Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Методичні рекомендації. При підготовці до двох перших теоретичних питань плану слід керуватись новітньоюПри підготовці до двох перших теоретичних питань плану слід керуватись новітньою періодичною літературою, оскільки в діюче цивільно-процесуальне законодавство (глава 3 та 4 розділу V ЦПК) останнім часом були внесені суттєві зміни. Судові рішення, ухвали суду та судові накази після набрання ними чинності можуть бути переглянуті Верховним Судом України та у зв’язку з або нововиявленими обставинами. Такий перегляд є процесуальним засобом, що забезпечує законність та обґрунтованість судових рішень, гарантує захист порушених, невизнаних, оспорюваних прав, свобод та інтересів фізичних і юридичних осіб.

При­чини винесення незаконних та необґрунтованих рішень можуть бути різноманітні, у тому числі й ті, що не зале­жать ні від суду який розглядав справу, на від сторін та інших осіб, які беруть участь у справі. Для усунення подібного роду недоліків цивільно-процесуальним законодавством передбачено такі види гарантій як перегляд рішень, ухвал, що набрали законної сили Верховним Судом України, та у зв'язку з нововиявленимиобставинами (глава З та 4 розділу V ЦПК).

Перегляд справ Верховним Судом України є особливою стадією розгляду справ і різновидом касаційного провадження.

Діючим законодавством передбачено дві виняткових обставини для перегляду справи: 1) неоднакове застосування судом (судами) касаційної інстанції одного і того ж положення закону; 2) визнання судового рішення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, таким, що порушує міжнародні зобов’язання Україною.

Заява про перегляд судових рішень подається за правилами подання касаційних скарг, але має і певні особливості:

1) строк пред’явлення складає один місяць;

2) подається безпосередньо до Верховного Суду України через Вищій спеціалізований суд України по розгляду цивільних та кримінальних справ;

3) іменується «Заява про перегляд судового рішення»;

4) наряду з вимогою, особа, яка подає заяву в разі необхідності може заявити клопотання.

Перегляд судових рішень Верховним Судом України носить трьохстадійний характер. По-перше, Вищій спеціалізований суд України по розгляду цивільних та кримінальних справ у триденний строк проводить перевірку заяви щодо її форми та змісту і наявність передумов права на подачу такої зави (ст.359 ЦПК). По-друге, якщо заява прийнята, Вищій спеціалізований суд України по розгляду цивільних та кримінальних справ у складі п’яти суддів у п’ятнадцятиденний строк з дня надходження заяви вирішує питання про допуск справи к провадженню про що постановляє ухвалу та протягом п’яти днів направляє до Верховного Суду України.

По-третє, питання про відкриття провадження по справі вирішується у Верховному Суді України суддею-доповідачем одноособово протягом трьох дні. Справи, що розглядаються Верховним Судом України розглядаються у складі двох третин суддів від состава Верховного Суду України (суддів Судових палат у цивільних справах та кримінальних справах, Вищого господарського суду, Вищого адміністративного суду). Строк розгляду справи не може перевищувати одного місяця з дня відкриття провадження у справі.

Ухвалені Верховним Судом України рішення або постанов­лені ним ухвали набирають законної сили з моменту їх прого­лошення, мають статус рішень найвищого судового органу держави серед судів загальної юрисдикції і оскарженню не підлягають.

Треба зазначити, що до мотивувальної та резолютивної частин рішення Верховного Суду України пред’являються більш жорсткі вимоги ніж до рішень суддів касаційної інстанції, оскільки мотиви, на підставі яких суд прийняв рішення є орієнтиром судової практики в Україні з подібних справ, а стисла імперативна форма резолютивної частини рішення є гарантом швидкого та правильного його виконання у відповідності до дійсного смислу. Рішення Верховного Суду України, прийняте за наслідками розгляду заяви про перегляд судового рішення з мотивів неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права у подібних правовідносинах, є обов'язковим для всіх суб'єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить зазначену норму права, та для всіх судів України. Суди зобов'язані привести свою судову практику у відповідність із рішенням Верховного Суду України. (ст.360-7 ЦПК).

При підготовці до третього питання слід звернутись до питання «провадження та стадії цивільного» процесу теми «Загальна характеристика цивільного процесуального права». Провадження у зв'язку з нововиявленими обставинами є самостійним видом перевірки, який характеризується власними специфічними рисами: підставами перегляду, порядком, наслідками перевірки тощо.

Для правильного розгляду задач, необхідно зрозуміти, що нововиявлені обставини впливають на повноту обставин, що входять до предмету доказування, на правильність висновків суду і вказують на незаконність та необґрунтованість судового рішення при відсутності судової помилки. Тому, слід ретельно ознайомитись зі ст. 361 ЦПК, що містить перелік підстав перегляду справ у зв’язку з нововиявленими обставинами, які є остаточними та розширеному тлумаченню не підлягають.

