Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Часові форми групи Perfect Continuous у пасивному стані не вживаються.Отже, в пасивному стані вживаються чотири часові форми групи Indefinite, дві часові форми групи Continuous та чотири часові форми групи Perfect, які можна подати у вигляді таблиці (наведено лише приклади з третьою особою однини з займенником It).

  Present Past Future Future in-the-past
Indefinite It is built It was built It will be built It would be built
Continious It is being built It was being built ____ ____
Perfect It has been built It had been built It will have been built It would have been built

 

У питальній формі допоміжне дієслово ставиться перед підметом.

Наприклад:

Where was the automatic insertion equipment delivered?

Куди поставляли обладнання автоматичної збірки?

При складеній формі допоміжного дієслова перед підметом ставиться перше допоміжне дієслово.

Наприклад:

Has the house been built?

Будинок збудовано?

When will the equipment be sent?

Коли буде відправлене обладнання?

У заперечній формі частка not ставиться після допоміжного дієслова:

Equipment was not sent there

Обладнання туди не посилали.

При складеній формі допоміжного дієслова заперечна частка not ставиться після першого допоміжного дієслова.

Наприклад:

The bridge has not yet been built

Міст ще не збудовано.

У питально-заперечній формі допоміжне дієслово (або перше допоміжне дієслово в складеній формі) ставиться перед підметом, а частка not ― після підмета.

Наприклад:

Is the letter not written?

Листа не написано?

Has the present not been sent?

Подарунок не відіслано?

В усному мовленні вживаються ті самі скорочення, що й у часових формах пасивного стану.

Наприклад:

Не will be asked = He'll be asked

Його запитають;

I've been examined

Мене проекзаменували;

She won't be sent there

Її туди не відправлять.

Часові форми пасивного стану вживаються за тими самими правилами, що й відповідні часи активного стану. Так, часи групи Indefinite пасивного стану, як і активного, виражають одноразовість, повторюваність або постійність дії в теперішньому, минулому або майбутньому часі і вживаються для вираження майбутньої дії в підрядних реченнях часу та умови.

Наприклад:

Today English is written, spoken, broadcast and understood on every continent

Сьогодні англійською мовою пишуть, розмовляють, ведуть радіо та телепередачі, її розуміють на всіх континентах.

Часи групи Continuous пасивного стану, як і активного, виражають тривалість дії, що відбувається в якийсь момент або період часу в теперішньому чи минулому.

Наприклад:

A block-of-flats is being built near our school

Біля нашої школи будується багатоповерховий будинок.

Часи групи Perfect пасивного стану, як і активного, виражають дію, що попередньою до іншої дії або якогось моменту в теперішньому, минулому або майбутньому часі. Крім цього, перфектні часи, особливо Present Perfect Passive, вживаються для підкреслення результату дії, що відбулася.

Наприклад:

The windows have still not been repaired

Вікна ще не відремонтовані.

Замість Present Perfect Continuous та Past Perfect Continuous, які не мають форм пасивного стану, відповідно вживаються Present Perfect і Past Perfect Passive.

Наприклад:

The plan has been discussed for two hours ―

План обговорюється уже дві години.

I knew that the factory had been built for two years

Я знав, що завод будується вже два роки.

Пасивний стан вживається тоді, коли в центрі уваги співрозмовників є особа або предмет, на які спрямована дія або об'єкт дії. Суб'єкт дії при цьому здебільшого не вказується.

Наприклад:

Our university was founded 75 years ago

Наш університет був заснований 75 років тому.

У цьому реченні university є об'єктом дії, вираженої присудком (його заснували), в реченні саме про нього, а не про діючу особу йде мова.

При потребі суб'єкт дії може бути виражений за допомогою додатка з прийменником by або with. Зіставляючи речення з додатком або прийменником by чи with можна відзначити, що підмету речення в активному стані відповідає додаток з прийменником by речення в пасивному стані, а додаток до дієслова-присудка речення в активному стані є підметом речення в пасивному стані.

