Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Баланс банку «Демарк» на початок дня 31.01.2013 р.Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Тернопільський національний економічний університет

Факультет банківського бізнесу

Кафедра банківського

Менеджменту та обліку

Завдання та методичні вказівки

До виконання

КомплекснОГО практичнОГО індивідуальнОГО завдання (КПІЗ) з дисципліни «ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК У БАНКАХ"

Керівники курсів:

к.е.н., доцент Литвин Н.Б. ____________

к.е.н., доцент Спяк Г.І.________________

Зав. кафедрою

д.е.н., професор Луців Б.Л. ____________

ТЕРНОПІЛЬ – 2013

1. СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ ДИСЦИПЛІНИ

«ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК У БАНКАХ»

денна форма навчання

 

№ теми Тема Кількість годин
Лекції Практичні заняття Самостійна робота Індивідуальна робота
Змістовий модуль 1. Система бухгалтерського обліку, фінансова звітність та облік грошових коштів
1. Система бухгалтерського обліку в банках -
2. Фінансова звітність банків   0,5
3. Облік грошових коштів банку 0,5
Змістовий модуль 2. Облік депозитних, розрахункових та кредитних Операцій
4. Облік депозитних операцій 0,5
5. Облік операцій банку за безготівковими розрахунками клієнтів 0,5
6. Облік кредитних операцій 0,5  
Змістовий модуль 3. Облік інших операцій, капіталу та фінансового результату
7. Облік валютних операцій   0,5
8. Облік операцій з цінними паперами 0,5
9. Облік власного капіталу -  
10. Облік доходів, витрат і фінансового результату діяльності банку 0,5
  Разом

Питома вага складових залікового кредиту

Заліковий модуль 1   Заліковий модуль 2   Заліковий модуль 3 (ректорська контрольна робота) Заліковий модуль 4 (підсумкова оцінка за КПІЗ) Заліковий модуль 5 (екзамен)  
10% 10% 25% 15% 40%
5 тиждень 10 тиждень 15 тиждень 16 тиждень  

ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ ТА

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ЇХ ВИКОНАННЯ

 

 

Комплексне практичне індивідуальне завдання (КПІЗ) з дисципліни «Фінансовий облік у банках» виконується самостійно кожним студентом на основі розроблених завдань. КПІЗ передбачає розв’язування студентами наскрізної практичної задачі, яка охоплює всі теми дисципліни «Фінансовий облік у банках» і має на меті поглиблення та закріплення набутих знань та навиків з опанування методики обліку основних банківських операцій, розвиток навичок практично-аналітичної роботи при опрацюванні облікової інформації.

У практичній частині завдання подається баланс банку на початок операційного дня банку, а також перелік фінансових операцій банку за день. Припускається, що банк не має філій чи відділень.

При вирішенні практичної частини КПІЗ студенти повинні:

1) вивчити баланс банку на початок операційного дня;

2) звірити дані аналітичного обліку з синтетичним на початок операційного дня;

3) проаналізувати фінансові операції банку за 31.01.2013 р., скласти та записати бухгалтерські проведення за даними операціями;

4) відкрити задіяні в операціях Т-рахунки, (в тому числі аналітичні рахунки) та відобразити за ними обороти коштів;

5) вивести нові залишки за рахунками на кінець дня 31.01.2013 р.;

6) самостійно скласти баланс банку на кінець дня 31.01.2013 р.;

7) за кожною банківською операцією написати, на які статті звіту про фінансовий стан та звіту про прибутки і збитки та інший сукупний дохід і як (збільшить чи зменшить) вплине відображення цієї операції за рахунками бухгалтерського обліку.

 

КПІЗ оформлюється у відповідності з встановленими вимогами. При виконанні та оформленні КПІЗ студент може використовувати комп'ютерну техніку, зокрема Microsoft Word та Excel.

КПІЗ оцінюється за 100-бальною шкалою із врахуванням таких параметрів, як правильність відображення банківських операцій за бухгалтерськими рахунками та складання балансу, якість аналітичних висновків щодо впливу банківських операцій на фінансову звітність банку, рівень володіння отриманими знаннями, дотримання встановлених вимог щодо оформлення. Виконання КПІЗ є одним із обов'язкових складових модулів залікового кредиту з дисципліни «Фінансовий облік у банках».

 


ЗАВДАННЯ ДО ВИКОНАННЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ ЧАСТИНИ КПІЗ

Баланс банку «Демарк» на початок дня 31.01.2013 р.

