Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВМетою семінарських занять з дисципліни “Приватна юридична практика”, є набуття студентами практичних навичок роботи з процесуальними документами у галузі цивільного права, сімейного права, господарського права та ін. галузей права. Завданням семінарських занять є сприяти формуванню у студентів теоретичних знань у сфері юридичної приватної практики в Україні та закордоном, вміння складати процесуальні документи, орієнтуватись в системі національного законодавства України тощо.

Основою глибокого вивчення дисципліни є засвоєння та конспектування рекомендованої літератури, нормативних актів та інших джерел, які пропонує викладач.

Участь студентів у семінарських заняттях є обов’язковою умовою успішного виконання навчального плану.

Готуватися до семінару належить з вивчення конспекту лекції. Студент повинен проаналізувати логіку викладення основних питань теми, при цьому повинен розрахувати не на механічну пам’ять, а на творче осмислення матеріалу. Значну допомогу у цьому надає робота з рекомендованою літературою. Після вивчення конспекту і літературних джерел студент повинен вирішити, чи всі питання теми знайшли своє відображення у вивчених матеріалах. Якщо на яке-небудь питання студент не знайшов відповіді, йому слід звернутися до викладача за консультацією.

Семінарські заняття дозволяють забезпечити досягнення цілого комплексу цілей, основними з яких є:

- розвиток і закріплення знань теоретичного характеру;

- розвиток уміння аргументовано і точно викладати своє розуміння питань теми;

- контроль рівня засвоєння знань.

Найважливішою частиною підготовки до занять є складання робочого запису матеріалу, що вивчається, підготовка повинна закінчуватися розробкою планів відповідей на всі питання теми. Таким чином, при підготовці до занять студенту необхідно:

- вивчити матеріали лекції по темі;

- вивчити рекомендовану літературу та нормативні акти;

- підготувати плани відповідей на всі питання теми та бути готовим до усних відповідей на всі питання по темі.

Для цілісного уявлення про навчальну дисципліну студентові варто користуватися довідковою літературою: енциклопедіями, енциклопедичними словниками, галузевими довідниками тощо.

Майбутній фахівець повинен достатньо вправно користуватися персональним комп'ютером. Робота з матеріалами “Інтернету” дає можливість отримувати найновішу інформацію з різних сфер життя нашої держави.

Пропущені заняття та незадовільні оцінки відпрацьовуються у дні, визначені графіком чергування викладача.

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО СЕМЕСТРОВОГО КОНТРОЛЮ

1. Правові засади та сутність приватної юридичної практики в Україні.

2. Право на юридичну допомогу у міжнародних нормативних актах.

3. Процедура одержання ліцензії на право заняття приватною юридичною практикою за законодавством України.

4. Суб’єкти надання та отримання юридичної допомоги.

5. Історичні передумови впровадження юридичних клінік в зарубіжних країнах та Україні.

6. Юридичні клініки в пострадянських країнах.

7. Юридичні клініки в європейських країнах.

8. Мета та завдання юридичних клінік в Україні.

9. Правові засади функціонування юридичних клінік в Україні.

10. Принципи діяльності юридичних клінік в Україні.

11. Спеціалізація юридичних клінік в Україні.

12. Організація та структура юридичної клініки.

13. Загальне керівництво, структура та чисельність співробітників.

14. Вимоги до організації роботи юридичної клініки.

15. Права та обов’язки студентів у юридичній клініці.

16. Матеріально-технічна база та фінансування юридичної клінік.

17. Огляд діяльності юридичних клінік в Україні.

18. Правові засади виконання рішень Європейського суду з прав людини на території України.

19. Предметна компетенція Європейського суду уз прав людини.

20. Стадії розгляду справи в Європейському Суду з прав людини.

21. Контроль за виконанням рішень Європейського Суду з прав людини.

22. Процедура виконання рішень Європейського Суду з прав людини на території України.

23. Сутність і стадії досудового врегулювання спорів.

24. Правова допомога у справах про адміністративні правопорушення.

25. Захист інтересів клієнта при розгляді справ про притягнення до адміністративної відповідальності.

26. Правова допомога у кримінальних справах.

27. Представництво в судах у адміністративних, цивільних, господарських справах.

28. Консультування клієнтів з питань призупинення і закриття провадження по справі, залишення позову без розгляду.

29. Оскарження рішення, постанови, висновку суду в апеляційному/касаційному порядку.

30. Правові засади діяльності юридичної клініки в Україні

31. Співвідношення понять “правова допомога” і “правові псолуги”.

32. Спеціалізація юридичних клінік в Україні.

33. Організація та структура юридичної клініки.

34. Загальне керівництво, структура та чисельність співробітників.

35. Вимоги до організації роботи юридичної клініки.

36. Права та обов’язки студентів у юридичній клініці.

37. Матеріально-технічна база та фінансування юридичної клінік.

38. Огляд діяльності юридичних клінік в Україні.

