Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І

ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОЇ ТА ВІТЧИЗНЯНОЇ ШКОЛИ І ПЕДАГОГІКИ

Семінарське заняття № 1

Західноєвропейська педагогіка Нового часу та епохи Просвітництва(2 год.)

План:

1. Основні тенденції розвитку педагогіки епохи Нового часу.

2. Педагогічна теорія Я. А. Коменського: сутність і характеристика.

3. Просвітництво як прогресивна ідейна течія та її роль в історії педагогіки.

4. Філософська концепція «природного виховання» Ж.-Ж. Руссо.

Рекомендована література:

Основна:

1. Історія педагогіки: Навчальний посібник. [за ред. О.А. Дубасенюк, М.В. Левківського]. – Житомир: ЖДПУ, 1999. – 336 с.

2. Зайченко І.В. Історія педагогіки. У двох книгах. Книга І. Історія зарубіжної педагогіки. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / І.В. Зайченко. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2010. – 624 с.

3. Сбруєва А.А., Рисіна М.Ю. Історія педагогіки у схемах, картах, діаграмах: Навчальний посібник. / А.А. Сбруєва, М.Ю. Рисіна. – Суми: СумДПУ, 2000. – 208 с.

Додаткова:

1. Джуринский А. Н. История зарубежной педагогики: Учебное пособие для студ. вузов, обучающихся по пед. спец. / А.Н. Джуринский. – М.: ВЛАДОС, 1999. – 431 с.

2. История педагогики. Часть 1. От зарождения воспитания в первобытном обществе до середины XVII в.: Учебное пособие для педагогических университетов / Под ред. А.И.Пискунова. – М.: ТЦ «Сфера», 1997. – 192 с.

3. Кравець В. Історія класичної та зарубіжної педагогіки та шкільництва. Навчальний посібник для студентів педагогічних навчальних закладів / В. Кравець – Тернопіль, 1996. – 436 с.

 

Семінарське заняття № 2

Розвиток освіти і виховання кінця ХVІІІ – початку ХІХ століття(2 год.)

План:

1. Суспільно-педагогічний рух і розвиток освіти в Україні (кінець ХVІІІ – перша половина ХІХ ст.).

2. Просвітницька діяльність і педагогічні ідеї видатних українських учених, письменників і громадських діячів (Г.Сковорода, О. Духнович, М. Пирогов).

3. Культурно-просвітницька діяльність Кирило-Мефодіївського товариства (Т. Шевченко, П. Куліш, М. Костомаров).

Рекомендована література:

Основна:

1. Історія педагогіки: Навчальний посібник. [за ред. О.А. Дубасенюк, М.В. Левківського]. – Житомир: ЖДПУ, 1999. – 336 с.

2. Зайченко І.В. Історія педагогіки. У двох книгах. Книга І. Історія зарубіжної педагогіки. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / І.В. Зайченко. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2010. – 624 с.

3. Сбруєва А.А., Рисіна М.Ю. Історія педагогіки у схемах, картах, діаграмах: Навчальний посібник. / А.А. Сбруєва, М.Ю. Рисіна. – Суми: СумДПУ, 2000. – 208 с.

Додаткова:

1. Живодьор В.Ф., Сбруєва А.А., Рисіна М.Ю. З історії національного шкільництва: Навчально-методичний посібник./ В.Ф. Живодьор, А.А. Сбруєва, М.Ю. Рисіна. – К.: ІЗМН, 1998. – 144 с.

2. Українська педагогіка в персоналіях – ХІХ століття / За редакцією О.В. Сухомлинської / навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, у двох книгах // «Либідь», – К., 2005, кн. 1., та кн. 2.

 

Семінарське заняття № 3

Загальні тенденції світової педагогіки кінця ХІХ – початку ХХ століття(2 год.)

План:

1. Суть і особливості педагогічного реформаторського руху. Зміна педагогічних парадигм.

