Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Зкзаменационные билеты«БЕКІТЕМІН»

ОӘЖ проректоры

Жұманазаров Қ.Б.________

«____»__________2014 ж.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ҚАЗАҚ ИНЖЕНЕРЛІК – ТЕХНИКАЛЫҚ АКАДЕМИЯСЫ

«Қазақстан тарихы»

пәні бойынша Мемлекеттік емтихан

І вариант

№1 тест

1. Қола дәуіріндегі Қазақстан. Андронов мәдениеті.

Казахстан в эпоху бронзы: культура андроновских племен.

 

2. Дәстүрлі қазақ қоғамының әлеуметтік ұйымдасуы: құрылымы, басқару институттары және билік.

Социальная организация традиционного казахского общества: структура, институты управления и власти.

 

3. Голощекиннің «Кіші Қазаны». Қазақ ауылының ұжымдастырылуы, нәтижесі. Тоталитарлы жүйенің қалыптасуы.

«Малый Октябрь» Ф.И.Голощекина в Казахстане и насильственная советизация казахского аула. Формирование тоталитарной системы.

Кафедра отырысында қаралған және бекітілген

№ хаттама « » 2014 ж.

 

ЖББ және ӘГП кафедрасының меңгерушісі А.Т. Карипова

 

«БЕКІТЕМІН»

ОӘЖ проректоры

Жұманазаров Қ.Б.________

«____»__________2014 ж.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ҚАЗАҚ ИНЖЕНЕРЛІК – ТЕХНИКАЛЫҚ АКАДЕМИЯСЫ

«Қазақстан тарихы»

пәні бойынша Мемлекеттік емтихан

І вариант

№2 тест

1.Сақтар – Еуразия даласының ежелгі көшпенділері. Қазақстандағы сақтардың материалды және рухани мәдениеті.

Саки – ранние кочевники евразийских степей. Материальная и духовная культура саков Казахстана.

 

2.Қазақ қоғамындағы билер институты. Төле би, Әйтеке би, Қазыбек би және олардың ХVІІ-ХVІІІ ғ.ғ. қазақ қоғамындағы орны.

Институт биев в казахском обществе. Толе би, Айтеке би, Казыбек би и их роль в общественной жизни казахов в ХVІІ-ХVІІІ вв.

 

3.Қазақстан Азамат соғысы жылдарында ( 1918-1920 жж.)

Казахстан в годы гражданской войны (1918-1920 гг.)

 

Кафедра отырысында қаралған және бекітілген

№ хаттама « » 2014 ж.

ЖББ және ӘГП кафедрасының меңгерушісі А.Т. Карипова

«БЕКІТЕМІН»

ОӘЖ проректоры

Жұманазаров Қ.Б.________

«____»__________2014 ж.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ҚАЗАҚ ИНЖЕНЕРЛІК – ТЕХНИКАЛЫҚ АКАДЕМИЯСЫ

«Қазақстан тарихы»

пәні бойынша Мемлекеттік емтихан

І вариант

№3 тест

1.«Қазақстан тарихы» курсының пәні және мақсаты. Н.Ә.Назарбаевтың «Тарих тоғысында» кітабындағы Қазақстанның тарихи даму мәселерінің анализы.

Предмет и задачи курса «История Казахстана». Анализ проблем исторического развития Казахстана в книге Н.А.Назарбаева «В потоке истории».

 

2.ХV-ХVІІІ ғғ. қазақтардың шаруашылығы.

Хозяйство каззахов в ХV-ХVІІІ вв.

 

3.ҚазАССР қалыптасуы. Кеңестік Қазақстанның қалыптасуы.

Образование КАССР. Становление казахстанской советской государственности.

 

Кафедра отырысында қаралған және бекітілген

№ хаттама « » 2014 ж.

