Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Аналіз балансу ПАТ «Альфа - Банк»Стаття балансу Абсолютне значення Відносне значення Абсолютне відхилення Темп росту Темп приросту Абсолютне значення 1% приросту
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Грошові кошти та їх еквіваленти 4 471 107 5 967 815 16,81% 21,34% 1 496 708 133,48% 33,48%
Торгові цінні папери 651 927 843 401 2,45% 3,02% 191 474 129,37% 29,37%
Кошти в інших банках 2 207 890 2 005 320 8,30% 7,17% -202 570 90,83% -9,17%
Кредити та заборгованість клієнтів 16 868 139 17 904 649 63,42% 64,03% 1 036 510 106,14% 6,14%

 

 

Продовження таблиці 2.1

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цінні папери в портфелі банку на продаж 915 314 527 559 3,44% 1,89% -387 755 57,64% -42,36%
Інвестиційна нерухомість 15 641 28 006 0,06% 0,10% 12 365 179,06% 79,06%
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток 40 046 13 443 0,15% 0,05% -26 603 33,57% -66,43%
Відстрочений податковий актив 72 327 144 207 0,27% 0,52% 71 880 199,38% 99,38%
Основні засоби та нематеріальні активи 365 116 375 799 1,37% 1,34% 10 683 102,93% 2,93%
Інші фінансові активи 976 346 114 318 3,67% 0,41% -862 028 11,71% -88,29%
Інші активи 17 413 0,00% 0,06% 17 413      
Довгострокові активи, призначені для продажу, та активи групи вибуття 14 069 22 644 0,05% 0,08% 8 575 160,95% 60,95%
Усього 26 597 922 27 964 574 100% 100% 1 366 652 105,14% 5,14% 26 597 922
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Кошти банків 4 719 865 7 443 538 20,11% 31,16% 2 723 673 157,71% 57,71%
Кошти клієнтів 9 653 388 12 181 375 41,12% 50,99% 2 527 987 126,19% 26,19%
Боргові цінні папери, емітовані банком 46 263 69 905 0,20% 0,29% 23 642 151,10% 51,10%
Інші залучені кошти 5 952 899 2 907 802 25,36% 12,17% -3 045 097 48,85% -51,15%
Резерви за зобов’язаннями 17 099 13 548 0,07% 0,06% -3 551 79,23% -20,77%
Інші фінансові зобов’язання 1 049 084 177 274 4,47% 0,74% -871 810 16,90% -83,10%
Інші зобов’язання 62 591 45 379 0,27% 0,19% -17 212 72,50% -27,50%
Субординований борг 1 972 435 1 050 683 8,40% 4,40% -921 752 53,27% -46,73%
Усього зобов’язань 23 473 624 23 889 504 100% 100% 415 880 101,77% 1,77%
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Статутний капітал 3 716 003 4 639 127 118,94% 113,84% 923 124 124,84% 24,84%
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -918 351 -901 909     -16 442 98,21% -1,79%
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) звітного року 1 012 17 454 0,03% 0,43% 16 442 1724,70% 1624,70%
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) минулих років -919 363 -919 363 -29,43% -22,56%        
Резервні та інші фонди банку 326 646 337 852 10,46% 8,29% 11 206 103,43% 3,43%
Усього власного капіталу 3 124 298 4 075 070 100% 100% 950 772 130,43% 30,43%
Усього пасивів 26 597 922 27 964574     1 366 652 105,14% 5,14%
                         

 

На основі проведених розрахунків можна зробити наступні висновки:

- По активах:

Грошові кошти та їх еквіваленти у 2011 році збільшилися на 1 496 708 тис. грн, що у відсотковому виразі становить 33,48%. Це пов¢язано зі збільшенням у 2011 році порівняно з 2010 готівкових коштів на суму 71 857 тис. грн., збільшенням коштів в НБУ на 413 460 тис. грн. та кореспондентських рахунків в банках на 1 000 641 тис. грн.

Торгові цінні папери зросли у 2011 році на 191 474 тис. грн, що складає 29, 37% порівняно з 2010 роком. Аналіз кредитної якості боргових цінних паперів показує, що у 2011 році їх сума склала 843 401 тис. грн, тоді як в 2010 вона становила 651 927 тис. грн.

Кошти в інших банках у звітному році знизилися на 202 570 тис. грн. порівняно з попереднім, що становить - 9, 17%. Це зумовлено зменшенням депозитів в інших банках в 2011 році на суму 651 927 тис. грн. порівняно з 2010 роком.

Кредити та заборгованість клієнтів збільшились у 2011 році на 1 036 510 тис. грн. порівняно з попереднім, що складає 6,14 %. Дане зростання викликано збільшенням у звітному році кредитів, що надані органам державної влади та місцевого самоврядування на суму 19 839 тис. грн., кредитів особам-підприємцям у розмірі 13 726 тис. грн, а також збільшенням кредитів наданих фізичним особам на 779 470 тис. грн.

Цінні папери у портфелі банку на продаж знизилися у 2011 році на 387 755 тис. грн. порівняно з 2010 роком. Це пов¢язано зі зменшенням боргових цінних паперів у звітному році на 382 382 тис. грн., а відповідно і зменшенням доходів на суму 24 259 тис. грн. порівняно з попереднім роком.