В англійській мові дієслова, які виражають дію, спрямовану на якусь особу або предмет, і можуть приймати прямий, непрямий і безприйменниковий додаток, називаються перехідними (transitive): to read (a book), to take (a pen), to wait (for somebody), to listen (to music). Дієслова, які не приймають додатка і виражають дію, що характеризує підмет, але не спрямована на якийсь об'єкт, називаються неперехідними (intransitive): to live, to run.

1.4. Вживання часу пасивного стану дієслова в англійській та українській мовах

Часи пасивного стану вживаються згідно тим же правилам, що й відповідні їм форми активного стану.

Наприклад:

Cranes are used for lifting heavy weights

Крани застосовуються для підйому важких вантажів;

Our machine tool was repaired by the automation engineer yesterday

Наш станок учора було відремонтовано інженером з автоматизації;

The bridge will be built next year

Міст буде побудований наступного року.

Замість форми Future Continuous, що відсутня у пасивному стані, уживається Future Indefinite. Замість Present Perfect Continuous і Past Perfect Continuous, які також відсутні в пасивному стані, вживаються відповідно Present Perfect і Past Perfect, у цих випадках, однак, замість пасивного стану з дієсловом в Future Indefinite, Present Perfect і Past Perfect звичайно вживається активний стан з дієсловом в Future Continuous, Present Perfect Continuous та Past Perfect Continuous або виникає необхідність перефразувати речення[4].

Варто також мати на увазі, що й замість присудка, вираженого Present Continuous і Past Continuous Passive, часто вживається присудок, що виражен сполученнями типу to be under discussion ― обговорюватися, to be under consideration ― розглядатися, to be under repair ― ремонтуватися, to be under control ―контролюватися й т.п.

Так, замість The ship is being repaired говорять: The ship is under repair. Замість The question was being discussed when they came говорять: The question was under discussion when they came і т.д.

Як і в активному стані, в обставинних підрядних реченнях часу й умови для вираження майбутньої дії замість форм майбутнього часу вживаються форми теперішнього часу.

Наприклад:

After the goods have been examined we will take them to the warehouse

Після того як товари будуть оглянуті, ми відвеземо їх на склад.

Як і в активному стані, вживання часу у підрядному реченні, що залежить від головного речення з дієсловом-присудком у минулому часі, піжпорядковується правилу послідовності часів.

Висновки до Розділу I

У цьому розділі ми дійшли висновків, що в англійській та в українській мовах дієслова вживаються в активному і пасивному стані. Якщо підметом речення є суб'єкт дії, то дієслово-присудок вживається в активному стані, а якщо підметом речення є об'єкт дії, то дієслово-присудок вживається в пасивному стані. Пасивний стан вживається тоді, коли в центрі уваги співрозмовників є особа або предмет, на які спрямована дія. Як і в українській мові, пасивний стан дієслова в англійській мові вживається в тих випадках, коли особа, що виконує дію невідома або коли вважають непотрібним її згадувати. А також дійшли висновків щодо часових обмежень при вживанні пасивних конструкцій у англійській мові. Маємо висновок, що усі часові форми дієслова є формами активного стану. Усі часові форми пасивного стану в англійській мові утворюються за допомогою відповідних часів допоміжного дієслова to be та дієприкметника минулого часу основного дієслова. Отже, в пасивному стані вживаються чотири часові форми групи Indefinite, дві часові форми групи Continuous та чотири часові форми групи Perfect

 


II. Особливості вживання речень у пасивному стані в англійській мові

У своїй книжці автори Венкель Т.В. та Валь О.Д. пишуть: "В англійській мові речення у пасивному стані вживаються значно частіше, ніж в українській, оскільки в англійській мові в пасивному стані вживаються не лише перехідні, а й багато неперехідних дієслів. Підметом речення пасивного стану в англійській мові може бути прямий, непрямий, а також прийменниковий додаток речення активного стану"[1].