ЖББ және ӘГП кафедрасының меңгерушісі А.Т. Карипова

«БЕКІТЕМІН»

ОӘЖ проректоры

Жұманазаров Қ.Б.________

«____»__________2014 ж.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ҚАЗАҚ ИНЖЕНЕРЛІК – ТЕХНИКАЛЫҚ АКАДЕМИЯСЫ

«Қазақстан тарихы»

пәні бойынша Мемлекеттік емтихан

І вариант

№4 тест

1.Қазақстан территориясындағы тас дәуірі.

Каменный век на территории Казахстана.

 

2.ХVІІ-ХVІІІ ғ.ғ. қазақ-жоңғар соғыстары. Қазақ халқының азаттық күресі тарихындағы батырлардың рөлі.

Казахско-джунгарские войны в ХVІІ-ХVІІІ вв. Роль казахских батыров в консолидации казахского общества в условиях джунгарской агрессии.

 

3. Қазақстан жаңа экономикалық саясат жылдарында (1921-1925жж.). Жер-су реформалары.

3Казахстан в годы НЭПа (1921-1925 гг.). Земельно-водные реформы в Казахстане.

 

Кафедра отырысында қаралған және бекітілген

№ хаттама « » 2014 ж.

ЖББ және ӘГП кафедрасының меңгерушісі А.Т. Карипова

«БЕКІТЕМІН»

ОӘЖ проректоры

Жұманазаров Қ.Б.________

«____»__________2014 ж.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ҚАЗАҚ ИНЖЕНЕРЛІК – ТЕХНИКАЛЫҚ АКАДЕМИЯСЫ

«Қазақстан тарихы»

пәні бойынша Мемлекеттік емтихан

І вариант

№5 тест

1.Қазақстан территориясындағы үйсіндер мен қаңлылар мемлекеті: мәдениеті, саясаты, этникалық тарихы.

Государство усуней и кангюев на территории Казахстана: характеристика культуры, политической и этнической истории.

 

2.ХVІІІ ғ. бірінші жартысындағы қазақ-орыс қарым-қатынасы. Кіші жүздің Ресейге қосылуы. Саясаткер- Әбілқайыр хан.

Казахско-русские отношения в первой четверти ХVІІІ в. Начало присоединения Младшего жуза к России. Абулхаир хан как личность и политик.

 

3.Күштеп ұжымдастыру және нәтижелері. 30 жылдардағы ашаршылық.

Насильственная коллективизация в Казахстане и ее последствия. Голод 30-х годов. Трагедия казахского аула в годы коллективизации.

 

Кафедра отырысында қаралған және бекітілген

№ хаттама « » 2014 ж.

ЖББ және ӘГП кафедрасының меңгерушісі А.Т. Карипова

 

«БЕКІТЕМІН»

ОӘЖ проректоры

Жұманазаров Қ.Б.________

«____»__________2014 ж.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ҚАЗАҚ ИНЖЕНЕРЛІК – ТЕХНИКАЛЫҚ АКАДЕМИЯСЫ

«Қазақстан тарихы»

пәні бойынша Мемлекеттік емтихан

І вариант

№6 тест

1. ХVІІІ ғ. Ресейдің Қазақстанды әскери-казактық отарлауы. Қазақтардың Е.Пугачев басқарған көтеріліске қатысуы.

1.Создание Содружества независимых государств (СНГ). Алма-атинская Декларация об образовании СНГ. Работа Н.А.Назарбаева «На пороге ХХІ века».

 

2.Қазақстандағы индустриализация: жетістіктері мен кемшіліктері.

2.Военно-казачья колонизация Казахстана Россией в ХVІІІ в. Участие казахов в крестьянской войне под предводительством Е.Пугачева.

 

3.Тәуелсіз Мемлекеттер достастығының құрылуы. Алматы Деклорациясы. Н.Ә.Назарбаевтың «Ғасырлар тоғысында» еңбегі.

3.Индустриализация в Казахстане: успехи и просчеты.

 

Кафедра отырысында қаралған және бекітілген

№ хаттама « » 2014 ж.