Інвестиційна нерухомість зросла у 2011 році на 12 365 тис. грн., що у відсотковому виразі становить 79,06%. Збільшення відбулося за рахунок переоцінки до справедливої вартості об`єктів інвестиційної нерухомості на суму 12 364 тис. грн.

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток зменшилася у звітному році на 26 603 тис.грн. порівняно з попереднім, що становить 63,43%.

Відстрочений податковий актив у 2011 році збільшився на 71 880 тис.грн. Це викликано тим, що внаслідок зміни суми переоцінки земельних ділянок було перераховано відстрочений податок від суми переоцінки землі, накопиченої на 31.12.2011 року. Внаслідок цього, за рахунок капіталу у 2011 році було відображено зменшення відстроченого податкового зобов’язання від переоцінки землі в сумі 19 тис. грн.

Основні засоби та матеріальні активи у 2011 році збільшились на 10683 тис. грн., що складає 2,93%. Це зумовлено тим, що на кінець 2011 року збільшилась балансова вартість будівель, споруд і передавальних пристроїв, машин та обладнання на 10683 тис. грн. в порівнянні з 2010 роком.

Інші фінансові активи зменшилися у звітному році на 862 028 тис. грн. порівняно з попереднім, що становить 88,29%. Це пов¢язано в основному зі зменшенням конверсійних операцій у 2011 році на 878 344 тис. грн. в порівнянні з 2010 роком.

Інші активи збільшилися у 2011 році на 3 344 тис. грн., що складає 23,77%. Це викликано тим,що у 2011 році було списано за рахунок резервів заборгованість на суму 232 тис. грн., тоді як у 2010 році було списано за рахунок резервів заборгованість на суму 807 тис. грн. У звітному році майно, яке банк у власність майно як заставодержатель було визнано як необоротні активи утримувані для продажу. У 2010 році Банк не приймав у власність майно як заставодержатель.

 

- По зобов¢язаннях:

Кошти банків у 2011 році порівняно з попереднім збільшилися на 2 723 673 тис. грн., що становить 57,71%. Вцілому це пов¢язано зі збільшенням у звітному році кореспонденських рахунків та депозитів овернайт інших банків на 69 215 тис. грн. та збільшенням депозитів інших банків на 864 528 тис.грн.

Кошти клієнтів зросли у звітному на суму 2 527 987 тис. грн., що складає 26,19%. Це зумовлено зумовлено збільшенням коштів юридичних осіб на 1088 935 тис. грн. та фізичних осіб на 1 439 052 тис. грн.

Боргові цінні папери, емітовані банком у 2011 році склали 69 905 тис.грн., що на 23 642 тис. грн. більше, ніж в 2010. Це викликано збільшенням випуску облігацій на внутрішньому ринку у звітному році.

Інші залучені кошти зменшилися у 2011 році на 3 045 097 тис. грн., що становить 51,15%. Це зумовлено зменшенням кредитів, які отримані від міжнародних та інших фінансових організацій, а також зобов¢язань з фінансового лізингу.

Резерви за зобов¢язаннями зменшилися у звітному році на суму в розмірі 3 551 тис. грн., що становить 20,77%. Це пов¢язано з тим, що залишок на 1 січня 2011 року склав 17099 тис. грн., тоді я на 1 січня 2010 року ця сума склала 18 343 тис. грн.. Протягом звітного року відбувалося зменшення резерву за зобов’язаннями на суму 3551 тис. грн., а протягом попереднього року – на 1244 тис. грн.

Інші фінансові зобов¢язання зменшилися у 2011 році на 871 810 тис. грн., що у відсотковому виразі складає 83,10%. Це викликано в основному за рахунок зменшення заборгованості за дебетовими та кредитовими картками на суму 13 699 тис. грн., а також зменшення розрахунків за конверсійними операціями на 884 196 тис.грн.

Інші зобов¢язання зменшилися в порівнянні з попереднім роком на 17 212 тис. грн., що складає 27,5%. Це зумовлено зменшенням у 2011 році заборгованості за розрахунками з працівниками банку на 5262 тис. грн., а також зменшенням доходів майбутніх періодів, які у звітному році склали 228 тис. грн., що на 18 363 тис. грн. менше, ніж у попередньому році.

Субординований борг зменшився у 2011 році на 921 752 тис. грн., що становить 46,73%.

- По власному капіталу:

Статутний капітал у 2011 році склав 4 639 127 тис. грн., що на 924 124 тис. грн.(24,84%) більше за попередній рік. Це пов¢язано з тим, що в 2011 році банком об’явлено про випуск акцій додаткової емісії в кількості 217 872 шт. З випущених в 2011 році було розміщено акцій на суму 923 123 664 грн.

Непокритий збиток у звітному році зменшився на 16 442 тис. грн., що становить 1,79%.

Резервні та інші фонди банку у 2011 році збільшилися на 11 206 тис. грн., що складає 3,43%. На кінець звітного року резервний фонд сформовано в сумі 229 874 тис. грн. Банк в минулих роках створив спеціальний фонд на покриття можливих збитків в сумі 7 тис. грн.

 

Таблиця 2.2
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.