Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Сутність, види та класифікація фінансових криз 

Під фінансовою кризою розуміють різке погіршення стану фінансового ринку внаслідок реалізації накопичених ризиків під впливом внутрішніх і зовнішніх чинників, що спричиняє порушення його функціонування, зниження цінових показників, погіршення ліквідності й якості фінансових інструментів, банкрутство учасників.

Фінансова криза передбачає виникнення якісних змін в економічній системі, які спричиняють порушення пропорцій у розвитку, його призупинення, видозміни або руйнування фінансової системи окремих країн або світових ринків у цілому. Найбільш точним індикатором здоров’я (або нездоров’я) економіки є фінансовий ринок.

Фінансова криза - це криза, яка:

1) системно охоплює фінансові ринки та інститути фінансового сектору, грошовий обіг і кредит, міжнародні фінанси (сегмент країни), державні, муніципаль­ні та корпоративні фінанси;

2) негативно впливає у середньо - і довгостроковому періоді на економічну активність усередині країни й на динаміку добробуту населення;

3) проявляється: у фінансовому секторі й на фінансових ринках, у міжнародних фінансах, у сфері грошового обігу, у сфері державних фінансів.

Основні передумови виникнення світових фінансових криз: перевиробництво продукції; недієвість механізму ринкової саморегуляції; спекуляції інвесторів на фондових біржах та ринках; бюджетний дефіцит країни та його фінансування за допомогою внутрішніх позик; слабка банківська система; великий зовнішній борг країни; скорочення золотовалютних резервів країни; неефективна фінансова і грошово - кредитна політика держави.

Фінансова криза складається з валютної, банківської та боргової:

A) банківська криза - масове вилучення внесків з комерційних банків, підвищення позичкового процента і зростання фінансового банкрутства.

Б) боргова - масове банкрутство суб’єктів господарювання і дефолт по суверенних боргах держави.

B) валютна - різке коливання курсу грошової одиниці, скорочення золотовалютних резервів і погіршення валютної ліквідності держави.

Велике значення для з’ясування сутності фінансових криз має їх чітка класифікація. У результаті дослідження вчені поділили всю вибірку криз на наступні підгрупи:

1. Кризи в індустріальних країнах.

2. Кризи в країнах з економікою, що розвивається.

3. Кризи, що характеризуються, насамперед, девальвацією національної валюти (не менше 75 % приросту індексу тиску на валютний ринок визначається

валютним курсом).

4. Кризи, що характеризуються, насамперед, значним зниженням золотовалютних резервів (не менше 75 % приросту індексу тиску на валютний ринок пояснюється зниженням золотовалютних резервів).

5. «Жорсткі» кризи, за яких значення індексу тиску на валютний ринок пере­вищує три стандартних відхилення від середнього.

6. «М’які» кризи, за яких значення індексу тиску на валютний ринок знахо­диться в інтервалі від 1,5 до 2 стандартних відхилень вище середнього.

7. Кризи, викликані проблемами в банківському секторі.

8. Кризи з наступним швидким відновленням економіки, після яких ВВП повертається до тренду протягом двох років.

9. Кризи з наступним повільним відновленням економіки, після яких ВВП повертається до тренду через три або більше років.

Детальна класифікація фінансових криз наведена в табл. 2.

Таблиця 2 - Класифікація фінансових криз
Класифікаційна ознака Різновиди
1 2
Ступінь поширення Глобальні, міжнародні, світові, регіональні, національні, місцеві, галузеві
Країни У розвинутих країнах; країнах, що розвиваються; країнах із перехідною економікою
Сценарій Імпортовані; викликані спекулятивними атаками; зумовлені перегрівом одного із сегментів внутрішнього фінансового ринку (надмірною концентрацією ринкового, кредитного, процентного ризиків), ефектом «доміно»; спричинені падінням експортних цін; обумовлені політичним ризиком
Сегментація Грошові, банківські, кредитні, валютні, фондові (біржові), ліквідності, бюджетні, платіжні, інфляційні, інвестиційні, боргові, кризи довіри
Тривалість Коротко-, середньо- і довгострокові
Перебіг Швидкоплинні, затяжні
Інтенсивність впливу Уповільнені, інтенсивні, реактивні
Повторюваність Разові, перманентні
Кумулятивність Одиночні, подвійні (наприклад, одночасно глобальна криза ліквідності та іпотечна криза)
Зумовленість Мікроекономічні (зумовлені вадами ведення бізнесу на тих чи інших фінансових ринках), макроекономічні (зумовлені загальним погіршенням бізнес-середовища); екзогенетичні, або екзогенні (зміна цінностей зумовлюється обставинами, що лежать поза діяльністю господарського організму, що є об'єктом кризи); ендогенетичні, або ендогенні (зміна цінностей органічно випливає з існуючого економічного ладу)

 

 

