Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

VІІ. Управління інтернатним закладом



7.1. Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори (конференція) його колективу, що скликаються не менше ніж один раз на рік.

Порядок скликання, повноваження, чисельність, склад загальних зборів (конференції) колективу визначаються статутом закладу і колективним договором.

На загальних зборах (конференціях) заслуховують звіт директора про здійснення керівництва закладом, розглядають питання навчально-виховної, методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності закладу.

7.2. У закладі за рішенням загальних зборів (конференції) можуть створюватися і діяти рада закладу, діяльність якої регулюється його статутом, а також піклувальна рада, учнівський комітет, методичні об'єднання, комісії, асоціації, положення про які розробляє і затверджує МОНмолодьспорт України.

Члени піклувальної ради закладу обираються на загальних зборах (конференціях). Склад піклувальної ради формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів та окремих громадян.

Піклувальна рада вживає заходів щодо зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази, залучення додаткових джерел фінансування закладу, поліпшення умов для організації навчально-виховного процесу, стимулювання творчої праці педагогічних працівників.

7.3. Керівництво закладом здійснює його директор. Керівником інтернатного закладу може бути громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше ніж три роки, успішно пройшов атестацію керівних кадрів навчальних закладів у порядку, встановленому МОНмолодьспортом України.

7.4. Керівник державного та комунального інтернатного закладу призначається на посаду та звільняється з посади відповідним органом управління освітою згідно із законодавством.

7.5. Керівник приватного інтернатного закладу призначається засновником (власником) за погодженням з відповідним органом управління освітою.

7.6. Керівник інтернатного закладу:

здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний підбір і розподіл кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

створює умови проживання, навчання, виховання та розвитку вихованців, наближені до сімейних;

організовує навчально-виховний процес;

забезпечує навчання вихованців дитячого будинку в дошкільних або загальноосвітніх навчальних закладах;

забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю здобуття знань, умінь та навичок учнями (вихованцями);

відповідає за дотримання вимог Базового компонента дошкільної освіти, Державного стандарту загальної середньої освіти;

створює необхідні умови для участі учнів (вихованців) у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, вимог техніки безпеки;

розпоряджається в установленому порядку майном закладу та його коштами;

підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

сприяє залученню діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій до навчально-виховного процесу, керівництва учнівськими об'єднаннями за інтересами;

забезпечує реалізацію права учнів (вихованців) на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

вживає заходів щодо запобігання вживанню учнями (вихованцями) алкоголю, наркотичних засобів та психотропних речовин, а також тютюнових виробів;

видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

щороку звітує про свою роботу на загальних зборах (конференціях) колективу;

захищає особисті, житлові та майнові права та інтереси учнів (вихованців);

забезпечує організований випуск і сприяє подальшому влаштуванню учнів (вихованців);

контролює дотримання режиму роботи закладу, організацію харчування і медичного обслуговування учнів (вихованців), організовує оздоровлення дітей;

від імені інтернатного закладу укладає договори з юридичними та фізичними особами, представляє його в усіх державних органах, на підприємствах, в установах, громадських організаціях.

7.7. Керівник інтернатного закладу сприяє влаштуванню дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до різних форм сімейного виховання та виконує обов'язки опікуна (піклувальника) на час утримання дитини-сироти і дитини, позбавленої батьківського піклування, в інтернатному закладі.

7.8. Керівник закладу є головою педагогічної ради - постійно діючого колегіального органу управління закладом.




©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.