Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

III. ЗАПИСКА ПОЯСНЕННЯМіністерство освіти і науки України

Слов’янський державний педагогічний університет

Кафедра філософії, соціально-політичних і правових наук

  ЗАТВЕРДЖЕНО Перший проректор ________________/Абизов В.Є./ «___»___2010__р.  

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ

«Соціологія»

для напрямів підготовки6.040201 - математика

6.040203 - фізика

Факультет фізикоматематичний

 

 

Слов’янськ, 2010


Робоча програма складена на основі навчальної програми: Соціологія.

ЗАТВЕРДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою СДПУ Науково-методичною радою СДПУ

Протокол № Протокол №

 

Укладач:к.філос.н., доц. Мельник В.В.

 

 

Рецензенти:

 

 

Робоча навчальна програма переглянута і ухвалена на засіданні кафедри

„_________”________________200___ р. протокол №___________

_______________________________Завідувач кафедри філософії,

соціально-політичних і правових наук

 

 


I. ОПИС УЧБОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ «СОЦІОЛОГІЯ»

 

Галузь знань, напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
Галузь знань: Математика Кількість кредитів, відповідних ECTS: 2 кредити Загальна кількість годинника: 72 години Тижневих годин: 2 Вид дисципліни: обов’язкова Рік підготовки: 1 Семестр: IV Лекції: 30 годин Практичні заняття: 14 годин Самостійна робота: 14 годин Індивідуальна робота: 14 годин Модулів: 3 Вид контролю: залік
  Напрями підготовки:   6.040201 - математика 6.040203 - фізика
ОКР: бакалавр

 

II. МЕТА КУРСУ

Соціологічна освіта є невід'ємній складовій соціально-гуманітарної підготовки фахівців будь-якого профілю. Спираючись на факти, конкретні дані, воно дозволяє дати об'єктивний науковий аналіз соціальної реальності, виходячи на найактуальніші проблеми суспільного життя.

Даний курс підготовлений відповідно до Державного освітнього стандарту для вищих і середніх спеціальних учбових закладів. Разом з тим курс написаний на основі Програми для педагогічних інститутів і має професійну спрямованість. Це знайшло віддзеркалення і в розробці тематики курсу, і в його змісті. Достатньо широко розкриті теми "Соціологія особи", "Соціологія сім'ї", "Соціологія виховання", "Регулювання суспільного життя: управління і самоорганізація", які представляються важливими для будь-якого фахівця, але для вчителя - особливо.

У лекціях широко використаний фактичний матеріал. При розкритті тим особлива увага приділяється аналізу сучасних соціальних проблем в Україні, Росії і інших країнах.

Мета курсу - прослідкувати основні етапи розвитку соціології, ознайомитися з провідними галузями соціологічної науки, а також вузловими проблемами сучасного суспільного розвитку.

 

III. ЗАПИСКА ПОЯСНЕННЯ

Завдання курсу:

· освоєння категоріального апарату соціологічної науки;

· вивчення основних етапів історії вітчизняної і зарубіжної соціології;

· ознайомлення з основними положеннями про структуру суспільства, закономірності розвитку соціальних відносин;

· вивчення основ галузевої соціології і спеціальних соціологічних теорій;

· ознайомлення з основними видами і методами соціологічного дослідження;

Структура курсу:

Курс складається з трьох розділів. У першому розділі особлива увага приділена суспільству як єдиній соціальній системі і її окремим структурним складовим. В ході вивчення учбового матеріалу студенти набувають знання по історії вітчизняної і зарубіжної соціології, а також знайомляться з основами теоретичної соціології. Другий розділ присвячений вивченню галузевої соціології. У третьому розділі на основі вивченого по основних галузях соціології матеріалу, студенти отримують знання і практичні навики по прикладній соціології.

В результаті вивчення курсу студенти повинні знати:

  • методи і функції соціології, її об'єкт і предмет;
  • місце соціології в системі гуманітарних наук і її практичне значення;
  • основні етапи історії вітчизняної і зарубіжної соціології;
  • основи теоретичної соціології;
  • специфіку галузевої соціології і спеціальних соціологічних теорій;
  • методику і техніку проведення емпіричних соціологічних досліджень.

Уміти:

· розбиратися в закономірностях функціонування і взаємодії соціальних общностей різного типу;

· застосовувати соціологічні знання як інструмент аналізу суспільних відносин;

· аналізувати специфіку соціальних явищ і процесів в суспільстві, трудових колективах, сім'ї;

· виявляти постійні джерела напруженості і визначати типи соціальних конфліктів;

· навчитися виявляти в суспільстві соціальні відмінності по класовому, статевому, віковому, національному, релігійному, сімейному положенню і ін. ознакам і виявляти їх об'єктивний характер;

· розуміти, як процес соціалізації впливає на поведінку і самооцінку особи;

· застосовувати методи збору первинних даних, обробки і аналізу результатів соціологічних досліджень, підготовки звіту;

· виробляти в ході проведення соціологічних досліджень практичні рекомендації.

 

IV. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.