть виникнути наступнінепередбачені труднощі.
1. Проведення огляду місця випадку для слідчого звичайно співпадаєз гострим браком інформації. Непоодинокі випадки, коли в ході огляду місцяподії слідчому необхідно. отримати відповідь на головне питання:чи мала місце подія злочину взагалі?
2. Питання, які ставить перед собою і намагається вирішити слідчий вході огляду місця події, мають, як правило, комплексний характер.
Слідчий прагне встановити, чи було скоєно злочин (абостався нещасний випадок, самогубство і т. п.), хто вчинивзлочин, коли, де і з яких причин його було скоєно, якиймеханізм дії злочинця і т.п.
3. Характерна особливість огляду місця події - отриманняінформації шляхом спостереження за конкретною обстановкою місця події зподальшим аналізом результатів спостереження. Іншими словами, інформація приогляді місця випадку виходить на першому етапі на рівні конкретнихобразів, тобто на рівні першої сигнальної системи, асоціюється,направлено відбирається в розумові моделі (версії), які знаходятьсловесно-логічну форму. При переході інформації з однієї форми в іншувідбувається її часткова втрата і можливі спотворення, що неминуче впливаєна повноту і об'єктивність висунутої версії.
4. Основним засобом закріплення здобутої в ході огляду інформаціїє протокол огляду, в якому вся зібрана внаслідок спостереженняінформація викладається в словесній формі, у синтезованому вигляді (протокол,схема з додатками).
5. До протоколу огляду місця події нерідко додаються фотографії,схеми, малюнки, речові докази, що відображають результати оглядуу формі образів на рівні першої сигнальної системи.
6. У ході огляду місця події слідчий отримує інформацію не відлюдей, а від речей, і в цьому відношенні огляд місця події єпротилежністю допиту. (У слідчій практиці отримує все більшепоширення відтворення показань на місці події, якапоєднує в собі характерні особливості допиту і огляду.)
Проводячи огляд, слідчий висуває версії про характер події, йогоучасників, їхні дії та ін Вже приступаючи до огляду, слідчий приЗагалом ознайомленні з обстановкою висуває типові версії, тобто саміхарактерні пояснення зустріти ситуацію, засновані на узагальненніслідчої практики. Наприклад, отримавши повідомлення про виявлення трупа зознаками насильницької смерті, слідчий припускає, що могловідбутися вбивство, самогубство чи нещасний випадок. У ході подальшогоогляду ці загальні версії перевіряються, конкретизуються, висуваються приватніверсії, наприклад, про час вчинення злочину, знаряддя злочину,діях учасників розслідуваної події та ін
Виявлення слідів та інших речових доказів на місціпригоди - це дуже складний процес. У більшості випадків слідчийстикається з неясною обстановкою, для якої може бути характернонаявність очевидних, що кидаються в очі слідів або дуже мала їхкількість; крім того, наявні сліди можуть бути не видно.
Дуже важкий пошук мікрочастинок - текстильних волокон, дрібного скла,фарби і лаку, штукатурки, вапна, вовняних волокон, дрібних залишківїжі, тютюну, попелу, недопалків, грунту, різних мікроорганізмів і т. п. Ціоб'єкти крейди і дуже легкі, тому при огляді слід ретельно стежитиза тим, куди ступає нога оглядають. У приміщеннях слід закрити вікнаі двері, так як наскрізний вітер може понести мікрочастинки. Збирати їхслід за допомогою липкої стрічки чи пилососа.
Слідчий повинен ретельно аналізувати виявлене, на підставівстановлених фактів будувати версії про місця можливого залишення слідівучасниками події, проводити уявний пошук цих слідів. Сутьцього пошуку полягає в тому, що слідчий, проаналізувавши виявленіїм сліди та інші речові докази, будує версії про можливістьіснування інших слідів, пов'язаних з виявленими слідами,припускає, які конкретні сліди і де саме (на яких ділянках,об'єктах, предметах) можуть знаходитися на місці події і, виходячи зцього, шукає їх.
Успіх розкриття більшості злочинів, скоєних в умовахнеочевидності, в значній мірі залежить від вчасно і правильновисунутої версії. Тут величезну роль відіграють такі професійно важливіякості слідчого, як уява, слідче мислення, інтуїція.
Для успішного огляду місця події рекомендується вирішувати три завдання встрогій послідовності.
Задача перша - зібрати всю інформацію, яка може мати відношення дорозслідуваного події. На цьому етапі не слід обмежуватися зборомвідомостей під впливом тільки однієї версії.
Друге завдання - проаналізувати зібрану інформацію і на цій основіспробувати створити версії, які б пояснювали подія, що відбулася.
Завдання третього полягає в зіставленні кожної висунутої версії з усієюобстановкою місця події, В ході такого зіставлення повинні бутиоб'єктивно відмічені всі протиріччя (негативні обставини).
Якщо при рішенні другої задачі немає можливості висунути хоча б однудосить обгрунтовану версію, слід визнати, що слідчийпоквапився, і повернутися до вирішення першої задачі (збору інформації).
Якщо ж при перевірці кожної висунутої версії виявляються протиріччя,необхідно повернутися знову до рішення спочатку першу, а потім друге завдання.
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.