Реченню з дієсловом в активному стані They showed me the instrument (Вони показали мені інструмент), де the instrument - прямий додаток, а - непрямий додаток, відповідають два речення пасивного стану:

The instrument was shown to me

I was shown the instrument

Мені показали інструмент.

У першому з них підмет відповідає прямому додатку речення активно стану, а в другому - непрямому.

В пасивному стані не вживаються дієслова становища appear, belong, consist, cost, depend, exist, detest, have, lack, fit, owe, matter, doubt і т. п.:

The work of the whole group depends on him;

Strange ideas exist in her mind.

В пасивному стані не вживаються дієслова з пасивним значенням sell, wash, wear, read, bake, clean, reprint і т.п.:

This wine is selling quickly;

These clothes wash well;

Her novel is reprinting already.

Дієслова, які потребують прийменникової конструкції, в пасивному стані прийменник зберігають:

They laughed at him —

He was laughed at;

I can depend on her —

She can be depended on;

We'll look into this matter soon —

This matter will be looked into soon.

2.1. Переклад речень з дієсловом у пасивному стані на українську мову

На українську мову дієслова в пасивному стані перекладаються:

а) дієсловом з часткою - ся (-сь).

Наприклад:

His voice was heard at the door

Біля дверей почувся його голос;

б) сполученням дієслова бути з дієслівними формами -но, - то в безособових реченнях.

Наприклад:

That house was built last year

Той будинок було збудовано торік;

в) сполученням дієслова бути з дієприкметником пасивного стану минулого часу.

Наприклад:

Where did you get the pies which were found in your room?

Де ви дістали ті примірники, які були знайдені у вашій кімнаті?;

г) дієсловом в активному стані в неозначено-особових реченнях.

Наприклад:

This invention is very much spoken about

Про цей винахід багато говорять.

д) якщо в реченні з дієсловом у пасивному стані вказано суб'єкт дії, його можна перекласти українською мовою особовим реченням з дієсловом в активному стані.

2.2. Порівняння конструкцій пасивного стану в англійській та українській мовах

Те що в англійській мові пасивні конструкції зустрічаються набагато частіше, ніж в українській пов'язано із рядом особливостей, головною з яких є те, що в англійській мові можна перетворити в пасивну конструкцію речення з дієсловом в активному стані з прямим додатком (прямий додаток означає об'єкт, на який безпосередньо переходить дія, або предмет, який виникає як наслідок відповідної дії чи конкретизує значення пояснюваного дієслова і виражається знахідним відмінком без прийменника, а також родовим при перехідних дієсловах із запереченням) або прийменниковим додатком (виражений іменником з прийменником), що в українській мові неможливе. Пасивні конструкції в реченнях типу[3]:

He was told the news;

This state of things cannot be put up with.

при перекладі замінюються активними:

Йому повідомили новину;

Не можна миритися з таким станом речей.

При таких перетвореннях можуть зустрічатися такі типові випадки:

Англійському дієслову, що вимагає непрямого або прийменникового додатка, відповідає в українській мові перехідне дієслово. У таких випадках пасивна конструкція і у перекладі може залишатися пасивною:

The Sherman Anti-Trust Law is being interefered with

Закон Шермана, спрямований проти монополій, постійно порушується.

Англійському дієслову, що вимагає непрямого або прийменникового додатка, в українській мові відповідає неперехідне дієслово. У таких випадках доводиться заміняти пасивну конструкцію активною. Форми дієслова у двох мовах ніби співпадають, але стилістичний фактор не дозволяє залишити у перекладі пасивну конструкцію:

He was the sort of person more at ease being asked than asking.

Форми being asked - бути запитуваним чи бути запитаним, які існують в українській мові, мають книжний характер. Тому конструкцію краще при перекладі замінити:

Він належав до тих людей, які з більшою охотою відповідають на питання, ніж ставлять їх іншим.

