Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

В який грошовий агрегат включається готівка поза банками?ТЕСТИ

З дисципліни «Гроші та кредит»

 

Де і коли з'явилися перші паперові гроші?

а) у Китаї в 12 ст.;

б) у Росії в 11 ст.;

в) в Індії;

г) в Англії в 10 ст.

У чому полягає найсуттєвіша відмінність між векселем і банкнотою?

а) вексель має лише часткову оборотність, а банкнота – загальну;

б) вексель боргове зобов’язання приватних осіб, а банкнота – держави;

в) банкнота може використовуватися як законний платіжний засіб, наділений державою примусовим курсом, а вексель – ні.

3. Емісія - це:

а) додатковий випуск грошей в обіг;

б) вилучення грошей з обігу;

в) процес рахування грошей;

г) офіційне підвищення курсу національної валюти.

4. Функціями грошей є:

а) розподіл вартості; міра вартості, засіб обігу, засіб платежу, гальмування ін­фляції;

б) засіб обігу; розподіл вартості; створення фінансових фондів, засіб платежу, світові гроші;

в) створення фінансових фондів; засіб обігу; розподіл вартості, засіб платежу, світові гроші;

г) міра вартості, засіб обігу, засіб платежу, засіб нагромадження, світові гроші.

5. Визначте, які гроші перебувають у сучасних умовах у грошовому обігу України:

а) повноцінні;

б) неповноцінні;

в) обидва види;

г) паперові.

6. Паралельне виконання срібними і золотими монетами функцій грошей називається:

а) монометалізмом;

б) біметалізмом;

в) демонеталізмом;

г) немає вірної відповіді.

7. Грошовий обіг - це:

а) процес безперервного руху грошей між суб'єктами у функції засобу обігу;

б) процес безперервного руху грошей між суб'єктами у функції засобу платежу;

в) процес безперервного руху грошей між суб'єктами у функціях засобу обігу й платежу;

г) процес безперервного руху грошей між суб'єктами у всіх формах.

Який вид грошей є повноцінним?

а)золоті монети;

б) будь-які монети;

в) гроші, суспільна вартість яких гарантується державою.

9. Залежно від форми грошей, в якій відбувається грошовий оборот, він поділяється на:

а) готівковий і безготівковий;

б) сектор грошового обігу і фінансово-кредитний сектор;

в) грошовий і товарний;

г) немає вірної відповіді.

10. В готівковому секторі грошового обороту:

а) гроші рухаються по рахунках у банках, не виходячи за межі банківської сис­теми;

б) гроші рухаються поза банками, безпосередньо обслуговуючи відносини економічних суб'єктів;

в) гроші рухаються поза банками та по рахунках у банках;

г) гроші рухаються між банками та населенням.

11. В безготівковому секторі грошового обороту:

а) гроші рухаються по рахунках у банках, не виходячи за межі банківської системи;

б) гроші рухаються поза банками, безпосередньо обслуговуючи відносини економічних суб'єктів;

в) гроші рухаються поза банками та по рахунках у банках;

г) немає вірної відповіді.

12. Складова грошової маси М0 в Україні включає:

а) готівкові гроші поза банками;

б) гроші поза банками і на рахунках до запитання;

в) тільки гроші на рахунках до запитання;

г) готівкові гроші у касах банків.

13. Грошовий агрегат М1, включає:

а) гроші поза банком та на рахунках «до запитання» і поточні депозити;

б) тільки гроші поза банком;

в) гроші тільки на рахунках до запитання;

г) гроші на рахунках до запитання, строкові вклади та депозити.

14. Грошова база включає:

а) запаси всієї готівки, яка перебуває в обігу поза банківською системою;

б) кошти на всіх видах страхових рахунків;

в) кошти на вкладах за трастовими операціями банків;

г) масу готівки, яка перебуває поза банками та в касах банків, а також суму резервів КБ на їх кореспондентських рахунках у ЦБ.

15. Строкові депозити входять до складу грошового агрегату:

а) М0;

б) М1;

в) М2;

г) не входять до агрегатів.

В який грошовий агрегат включається готівка поза банками?

а) М0;

б) М1;

в) М2,

г) М3.

17. Вимоги закону грошового обігу становлять:

а) співвідношення фактичної кількості грошей необхідній кількості;

б) державне регулювання грошового обігу;

в) заміна повноцінних грошових знаків вартості;

г) саморегулювання грошового обігу.