39. Правові засади виконання рішень Європейського суду з прав людини на території України.

40. Предметна компетенція Європейського суду уз прав людини.

41. Стадії розгляду справи в Європейському Суду з прав людини.

42. Контроль за виконанням рішень Європейського Суду з прав людини.

43. Процедура одержання ліцензії на право заняття приватною юридичною практикою за законодавством України.

44. Суб’єкти надання та отримання юридичної допомоги.

45. Історичні передумови впровадження юридичних клінік в зарубіжних країнах та Україні.

46. Юридичні клініки в пострадянських країнах.

47. Юридичні клініки в європейських країнах.

48. Мета та завдання юридичних клінік в Україні.

49. Правові засади функціонування юридичних клінік в Україні.

50. Принципи діяльності юридичних клінік в Україні.

51. Огляд діяльності провідних юридичних фірм в Україні.

52. Співвіношення методів і форм роботи юридичних фірм за кордоном та в Україні.

53. Поняття, сутність приватної юридичної практики.

54. Види та форми приватної юридичної практики в Україні.

55. Право на заняття приватною юридичною практикою за законодавством України.

56. Підстави відмови у видачі ліцензії на право заняття приватною юридичною практикою.

57. Поняття адвокатської діяльності та організаційно-правові засади її здійснення.

58. Поняття нотвраільної діяльності та організаційно-правові засади її здійснення.

59. Адвокатська та нотаріальна діяльність в зарубіжних країнах.

60. Приватна юридична практика в зарубіжних країнах та Україні.

 


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Міжнародно-правові акти:

1. Статут Ради Європи, 5 травня 1949 р. // Збірка договорів Ради Європи. / За ред. Є.М. Вишневського. – К: Парламентське видавництво, 2000. – С. 11-27.

2. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 4 листопада 1950 року// Офіційний вісник України. – 1998. - №13. – С. 270.

Нормативно-правові акти України

1. Конституція України, 28 червня 1996 р. Офіційне видання. – К: Право, 1996. – 64 с.

2. Кримінальний Кодекс України від 5 квітня 2001 р. №2341-III // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2001. – №25-26. – С. 131.

3. Указ Президента України “Про деякі заходи щодо підвищення рівня роботи адвокатури” від 30.09.1999р. № 1240/99 // Офіційний вісник України. - 1999. - № 39.- Ст. 1936.

4. Указ Президента України “ Про Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури та Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури ” від 05.05.1993р. № 155/93 // Урядовий кур'єр, 1993, 05, 08.05.93 N 66

5. Ухвала Конституційного суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина США Глотова Олександра Леонідовича щодо офіційного тлумачення положень статей 42, 43 Конституції України, Закону України "Про адвокатуру" і статті 1 Закону України "Про підприємництво" та визнання неконституційними положень статей 2, 17 Закону України "Про адвокатуру" від 1 жовтня 2002р. №51-у/2002 справа № 2-53/2002 // Закон і Бізнес, 2002, 11, 41

6. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV// Офіційний вісник України. – 2003. -№ 11 (28.03.2003). – Ст. 461.

7. Закон України від 1 грудня 1994 р. №266/94-ВР Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1995. - № 1. – С.1.

8. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436-IV // Відомості Верховної Ради України. - 2003.- № 18-22. - Ст. 144.

9. Державний класифікатор України ДК 009-96 «Класифікація видів економічної діяльності», затвердженого і введеного в дію наказом Держстандарту України від 22 жовтня 1996 р. N 441

10. Закон України “Про підприємництво” від 7 лютого 1991 р. № 698-ХII // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1991. - № 14. - Ст. 168.

11. Закон України “Про адвокатуру” від 19 грудня 1992р. № 2887-XII // Відомості Верховної Ради України. - 1993.- № 9. - Ст. 62.

12. Закон України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” від 1 червня 2000 р. № 1775-III // Офіційний вісник України. – 2000.- № 27.- Ст. 1109.

13. Закон України "Про соціальні послуги" від 19.06.2003р. № 966-IV // Офіційний вісник України, 2003, N 29 (01.08.2003), ст. 1435

14. Єдиний реєстр адвокатів України. – Вища кваліфікац. коміс. адвокатури при Каб. Міністрів України. – К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2004. – 1168с.

15. Положение об адвокатуре принято на третьей сессии ВЦИК IX созыва от 26.05.1922г. // СУ РСФСР 1922 г. №36 ст. 425

16. Положение об адвокатуре СССР, утверждено СНК СССР 16 августа 1939 // СП СССР 1939г. №49 ст. 394

17. Положення про адвокатуру Української РСР, затверджено Указом Президії ВР УРСР від 25.09.1962. // Систематичне зібрання діючого законодавства Української РСР. – Київ, 1979. – т.24. – с. 159-170

18. Правила адвокатської етики: Схвалені Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури при Кабінеті Міністрів України 1 жовтня 1999 р. № 6/VI // Юридичний вісник України. - 1999.- листопад (№ 46).