У багатьох випадках англійські пасивні конструкції передаються у перекладі українськими дієсловами з суфіксом - ся:

This method is considered the best

Цей метод вважається найкращим.

Якщо підмет означає особу або предмет, що виконує дію, то дієслово-присудок вживається у формі дійсного стану.

Наприклад:

The sun attracts the planets

Сонце притягає планети.

У разі, якщо підмет означає особу або предмет, що піддається дії з боку іншої особи або предмета, то дієслово-присудок уживається у формі пасивного стану.

Наприклад:

The planets are attracted by the sun

Планети притягуються сонцем.

Як в українській, так і в англійській мові перехідні дієслова вживаються в дійсному й пасивному стані. Неперехідні дієслова вживаються тільки в дійсному стані. Однак в англійській мові, на відміну від української, багато неперехідних дієслів, що вимагають доповнення, вживаються також в пасивному стані. В англійській мові речення у пасивному стані вживаються значно частіше, ніж в українській, оскільки в англійській мові в пасивному стані вживаються не лише перехідні, а й багато неперехідних дієслів. Підметом речення пасивного стану в англійській мові може бути прямий, непрямий, а також прийменниковий додаток речення активного стану. Але, пасивний стан вживається лише тоді, коли в центрі уваги співрозмовників є особа або предмет, на які спрямована дія. Суб'єкт дії при цьому здебільшого не вказується.[2] Саме тому, така помилка як: механічне вживання пасивного стану замість активного є неприпустимою, тому що в такому випадку речення з дієсловом у пасивному стані звучить, як і відповідне йому речення в українській мові, неприродно.

Важливо пам'ятати, що при перекладі українською мовою можна або зберегти пасивну форму, або замінити її активною, важливо знати, чим саме обумовлене вживання пасивної форми в англійському оригіналі. Аналіз великої кількості прикладів показує, що пасивній конструкції в англійській мові надається перевага головним чином в наступних випадках:

1) Коли неможливо або небажано вказувати виконавця дії.

Наприклад:

"He will be well taken care of", said Loomis

"Про Торпа потурбуються", сказав Луміс.

2) Коли потрібно поставити логічний наголос на об'єкті, а не на суб'єкті дії.

Наприклад:

The problem has been studied by many English scientists

Проблема вивчалася багатьма англійським вченими;

The amendment was rejected by the majority of the Security Council

Поправка була відхилена більшістю голосів членів Ради безпеки.

Інколи пасивні конструкції забезпечують виконання одночасно двох вказаних цілей: і щоб поставити у центрі висловлювання об'єкт дії, і щоб можна було не вказувати суб'єкта дії.

3) Коли потрібно зберегти цілісність підмета в реченні.

Наприклад:

He rose to speak and was warmly greeted by the audience

Він встав, щоб взяти слово, і присутні тепло привітали його.

При перекладі українською мовою немає ні можливості, ні необхідності намагатися зберігати єдиний підмет у цьому прикладі подвійного керування. Слід зазначити, що використання пасиву при подвійному керуванні є дуже характерним і поширеним явищем в англійській мові. В українській мові таке не допускається.

Наприклад:

This conspiracy against peace was hatched in and directed from London and Washington

Ця змова проти миру, виношена в Лондоні та Вашингтоні, здійснювалася під їх керівництвом

4) У фразеологічних зворотах (тобто зв'язаних словосполученнях, і у стійких вільних словосполученнях). В англійській мові є цілий ряд фразеологічних зворотів з дієсловами у пасивному стані.

Термінативні дієслова (що позначають дію, спрямовану на досягнення певного результату) у пасивному стані часто перекладаються на українську мову дієсловом доконаного виду, але видова диференціація в багатьох випадках можлива лише з врахуванням широкого контексту.
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.