18. Кількість грошей, необхідних для обігу протягом певного часу, прямо пропорційно:

а) кількості товарів і рівня їх цін;

б) швидкості обігу грошової одиниці;

в) ціні товарів;

г) всі відповіді вірні.

19. Поняття "попит на гроші" означає:

а) кількість грошей, яку підприємці бажають надати в кредит;

б) запас грошей для вкладання у цінні папери;

в) запас грошей,який прагнуть мати у своєму розпорядженні економічні суб’єкти на певний момент часу;

г) запас грошей для накопичення.

20. Грошова система - це:

а) грошові відносини між економічними суб'єктами;

б) форма організації грошового обігу, закріплена законодавством;.

в) те саме, що й грошовий оборот;

г) сукупність кредитних та фінансових установ у державі.

21. Органами, що регулюють грошовий обіг, є:

а) центральний банк, комерційні банки, Міністерство фінансів;

б) Міністерство економіки; комерційні банки, центральний банк;

в) центральний банк, Міністерство фінансів; Міністерство економіки;

г) Кабінет Міністрів, центральний банк.

22. До якого типу грошових систем відносять сучасну грошову систему:

а) паперово-кредитна;

б)металева;

в) паперово-металева;

г) неринкова.

23. Біметалізм заснований на:

а) обігу повноцінних і неповноцінних грошей;

б) використанні в якості грошового товару двох металів;

в) наявності двох емісійних центрів;

г) обігу паперових та металевих грошей.

24. Знайдіть правильну відповідь на питання "Що таке інфляція?":

а) перевищення витрат бюджету над доходами;

б) зростання цін на товари та послуги;

в) економія бюджетних коштів порівняно з затвердженими витратами;

г) знецінення грошей та загальне підвищення цін на товари і послуги внаслідок порушення законів грошового обігу.

25.За темпами знецінення грошей розрізняють види інфляції:

а) повзуча, помірна, галопуюча, гіперінфляція;

б) регульована, частково регульована, нерегульована;

в) конвертована, неконвертована;

г) диверсифікована, диференційована.

26. За формами прояву інфляцію можна виділити:

а) цінова, заощаджень, девальвація;

б) повзуча , галопуюча, гіперінфляція;

в) інфляція витрат та інфляція попиту;

г) прихована та відкрита.

27. За чинниками, що спричинюють інфляційний процес, виділяють такі види інфляції:

а) цінова, заощаджень, девальвація;

б) повзуча, галопуюча, гіперінфляція;

в) інфляція витрат та інфляція попиту;

г) прихована та відкрита.

28. Залежно від зростання цін виділяють такі види інфляції:

а) цінова, заощаджень, девальвація;

б) збалансована, незбалансована інфляція;

в) інфляція витрат та інфляція попиту;

г) очікувана та неочікувана.

29. Інфляція витрат спричиняється:

а) зростанням споживчих витрат;

б) зростання номінальної заробітної плати, зростання цін на енергетичні й сировинні ресурси;

в) припливом іноземної валюти в країну;

г) зростання пропозиції грошей і зумовленого нею збільшення платоспроможного попиту на ринках.

30. Інфляція попиту спричиняється:

а) зростанням споживчих витрат;

б) зростання заробітної плати, витрат на енергетичні й сировинні ресурси, падіння продуктивності праці, посилення монополізації виробництва і ри­нку;

в) припливом іноземної валюти в країну;

г) мілітаризацією економіки, дефіцитом бюджету та зростанням державного боргу, кредитною експансією банків, надмірні соціальні виплати..

31. Девальвація грошової одиниці — це:

а) зниження курсу національної валюти по відношенню до валют інших країн (раніше - до золота);

б) зменшення маси грошей в економіці і укрупнення масштабу цін;

в) анулювання сильно знеціненої грошової одиниці та введення нової валюти;

г) підвищення курсу національної валюти щодо валют інших країн.

32. Деномінація грошової одиниці - це:

а) зниження курсу іноземної валюти по відношенню до валют інших країн (раніше - до золота);

б) зменшення маси грошей в економіці і укрупнення масштабу цін;

в) анулювання сильно знеціненої грошової одиниці та введення нової ва­люти;

г) підвищення курсу національної валюти щодо валют інших країн.