19. Рішення Конституційного суду України у справі у справі за конституційним зверненням громадянина Солдатова Геннадія Івановича щодо офіційного тлумачення положень статті 59 Конституції України, статті 44 Кримінально-процесуального кодексу України, статей 268, 271 Кодексу України про адміністративні правопорушення (справа про право вільного вибору захисника) від 16 листопада 2000р. № 13-рп/2000, справа № 1-17/2000 1-17/2000 // Офіційний вісник України, 2000, N 47 (08.12.2000), ст. 2045

20. Закон України від 17 липня 1997 р. №475/97-ВР Про ратифікацію Конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950 року, Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1997. – № 40. – С. 263.

21. Закон України від 23 лютого 2006 р. №3477-IV Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2006. – № 30. – С. 260.

22. Постанова Верховної Ради України від 17 червня 1999 р. №757-XIV Про засади державної політики України в галузі прав людини // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1999. – № 35. – С. 303.

23. Положення про Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2006 року №784 //Офіційний вісник України. – 2006. - № 22. – С. 138.

24. Коментар до Конституції України / Голова ред. колегії В. Ф. Опришко. – 2-е вид. – К: Інститут законодавства Верховної Ради України, 1998. – 410 с.

Основна література:

1. Адвокатская деятельность: Учебно-практическое пособие / Под общ. ред. канд. юр. наук В.Н. Буробина. – Изд. 2-е, перераб. и допол. – М.: «ИКФ «ЭКМОС», 2003. – 624 с. – С. 525. – С. 226

2. Бессарабов В.Г. Европейский суд по правам человека. – М.: Юрлитинформ, 2003. – 248 с.

3. Букалов А.П. Европейская конвенция прав человека и судебная реформа в Украине. – Донецк: Лебедь, 1998. – 94 с.

4. Васьковский Е.В. Организация адвокатуры. – Ч. 1. – СПб, 1893. – С.

5. Задніпровський А. Нужна ли Украине классическая адвокатура? // Юридическая практика. - 2001. - 8 февраля (№ 6). - С. 6.

6. Захарова О.С. Цивільно-процесуальне законодавство України: Посібник. – К.: Прецедент, 2006. – 102 с.

7. Лищина И.Ю. Международные механизмы защиты прав человека. – Х.: Фолио, 2001. – 112 с.

8. Мармазов В.Є., Піляєв І.С. Україна в політико-правовому просторі Ради Європи: досвід і проблеми. – К.: Вентурі, 1999. – 400 с.

9. Мармазов В.С., Пушкар П.В. Захист прав та майнових інтересів у Європейському суді з прав людини. – К.: Юридична книга, 2001. – 160 с.

10. Огляд практики Європейського Суду з прав людини. Норми та стандарти Конвенції про захист прав і основних свобод людини. – К.: Міністерство юстиції України, 2002. – 68 с.

11. Погорілко В.Ф. Права та свободи людини і громадянина в Україні. – К.: Ін Юре, 1997. – 52 с.

12. Святоцький О.Д., Медведчук В.В. Адвокатура: історія і сучасність. – К.: Ін Юре, 1997.- 320 с.

13. Сорока М. М. Світ відкриває Україну: про зовнішню політику української держави у 90-х роках ХХ ст.: Статті. Документи. Коментарі. – К.: Київська правда, 2001. – 782 с.

14. Стоянов А.Н. История адвокатуры у древних народов. – Харьков, 1869. – С.6.

15. Туманов В.А. Европейский суд по правам человека. Очерк организации и деятельности. – М.: Норма, 2001. – 304 с.

16. Україна в сучасному геополітичному просторі: теоретичний і практичний аспекти: Монографія / За ред. Ф. М. Рудича. – К.: МАУП, 2002. – 488 с.

17. Чиж І.С. Україна в Раді Європи. – К.: Парламентське видавництво, 2001. – 384 с.

18. Шевчук С. Порівняльне прецедентне право з прав людини. – К.: Реферат, 2002. – 344 с.

 

Інтернет ресурси:

1. http://www.rada.gov.ua/

2. http://www.minjust.gov.ua/

3. http://www.informjust.kiev.ua/

4. http://www.guds.gov.ua/

5. http://www.constcourt.gov.ua/

6. http://www.scourt.gov.ua/

7. http://www.vru.gov.ua/

8. http://www.centrmia.gov.ua/

9. http://www.mil.gov.ua/

10. http://www.mon.gov.ua/

11. http://www.advokatura.org.ua/

12. http://www.aau.edu.ua/

13. http://www.advocatura.kiev.ua/

14. http://www.attorneys.od.ua/

15. http://uamedia.visti.net/golos/

16. http://uamedia.visti.net/uk/

17. http://www.lawyer.org.ua/

18. http://www.yurpractika.com/

19. http://www.ukrjurist.com/

20. http://www.justinian.com.ua/

 

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.