Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Шкала оцінювання: національнаЗа результатами заліку студентові виставляється оцінка зараховано або не зараховано.

13. Питання та завдання для підготовки до підсумкового контролю

 

Теоретичні питання:

1. Основні функції мови.

2. Мовне законодавство в Україні.

3. Сутність понять «літературна мова», «державна мова».

4. Мовна норма: визначення, ознаки, типи.

5. Поняття культури мови й культури мовлення.

6. Особливості орфоепічних норм сучасної української літературної мови.

7. Особливості акцентологічних норм сучасної української літературної мови.

8. Основні ознаки культури мовлення: чистота, правильність, доречність, логічність, точність.

9. Форми української літературної мови та їх специфіка.

10. Особливості правопису й вживання власних назв у професійному мовленні слідчого, оперативного працівника.

11. Особливості правопису географічних назв.

12. Особливості правопису й використання слів іншомовного походження.

13. Особливості правопису складних слів.

14. Функції, специфіка використання й написання графічних скорочень, абревіатур у діловій і науковій мові.

15. Особливості вживання синонімів, антонімів, паронімів, омонімів у професійному мовленні.

16. Особливості культури професійного мовлення на фразеологічному рівні.

17. Особливості вживання іменникових форм у професійному мовленні слідчого, оперативного працівника.

18. Функції звертання в ділових текстах. Творення форм кличного відмінка імен та імен по батькові.

19. Складні випадки відмінювання слов’янських та неслов’янських імен, імен по батькові та прізвищ у документах і наукових текстах.

20. Особливості ступенювання прикметників в офіційно-діловому та науковому стилях.

21. Труднощі у сполученні числівників з іменниками в українській мові.

22. Специфіка вживання займенників у текстах документів і наукових творів.

23. Особливості вживання й перекладу дієслівних форм у професійному мовленні слідчого, оперативного працівника.

24. Особливості вживання й перекладу прийменниково-прийменникових конструкцій в офіційно-діловому й науковому стилях.

25. Особливості використання однорідних членів речення та узагальнювальних слів при них в діловому та науковому тексті.

26. Основні випадки синтаксичного керування в текстах офіційно-ділового та наукового стилю.

27. Специфіка узгодження підмета з присудком у ділових та наукових текстах.

28. Особливості та вмотивованість перекладацьких трансформацій складного речення в прості і простих у складне в текстах фахового спрямування.

29. Засоби організації зв'язного тексту. Причини порушення логічності у викладі текстів.

30. Специфіка цитування в науковому тексті.

31. Процес спілкування: інтеракція, перцепція й обмін інформацією.

32. Культура усного ділового мовлення юриста.

33. Жанри усного ділового мовлення, їх специфіка.

34. Етикетні формули ввічливості в усному діловому мовленні.

35. Етикет ділового листування.

 

Практичні завдання містять блоки словосполучень, речень, фахових текстів, які необхідно відредагувати згідно з нормами сучасної української мови.

 

Рекомендована література: 2.1., 2.2., 2.4., 2.5., 3.1., 3.3., 3.4., 3.7., 3.8., 3.14., 3.15., 3.17., 4.5., 5.3., 5.9., 5.11., 5.14., 6.9.

Інформаційне та методичне забезпечення.

Рекомендована література

1. Основні нормативні акти:

- Конституція України. - К., 1996.

- закони:

1.1. Закон України “Про мови”. - К., 2012.

- постанови, інші рішення, роз’яснення судів (Конституційного, Верховного):

1.2. Рішення Конституційного Суду України про офіційне тлумачення положень статті 10 Конституції України щодо застосування державної мови органами державної влади, органами місцевого самоврядування та використання її у навчальному процесі в навчальних закладах України. - 14 грудня. - К., 1999.

1.3. Постанова Кабінету Міністрів “Про затвердження комплексних заходів щодо всебічного розвитку і функціонування української мови” № 998 від 08.09.1998р.

1.4. Постанова Кабінету Міністрів "Про внесення змін і доповнень до Постанови Кабінету Міністрів “Про затвердження комплексних заходів щодо всебічного розвитку і функціонування української мови” № 1004 від 20.06.2000р.