33. Ревальвація грошової одиниці — це:

а) зниження курсу іноземної валюти по відношенню до валют інших країн (раніше - до золота);

б) обмін старих купюр на нові та перерахування всіх грошових показників за певним співвідношенням;

в) анулювання сильно знеціненої грошової одиниці та введення нової ва­люти;

г) підвищення курсу національної валюти щодо валют інших країн.

34. Грошова реформа - це:

а) часткова або повна перебудова грошової системи держави;

б) припинення зростання грошової маси в обороті;

в) оздоровлення державних фінансів;

г) збалансування грошового ринку.

35. Металістична теорія розглядає гроші як:

а) як результат угоди між людьми;

б) продукт історичного розвитку, що має товарну форму;

в) як платіжний засіб гроші встановлюються законом;

г) золото та срібло за своєю природою є гроші.

36. Повна конвертованість означає, що:

а) для одних видів операцій та осіб обмін національної валюти дозволений, а для інших - ні;

б) вона поширюється лише на платежі за рухом капіталу;

в) вона поширюється лише на платежі за поточними операціями;

г) є можливість вільного обміну національної валюти на іноземну для всіх категорій власників і за всіма операціями.

37. Валютний курс може бути:

а) фіксований та так званий «валютний коридор»;

б) фіксований, плаваючий та так званий «валютний коридор»;

в) плаваючий та так званий «валютний коридор»;

г) фіксований та плаваючий.

38. Валютна інтервенція центрального банку полягає у:

а) цілеспрямованому підвищенні чи зниженні облікової ставки та відповідній зміні ставки депозитного та позичкового процента;

б) оперативному підтриманні валютного ринку в стані рівноваги шляхом збільшення чи зменшення купівлі або продажу центральним банком іноземної валюти за національну;

в) цілеспрямованому проведенні комплексу заходів з метою корекції курсу
національної валюти;

г) формуванні золотовалютних резервів країни.

39. Сутність класичної кількісної теорії грошей полягає в тому, що:

а) вартість грошей зумовлюється їхньою кількістю на ринку, залежить від суми цін на товари та маси грошей;

б) заперечувалась товарна природа грошей;

в) виникнення грошей є результатом угоди між людьми;

г) загальний рівень цін, а відповідно і вартість грошей, пов'язується не з кількістю грошей, а із загальними умовами товарно-грошового ринку.

40. Суть номіналістичної теорії грошей полягає в:

а) збільшення грошової маси в обігу і кредитних ресурсів сприяє пожвавленню економіки, зростанню прибутків і зайнятості;

б) ототожненні грошового обігу з товарним обміном і твердженні, що золото і срібло вже за своєю природою є грошима;

в) гроші – номінальна грошова одиниця, умовний знак, яка не має внутрішньої вартості;

г) розглядає гроші як результат угоди між людьми.

41. Які сучасні монетаристські теорії використовувались у грошово-кредитній політиці України:

а) адміністративно директивні підходи;

б) кейнсіанські підходи;

в) марксистські підходи;

г) кейнсіанські та кейнсіансько-монетарні підходи.

42. До основних передумов виникнення кредиту відносять:

а) наявність у економічних суб'єктів вільних коштів;

б) збіг економічних інтересів кредитора і позичальника;

в) збільшення обсягів виробництва та юридична самостійність економічних суб'єктів;

г) удосконалення механізму дії ринку.

43. Кредитори - це:

а) учасники кредитних відносин, які потребують додаткових коштів;

б) учасники кредитних відносин, які мають у власності чи розпорядженні вільні кошти і передають їх у тимчасове користування іншим суб'єктам;

в) економічні суб'єкти, що здійснюють торгівельну діяльність;

г) економічні суб'єкти, що здійснюють виробничу діяльність і не потребують залучення додаткових коштів.

44. Позичальники - це:

а) учасники кредитних відносин, які потребують додаткових коштів;

б) учасники кредитних відносин, які мають у власності чи розпорядженні ві­льні кошти і передають їх у тимчасове користування іншим суб'єктам;

в) економічні суб'єкти, що здійснюють торгівельну діяльність;

г) економічні суб'єкти, що здійснюють виробничу діяльність і не потребують залучення додаткових коштів.

45. Кредит - це:

а) цінність, яка передається одним економічним суб'єктом іншому в позичку;

б) еквівалентне переміщення двох форм вартості;

в) певний вид економічних відносин у зв'язку з передачею вільних коштів у тимчасове користування за плату та на визначений термін;

г) безоплатна передача тимчасово вільних коштів кредитору.