ЖББ және ӘГП кафедрасының меңгерушісі А.Т. Карипова

«БЕКІТЕМІН»

ОӘЖ проректоры

Жұманазаров Қ.Б.________

«____»__________2014 ж.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ҚАЗАҚ ИНЖЕНЕРЛІК – ТЕХНИКАЛЫҚ АКАДЕМИЯСЫ

«Қазақстан тарихы»

пәні бойынша Мемлекеттік емтихан

І вариант

№7 тест

1.Ортағасырлық Қазақстан тарихындағы түркештер мен қарлұқтардың орны. Қазақстанның ежелгі түркілерінің мәдениеті: діні, сенімдері, жазба ескерткіштері.

Роль тюргешей и карлуков в истории средневекового Казахстана. Культура древних тюрков Казахстана: религия, верования, памятники письменности.

 

2.С. Датұлы басқарған қозғалыс: себептері, кезеңдері, нәтижесі.

Движение казахов Младшего жуза под предводительством С.Датова: причины, этапы, итоги.

 

3.20-50 жж. Қазақстанның қоғамдық-саяси және мәдени өмірі. Жаппай саяси қуғын-сүргін.

Обещественно-политическая жизнь и культура Казахстана в 20-50 гг. Репрессии против национальной интеллигенции. Депортация репрессированных народов в Казахстане.

 

Кафедра отырысында қаралған және бекітілген

№ хаттама « » 2014 ж.

ЖББ және ӘГП кафедрасының меңгерушісі А.Т. Карипова

«БЕКІТЕМІН»

ОӘЖ проректоры

Жұманазаров Қ.Б.________

«____»__________2014 ж.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ҚАЗАҚ ИНЖЕНЕРЛІК – ТЕХНИКАЛЫҚ АКАДЕМИЯСЫ

«Қазақстан тарихы»

пәні бойынша Мемлекеттік емтихан

І вариант

№8 тест

1.Оғыздар мемлекеті және олардың Еуразияның әскери-саяси тарихындағы орны.

Государство огузов и его роль в военно-политической истории

 

2.Абылай хан тұсындағы Қазақстан. Абылай мемлекеттік және саяси қайраткер ретінде.

Государственность Казахстана в эпоху Абылай хана. Хан Абылай как политический и государственный деятель, его стремление к политической независимости и суверенитету.

 

3. Ұлы Отан соғысы жылдарындағы (1941-1945 жж.) Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық және мәдени дамуы.

Социально-экономическое и культурное развитие Казахстана в годы Великой Отечественной войны (1941-1945гг.).

 

Кафедра отырысында қаралған және бекітілген

№ хаттама « » 2014 ж.

ЖББ және ӘГП кафедрасының меңгерушісі А.Т. Карипова

«БЕКІТЕМІН»

ОӘЖ проректоры

Жұманазаров Қ.Б.________

«____»__________2014 ж.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ҚАЗАҚ ИНЖЕНЕРЛІК – ТЕХНИКАЛЫҚ АКАДЕМИЯСЫ

«Қазақстан тарихы»

пәні бойынша Мемлекеттік емтихан

І вариант

№9 тест

1.Қимақ қағанатының құрылуы мен дамуы. Ортағасырлық мемлекет тарихында қыпшақ хандығы. Қимақтар мен қыпшақтардың Еуразия тарихындағы орны.

Образование и развитие Кимекского каганата. Кыпчакское ханство в истории средневекого государства. Роль кимеков и кыпчаков в событиях евразийского материка.

 

2.Бөкей хандығының құрылуы. Жәңгір хан реформалары.

Образование Букеевского ханства. Реформы Жангир хана.

 

3.«Хрущев жылымығы» жылдарындағы Қазақстан. ХХ ғ. 50-60 жж. реформалары: сипаты жіне іске аспауының себептері.

Казахстан в годы «Хрущевской оттепели». Реформы 50-60-х гг. ХХ в., их характер и причины.

Кафедра отырысында қаралған және бекітілген

№ хаттама « » 2014 ж.