2. Основні напрямки «нового виховання»: психолого-анторопологічний (В.Лай, Е. Кей, Е. Мейман), медико-антропологічний (О.Декролі, М. Монтессорі), соціально-антропологічний (С. Френе), релігійно-антропософський (Р.Штейнер); їх вплив на розвиток педагогічної теорії.

3. Виникнення педології як науки про цілісний розвиток дитини (А.Біне, С.Холл, Е.Торндайк).

4. Прагматична теорія Д. Дьюї.

5. Трудові школи Г. Кершенштейнера.

6. Принципи «самовиховання», «самонавчання» дитини та роль дидактичного матеріалу в теорії М. Монтессорі.

Рекомендована література:

Основна:

1. Історія педагогіки: Навчальний посібник. [за ред. О.А. Дубасенюк, М.В. Левківського]. – Житомир: ЖДПУ, 1999. – 336 с.

2. Зайченко І.В. Історія педагогіки. У двох книгах. Книга І. Історія зарубіжної педагогіки. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / І.В. Зайченко. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2010. – 624 с.

3. Сбруєва А.А., Рисіна М.Ю. Історія педагогіки у схемах, картах, діаграмах: Навчальний посібник. / А.А. Сбруєва, М.Ю. Рисіна. – Суми: СумДПУ, 2000. – 208 с.

Додаткова:

1. Джуринский А. Н. История зарубежной педагогики: Учебное пособие для студ. вузов, обучающихся по пед. спец. / А.Н. Джуринский. – М.: ВЛАДОС, 1999. – 431 с.

2. Дичківська І.М., Поніманська Т.І. М. Монессорі: теорія і технологія. / І.М. Дичківська, Т.І. Поніманська – К. : Видавничий Дім «Слово», 2006. – 304 с.

3. Дьюї Д. Моє педагогічне кредо // Шлях освіти. – 1998. – №1. – С. 50-55.

4. История педагогики. Часть 1. От зарождения воспитания в первобытном обществе до середины XVII в.: Учебное пособие для педагогических университетов / Под ред. А.И.Пискунова. – М.: ТЦ „Сфера”, 1997. – 192 с.

5. Кравець В. Історія класичної та зарубіжної педагогіки та шкільництва. Навчальний посібник для студентів педагогічних навчальних закладів / В. Кравець – Тернопіль, 1996. – 436 с.

6. Монтессори М. Метод научной педагогики / Под ред. З. Борисовой и Р.Семерникова. – К., 1993. – 131 с.

7. Рацул А.Б. Історія зарубіжної педагогіки: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А.Б. Рацул, О.С. Радул., О.А. Рацул. – Кіровоград: [Б.в.], 2008. – 350 с.

 

Семінарське заняття № 4

Українська школа й педагогіка в роки УНР( 2 год.)

План:

1. Розробка завдань та змісту національної освіти в УНР.

2. Ідея національної школи С. Русової.

3. Внесок педагогічних персоналій у розвиток педагогічної думки (П. Сірополко, Д. Дорошенко, Т. Лубенець, Я. Чепіга (Зеленкевич)).

Рекомендована література:

Основна:

1. Історія педагогіки: Навчальний посібник. [за ред. О.А. Дубасенюк, М.В. Левківського]. – Житомир: ЖДПУ, 1999. – 336 с.

2. Любар О.О., Стедбмахович М.Г., Федоренко Д.Т. Історія української школи і педагогіки: Навч. посіб. / за ред. О.О. Любара. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2003. – 450 с.

3. Сбруєва А.А., Рисіна М.Ю. Історія педагогіки у схемах, картах, діаграмах: Навчальний посібник. / А.А. Сбруєва, М.Ю. Рисіна. – Суми: СумДПУ, 2000. – 208 с.

Додаткова:

1. Галузинський В. М., Євтух М. Б. Педагогіка: теорія та історія. / В.М. Галузинський, М.Б. Євтух – К.: Вища шк., 1995. – 237 с.

