Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ІНДИВІДУАЛЬНА НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНА РОБОТА(навчальний проект)

Індивідуальна навчально-дослідна робота (ІНДР) є видом позааудиторної індивідуальної діяльності студентів, результати якої використовуються в процесі вивчення програмового матеріалу навчальної дисципліни. Завершується виконання студентами ІНДЗ прилюдним захистом навчального проекту.

Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) з дисципліни «Історія педагогіки» – це вид науково-дослідної роботи, що містить результати дослідницького пошуку, відображаючи певний рівень навчальної компетентності студента.

Мета ІНДЗ: самостійне вивчення частини програмового матеріалу, систематизація, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань із навчального курсу, удосконалення навичок самостійної навчально-пізнавальної діяльності.

Зміст ІНДЗ: завершення теоретичної або практичної роботи в межах навчальної програми курсу, що виконується на основі знань, умінь та навичок, отриманих під час лекційних, семінарських, практичних занять і охоплює декілька тем або весь зміст навчального курсу.

Види ІНДЗ:

1. Скласти глосарій основних термінів і понять із навчальної дисципліни «Історія педагогіки».

2. Розроблення та презентація особливостей розвитку школи і педагогічної думки в країнах Західної Європи чи України (історико-педагогічний період за вибором студента).

Тематика ІНДЗ:

1. Традиції української етнопедагогіки в творчості Г. Сковороди.

2. Педагогічна концепція Я.А. Коменського.

3. Значення досвіду братських шкіл для розвитку освіти України.

4. Проблеми національного виховання у творчості видатних освітніх діячів ХІХ століття (І. Котляревський, Т. Шевченко, О. Духнович).

5. Проблема створення національної школи у творчості Б. Грінченка.

6. Підходи до організації шкільного навчання в педагогічній спадщині Б. Грінченка.

7. Культурно-освітня діяльність і науково-педагогічна творчість П. Холодного.

8. І. Франко про зміст і методику навчання і виховання дітей.

9. Ідея гуманізму в педагогічній спадщині В. Сухомлинського.

10. Проблема естетичного виховання в педагогічній спадщині В. Сухомлинського.

11. Роль народних звичаїв у вихованні молодших школярів.

12. Методи і прийоми естетичного виховання у народній педагогіці.

13. Система освіти в Україні: історико-порівняльний аспект.

14. Проблеми змісту освіти і виховання в античній педагогіці.

15. Педагогічні ідеї Сократа.

16. Система світської і духовної освіти в Київській Русі (Х – ХІІ ст.).

17. Народні традиції виховання в козацьких школах.

18. Проблема естетичного виховання у педагогічній творчості Ж.Ж. Руссо.

19. Теорія інтересу Й.Ф. Гербарта та її роль у визначенні змісту освіти сучасної школи.

20. Організація навчально-виховного процесу в Павлиській школі.

21. Соціально-психологічні основи педагогіки Й. Песталоцці.

22. Освітньо-культурні процеси в Європі та Україні (ХVІІ ст.).

23. Взаємозв’язок культури і освіти у доісторичних світових цивілізаціях.

Орієнтовна структура ІНДЗ: вступ, основна частина, підсумкова частина, методичне портфоліо.

Критерії оцінювання та шкалу оцінювання подано відповідно у табл. 7.1. і 7.2.

Таблиця 7.1

Критерії оцінювання ІНДЗ

№ п/п Критерії оцінювання роботи Максимальна кількість балів за кожним критерієм
1. Чіткість визначення та формулювання мети проекту 3 бали
2. Відповідність завдань меті проекту 3 бали
3. Логічність побудови структури проекту 3 бали
4. Науковість викладу змісту проекту 3 бали
5. Адекватність методів меті і завданням проекту 3 балів
6. Повнота виконання та презентація результатів 8 балів
7. Методичне портфоліо 7 балів
Разом 30 балів

Шкала оцінювання ІНДЗ

Таблиця 7.2.

