Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Склад Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення та порядок її оформленняЗгідно зі Статтею 1 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення» (23.09.1997 р.): «Національна рада - конституційний, постійно діючий колегіальний орган, метою діяльності якого є нагляд за дотриманням законів України у сфері телерадіомовлення, а також здійснення регуляторних повноважень, передбачених цими законами.»

Розділ ІІ. Склад Нац. Ради та порядок її формування

Стаття 4. Склад Національної ради

1. Національна рада складається з восьми осіб. З них чотири члени Національної ради призначаються Верховною Радою України і чотири члени Національної ради призначаються Президентом України.

2. Національна рада є повноважною при призначенні не менше шести її членів.

3. Повноваження члена Національної ради починаються з дня його призначення і тривають п'ять років, за винятком випадків, передбачених цим Законом.

4. Одна і та сама особа може бути повторно призначена членом Національної ради лише один раз.

Стаття 5. Призначення членів Національної ради Верховною Радою України

1. Верховна Рада України призначає членів Національної ради на альтернативній основі протягом двох місяців з дня припинення повноважень члена (членів) Національної ради, який був (були) призначений (призначені) Верховною Радою України. Припинення повноважень члена Національної ради відбувається відповідно до постанови Верховної Ради України.

2. Протягом трьох днів з дня припинення повноважень члена (членів) Національної ради, призначеного (призначених) Верховною Радою України, комітет Верховної Ради України, до компетенції якого віднесені питання телерадіомовлення, оприлюднює через засоби масової інформації та направляє депутатським фракціям і групам у Верховній Раді України оголошення про відбір кандидатур на посаду члена (членів) Національної ради. Пропозиції щодо кандидатур приймаються зазначеним комітетом протягом 21 дня з дня оприлюднення оголошення. Суб'єктами права подання кандидатур на посаду члена Національної ради є депутатські фракції у Верховній Раді України та/або всеукраїнські об'єднання громадян у галузі діяльності засобів масової інформації.

3. Протягом 14 днів після закінчення терміну прийняття пропозицій щодо кандидатур на посаду члена (членів) Національної ради комітет Верховної Ради України, до компетенції якого віднесені питання телерадіомовлення, попередньо обговорює запропоновані кандидатури і вносить на розгляд Верховної Ради України відповідне подання по кожній кандидатурі з висновками і рекомендаціями.

4. Голосування у Верховній Раді України щодо призначення членом Національної ради відбувається по кожній кандидатурі в послідовності, визначеній попереднім рейтинговим голосуванням. Призначеною на посаду члена Національної ради вважається особа, за призначення якої проголосувала більшість від конституційного складу Верховної Ради України.

5. У разі якщо кілька кандидатур при попередньому рейтинговому голосуванні набрали однакову кількість голосів, то черговість голосування щодо призначення кожного з них на посаду члена Національної ради визначається додатковим рейтинговим голосуванням стосовно цих кандидатур, яке проводиться безпосередньо перед голосуванням щодо призначення їх на посаду членів Національної ради.

6. У разі якщо за результатами голосування необхідної кількості членів Національної ради не призначено, проводиться допризначення з повторенням усієї процедури призначення, починаючи з оголошення комітетом Верховної Ради України, до компетенції якого віднесені питання телерадіомовлення, про відбір кандидатур на посаду члена (членів) Національної ради.

Стаття 6. Призначення членів Національної ради Президентом України

1. Президент України призначає члена (членів) Національної ради протягом одного місяця з дня припинення повноважень члена (членів) Національної ради, який був призначений Президентом України.

2. Призначеною на посаду члена Національної ради Президентом України вважається особа, про призначення якої видано відповідний указ Президента України.

Стаття 7. Член Національної ради

1. Членом Національної ради може бути призначений громадянин України з числа кваліфікованих фахівців у галузі журналістики, юриспруденції, телерадіомовлення, управління, представників науки, культури, мистецтва, які мають вищу освіту, стаж роботи у сфері телерадіомовлення, зокрема наукової або педагогічної, не менше п'яти років, володіють державною мовою, проживають в Україні протягом останніх десяти років та на момент призначення не досягли встановленого законом пенсійного віку. Не може бути призначена на посаду члена Національної ради особа, яка має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята у встановленому законом порядку.