Необхідно зауважити, що в юридичній літературі та судовій практиці допускається різний підхід до визначення цих підстав та різне їх тлумачення, що може викликати труднощі при вивченні теми. Нововиявленими обставинами є ті, що мають суттєве значення, існували на момент розгляду справи, але не були та не могли бути відомі ні заявнику ні суду на час розгляду справи і виявлені після вступу рішення у законну силу. Нововиявлені обставини не слід плутати з нововиявленими доказами, оскільки обставини – це юридичні факти, а докази – джерело інформації про наявність чи відсутність цих обставин. Нововиявлені обставини також не треба плутати з обставинами, що змінились. Нововиявлені обставини це ті, що існували на момент розгляду справи у суді але не були відомі учасникам процесу з об’єктивних причин, а ті що змінились, це юридичні факти, які виникли вже після набрання чинності рішенням суду.

Нажаль діюча редакція ЦПК не вводить до кола ново виявлених обставин злочинних дій сторін та суду, встановлених вироком суду, що вступив у законну силу, скоєних у зв’язку з розглядом справи.

Заява про перегляд у зв’язку з нововиявленими обставинами може бути подана протягом одного місяця з дня встановлення обставин, що є підставою для перегляду у зв’язку з ново виявленими обставинами.

Основна література

1. Конституція України. - К., 1996.

2. Цивільний процесуальний кодекс України //Відомості Верховної Ради України. 2004.- № 40; 41; 42. - ст. 492.

3. Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 7 липня 2010 року № 2453 // Голос України. – 03.08.2010. – № 142

4. Тертишніков В.І. Цивільний процес: наук.-практ. посіб. – Х.: ФІНН, 2009. – 256 с.

5. Цивільне процесуальне право України: підручник / Бичкова С.С., Бірюков І.А., Бобрик В.І. та ін.; За заг. ред. С.С. Бичкової. – К.: Атіка, 2009. – 760 с.

6. Цивільний процес України: академічний курс: Підручник / За ред. С. Я. Фурси. – К.: Видавець Фурса С.Я., КНТ, 2009. – 848 с.

7. Цивільний процес України: Підручник / За ред. Є.О. Харитонова, О.І. Харитонової, Н. Ю. Голубєвої. – К.: Істина, 2011. – 536 с.

 

 

Додаткова література

1. Про судову практику застосування статей 353–360 Цивільного процесуального кодексу України : Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 30 вересня 2011 року № 11 [Електронний ресурс] // Сайт Законодавство України. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0011740-11.

2. Про практику перегляду судами у зв'язку з нововиявленими обставинами рішень, ухвал і постанов у цивільних справах, що набрали законної сили : Постанова Пленуму Верховного Суду України від 27 лютого 1981 року № 1 [Електронний ресурс] // Сайт Законодавство України. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0001700-81.

3. Про застосування цивільного процесуального законодавства при перегляді судових рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами : Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 30 березня 2012 року № 4 [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Режим доступу : http://sc.gov.ua/ua/postanovi_za_2012_rik.html.

4. Грамов Н. Применение преюдициальных актов при рассмотрении в суде гражданских дел по вновь открывшимся обстоятельствам. //Законность .- 1998 – № 12.

5. Грамов Н. Рассмотрение гражданских дел по вновь открывшимся обстоятельствам на основе принципа состязательности и равноправия сторон. // Законность. - 1997. - № 3.

6. Алиев Т.Т. Определение суда по результатам пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам судебных актов. // Арбитражный и гражданский процесс. – 2004. - № 2. – С.29-36.

7. Бородін М. Перегляд рішень, що набрали законної сили, у зв’язку з нововиявленими обставинами за новим ЦПК України. //Право України. – 2004. - № 11. – С.42-45.

8. Ярема А.Г. Новели цивільного судочинства: розд. 5 ЦПК (провадження у зв’язку з винятковими обставинами). // Вісник Верховного Суду України. – 2007. - № 8. – С. 28-40.

9. Становлення інституту перегляду нововиявленими обставинами процесуальному законодавстві // Вісник господарського судочинства.-2009.-№2.-С 96-100.

 

Питання для самоконтролю:

1. За яких підстав є можливим перегляд справи у зв’язку з винятковими обставинами?

2. Яка форма звернення передбачена для оскарження судових рішень у зв’язку з винятковими обставинами?

3. У яких випадках особа звільняється від сплати судових витрат при перегляді справи у зв’язку з винятковими обставинами?

4. У якому складі суд вирішує питання про допуск до провадження справи у зв’язку з винятковими обставинами?

5. У якому складі суд переглядає справу у зв’язку з винятковими обставинами?

6. За яких підстав є можливим перегляд справи у зв’язку з нововиявленими обставинами?

7. Яка форма звернення передбачена для оскарження судових рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами?

8. Які види судових постанов можна переглянути у зв’язку з нововиявленими обставинами?

9. До повноважень якого суду належить перегляд справи у зв’язку з нововиявленими обставинами?

10. Якими є повноваження суду при перегляді справи у зв’язку з нововиявленими обставинами?

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.