ЖББ және ӘГП кафедрасының меңгерушісі А.Т. Карипова

«БЕКІТЕМІН»

ОӘЖ проректоры

Жұманазаров Қ.Б.________

«____»__________2014 ж.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ҚАЗАҚ ИНЖЕНЕРЛІК – ТЕХНИКАЛЫҚ АКАДЕМИЯСЫ

«Қазақстан тарихы»

пәні бойынша Мемлекеттік емтихан

І вариант

№10 тест

1. Қарахан мемлекеті – Қазақстандағы тұңғыш мұсылман түрік мемлекеті. Әскери-тайпалық және басқарудың әкімшілік жүйесінің қалыптасуы.

Государст во Караханидов – первое мусульманское тюркское государство в Казахстане. Формирование военно-племенной и административной системы управления.

 

2.И. Тайманұлы және М.Өтемісұлы басқарған ұлт-азаттық қозғалыс.

Освободительное движение казахов под предводительством И.Тайманова и М.Утемисова.

 

3.Қазақстандағы тың және тыңайған жерлерді игеру: экономикалық, экологиялық және әлеуметтік салдары.

Освоение целинных и залежных земель в Казахстане: экономические, экологические и социальные последствия целины.

Кафедра отырысында қаралған және бекітілген

№ хаттама « » 2014 ж.

ЖББ және ӘГП кафедрасының меңгерушісі А.Т. Карипова

 

«БЕКІТЕМІН»

ОӘЖ проректоры

Жұманазаров Қ.Б.________

«____»__________2014 ж.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ҚАЗАҚ ИНЖЕНЕРЛІК – ТЕХНИКАЛЫҚ АКАДЕМИЯСЫ

«Қазақстан тарихы»

пәні бойынша Мемлекеттік емтихан

І вариант

№11 тест

1.Түркі қағанаты – Еуразия даласының тұңғыш көшпелі империясы. Түркілер қағанаттарының дамуының әлеуметтік-саяси ерекшеліктері.

Тюркский каганат – первая Евразийская кочевая империя. Особенности социально-политического развития Тюркских каганатов.

и сельского хозяйства.

 

2.ХІХ ғ. бірінші жартысындағы патшалық саясат. 1822-1824 ж.ж. «Уставтар».

Политика царизма в Казахстане в первой половине ХІХ века. «Уставы...» 1822-1824 г.гг

 

3.Қазақстан кеңестік экономикалық, әлеуметтік-саяси жүйе дағдарысының өршуі кезінде (1971-1985 жж.). Экономика дамуының экстенсивті сипаты.

Казахстан в годы нарастания противоречий и кризисных явлений в СССР (1971-1985гг.). Экстенсивный характер промышленности.

Кафедра отырысында қаралған және бекітілген

№ хаттама « » 2014 ж.

ЖББ және ӘГП кафедрасының меңгерушісі А.Т. Карипова

«БЕКІТЕМІН»

ОӘЖ проректоры

Жұманазаров Қ.Б.________

«____»__________2014 ж.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ҚАЗАҚ ИНЖЕНЕРЛІК – ТЕХНИКАЛЫҚ АКАДЕМИЯСЫ

«Қазақстан тарихы»

пәні бойынша Мемлекеттік емтихан

І вариант

№12 тест

1.Қазақстан тарихын зерттеудің деректік базасы. «Мәдени мұра» бағдарламасы.

Источниковая база истории Казахстана. Программа «Культурное наследие».

 

2.Қазақстанның Ресей империясына қосылуының аяқталуы. ХІХ ғ. 60-90 ж.ж. әкімшілік-территориалды реформалары.

Завершение присоединения Казахстана к Российской империи. Административно-территориальные реформы 60-90 гг. ХІХ в.

 

3.1986 ж. Желтоқсан оқиғасы, тарихи мәні.

Декабрьские события 1986 г. в Казахстане и их историческое значение.

Кафедра отырысында қаралған және бекітілген

№ хаттама « » 2014 ж.

