Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Оцінка вартості грошей в часіТЕМА 3. ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ У ФІНАНСОВОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ

3.1. Категорія «вартість» та її значення у фінансовому менеджменті

Визначення вартості грошей у фінансових розрахунках

Проценти і процентні ставки

Фінансові ренти (ануїтети)

 

 

Категорія «вартість» та її значення у фінансовому менеджменті

 

Для успішного фінансового менеджменту необхідне розуміння практики зниження цінності грошей і того, що таке «вартість», знання всіх факторів, що на неї впливають. За нових інформаційних технологій швидкість передачі негативної і позитивної інформації значно зросла, різко скоротилися тимчасові лаги в ринкових і біржових механізмах. Швидкоплинний розвиток кон'юнктури господарства вимагає нового темпу регулюючих впливів, зворотних реакцій на них і відповідної перебудови системи фінансового менеджменту, розвитку нових методів оцінювання фінансових активів.

Основними логічними категоріями фінансово-господарської діяльності та управління нею є цінність і вартість, причому ці дві категорії випливають із самої природи економічного явища, господарського процесу, який, переслідуючи мету – задоволення певних потреб, досягає цієї мети шляхом деяких затрат як засобів досягнення цієї мети. Цінність знаходиться на тому полюсі господарства, де ідентифікуються цілі виробника, а вартість завжди виступає тільки засобом для їх задоволення. При розумній організації фінансового менеджменту пріоритети надаються меті, яка визначає усі доцільні напрями діяльності і раціональну комбінацію засобів для її досягнення на різних стадіях циклів ділової активності.

Окремими формами прояву економічної вартості як в рамках підприємства, так і в економіки загалом, які тісно переплітаються в практичній діяльності підприємства, є : зарплата, ціни товарів і послуг, відсоткова норма, валютний курс, а також біржовий курс цінних паперів , опціони тощо.

Умовою існування вартості є стосунки обміну. В соціально-орієнтованій ринковій економіці критерієм вибору діяльності є створення вигоди, формування суспільних цінностей і отримання очікуваних вигод. Цінність капіталу (майна) полягає в його здатності створювати додаткову вартість, тобто приносити прибуток; на ринку капіталів вона і визначає вартість капіталу як норму прибутку (вартість капіталу виражається у відсотковій ставці, величина якої визначається, виходячи з ринкових умов).

Вартість активів та окремих операцій – основна категорія фінансових планів, які завждиповинні базуватися на реалістичних оцінках ринку і окремих активів, а принципи створення вартості мають бути часткою важливих рішень, як наприклад, корпоративної стратегії, поглинання, придбання, оптимізації структури капіталу, інвестування комунікацій тощо.

Оцінка вартості грошей в часі

Здійснення витрат , пов’язані з виробництвом чи іншими господарськими операціями, і отримання доходу від реалізації благ не співпадає в часі. Залежно від тривалості виробничо-технолоігчних циклів і обороту капіталу ( від кількох годин навіть до років) теперішня вартість майбутніх вигід буде різною. Гроші набувають такої об’єктивно існуючої характеристики, як часова вартість лише в умовах ринку, проте в умовах командно-адміністративної системи управління економікою така функція грошей практично не була затребуваною.

Дисконтування (discounting)– основна процедура фінансових операцій, яка лежить в основі доходності фінансових ринків і єдиною методикою, яка уможливлює порівняння вартості різних об‘єктів у часі. Суть дисконтування полягає у приведенні різночасових витрат чи вигід до одного моменту часу, тобто цей метод трансформує теперішню вартість витрат чи вигід до майбутньої і навпаки. Дисконтування може проводитися різними методами ( рис.3.1).

Вартість грошей у часі –це концепція, в основі якої лежить твердження про те, що рівні суми грошей у різний час мають різну вартість. Для стабільної і нестабільної економік різною буде вартість грошей у майбутні періоди і реальна вартість для поточного періоду.

 

Головними причинами зміни вартості грошей у часі є інфляція, ризик та схильність щодо придбання ліквідних активів чи підвищення рівня ліквідності за рахунок зміни структури основних активів балансу , звільнення від проблемних активів, переходу на іншу валюту в обмінних операціях тощо.

 

 
 

 

 


Рис.3.1. Основні методи дисконтування

 

Таким чином, дисконтування нерозривно пов’язане із розробленням прогнозів на майбутнє із використанням певної ставки дисконтування. Власне ідентифікація розміру цієї ставки, її формалізація - це фундаментальне питання економічної теорії та практики фінансів , яка в певній мірі відображає проблеми непевності і ризиків в діяльності інвесторів, виробників , банків, акціонерів, дилерів тощо. Вартість грошей у часі –це концепція, в основі якої лежить твердження про те, що рівні суми грошей у різний час мають різну вартість.

Головними причинами зміни вартості грошей у часі є інфляція, ризик та схильність щодо придбання ліквідних активів чи підвищення рівня ліквідності за рахунок зміни структури основних активів балансу , звільнення від проблемних активів, переходу на іншу валюту в обмінних операціях тощо.

Різноманітність завдань щодо визначення зміни вартості грошей у часі можна звести у такі групи:

I. Компаундування – визначення майбутньої вартості грошей (FV, future value –майбутня вартість, англ.):

1.1. Просте компаундування.

1.2. Компаундування ануїтетів, або ренти:

1.2.1. Компаундування звичайної (відстроченої) ренти (ануїтетів).

1.2.2. Компаундування авансової ренти (ануїтетів).

II. Дисконтування – визначення поточної (теперішньої) вартості грошей (FV, future value –теперішня вартість, англ.):

2.1. Просте дисконтування.