Рівень виконання Кількість балів, що відповідає рівню Оцінка за традиційною системою
Високий 29-30 Відмінно
Достатній 24-25 Добре
Середній 19-20 Задовільно
Низький Незадовільно

Оцінка з ІНДЗ є обов’язковим балом, що враховується при підсумковому оцінюванні навчальних досягнень студентів із навчальної дисципліни «Історія педагогіки».

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна:

1. Галузинський В. М., Євтух М. Б. Педагогіка: теорія та історія. / В.М. Галузинський, М.Б. Євтух – К.: Вища шк., 1995. – 237 с.

2. Джуринский А. Н. История зарубежной педагогики: Учебное пособие для студ. вузов, обучающихся по пед. спец. / А.Н. Джуринский. – М.: ВЛАДОС, 1999. – 431 с.

3. Зайченко І.В. Історія педагогіки. У двох книгах. Книга І. Історія зарубіжної педагогіки. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / І.В. Зайченко. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2010. – 624 с.

4. История педагогики : Учеб. Пособие для дошкольных педагогических училищ / [под ред. М.Ф. Шабаевой]. – М.: Просвещение, 1981. – 367 с.

5. История педагогики. Часть 1. От зарождения воспитания в первобытном обществе до середины XVII в. : Учебное пособие для педагогических университетов / [Под ред. А.И.Пискунова]. – М.: ТЦ «Сфера», 1997. – 192 с.

6. История педагогики. Часть 2. С XVII в. до середины ХХ в.: Учебное пособие для педагогических университетов / [Под ред. А.И.Пискунова]. – М.: ТЦ «Сфера», 1997. – 304 с.

7. История средних веков (V-XV вв.): Хрестоматия / Сост. В.Е.Степанова, А.Я. Шевеленко. – М: Просвещение.–1980.– В 2-х ч.

8. Історія педагогіки лекції і хрестоматія [навч. посіб.] / [авт.-упоряд.: Е.І. Федорчук, В.В. Федорчук]; Кам’янець-Подільський: Зволейко, 2007. – 320 с.

9. Історія педагогіки: Навчальний посібник. [за ред. О.А. Дубасенюк, М.В. Левківського]. – Житомир: ЖДПУ, 1999. – 336 с.

10. Кравець В. Історія класичної та зарубіжної педагогіки та шкільництва. Навчальний посібник для студентів педагогічних навчальних закладів / В. Кравець – Тернопіль, 1996. – 436 с.

11. Левківський М.В. Історія педагогіки: Підручник. / М.В. Левківський – Київ, Центр навчальної літератури. – 2003. – 360 с.

12. Левківський М.В. Історія педагогіки: Навч.-метод. посібник. / М.В. Левківський. – Вид. 3-е, доп. навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 190 с.

13. Любар О.О. Історія української школи і педагогіки: навч. посіб. / О.О. Любар, М.Г. Стельмахович, Д.Е. Федоренко. – Київ: Знання, 2006. – 447 с.

14. Любар О.О., Стельмахович М.Г., Федоренко Д.Т. Історія української педагогіки / [за ред. М.Г.Стельмаховича]. – К.: ІЗМН, 1998. – 356 с.

15. Рацул А.Б. Історія зарубіжної педагогіки: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А.Б. Рацул, О.С. Радул., О.А. Рацул. – Кіровоград: [Б.в.], 2008. – 350 с.

16. Сбруєва А.А., Рисіна М.Ю. Історія педагогіки у схемах, картах, діаграмах: Навчальний посібник. / А.А. Сбруєва, М.Ю. Рисіна. – Суми: СумДПУ, 2000. – 208 с.

Додаткова:

1. Алексюк А. М.Педагогіка вищої освіти в Україні: історія, теорія: Підручник. – К.: Либідь, 1998. – 560 с.