ЖББ және ӘГП кафедрасының меңгерушісі А.Т. Карипова

«БЕКІТЕМІН»

ОӘЖ проректоры

Жұманазаров Қ.Б.________

«____»__________2014 ж.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ҚАЗАҚ ИНЖЕНЕРЛІК – ТЕХНИКАЛЫҚ АКАДЕМИЯСЫ

«Қазақстан тарихы»

пәні бойынша Мемлекеттік емтихан

І вариант

№13 тест

1.Ортағасырлық Қазақстанның қалалары. Ұлы Жібек жолы.

Города средневекового Казахстана. Великий Шелковый путь.

 

2.К.Қасымұлы басқарған ұлт-азаттық қозғалыс: себептері, сипаты, негізгі кезеңдері, нәтижесі.

Национально-освободительное движение под руководством К.Касымова: причины, характер, основные этапы, итоги.

 

3.ХХ ғ. екінші жартысындағы Қазақстан мәдениеті.

Культура Казахстана во второй половине ХХ в.

 

Кафедра отырысында қаралған және бекітілген

№ хаттама « » 2014 ж.

ЖББ және ӘГП кафедрасының меңгерушісі А.Т. Карипова

 

«БЕКІТЕМІН»

ОӘЖ проректоры

Жұманазаров Қ.Б.________

«____»__________2014 ж.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ҚАЗАҚ ИНЖЕНЕРЛІК – ТЕХНИКАЛЫҚ АКАДЕМИЯСЫ

«Қазақстан тарихы»

пәні бойынша Мемлекеттік емтихан

І вариант

№14 тест

1.Қазақстан тарихының кезеңдемесі.

Периодизация истории Казахстана.

 

2.ХІХ екінші жартысы –ХХ ғ. бас кезеңіндегі Қазақстанда капиталистік қатынастардың дамуы.

Развитие капиталистических отношений в Казахстане во второй половине ХІХ – начале ХХ вв.

 

3.КСРО ыдырауы және Қазақстанның өз тәуелсіздігін жариялауы. Қазақстанның тәуелсіз мемлекет ретінде қалыптасуы және дамуы.

Распад СССР и провозглашение государственной независимости Казахстана. Стратегия становление и развития Казахстана как суверенного государства.

Кафедра отырысында қаралған және бекітілген

№ хаттама « » 2014 ж.

ЖББ және ӘГП кафедрасының меңгерушісі А.Т. Карипова

 

 

«БЕКІТЕМІН»

ОӘЖ проректоры

Жұманазаров Қ.Б.________

«____»__________2014 ж.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ҚАЗАҚ ИНЖЕНЕРЛІК – ТЕХНИКАЛЫҚ АКАДЕМИЯСЫ

«Қазақстан тарихы»

пәні бойынша Мемлекеттік емтихан

І вариант

№15 тест

1.Моңғол империясының пайда болуы. Моңғол шапқыншылығы кезіндегі Қазақстан.

Образование монгольской империи. Казахстан накануне и в период монгольских завоеваний.

 

2. ХІХ ғ. соңы – ХХ ғ. басындағы патша үкіметінің Қазақстанда жүргізген аграрлық реформалары.

Аграрная политика царизма в Казахстане в конце ХІХ- начале ХХ вв.

 

3.Қазақстан Республикасының Конституциясы (1995 ж.). Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері.

Конституция Республики Казахстан (1995 г.). Государственные символы Республики Казахстан.

 

Кафедра отырысында қаралған және бекітілген

№ хаттама « » 2014 ж.

ЖББ және ӘГП кафедрасының меңгерушісі А.Т. Карипова

«БЕКІТЕМІН»

ОӘЖ проректоры

Жұманазаров Қ.Б.________

«____»__________2014 ж.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ҚАЗАҚ ИНЖЕНЕРЛІК – ТЕХНИКАЛЫҚ АКАДЕМИЯСЫ

«Қазақстан тарихы»

пәні бойынша Мемлекеттік емтихан

І вариант

№16 тест

1.Алтын Орданың құрылуы: заман ерешеліктері, шаруашылығы, әлеуметтік жағдайы. Алтын Орда мәдениеті.