2. Члени Національної ради є державними службовцями першої категорії.

3. Члени Національної ради працюють на постійній основі. На час виконання своїх службових обов'язків вони не можуть обіймати будь-які інші посади, у тому числі на громадських засадах, у державних та недержавних органах, організаціях, установах та на підприємствах, одержувати винагороди та разові гонорари за іншу роботу, крім наукової, викладацької та творчої (цей виняток не поширюється на наукову та творчу діяльність у телерадіоорганізаціях). Член Національної ради зобов'язаний протягом місяця з дня призначення на посаду вийти зі складу засновників (співзасновників) телерадіоорганізації та позбутися частки у майні телерадіоорганізації.

4. Член Національної ради зобов'язаний не пізніше 10 днів з дня призначення на посаду скласти представницький мандат.

5. Член Національної ради зобов'язаний:

· брати участь у засіданнях Національної ради;

· виконувати рішення Національної ради;

· здійснювати підготовку питань до розгляду Національною радою;

· координувати роботу структурних підрозділів апарату Національної ради відповідно до визначеного Національною радою розподілу функціональних обов'язків.

Член Національної ради має право:

· ознайомлюватися з документами, які надходять до Національної ради;

· пропонувати для включення до порядку денного засідання Національної ради питання, що належать до її компетенції;

· виступати на засіданнях Національної ради, вносити пропозиції щодо питань, які розглядаються.

6. Член Національної ради має помічника-консультанта.

7. За членом Національної ради, після закінчення терміну його повноважень, а також у разі їх дострокового припинення за особистою заявою, зберігається право на повернення на попередню посаду, а в разі неможливості цього (ліквідація підприємства, установи, організації, скорочення посади або чисельності працівників тощо) - право на зайняття іншої рівноцінної посади відповідно до вимог законодавства України за його згодою.

8. Час виконання членом Національної ради своїх повноважень зараховується до загального стажу роботи за спеціальністю.

Стаття 8. Дострокове припинення повноважень члена Національної ради

1. Повноваження члена Національної ради можуть бути достроково припинені у разі:

1) подання заяви про звільнення з посади за власним бажанням або прийняттям відставки відповідно до вимог Закону України "Про державну службу" ( 3723-12 );

2) припинення ним громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України;

3) порушення ним вимог, передбачених частиною третьою статті 7 цього Закону;

4) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо

нього;

5) неможливості виконувати свої обов'язки за станом здоров'я протягом шести і більше місяців за наявності медичного висновку, підтвердженого судом;

6) неучасті у засіданнях Національної ради без поважних причин протягом двох місяців;

7) визнання його недієздатним або обмеження його цивільної дієздатності, визнання його безвісно відсутнім чи оголошення його померлим;

8) смерті;

9) ініціативи суб’єкта призначення за результатами розгляду звіту Національної ради.

2. У випадку, передбаченому пунктами 1 і 8 частини першої цієї статті, рішення про дострокове припинення повноважень члена Національної ради приймає Національна рада. У випадках, передбачених пунктами 2, 4 і 7 частини першої цієї статті, рішення про дострокове припинення повноважень члена Національної ради приймає Національна рада за поданням голови Національної ради або трьох членів Національної ради. Це рішення може бути оскаржено до суду протягом 15 днів з дня його прийняття. Рішення набирає чинності з дня закінчення цього строку, а у разі його оскарження - з дня набрання законної сили рішенням суду. У випадках, передбачених пунктами 3, 5 і 6 частини першої цієї статті, рішення про дострокове припинення повноважень члена Національної ради приймає суд за заявою голови Національної ради або трьох членів Національної ради. Рішення суду про дострокове припинення повноважень члена Національної ради може бути оскаржено в установленому законом порядку.

3. У разі дострокового припинення повноважень члена Національної ради призначення нового члена Національної ради здійснюється відповідно до вимог статей 5 і 6 цього Закону.

4. У випадку, передбаченому пунктом 9 частини першої цієї статті, рішення про дострокове припинення повноважень члена Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення приймає Президент України - видаючи відповідний указ, чи Верховна Рада України - приймаючи відповідну постанову.