2. Березівська Л.Д. Освітньо-виховна діяльність Київських просвітницьких товариств (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) / Л.Д. Березівська. К. : Видавництво «Молодь», 1999. – 191с.

3. Бондар А.Д. Розвиток суспільного виховання в Українській РСР (1917 – 1967) / А.Д. Бондар. – К.: КГУ. – 1968. – 227 с.

4. Волошина В.Я. Педагогічна та освітня діяльність Т.Г. Лубенця. : Академія, 1999. – 126 с.

5. Год Б.В. Виховання в епоху Європейського Відродження (середина ХІV – початок ХVІІІ століття) : [монографія] / Борис Год; [відп. наук. ред. Бойко А.М.]; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава: АСМL, 2004 – 463 с.

6. Гончаров Н.К. Историко-педагогические очерки / Н.К. Гончаров. – М. : Изд-во АПН РСФСР, 1963. – 247 с.

7. Гриценко М.С. Нариси з історії школи в Українській РСР (1917 – 1965) / [за ред. С.А. Ливанова]. – К.: Рад. шк., 1966. – 259 с.

8. Грушевський М.С. Про українську мову і українську школу / М.С. Грушевський – К.: Веселка. – 1991. – 48 с.

9. Джуринский А. Н. Развитие образования в современном мире: Учеб. пособие. – М.: Гуманит. издат. центр ВЛАДОС, 1999. – 200 с.

10. Дичківська І.М., Поніманська Т.І. М. Монессорі: теорія і технологія. / І.М. Дичківська, Т.І. Поніманська – К. : Видавничий Дім «Слово», 2006. – 304 с.

11.Дроб’язко П.І. Українська національна школа: витоки і сучасність. – К., 1997. – 181 с.

12.Духнович О. Народна педагогія // Твори в 4-х т.: Пряшів, 1967. – Т.2. – 734 с.

13.Дьюї Д. Моє педагогічне кредо // Шлях освіти. – 1998. – №1. – С. 50-55.

14. Живодьор В.Ф., Сбруєва А.А., Рисіна М.Ю. З історії національного шкільництва: Навчально-методичний посібник./ В.Ф. Живодьор, А.А. Сбруєва, М.Ю. Рисіна. – К.: ІЗМН, 1998. – 144 с.

15. Закон України «Про загальну середню освіту». – Відомості Верховної Ради. – 1999.­ – № 28.

16. Закон України «Про освіту» // Освіта. – 1996. – 21 серпня.

17.Западноевропейская средневековая школа и педагогическая мысль. Вып. 1,ч. 1 – 2. – М, 1989 – 1990.

18. Коваленко Е.І., Пінчук І.М. Освітня діяльність і педагогічні погляди С.Русової./ Е.І. Коваленко, І.М. Пінчук – Ніжин: НДТП, 1998. – 214 с.

19. Коменский Я.А., Дж. Локк, Ж.Ж. Руссо, Й.Г. Песталоцци. Педагогическое наследие. – М.: Педагогіка, 1989.

20. Корчак Я. Як любити дітей. / Я. Корчак – К.: Радянська школа, 1976. – 158 с.

21. Кравець В. Зарубіжна школа і педагогіка ХХ століття: Навч. посіб. для студ. пед. навч. закл. / В. Кравець. – Т, 1996. – 289 с.

22.Крамер С. История начинается в Шумере / [пер. с англ.] – М. – 1991. – 232 с.

23.Кузь В.Г., Руденко Ю.Д., Губко О.Т. Українська козацька педагогіка і духовність. – Умань, 1995. – 115 с.

24.Курбатов Г.Л., Фролов Э.Д., Фроянов И.Я. Християнство: Античность, Византия и Древняя Русь. – Л., 1988.

25.Майборода В.К. Вища педагогічні освіта в Україні: історія, досвід, уроки (1917-1985 рр.) / [за ред. В.І.Лугового.] – К.– Либідь, 1992. – 196 с.