Образование Золотой Орды: особенности эпохи, хозяйство, социальная организация. Культура эпохи Золотой Орды.

 

2.Қазақстан бірінші дүниежүзілік соғыс жылдарында. 1916 ж. ұлт-азаттық қозғалыс.

Казахстан в годы первой мировой войны. Восстание 1916 г. В Казахстане: причины, характер, особенности.

 

3.Президенттің халыққа Жолдауы: «Қазақстан -2030. Барлық қазақстандықтардың гүлденуі, қауіпсіздігі, әл аухатын жақсаруы».

Послание Президента страны: «Казахстан-2030. Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев», долгосрочные приоритетные цели развития Республики Казахстан.

Кафедра отырысында қаралған және бекітілген

№ хаттама « » 2014 ж.

ЖББ және ӘГП кафедрасының меңгерушісі А.Т. Карипова

 

«БЕКІТЕМІН»

ОӘЖ проректоры

Жұманазаров Қ.Б.________

«____»__________2014 ж.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ҚАЗАҚ ИНЖЕНЕРЛІК – ТЕХНИКАЛЫҚ АКАДЕМИЯСЫ

«Қазақстан тарихы»

пәні бойынша Мемлекеттік емтихан

І вариант

№17 тест

1. Ақ Орда: құрылуы және гүлденуі. Қазақстан тарихындағы Ақ Орданың маңызы.

Образование и возвышение государства Ак-Орда. Значение Ак-Орды в истории Казахстана.

 

2.ХІХ соңы-ХХ ғ. бас кезеңіндегі Қазақстан мәдениеті. Абай Құнанбайұлының өмірі мен шығармашылығы.

Культура Казахстана во второй половине ХІХ –начале ХХ вв. Жизнь и творчество Абая Кунанбаева.

 

3. Қазақстан Республикасы қазіргі халықаралық қатынастар жүйесінде.

Республика Казахстан в системе современных международных отношений.

Кафедра отырысында қаралған және бекітілген

№ хаттама « » 2014 ж.

ЖББ және ӘГП кафедрасының меңгерушісі А.Т. Карипова

 

«БЕКІТЕМІН»

ОӘЖ проректоры

Жұманазаров Қ.Б.________

«____»__________2014 ж.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ҚАЗАҚ ИНЖЕНЕРЛІК – ТЕХНИКАЛЫҚ АКАДЕМИЯСЫ

«Қазақстан тарихы»

пәні бойынша Мемлекеттік емтихан

І вариант

№18 тест

1.Моғолстан: құрылуы, территориясы, этникалық құрылымы. Темірдің Моғолстанға жорықтары.

Государство Моголистан: образование, территория и этнический состав. Походы Тимура на Моголистан.

 

2.ХІХ ғ. Қазақстандағы ағартушылық. Ағартушылар – Ы.Алтынсарин мен Ш.Уәлиханов.

Просвещение и наука в Казахстане в ХІХ в. Деятельность И.Алтынсарина и Ч.Валиханова.

 

3. Қазақстандағы әлемдік діндер. Қазақстандағы әлемдік діндер форумының мақсаты мен міндеттері.

Мировые религии в Казахстане. Форум мировых религии в Казахстане: цели и задачи.

 

Кафедра отырысында қаралған және бекітілген

№ хаттама « » 2014 ж.

ЖББ және ӘГП кафедрасының меңгерушісі А.Т. Карипова

 

 

«БЕКІТЕМІН»

ОӘЖ проректоры

Жұманазаров Қ.Б.________

«____»__________2014 ж.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ҚАЗАҚ ИНЖЕНЕРЛІК – ТЕХНИКАЛЫҚ АКАДЕМИЯСЫ

«Қазақстан тарихы»

пәні бойынша Мемлекеттік емтихан

І вариант

№19 тест

1.Ноғай Ордасы: құрылуы, территориясы, әлеуметтік құрылымы.

