Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Інформаційний обсяг навчальної дисципліниМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

 

ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО

 

Інститут іноземних мов

Кафедра англійської філології

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор Вінницького державного

Педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

 

___________ проф. Шестопалюк О.В.

“_____” ___________ 2013 року

 

 

Теоретична фонетика

 

ПРОГРАМА

Нормативної навчальної дисципліни

 

підготовки бакалаврів

галузь знань 0203 Гуманітарні науки

напряму підготовки 6.020203 ”Філологія. Мова та література (англійська)”

 

 

(Шифр за ОПП ЗП.06.2)

 

РОЗГЛЯНУТО І СХВАЛЕНО РОЗГЛЯНУТО І СХВАЛЕНО

на засіданні науково – методичної ради на засіданні вченої ради

Вінницького державного Вінницького державного

педагогічного університету педагогічного університету

імені Михайла Коцюбинського імені Михайла Коцюбинського

Протокол № __ від «__» _______ 2013 року Протокол № __ від «__» _______ 2013 року

 

 

Вінниця – 2013 рік


УДК 811.111’342

ББК 81’34

 

Розробник: Штифурак А.В. кандидат педагогічних наук, доцент кафедри англійської філології

 

Рецензенти: Замкова Н.Л., кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету економіки та менеджменту Вінницького торговельно – економічного інституту КНТЕУ

 

Козачишина О.Л., кандидат філологічних наук, доцент кафедри германської і слов’янської філології та зарубіжної літератури ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського

 

 

Штифурак А.В. Теоретична фонетика [Текст]: Програма нормативної навчальної дисципліни / Анатолій Володимирович Штифурак, - Вінниця: ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського, 2012. - 11 с

 

 

Програма розглянута і схвалена на засіданні кафедри англійської філології

Протокол № 5 від «05» грудня 2012 року

 

ВСТУП

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Теоретична фонетика” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напрямку підготовки Філологія. Мова та література (англійська)

Предметом вивчення дисципліни є фонетична будова сучасної англійської мови. Лекції і семінарські заняття спрямовані на те, щоб не тільки дати студентам певний обсяг інформації, але й розвинути в них творче, наукове мислення та критичний підхід до теоретичних положень, навчити їх вилучати необхідну інформацію з наукової літератури, самостійно робити висновки і узагальнення як з положень, які описані в спеціальній літературі, так із власних спостережень над фактичним мовним матеріалом, зіставляти фонетичні факти англійської та української мови, проводити для цього фонетичний і фонологічний аналіз за допомогою певних методів.

Міждисциплінарні зв’язки здійснюються на основі тісних міжпредметних зв’язків теоретичної фонетики англійської мови з фаховими дисциплінами лінгвістичного циклу, що вивчаються на цьому етапі, такими як практика мови, історія англійської мови, які входять в навчальний план підготовки майбутніх філологів, а також є логічним продовженням курсу “Практична фонетика”.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

Модуль 1. Сегментарна фонетика.

Модуль 2. Надсегментарна фонетика.

 

1. Мета тазавдання навчальної дисципліни.

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Теоретична фонетика” є - ознайомити студентів з сучасним станом науки про фонетичну структуру англійської мови, узагальнити й поглибити знання з фонетики, які були отримані студентами у процесі вивчення практичного курсу фонетики, розвинути в них здатність робити самостійні практичні висновки під час опрацювання теоретичного матеріалу;

- ознайомити студентів з ключовими фонетичними особливостями, що є загальноприйнятими нормами вимови у різних країнах світу, навчити виділяти на слух принципові відмінності вимови;

- навчити студентів використовувати теоретичні положення курсу у викладанні англійської мови. Це стосується таких питань, як вибір навчальної норми вимови, транскрибування, типи вимовних помилок, застосування результатів фонологічного аналізу у навчанні вимові та інтонації.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Теоретична фонетика” є:

- підкріпити набуті знання з практичного курсу англійської фонетики теоретичними знаннями;

- узагальнити та систематизувати набуті знання з фонетики;

- розкрити фонетичні та фонологічні процеси англійської мови

- описати артикуляційну базу англійської мови, її фонемний склад, та позиційно - комбінаторні зміни фонем;

- навчити розуміти основні регіональні та стилістичні відмінності англійської вимови;

- формувати вміння користуватись сучасними засобами навчання як для самоосвіти так і у подальшій професійній діяльності.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

- основні напрямки досліджень фонетики та фонології;

- сутність фонологічних процесів і просодичних явищ;

- позиційно - комбінаторні зміни фонем;

- фонетичну і фонологічну характеристику системи голосних і приголосних англійської мови;

- основні інтонаційні схеми та правила їх використання.

вміти:

- транскрибувати слова, фрази, тексти;

- розрізняти інтонаційний малюнок фрази та інтонувати її;

- робити фонемний аналіз слова;

- надати фонетичну характеристику кожному звуку;

- практично використовувати фонетичні засоби реалізації різних типів дискурсу для реалізації певних комунікативних завдань.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 72 години / 2 кредити ECTS.

 

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Сегментарна фонетика.

1. Предмет вивчення фонетики. Фонетика як самостійна галузь лінгвістики. Сегментна і надсегментарна фонетика. Фонетика і фонологія. Об’єкт фонетичних досліджень. Різниця між фонемою і алофонів. Фонетична і аллофонічна транскрипції. Міжнародний фонетичний алфавіт. Метод мінімальних пар. Галузі фонетики. Методи фонетичного аналізу. Безпосереднє спостереження. Інструментальна та експериментальна фонетика. Прилади, які використовується в фонетичних дослідженнях.

 

2. Система приголосних англійської мови. Аспекти фонеми. Мовна роль фонеми. Консонантизм. Різниця між приголосними і голосними. Англійські сонорні звуки. Різні принципи класифікації приголосних. Артикуляційна класифікація англійських приголосних. Класифікація відповідно до роботи голосових зв'язок. Класифікація відповідно до положення активних органів мовлення. Класифікація відповідно до положення м'якого піднебіння. Класифікація в залежності від місця утворення перешкоди. Англійські приголосні як одиниці фонологічної системи. Контінуанти і апроксиманти. Протиставлення в системі англійського консонантизму. Ступінь аспірації. Особливості англійського приголосних.

3. Система голосних англійської мови.Вокалізм. Стабільність артикуляції. Монофтонг дифтонгів і дифтонгоїди. Артикуляційна класифікації англійських голосних. Класифікація відповідно до горизонтальних рухів і вертикального положення органів мовлення. Класифікація відповідно до положення губ. Класифікація відповідно до округлення губ. Напружені і розслаблені голосні. Особливості англійських голосних. Теорія дифтонгу. Закриті дифтонги та їх центрування. Ненаголошений вокалізм.

Зміни і модифікації англійськиї звуків у зв’язному мовленні. Поняття чергування і його види. Втрата вибуху. Носовий вибух. Бічний вибух. Взаємний вплив звуків під час артикуляції. Акомодація. Редукція. Елізія. Сильні і слабкі форми. Зміни приголосних в зв'язному мовленні. Асиміляція. Види асиміляції. Гортанне змикання. Ослаблення і скорочення. Контекстні зміни в англійській мові.
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.