26.Малько А. Соціальне виховання Я.А. Коменського/ А. Малько // Рідна школа. – № 8 – 9. – С. 70-73.

27.Мешко О.І., Янкович О.І., Мешко Г.М. Історія зарубіжної школи і педагогіки./ О.І. Мелешко, О.І. Янкович, Г.М. Мелешко – Тернопіль, 1997. – 81 с.

28.Мицько І.З. Острозька слов’яно-греко-латинська академія (1576-1636) / [за ред. Я.Д.Ісаєвича]. – К. – 1990. – 128 с.

29.Мітюров В.Н. Педагогічні ідеї Я.А. Коменського на Україні. – К., 1971.

30. Монтень М. О воспитании детей //Опыты: В 3-х книгах. Кн. 1 и 2. М., 1979.–С. 135 – 166.

31. Монтессори М. Метод научной педагогики / Под ред. З. Борисовой и Р.Семерникова. – К., 1993. – 131 с.

32.Нариси історії українського шкільництва (1905 – 1933): навч. посіб. / О.В. Сухомлинська та ін.; / [за ред. О.В. Сухомлинської]. – К.: Заповіт, 1996. – 302 с.

33. Нариси історії українського шкільництва. 1905 –1933: Навчальний посібник / О.В.Сухомлинська та ін. – К.: Заповіт, 1996. – 304 с.

34. Огнев’юк В.О. Осягнення освіти: підсумки ХХ століття / В.О. Огнев’юк. – Київ: Навчальна книга. – 2003. – 111 с.

35. Песталоцци И. Г. Избранные педагогические сочинения: В 2-х тт. М., 1981.

36. Повчання Володимира Мономаха дітям / Повість минулих літ: Літопис. (Переказ В.С.Близнеця). – К.: Веселка, 1982. – С. 177-183.

37. Подласый И. П. Педагогика. Новый курс: Учеб. для студ. пед. вузов: В 2 кн. – М.: Гуманит. издат. центр ВЛАДОС, 2000. – Кн. 1: Общие основы. Процесс обучения. – 576 с.

38. Розвиток народної освіти і педагогічної думки на Україні (Х – початок ХХ ст.): Нариси / За ред. М.Д. Ярмаченка. – К.: Радянська школа, 1991. – 381 с.

39. Русова С.Ф. Теорія і практика дошкільного виховання. – Львів-Краків-Париж: Просвіта, 1993. – 127 с.

40. Сисоєва С.О. Соколова І.В. Нариси з історії розвитку педагогічної думки: Навчальний посібник. / С.О. Сисоєва, Соколова І.В. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 308 с.

41. Стельмахович М.Г. Українська народна педагогіка: ІСДО, 1996. – 286 с.

42. Ступарик Б.М. Національна школа: витоки, становлення: Навчально-методичний посібник / Б.М. Ступарик – К.: ІЗМН, 1998. – 336 с.

43. Сухомлинська О. Концептуальні засади розвитку історико-педагогічної науки в Україні // О. Сухомлинська / Шлях освіти. – № 1. – 2005. – С. 41– 45.

44. Сухомлинська О.В. Історико-педагогічний процес: нові підходи до загальних проблем / О.В. Сухомлинська. – К.: А.П.Н., 2003. – 69 с.

45. Філоненко С.М. Освітня політика українських урядів у 1917-1920 роках // Педагогіка і психологія. – 1995. – № 2. – С. 156-163.

46. Хрестоматія з історії дошкільної педагогіки: навч. посіб. / Від упорядників, вступні нариси та упорядкув. З.Н. Борисової, В.У. Кузьменко; За заг. ред. З.Н. Борисової. – К.: Вища шк., 2004. С. 157 – 159.

47. Яворницький Д.І. Історія запорізьких козаків: В 3-х т. – К.: Наукова думка, 1980.

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.