Ногайская Орда: этническая, политическая, общественная организация.

 

2.1917 ж. Қазақстан. Ақпан революциясы және оның Қазақстанға әсері. Ұлт зиялыларының атқарған қызметі.

Казахстан в 1917 г. Февральская буржуазно-демократическая революция в России и особенности ее влияния на Казахстан. Роль национальной интеллигенции в освободительной борьбе казахского народа.

 

3.Астана – тәуелсіз Қазақстан ордасы.

Астана – столица суверенного Казахстана ( история и современность).

Кафедра отырысында қаралған және бекітілген

№ хаттама « » 2014 ж.

ЖББ және ӘГП кафедрасының меңгерушісі А.Т. Карипова

 

 

«БЕКІТЕМІН»

ОӘЖ проректоры

Жұманазаров Қ.Б.________

«____»__________2014 ж.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ҚАЗАҚ ИНЖЕНЕРЛІК – ТЕХНИКАЛЫҚ АКАДЕМИЯСЫ

«Қазақстан тарихы»

пәні бойынша Мемлекеттік емтихан

І вариант

№20 тест

1.Көшпелі өзбектер мемлекеті: этникалық құрылымы, саяси тарихы.

Государство кочевых узбеков: этнический состав, политическая история.

 

2.1917 ж. Ресейдегі Қазан уақиғалары. Қазақстанда Кеңес үкіметінің орнауы.

Октябрьские события 1917 г. в России и установление советской власти в Казахстане.

 

3.Қазақстан халықтары Ассамблеясы. «Мәдени мұра» мемлекеттік бағдарламасы.

Создание Ассамблеи народов Казахстана – общественного института согласия и единения народов Казахстана. Государственная программа «Культурное наследие».

Кафедра отырысында қаралған және бекітілген

№ хаттама « » 2014 ж.

ЖББ және ӘГП кафедрасының меңгерушісі А.Т. Карипова

«БЕКІТЕМІН»

ОӘЖ проректоры

Жұманазаров Қ.Б.________

«____»__________2014 ж.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ҚАЗАҚ ИНЖЕНЕРЛІК – ТЕХНИКАЛЫҚ АКАДЕМИЯСЫ

«Қазақстан тарихы»

пәні бойынша Мемлекеттік емтихан

І вариант

№21 тест

1.ХV ғ. Қазақ хандығы құрылуының себебі.Шығыс Дешті Қыпшаққа билігінің тарауы.

Причины образования Казахского ханства в середине ХV в.. Распространение политического господства Казахского ханства на Восточный Дешти Кыпчак.

 

2.Ұлт зиялылары: А.Бөкейханов, А.Байтұрсынов, М.Жұмабаев, Ж.Аймауытов, Ш.Құдайбердіұлы. Қазақ кеңес зиялы қауымының қалыптасуы.

Идейные воззрения национальной интеллигенции: деятельность и творчество А.Букейханова, А.Байтурсынова, М.Жумабаева, Ж.Аймаутова, Ш.Кудайбердиева. Формирование новой казахской советской интеллигенции.

 

3.Қазақстан Республикасының экологиялық мәселелері.

Экологические проблемы Республики Казахстан.

Кафедра отырысында қаралған және бекітілген

№ хаттама « » 2014 ж.

ЖББ және ӘГП кафедрасының меңгерушісі А.Т. Карипова

«БЕКІТЕМІН»

ОӘЖ проректоры

Жұманазаров Қ.Б.________

«____»__________2014 ж.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ҚАЗАҚ ИНЖЕНЕРЛІК – ТЕХНИКАЛЫҚ АКАДЕМИЯСЫ

«Қазақстан тарихы»

пәні бойынша Мемлекеттік емтихан

І вариант

№22 тест

1.ХVІ ғ.екінші жатысындағы Қазақ хандығы. Хақназар мен Тәуекелдің басқаруы.ХV- ХVІ ғ.ғ.қазақ мәдениеті.