1.5. Постанова Кабінету Міністрів "Про затвердження Державної програми розвитку і функціонування української мови на 2004-2010 роки” № 1546 від 02.10.2003р.

1.6. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів: ДСТУ 4163. - К., 2003.

2. Підручники:

2.1. Зубков М.М. Сучасна українська ділова мова: Підручник для студентів вузів. – Вид. 4-те. - Харків, 2003.

2.2. Кацавець Р.С., Кацавець Г.М. Мова у професії юриста: Підручник. – К.: Алерта, 2005.

2.3. Коваль А.П. Ділове спілкування. - К., 1992.

2.4. Коваль А.П. Науковий стиль сучасної української літературної мови. Структура наукового тексту. – К., 1970.

2.5. Токарська А.С., Кочан І.М. Українська мова фахового спрямування для юристів. Підручник.-К., 2008.

3. Навчальні посібники, інші дидактичні та методичні матеріали:

3.1.Васенко Л.А. Фахова українська мова. Навчальний посібник. - К., 2008.

3.2. Демська-Кульчицька О.М. Фразеологія. Навч. посібник-довідник.-К., 2008.

3.3. Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування. - Донецьк, 2004.

3.4. Кацавець Р.С. Культура мови у професійному спілкуванні юристів: Навчальний посібник.-К, 2007.

3.5. Корж А.В. Українська мова професійного спрямування. Навчальний посібник.-К., 2009.

3.6.Кубрак О.В. Етика ділового та повсякденного спілкування: Навчальний посібник з етикету для студентів. - Суми, 2002.

3.7.Культура фахового мовлення: Навчальний посібник / За ред. Н.Д.Бабич.-Чернівці, 2006.

3.8.Мацько Л.І., Кравець Л.В. Культура української фахової мови. Навч. посібник.-К.,2007.

3.9.Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спілкування.: Навч.посібн.-2-е вид.-К., 2008.

3.10.Микитин-Дружинець М.Л. Українська мова. Орфографія. Орфоепія. Тестові завдання.-К., 2009.

3.11.Онуфрієнко Г.С., Руколянська Н.В. Українська мова в комплексних завданнях для юристів. Навчальний посібник / За заг.ред. Г.С.Онуфрієнко. - Запоріжжя, 1998.

3.12.Онуфрієнко Г.С., Таранова Н.В. Українська мова в тестових завданнях для юристів: Поглиблений курс. Навчальний посібник / За заг. ред. Г.С.Онуфрієнко. - Запоріжжя, 1999.

3.13.Пащук Р.І., Поліщук Н.М., Таран Н.Є. Ділове мовлення правоохоронця: Навчальний посібник. - Луганськ, 2004.

3.14.Прадід Ю.Ф. Вступ до юридичної лінгвістики: Навч. посібник / За ред. Ярмиша О.Н. - Сімферополь, 2002.

3.15.Сербенська О.А. Культура усного мовлення. Практикум: Навчальний посібник.-К., 2004.

3.16.Симоненко Т.В. Українська мова за професійним спрямуванням. Навч. посібник.-К., 2009.

3.17.Токарська А.С., Кочан І.М. Культура фахового мовлення: Навч. посібник для студ. вузів. - Львів, 2003.

3.18.Шевчук С.В., Лобода Т.М. Практикум з української мови: Модульний курс: Навчальний посібник.-К., 2009.

3.19.Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: Навчальний посібник.-6-те вид.-К., 2008.

4. Монографії та інші наукові видання:

4.1.Карпіловська Є. Тенденції розвитку сучасного українського лексикону: чинники стабілізації інновацій // Українська мова.-2008.-№ 1.-С.24-35.

4.2.Мовна політика та мовна ситуація в Україні / За ред. Ю.Бестерс-Дільґер.-К., 2008.

4.3.Нелюба А. Професійна мова юриста. - Х., 2002.

4.4.Скороходько Є. Точність терміна – реальність чи міф? // Українська мова.-2008.-№ 1.-С.69-79.

4.5.Черненко Г. Мовна ситуація в Україні: шляхи гармонізації (за результатами експертного опитування) // Українська мова.-2009.-№2.-С.3-13.

5. Інші джерела:

5.1.Великий тлумачний словник сучасної української мови / Укл. і голов. ред. В.Т.Бусел. - К., 2001.