Стаття 9. Голова Національної ради

1. Голова Національної ради обирається Національною радою з числа членів Національної ради таємним голосуванням. Кандидатури на посаду голови Національної ради висуваються за поданням не менше трьох членів Національної ради. Обраним на посаду голови Національної ради вважається кандидат, за якого проголосувало не менше п'яти членів Національної ради.

2. Голова Національної ради:

· організовує діяльність Національної ради;

· вносить на розгляд Національної ради питання порядку денного засідання Національної ради з урахуванням пропозицій членів Національної ради;

· головує на засіданнях Національної ради;

· скликає засідання Національної ради;

· оприлюднює щорічний звіт про діяльність Національної ради та надсилає його Верховній Раді України та Президентові України;

· представляє Національну раду в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, у відносинах з фізичними та юридичними особами в Україні та за кордоном;

· підписує разом з відповідальним секретарем Національної ради рішення ради та оприлюднює їх;

· підписує разом з відповідальним секретарем Національної ради ліцензії, що видаються Національною радою;

· має право брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Кабінету Міністрів України, центрального органу виконавчої влади у галузі зв'язку, інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування при розгляді цими органами питань щодо діяльності у сфері телебачення і радіомовлення;

· здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом та актами Національної ради, прийнятими відповідно до нього.

3. Дострокове припинення повноважень голови Національної ради відбувається:

ü у разі дострокового припинення його повноважень як члена Національної ради відповідно до статті 8 цього Закону;

ü за власним бажанням;

ü у разі прийняття відповідного рішення Національною радою.

4. Національна рада розглядає питання про дострокове припинення повноважень голови Національної ради за письмовим поданням не менше трьох членів Національної ради та не раніше ніж через рік після його обрання або після попереднього розгляду питання про дострокове припинення його повноважень.

5. Припинення повноважень голови Національної ради не припиняє його повноважень як члена Національної ради.

6. У разі припинення повноважень голови Національної ради обрання на цю посаду здійснюється у порядку, передбаченому частиною першою цієї статті.

7. Голова Національної ради є розпорядником бюджетних асигнувань на утримання і забезпечення діяльності Національної ради та, на підставі рішень Національної ради, позабюджетних коштів, інших коштів, що надійшли на рахунок Національної ради з джерел, не заборонених законодавством України.

Стаття 10. Перший заступник, заступник голови, відповідальний секретар Національної ради

1. Перший заступник, заступник голови та відповідальний секретар Національної ради обираються Національною радою з числа членів Національної ради шляхом таємного голосування. Кандидатура на посаду першого заступника, заступника голови та відповідального секретаря Національної ради висувається за поданням не менше трьох членів Національної ради. Обраним на відповідну посаду вважається кандидат, за обрання якого проголосувало не менше п'яти членів Національної ради.

2. Не допускається обрання відповідальним секретарем члена Національної ради, призначеного суб'єктом, що призначив члена Національної ради, який обіймає посаду голови Національної ради.

3. Перший заступник голови Національної ради виконує обов'язки голови Національної ради у разі відсутності голови Національної ради або неможливості здійснювати ним свої повноваження.

4. Заступник голови Національної ради виконує обов'язки голови Національної ради у разі відсутності голови та першого заступника голови Національної ради або неможливості здійснення ними своїх повноважень, а також виконує обов'язки відповідального секретаря у разі його відсутності або неможливості здійснення ним своїх повноважень.

5. Відповідальний секретар здійснює підготовку проекту порядку денного засідання Національної ради, візує його та здійснює керівництво підготовкою питань до розгляду, підписує разом з головою Національної ради ліцензії, які видаються Національною радою.

6. Якщо першого заступника, заступника голови, відповідального секретаря Національної ради не було обрано чи вони не можуть або відмовляються виконувати свої посадові обов'язки, Національна рада своїм рішенням доручає тимчасово виконувати ці посадові обов'язки іншим членам Національної ради.

7. Повноваження першого заступника, заступника голови та відповідального секретаря Національної ради можуть бути достроково припинені:

ü у разі дострокового припинення їх повноважень як членів Національної ради відповідно до статті 8 цього Закону;

ü за власним бажанням;

ü за рішенням Національної ради.