2. Березівська Л.Д. Освітньо-виховна діяльність Київських просвітницьких товариств (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) / Л.Д. Березівська. К. : Видавництво «Молодь», 1999. – 191с.

3. Сисоєва С.О., Соколова Л.В. Нариси з історії розвитку педагогічної думки. Навчальний посібник / С.О. Сисоєва, Соколова Л.В. – К. : Центр навчальної літератури, 2003. – 308 с.

4. Українська педагогіка в персоналіях / За ред. О.В. Сухомлинської. – В 2-х томах. – К., 2005.

5. Хрестоматія з історії дошкільної педагогіки: навч. посіб. / Від упорядників, вступні нариси та упорядкув. З.Н. Борисової, В.У. Кузьменко; За заг. ред. З.Н. Борисової. – К.: Вища шк., 2004. – 511 с.: іл.

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ.

УКРАЇНСЬКА ШКОЛА І ПЕДАГОГІКА

РАДЯНСЬКОЇ ДОБИ ТА УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

Семінарське заняття № 5

Тема: Зародження та розвиток гуманістичних ідей в педагогіці ХХ століття(2 год.)

План:

1. Теоретико-практична спадщина В.О. Сухомлинського.

2. Ідеї гуманізму в педагогічній спадщині В. Сухомлинського.

3. Взаємодія сім’ї та школи в морально-етичному розвитку школярів.

4. Вимоги до вчителя («Сто порад учителю», «Розмова з молодим директором»).

Рекомендована література:

Основна:

1. Історія педагогіки: Навчальний посібник. [за ред. О.А. Дубасенюк, М.В. Левківського]. – Житомир: ЖДПУ, 1999. – 336 с.

2. Любар О.О., Стедбмахович М.Г., Федоренко Д.Т. Історія української школи і педагогіки: Навч. посіб. / за ред. О.О. Любара. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2003. – 450 с.

3. Сбруєва А.А., Рисіна М.Ю. Історія педагогіки у схемах, картах, діаграмах: Навчальний посібник. / А.А. Сбруєва, М.Ю. Рисіна. – Суми: СумДПУ, 2000. – 208 с.

Додаткова:

1. Бондар А.Д. Розвиток суспільного виховання в Українській РСР (1917 – 1967) / А.Д. Бондар. – К.: КГУ. – 1968. – 227 с.

2. Сисоєва С.О., Соколова Л.В. Нариси з історії розвитку педагогічної думки. Навчальний посібник / С.О. Сисоєва, Л.В. Соколова. – К. : Центр навчальної літератури, 2003. – 308 с.

3. Сухомлинський В.О. Вибр. Тв. : В 5-ти т. – Тт – І-5. – К. : Рад. шк., 1976 – 1977.

4. Українська педагогіка в персоналіях / За ред. О.В. Сухомлинської. – В 2-х томах. – К., 2005.

 

Семінарське заняття № 6

Розвиток педагогіки в незалежній Україні(2 год.)

План:

1. Реформування освіти у 90-х роках ХХ століття.

2. Характеристика нормативних документів про освіту.

3. Оновлення змісту та структури загальної середньої освіти.

3. Утвердження шляхів та засобів національного виховання дітей та молоді.

Рекомендована література:

Основна:

1. Історія педагогіки: Навчальний посібник. [за ред. О.А. Дубасенюк, М.В. Левківського]. – Житомир: ЖДПУ, 1999. – 336 с.

2. Любар О.О., Стедбмахович М.Г., Федоренко Д.Т. Історія української школи і педагогіки: Навч. посіб. / за ред. О.О. Любара. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2003. – 450 с.

3. Сбруєва А.А., Рисіна М.Ю. Історія педагогіки у схемах, картах, діаграмах: Навчальний посібник. / А.А. Сбруєва, М.Ю. Рисіна. – Суми: СумДПУ, 2000. – 208 с.

Додаткова:

1. Державна національна програма «Освіта» («Україна ХХІ століття») // Освіта. – 1993. – № 44, 45, 46.

2. Закон України «Про загальну середню освіту». – Відомості Верховної Ради. – 1999.­ – № 28.