Казахское ханство во второй половине ХVІ в. Деятельность Хак-Назара и Тауеккеля. Культура казахов в ХV- ХVІ в.в.

 

2.Қазақстан Республикасының көпұлттылығының қалыптасу себептері.

Причины формирования многонационального состава населения Казахстана.

 

3.Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарындағы Қазақстан экономикасы.

Экономика Казахстана в период становления независимости.

Кафедра отырысында қаралған және бекітілген

№ хаттама « » 2014 ж.

ЖББ және ӘГП кафедрасының меңгерушісі А.Т. Карипова

«БЕКІТЕМІН»

ОӘЖ проректоры

Жұманазаров Қ.Б.________

«____»__________2014 ж.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ҚАЗАҚ ИНЖЕНЕРЛІК – ТЕХНИКАЛЫҚ АКАДЕМИЯСЫ

«Қазақстан тарихы»

пәні бойынша Мемлекеттік емтихан

І вариант

№23 тест

1.Қазақ халқының қалыптасу кезеңдері. «Қазақ» этнонимі.

Формирование казахской народности. Этноним «казах» как самоназвание народа.

 

2.Ұлы Отан соғысына қазақстандықтардың қатысуы.

Участие казахстанцев в сражениях Великой Отечественной войны.

 

3.Президенттің халыққа Жолдауы: «Нұрлы жол-болашаққа жол»11.11.2014.

Послания Президента народу : «Нұлы жол – путь в будущее» 11.11.2014.

Кафедра отырысында қаралған және бекітілген

№ хаттама « » 2014 ж.

ЖББ және ӘГП кафедрасының меңгерушісі А.Т. Карипова

«БЕКІТЕМІН»

ОӘЖ проректоры

Жұманазаров Қ.Б.________

«____»__________2014 ж.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ҚАЗАҚ ИНЖЕНЕРЛІК – ТЕХНИКАЛЫҚ АКАДЕМИЯСЫ

«Қазақстан тарихы»

пәні бойынша Мемлекеттік емтихан

І вариант

№24 тест

1.Қазақ жүздерінің қалыптасуы.

Образование казахских жузов.

 

2.Қазақ хандығының Қасым хан тұсында гүлденуі. ХVІ ғ. басындағы әлеуметтік-экономикалық және саяси жағдайы.

Возвышение Казахского ханства при хане Касыме. Социально-экономическое и политическое положение Казахского ханства в начале ХVІ в.

 

3.Н.Ә.Назарбаевтың саяси портреті.

Политический портрет Н.А.Назарбаева.

 

Кафедра отырысында қаралған және бекітілген

№ хаттама « » 2014 ж.

ЖББ және ӘГП кафедрасының меңгерушісі А.Т. Карипова

 

 

«БЕКІТЕМІН»

ОӘЖ проректоры

Жұманазаров Қ.Б.________

«____»__________2014 ж.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ҚАЗАҚ ИНЖЕНЕРЛІК – ТЕХНИКАЛЫҚ АКАДЕМИЯСЫ

«Қазақстан тарихы»

пәні бойынша Мемлекеттік емтихан

І вариант

№25 тест

1.ХVІІ ғ. Қазақ хандығы. Әлеуметтік –саяси дамуының ерекшеліктері. Тәуке ханның «Жеті жарғысы».

Казахское ханство в ХVІІ в. Особенности социально-политического развития. Уложения Тауке хана «Жеті жарғы».

 

2.Қазақ жыраулары, мұраларының негізгі идеялары.

Казахские жырау, основные идеи их наследия.

 

3.Соғыстан кейінгі жылдардағы Қазақстан (1946-1953 жж.).Қазақстан аумағында ядролық полигондарды құру.

Казахстан в послевоенные годы (1946-1953гг.). Создание на территории Казахстана ядерных полигонов.

Кафедра отырысында қаралған және бекітілген

№ хаттама « » 2014 ж.

ЖББ және ӘГП кафедрасының меңгерушісі А.Т. Карипова

 

Виды контроля
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.