5.2.Воробйова С.А., Зайцев Ю.Є., Соломашенко Н.В. Російсько-українсько-англійський словник правничої термінології. Труднощі терміновживання. - К., 1994.

5.3.Головащук С.І. Орфографічний словник складних слів української мови.-К., 2008.

5.4.Головащук С.І. Українське літературне слововживання: Словник-довідник. - К., 1995.

5.5.Гринчишин Д.Г., Сербенська О.А. Словник паронімів української мови. - К., 1986.

5.6.Демська О., Кульчицький І. Словник омонімів. - Львів, 1996.

5.7.Мовні питання в Україні 1917-2000 рр. Документи і матеріали / Укл. Прадід Ю. - Сімферополь, 2003.

5.8.Онуфрієнко Г., Пазюк Н., Полежаєва Н., Руколянська Н. Навчальний російсько-український словник фахової термінолексики для правників / За заг. ред. Г.С.Онуфрієнко. - 2-е вид., доп. - Запоріжжя, 2001.

5.9.Орфографічний словник української мови: Близько 125 000 слів / Укл.: С.І.Головащук, М.М.Пещак, В.М.Русанівський, О.О.Тараненко. - Вид. друге, випр. і доп. - К., 1999.

5.10.Полюга Л.М. Словник антонімів української мови . - 2-е вид., випр. і доп. - К., 2001.

5.11.Російсько-український словник-довідник: Близько 102 тис. слів і словосполучень / Упор. О.І.Скопненко, Т.В.Цимбалюк; За ред. В.М.Бріцина.-К., 2005.

5.12.Словник іншомовних слів / Укл. С.М.Морозов, Л.М.Шкарапута. - К., 2000.

5.13.Словник синонімів української мови: У 2 т. / Укл. А.А.Бурячок, Г.М.Гнатюк, С.І.Головащук та ін. - К., 1999-2000.

5.14.Словник труднощів української мови / Уклад. Гринчишин Д.Г., Капелюшний А.О., Пазяк О.М. та ін. – К., 1989.

5.15.Український правопис.-К., 2008.

5.16.Чак Є. Складні випадки правопису та слововживання. - К., 1998.

5.17.Юридичний словник-довідник / За ред. Ю.С.Шемшученка. - К., 1996.

5.18.Юридичні терміни. Тлумачний словник / За ред. проф.В.Г.Гончаренка. –К., 2003.

6. Інтернет-ресурси:

6.1. ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис, бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». — К., 2006. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://ukrbook.net/DSTU.htm.

6.2. Етичний кодекс працівника органів внутрішніх справ України (схвалений колегією МВС України 5 жовтня 2000 року № 7 км/8) // Іменем закону. Богомольца, 10. — 2000. — № 44. — C. 5.

6.3. Закон України “Про мови в Українській РСР” [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=8312-11.

6.4. Закон України “Про заса́ди держа́вної мо́вної полі́тики» № 5029-VI [Електронний ресурс]. - Режим доступу:http://zib.com.ua/ua/print/11083.html.

6.5. Кодекс честі працівника органів внутрішніх справ України. — Наказ МВС України № 18. — К., 1996. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/REG1074.html.

6.6. Постанова Кабінету Міністрів “Про затвердження комплексних заходів щодо всебічного розвитку і функціонування української мови” № 998 від 08.09.1998р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada. gov. ua.

6.7. Постанова Кабінету Міністрів "Про внесення змін і доповнень до Постанови Кабінету Міністрів “Про затвердження комплексних щодо всебічного розвитку і функціонування української мови” № 1004 від 20.06.2000р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada. gov. ua.

6.8. Рішення Конституційного Суду України про офіційне тлумачення положень статті 10 Конституції України щодо застосування державної мови органами державної влади, органами місцевого самоврядування та використання її у навчальному процесі в навчальних закладах України (справа про застосування української мови). — № 1-6/99 від 14 грудня 1999 року [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v010p710-99.

6.9. Система каталогів і картотек Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/db/library_db.html.

6.10. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів: ДСТУ 4163. — К., 2003. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.gerelo.dp.ua/index/info_dstu_4163-2003.html http://uazakon.com/document/fpart96/idx96141.htm.
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.