2.2. Дисконтування ануїтетів, або ренти:

2.2.1. Дисконтування звичайної (відстроченої) ренти (ануїтетів).

2.2.2. Дисконтування авансової ренти (ануїтетів).

Алгоритм вирішення вищезазначених типів завдань визначений за допомогою рівнянь, які розв’язуються способами:

· арифметичним;

· табличним;

· із застосування фінансового калькулятора;

· Із застосуванням числа ”72” ( або наближено «70»), якщо необхідно подвоїти капітал ( при застосуванні складних відсоткових ставок).

Вирішення подібних фінансових задач базується на простих і складних відсотках. Процес, за якого гроші рухаються від поточного часу до майбутнього (за відомої початкової суми та ставки дисконту), є накопиченням (компаундуванням); процес, за якого процес оцінювання вартості грошей ( вигід) рухається в оберненому порядку - від майбутнього часу до теперішнього (за заданої майбутньої суми та ставки дисконту) називається дисконтуванням.

Отже, компаундування – це визначення майбутньої вартості грошей, дисконтування – визначення поточної (теперішньої) вартості грошей або теперішньої вартості майбутніх грошових потоків.

Зв’язок між вартістю грошей у теперішній і майбутній час можна зобразити схематично, як це показано на рис.3.2.

 

   

Рис.3. 2.Зв’язок між вартістю грошей у теперішній і майбутній час

 

Одним із інструментів фінансового аналізу є часова лінія ( рис.3.3), якою користуються для наочного представлення оцінки вартості грошей в різні часові періоди.

У цілому для оцінки дисконтних ставок застосовують такі принципи:

  • із двох майбутніх надходжень більш високу ставку буде мати той грошовий потік, що надійшов пізніше;
  • чим нижчий ступінь ризику, тим нижчою буде дисконтна ставка;
  • якщо процентні ставки на фінансовому ринку ростуть, то ростуть і дисконтні ставки.

 

 

 
 

 

 


Час

 
 


Рис.3.3. Ілюстрація концепції часової лінії

Стрілка на числовій осі вартості, як відомо, позначає напрямок збільшення вартості.

 

 

 

 

Рис. 3.4. Схематичне зображення зміни вартості об’єкта в часі

 

 

Враховуючи взаємозв’язок процедур дисконтування і компаундування, а також той факт, що кожна мить сьогодення –це єдина конкретна точка на осі часу, а майбутнє –це нескінченна множина точок, можна вважати, що облік чинника часу при фінансовому аналізі умовно-грошових потоків здійснюється переважно за допомогою процедури дисконтування, тобто на основі визначення поточної вартості майбутніх грошових потоків.

3.2. Визначення вартості грошей у фінансових розрахунках

 

Дисконтування нерозривно пов’язане із розробленням прогнозів на майбутнє із використанням певної ставки дисконтування. Власне ідентифікація розміру цієї ставки, її формалізація - це фундаментальне питання економічної теорії та практики фінансового менеджменту , яка в певній мірі відображає проблеми непевності і ризиків в діяльності інвесторів, виробників , банків, акціонерів, дилерів тощо.

Нормі дисконту надається різний зміст (депозитна; заснована на принципі альтернативних вкладень; як темп падіння оцінок грошей в моделі оптимальної поведінки і т.п.). Використовувана норма дисконту (змінна або постійна), з тим чи іншим економічним змістом, відображає різні сторони економічної реальності і розвитку суспільних процесів.

Норму дисконту далеко не завжди можна встановити на ринку, зважаючи на неефективність діяльності фондових бірж і товарних ринків , особливо в країнах з перехідною економікою .

В економічних розрахунках щодо оцінювання ряду грошових показників до одного моменту часу, як норму дисконту, найчастіше, доводиться використовувати процентну ставку, розраховану методом, який в літературі носить різну назву: «метод побудови», «метод кумулятивної побудови» і т. п. Ключовим складовим елементом подібних розрахунків є величина номінальної або реальної безризикової ставки дисконтування, при цьому величина такої ставки може використовуватися для формування лише однієї відповідної групи в системі фінансово-економічних показників - номінальної або реальної.

Під номінальною безризиковою ставкою зазвичай розуміють величину процентної ставки по альтернативних інвестиціях з найменшим ризиком.

Ставка процентна реальна – це процентна ставка в грошовому виразі з поправкою на інфляцію. Вона дорівнює процентній номінальній ставці ,що зменшуються на інфляційну складову.

Послаблення долара США і динаміка курсу євро в даний час все більше відбивається на фінансовій ситуації в Україні, зважаючи на зростаючі обсяги експортно-імпортних операцій. Багатьох інвесторів в кінцевому підсумку цікавить реальна прибутковість, а не номінальна, у тому числі від вкладень у нерухомість, цінні папери, бізнес. Більшість фахівців сходяться на тому, що метод дисконтування грошового потоку дозволяє більш точно і коректно розрахувати вартість грошових потоків і компанії.

В економічній теорії відсоткова ставка називається засобом ринкових розрахунків та альтернативною вартістю, а у фінансах – це мірило видатків та доходів. В економічній теорії відсоткові ставки визначають співвідношення між поточним та майбутнім споживанням, коли рівень споживання у майбутньому залежить від поточних інвестицій у товари і послуги. Фінансисти вважають відсоткову ставку мірилом віддачі від втрати ліквідності через передачу коштів іншим особам, яка завжди пов‘язана з ризиком. Деякі економісти пропонують використовувати чисту дисконтну ставку - у вигляді середньої різниці між номінальним зростанням заробітної плати і номінальною процентною ставкою за певний період.
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.