8. Національна рада розглядає питання про припинення повноважень першого заступника, заступника голови або відповідального секретаря Національної ради за письмовим поданням не менше трьох членів Національної ради.

9. Припинення повноважень першого заступника, заступника голови або відповідального секретаря не припиняє їх повноважень як членів Національної ради.

10. У разі припинення повноважень першого заступника, заступника голови чи відповідального секретаря Національної ради обрання на ці посади здійснюється у порядку, передбаченому частиною першою цієї статті.

Стаття 11. Представники Національної ради в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі

1. Для забезпечення виконання повноважень Національної ради в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі призначаються представники Національної ради.

2. Представник Національної ради призначається на посаду Національною радою на конкурсній основі строком на чотири роки. Умови конкурсу затверджуються рішенням Національної ради. Представник Національної ради є працівником апарату Національної ради і виконує службові функції відповідно до штатного розпису апарату Національної ради.

3. Посада представника Національної ради відноситься до третьої категорії посад державних службовців.

4. Представник Національної ради працює на постійній основі та на час виконання своїх службових обов'язків не може обіймати будь-яку іншу посаду в державних і недержавних органах, організаціях, установах та на підприємствах, одержувати винагороди і разові гонорари за іншу роботу, крім наукової, викладацької та творчої (цей виняток не поширюється на наукову і творчу діяльність у телерадіоорганізаціях).

5. Представник Національної ради зобов'язаний протягом місяця з дня призначення на посаду вийти зі складу засновників (співзасновників) телерадіоорганізації та позбутися частки у майні телерадіоорганізації.

6. Представник Національної ради зобов'язаний не пізніше 10 днів з дня призначення на посаду скласти представницький мандат.

7. Представник Національної ради зобов'язаний здійснювати:

· нагляд за дотриманням ліцензіатами умов ліцензії;

· нагляд за виконанням ліцензіатами ліцензійних умов та умов ліцензії;

· моніторинг телерадіопрограм;

· нагляд за дотриманням ліцензіатами визначеного законодавством порядку мовлення під час проведення виборчих кампаній та референдумів, інформування Центральної виборчої комісії, відповідних територіальних виборчих комісій, Національної ради про виявлені порушення;

· надсилати до Національної ради подання про факти порушень законодавства у галузі телерадіомовлення.

8. Представник Національної ради зобов'язаний виконувати рішення Національної ради, розпорядження голови Національної ради, його заступників та керівника апарату Національної ради.

9. Представник Національної ради зобов'язаний надсилати ліцензіатам повідомлення про порушення ними законодавства та/або ліцензійних умов і умов ліцензії не пізніше 10 днів після їх виявлення.

10. Представник Національної ради має право отримувати від посадових осіб ліцензіатів документи і пояснення, необхідні для виконання ним своїх повноважень.

11. Представник Національної ради подає щорічний звіт про свою роботу до Національної ради та оприлюднює його на відповідній території.

12. Положення про представника Національної ради затверджується Національною радою.

13. Для організаційного, правового, інформаційного, матеріально-технічного забезпечення діяльності представника Національної ради та забезпечення виконання ним визначених цим Законом повноважень створюється секретаріат представника Національної ради.

14. Секретаріат представника Національної ради є структурним підрозділом апарату Національної ради.

Стаття 12. Апарат Національної ради

1. Для правового, наукового, інформаційного, організаційного, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності Національної ради створюється апарат Національної ради.

2. Апарат Національної ради очолює керівник апарату Національної ради (далі - керівник апарату). На посаду керівника апарату не може бути призначений член Національної ради.

3. Структура, штатний розпис і положення про апарат Національної ради розробляються і затверджуються Національною радою.

4. Керівник апарату та керівники структурних підрозділів апарату Національної ради призначаються та звільняються з посади Національною радою.

5. Припинення повноважень членів Національної ради не є підставою для розірвання трудових договорів з працівниками апарату Національної ради.

6. Працівники апарату Національної ради є державними службовцями, категорії посад яких прирівнюються до відповідних категорій посад працівників апарату Кабінету Міністрів України.
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.