46. Принцип цільового призначення позички полягає в тому, що:

а) вільні кошти кредитора передаються позичальнику на чітко встановлений термін;

б) учасники кредитних відносин заздалегідь чітко визначають мету використання позичених коштів;

в) залучена вартість в повному обсязі повинна бути повернена власнику;

г) залучення додаткової вартості потребує сплати додаткових коштів у вигля­ді процентного доходу.

47. Принцип строковості кредитування полягає в тому, що:

а) вільні кошти кредитора передаються позичальнику на чітко встановлений термін;

б) учасники кредитних відносин заздалегідь чітко визначають мету використання позичених коштів;

в) залучена вартість в повному обсязі повинна бути повернена власнику;

г) залучення додаткової вартості потребує сплати додаткових коштів у вигляді процентного доходу.

48. Принцип повернення при кредитуванні полягає в тому, що:

а) вільні кошти кредитора передаються позичальнику на чітко встановлений термін;

б) учасники кредитних відносин заздалегідь чітко визначають мету використання позичених коштів;

в) залучена вартість в повному обсязі повинна бути повернена власнику;

г) залучення додаткової вартості потребує сплати додаткових коштів у вигляді процентного доходу.

49. Принцип платності при кредитуванні полягає в тому, що:

а) вільні кошти кредитора передаються позичальнику на чітко встановлений термін;

б) учасники кредитних відносин заздалегідь чітко визначають мету використання позичених коштів;

в) залучена вартість в повному обсязі повинна бути повернена власнику;

г) залучення додаткової вартості потребує сплати додаткових коштів у вигляді проценту.

50. Комерційний кредит - це:

а) грошова сума, надана в рахунок майбутніх платежів за товарно-матеріальні цінності з метою гарантування їх купівлі;

б) надання окремим суб'єктам господарювання, які опинились у скрутному фінансовому становищі коштів на засадах повернення і без сплати процентів;

в) спосіб перетворення товарного капіталу у грошовий шляхом продажу товарів з відстроченням платежу та з поверненням боргу грошима;

г) підприємницька діяльність, яка спрямована на інвестування власних чи залучених коштів у купівлю засобів виробництва з послідуючим їх наданням у
тимчасове користування.

51. Лізинг-це:

а) грошова сума, надана в рахунок майбутніх платежів за товарно-матеріальні цінності з метою гарантування їх купівлі;

б) надання окремим суб'єктам господарювання, які опинились у скрутному фінансовому становищі коштів на засадах повернення і без сплати процентів;

в) спосіб перетворення товарного капіталу у грошовий шляхом продажу товарів з відстроченням платежу та з поверненням боргу грошима;

г) підприємницька діяльність, яка спрямована на інвестування власних чи залучених коштів у купівлю засобів виробництва з послідуючим їх наданням у тимчасове користування.

52. Тимчасова фінансова допомога - це:

а) грошова сума, надана в рахунок майбутніх платежів за товарно-матеріальні цінності з метою гарантування їх купівлі;

б) надання окремим суб'єктам господарювання, які опинились у скрутному фінансовому становищі коштів на засадах повернення і без сплати процентів;

в) спосіб перетворення товарного капіталу у грошовий шляхом продажу товарів з відстроченням платежу та з поверненням боргу грошима;

г) підприємницька діяльність, яка спрямована на інвестування власних чи залучених коштів у купівлю засобів виробництва з послідуючим їх наданням у тимчасове користування.

53. Аванс - це:

а) грошова сума, надана в рахунок майбутніх платежів за товарно-матеріальні цінності з метою гарантування їх купівлі;

б) надання окремим суб'єктам господарювання, які опинились у скрутному фінансовому становищі коштів на засадах повернення і без сплати процентів;

в) спосіб перетворення товарного капіталу у грошовий шляхом продажу товарів з відстроченням платежу та з поверненням боргу грошима;

г) підприємницька діяльність, яка спрямована на інвестування власних чи за­лучених коштів у купівлю засобів виробництва з послідуючим їх наданням у тимчасове користування.

54. Державним є кредит, коли:

а) відбувається переміщення позичкового капіталу із однієї країни в іншу;

б) однією із сторін кредитної угоди є банк;

в) надається на споживчі цілі;

г) позичальником є держава.