3. Закон України «Про освіту» // Голос України. – 1996. – 25 квітня.

4. Сухомлинська О. Концептуальні засади розвитку історико-педагогічної науки в Україні // О. Сухомлинська / Шлях освіти. – № 1. – 2005. – С. 41– 45.

 

VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І.

ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОЇ ШКОЛИ І ПЕДАГОГІКИ

Тема 1. Освіта й виховання у суспільній цивілізації, в епоху Середньовіччя та Відродження(4 год.)

1. Вписати до педагогічного словника основні терміни і поняття, що стосуються виховання дітей у первісному суспільстві, стародавніх цивілізаціях, епох Середньовіччя та Відродження.

2. Дати характеристику педагогічним ідеям європейського Відродження. Проаналізувати погляди їх представників.

3. Підготувати повідомлення на одну із запропонованих тем.

· Загальні тенденції виховних систем у Середньовіччі (порі­вняльний аналіз).

· Традиційні засади виховання селянських дітей у Середньо­віччі.

· Аналіз загальноосвітніх систем Середньовіччя і Відро­дження.

· Прогресивні виховні тенденції у педагогіці епохи Відро­дження.

· Підготуйте хронологічну схему виникнення європейських університетів.

Тема 2. Західноєвропейська педагогіка Нового часу та Просвітництва (4 год.)

1. Скласти список педагогів, учених та громадських діячів епохи Просвітництва, результати занести в таблицю.

№ з/п П.І.Б. педагога Роки життя Основні праці
       
       
       

2. На основі педагогічного роману «Еміль, або Про виховання», проаналізувати концепцію природного виховання Ж.-Ж. Руссо (вікова періодизація, завдання виховання, засоби виховання).

 

Тема 3. Західноєвропейська педагогіка в кінці ХVІІІ – на початку ХІХ століття (4 год.)

1. Скласти план і коротку анотацію праці Й.Г. Песталоцці «Лінград і Гертруда».

2. Зробити виписки з праці Й.Г. Песталоцці «Як Гертруда вчить своїх дітей». Виокремити ідеї, які актуальні для сучасної вітчизняної педагогіки.

Тема 4. Загальні тенденції світової педагогіки в кінці ХІХ – на початку ХХ століття (6 год.)

1. Зробити порівняльну таблицю між рухом нового виховання і концепцією особистісно зорієнтованою системою виховання в Україні.

2. Виокремити і обґрунтувати ідеї гуманістичного виховання західноєвропейських педагогів ХХ століття, що мають цінність для сьогодення.

 

Тема 5. Українська школа й педагогіка в роки УНР(4 год.)

1. Зробити аналіз діяльності П. Холодного в Центральному апараті управління освітою в Україні (1917 – 1921 рр.)

2. Скласти бібліографію статей із журналу «Світло» (1917 – 1920 рр.) щодо розвитку національної школи.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ.

ШКОЛА І ПЕДАГОГІКА РАДЯНСЬКОЇ ДОБИ ТА УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

Тема 6. Педагогічні ідеї та розвиток системи освіти в Радянський період(4 год.).

1. Зробити порівняльний аналіз загальної освіти УРСР і РСФС (20-ті роки ХХ століття).

2. Доведіть, що у 60-ті роки досить відчутною є тенденція пожвавлення діяльності у галузі освіти.

Тема 7. Зародження та розвиток гуманістичних ідей в педагогіці ХХ століття(6 год.).

  1. Опрацювати твір В. Сухомлинського «Батьківська педагогіка» визначити взаємозв’язки родини і школи.
  2. За результатами опрацювання творів В. Сухомлинського виокремити ідеї, що є актуальними для сучасної освіти.

Тема 8. Розвиток педагогічних ідей та систем освіти в Українській державі (4 год.).

1. Визначити особливості навчально-виховногої діяльності у закладах нового типу.

2. Виділити головні ознаки особистісно зорієнтованого виховання дітей.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.