Продовж. табл. 2

1 2
Ступінь охоплення фінансових інститутів Локальні, системні
Стан Наявні, потенційні; очікувані, неочікувані; передбачувані (закономірні), непередбачувані (випадкові); неминучі
Форма прояву Внутрішні, зовнішні
Одночасність походження Одиничні, «кризи-близнюки»
Первинність Первинні, чергові (повторювані)
Реальність Дійсні, уявні
Можливість виявлення Явні, латентні
Характер Циклічні, структурні, модифіковані, комбіновані, перехідні
Етапи Кризи, що зароджуються; кризи, що насуваються; кризи, що розвиваються; згасаючі
Імовірність Малоймовірні, високоймовірні
Можливість діагностування й прогнозування Діагностовані, недіагностовані; прогнозовані, непрогнозовані
Масштаб Легка, глибока, фінансова катастрофа
Ступінь розвитку Гострі, глибокі
Переборність Переборні (з допомогою внутрішніх сил, із допомогою зовнішніх сил), непереборні
Наслідки Руйнівні, такі, що гальмують розвиток
Ідентичність Унікальні, аналогові
У ніверсальність Спеціалізовані (криза ринку цінних паперів, валютна криза, банківська криза, криза державного кредиту), універсальні
Стадія Минулі (попередні), сучасні (поточні), наступні (майбутні)
Можливість трансформації Трансформаційні, нетрансформаційні

 

 

Світова фінансова криза, як криза ринку нерухомості і похідних фінансових інструментів, згідно з логікою глобалізації, поширилася по всьому світу, вдаривши і по українському фінансовому ринку. Основними її причинами експерти називають надмірно експансивну грошову політику Федеральної резервної системи (ФРС) США, наявність величезного дисбалансу у світовій економіці, зокрема, великий профіцит у зовнішній торгівлі Китаю, значний торговельний дефіцит у США, недоліки системи управління ризиками в інвестиційних банках, недосконалість регулювання фінансових ринків на національному і міжнародному рівнях.

Фінансова криза складається з: бюджетної кризи, кризи грошового обігу, банківської, біржової, валютної криз.

Серед основних причин світової кризи експерти виділяють наступні:

• надмірно експансивну грошову політику Федеральної резервної системи (ФРС) США;

• наявність величезного дисбалансу у світовій економіці, зокрема, великий профіцит у зовнішній торгівлі Китаю, значний торговельний дефіцит у США;

• недоліки системи управління ризиками в інвестиційних банках,

• недосконалість регулювання фінансових ринків на національному і міжнародному рівнях.

Загалом, можна виділити наступні причини впливу світової кризи на українську економіку:

- високий рівень інтеграції у світову економіку (близько 60% ВВП України залежить від експорту та імпорту, що обумовлює високу чутливість національної господарської системи до глобальних процесів);

- різкий відтік короткострокового спекулятивного капіталу з українського фондового ринку (найбільше в Європі падіння фондового ринку - понад 70%);

- подорожчання американського долару в результаті відтоку грошових коштів нерезидентів і падіння довіри до українських банків тощо.

Світова фінансова криза за всіма ознаками переросла в глобальну економічну кризу, її руйнівні дії з фінансового сегмента економіки сьогодні дедалі більше перекидаються на реальний сектор. Нинішня криза - це криза не лише геоекономічного, а й геополітичного устрою світу, який сформувався в останні десятиріччя, а отже слід вести мову не лише про кризу світової економіки, а й про геополітичну кризу. Світова фінансова криза у багатьох своїх визначеннях відбиває, насамперед, суперечності нинішньої системи геополітичних відносин.

Аналіз динаміки соціально - економічної ситуації в країні дозволив охарактеризувати наслідки глобальної фінансової кризи для економіки України наступними аспектами: погіршення макроекономічних показників; зниження темпів зростання ВВП; дефіцитний платіжний баланс, велика залежність від імпорту капіталу, високих технологій, нафти і газу; великий розмір зовнішнього боргу країни, що веде його до ризику невиплати; скорочення депозитної маси; зниження ліквідності, погіршення портфеля й активів банківської системи; зниження обсягів кредитування економіки; девальвація гривні; скорочення надходжень і видатків бюджету; ослаблення довіри до фінансових установ; серйозні труднощі українських банків пов'язані з поверненням зовнішніх запозичень, залучення нових інвестицій; нестабільність на валютному ринку його спекулятивний характер; зменшення резервів НБУ, який змушений продавати валюту для задоволення ажіотажного попиту; погіршення добробуту домашніх господарств, скорочення реальних доходів, затримка виплати заробітної плати, особливо у промислових регіонах; зниження загального рівня життя населення, погіршення забезпеченості громадян товарами першої необхідності та послугами соціально - побутової сфери.

Зазначені наслідки свідчать про те, що теперішня криза є глибокою. Вона охопила фінансову та економічну сферу. Сьогодні для України важливо не тільки мінімізувати негативний вплив світових фінансових потрясінь і глобальної рецесії, а й кардинально переглянути механізм функціонування фінансового сектора економіки, укріпити позиції держави як на законодавчому, так і на виконавчому рівні.

 

ЛЕКЦІЯ 8. АЛЬТЕРГЛОБАЛІЗМ ТА ЙОГО ФОРМИ
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.