55. Банківським є кредит, коли:

а) відбувається переміщення позичкового капіталу із однієї країни в іншу;

б) однією із сторін кредитної угоди є банк;

в) надається на споживчі цілі;

г) одним із учасників є держава.

56. Міжнародним є кредит, коли:

а) відбувається переміщення позичкового капіталу із однієї країни в іншу;

б) однією із сторін кредитної угоди є банк;

в) надається на споживчі цілі;

г) одним із учасників є держава.

57. Споживчим є кредит, коли:

а) відбувається переміщення позичкового капіталу із однієї країни в іншу;

б) однією із сторін кредитної угоди є банк;

в) надається на споживчі цілі;

г) одним із учасників є держава.

58. Позичковий процент — це:

а) абсолютна величина плати за користування кредитом;

б) відносний показник, виражений у відсотках;

в) різниця між виручкою і витратами на виробництво;

г) немає правильної відповіді.

59. Норма позичкового відсотка - це:

а) абсолютна величина плати за користування капіталом;

б) відносний показник плати за кредит, виражений у відсотках;

в) різниця між виручкою і витратами на виробництво;

г) немає правильної відповіді.

60. Кредитна лінія являє собою:

а) оформлену у вигляді договору згоду банку надавати позичкові кредити, обмежені певним лімітом протягом певного періоду;

б) вид банківського кредиту в національній або іноземній валюті, що надасться клієнтові, який має в банку поточний рахунок;

в) короткотерміновий кредит надійному клієнту, суть якого полягає в списанні коштів з поточного рахунка клієнта понад їх залишок на рахунку, тобто утворення на рахунку клієнта дебетового сальдо;

г) немає правильної відповіді.

61. Контокорентний кредит являє собою:

а) оформлену у вигляді договору згоду банку надавати позичкові кредити, обмежені певним лімітом протягом певного періоду;

б) вид банківського кредиту в національній або іноземній валюті, що надається клієнтові, який має в банку поточний рахунок;

в) короткотерміновий кредит надійному клієнту, суть якого полягає в списанні коштів з поточного рахунка клієнта понад їх залишок на рахунку, тобто утворення на рахунку клієнта дебетового сальдо;

г) немає правильної відповіді.

62. Овердрафт являє собою:

а) оформлену у вигляді договору згоду банку надавати позичкові кредити, обмежені певним лімітом протягом певного періоду;

б) вид банківського кредиту в національній або іноземній валюті, що надається клієнтові, який має в банку поточний рахунок;

в) короткотерміновий кредит надійному клієнту, суть якого полягає в спи­санні коштів з поточного рахунка клієнта понад їх залишок на рахунку, тобто утворення на рахунку клієнта дебетового сальдо;

г) немає правильної відповіді.

63. Функціями фінансових посередників є:

а) заощадження грошей та надання позичок;

б) заощадження грошей;

в) акумуляція тимчасово вільних грошових коштів та розміщення їх у формі кредиту;

г) правильна відповідь відсутня.

64. Функціями банківської системи є:

а) трансформаційна, стабілізаційна, емісійна;

б) трансформаційна, емісійна;

в) регулююча, стабілізаційна;

г) трансформаційна, оптимізаційна, емісійна.

65.До загальних рис банківської системи, як компонента економічних системи відносять:

а) дворівнева побудова, чітке функціональне розмежування між рівнями, поглиблене централізоване регулювання банківської діяльності;

б) закритість системи, саморегуляція системи;

в) дворівнева побудова, саморегуляція системи;

г) закритість системи, центральний механізм контролю.

66. Ломбарди - це:

а) це фінансові посередники, що спеціалізуються на наданні страхових пос­луг;

б) неприбуткова організація, заснована фізичними особами на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні;

в) фінансовий посередник, що спеціалізується на видачі позичок населенню під заставу майна;

г) фінансові посередники, що спеціалізуються на купівлі у фірм права на вимогу боргу.

67. Пенсійні фонди - це:

а) неприбуткова організація, заснована фізичними особами на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні;

б) спеціалізовані фінансові посередники, які на договірній основі акумулю­ють кошти юридичних і фізичних осіб у цільові фонди, з яких здійснюють пенсійні виплати громадянам після досягнення певного віку;

в) фінансовий посередник, що спеціалізується на видачі позичок населенню під заставу рухомого майна;

г) фінансові посередники, що спеціалізуються на купівлі у фірм права на ви­могу боргу.
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.