Номер рахунку Усього грн. Національна валюта (НВ) грн. Вільно конвертована валюта (ВКВ) грн.
Активи
80720.00 73420.00 7300.00
119850.00 119850.00 0.00
50427.00 50427.00 0.00
68420.00 68420.00 0.00
10950.00 10240.00 0.00
-710 -710 0.00
20300.00 20300.00 0.00
3200.00 3200.00 0.00
700.00 700.00 0.00
-1200.00 -1200.00 0.00
8000.00 8000.00 0.00
12000.00 12000.00 0.00
2300.00 2300.00 0.00
3800
7300.00 0.00 7300.00
-7300.00 -7300.00 0.00
50270.00 50270.00 0.00
-15200.00 -15200.00 0.00
Активи – Усього 410027.00 395427.00 14600.00
Зобов'язання
50220.00 50220.00 0.00
190120.00 190120.00 0.00
1240.00 1240.00 0.00
29000.00 29000.00 0.00
4010. 00 4010.00 0.00
10200.00 10200.00 0.00
18400.00 18400.00 0.00
Зобов'язання -Усього 303190.00 303190.00 0.00
Капітал
80000.00 80000.00 0.00
4892.00 4890.00 0.00
10000.00 10000.00 0.00
11945.00 11945.00 0.00
Капітал – Усього 106837.00 106837.00 0.00
Пасиви – Усього 410027.00 410027.00 0.00
Доходи
19030.00 19030.00 0.00
25210.00 25210.00 0.00
1045.00 1045.00 0.00
7110.00 7110.00 0.00
400.00 400.00 0.00
12250.00 12250.00 0.00
620.00 620.00 0.00
4510.00 4510.00 0.00
980.00 980. 00 0.00
1100.00 1100.00 0.00
2350.00 2350.00 0.00
Доходи - Усього 74605.00 74605.00 0.00
Витрати
940.00 940.00 0.00
4760.00 4760.00 0.00
1500.00 1500.00 0.00
5310.00 5310.00 0.00
910.00 910.00 0.00
15060.00 15060.00 0.00
1020.00 1020.00 0.00
1150.00 1150. 00 0.00
16350.00 16350.00 0.00
4370.00 4370.00 0.00
1130.00 1130.00 0.00
1170.00 1170.00 0.00
940. 00 940.00 0.00
380.00 380.00 0.00
1050.00 1050.00 0.00
650.00 650.00 0.00
1140.00 1140.00 0.00
2370.00 2370.00 0.00
940.00 940.00 0.00
320.00 320.00 0.00
1200.00 1200.00 0.00
Витрати – Усього 62660.00 62660.00 0.00
Результат діяльності ­ності 11945. 00 11945.00 0.00
Позабалансові рахунки рарараррахукнрахунки      
Активи
10000.00 10000.00 0.00
18000.00 18000.00 0.00
320000.00 320000.00 0.00
1500.00 1500.00 0.00
8400.00 8400.00 0.00
10600.00 10600.00 0.00
1200.00 1200.00 0.00
340.00 340.00 0.00
Активи - Усього 370040.00 370040.00 0.00
Пасиви
348000.00 348000.00 0.00
22040.00 22040.00 0.00
Пасиви - Усього 370040.00 370040.00 0.00
         

 

 

Залишки за аналітичними рахунками «Банкноти та монети в касі банку» на початок дня 31.01.2013 р. становили:

 

10010800000001.980 73420 грн. -
10019800001001.840 304 USD (гривневий еквівалент 2430 грн.)
10017800001002.978 450 EUR (гривневий еквівалент 4870 грн.)

 

Залишки за поточними рахунками суб’єктів господарювання на початок дня 31.01. 2013 р. становили (грн.):

МП «Азалія»
ПП «Олександрія»
ПП «Берізка»
ВАТ «Фаворит»
Фізична особа-підприємець Медвідь А.І.
Фізична особа-підприємець Сидорчук В.В.
Фізична особа-підприємець Пелішко Р.С

 

Офіційний курс гривні до іноземних валют в цей день становив:

1 USD = 7,993 грн.;

1 EUR = 10,823321 грн.

 

Курси банку в цей день були такі:

 

Назва валюти Курс купівлі Курс продажу
Долар США 7,85 USD/UAH 8,14 USD/UAH
Євро 10,72 EUR/UAH 10,98 EUR/UAH

 

 

Сума на технічному рахунку 5999 розраховується як усі доходи – усі витрати і дорівнює результату діяльності банку.

 

Упродовж дня 31.01.2013 р. в банку "Демарк" були здійснені такі операції:

 

Варіанти 1-5

 

№ п/п Назва операції Сума, грн, (у рядку 5 – євро)
В-1 В-2 В-3 В-4 В-50
1. Банк викупив у фізичної особи 5 000 шт. власних акцій (номіналом 1 грн.). Кошти були виплачені готівкою.
2. В результаті проведення ревізії операційної каси банку виявлено надлишок готівки.
3. З фізичною особою Макаренко Б.Л. укладено договір про відкриття кредитної лінії. Банк визнав зобов’язання з кредитування
4. Банк відкрив непокритий акредитив, на основі заяви на акредитив ПП «Олександрія».
5. Касою банку куплено євро  
6. Банк нарахував проценти за короткостроковим депозитом фізичної особи
7. Банк уклав з МП «Азалія» депозитний договір терміном на 1 місяць
8. Банк визнав простроченою заборгованість за короткостроковим кредитом у поточну діяльність, що був наданий підприємцю Медвідь А.І.
9. Банк перерахував кошти територіальному управлінню НБУ за готівку
10. Банк нарахував проценти за довгостроковим кредитом в поточну діяльність, що був наданий ВАТ «Фаворит»
11. Фізичній особі видано готівкою короткостроковий кредит на поточні потреби. Одноразова комісія – 2% від суми кредиту.          
12. Банк сформував резерви за кредитами, наданими клієнтам, що оцінюються на портфельній основі
13. На основі платіжного доручення підприємця Пелішка Р.С. банк перерахував кошти з його поточного рахунку на користь фірми, що має рахунок в іншому банку. Розрахунки були проведені через СЕП НБУ
14. Отримано від ВАТ «Фаворит» заяву на купівлю євро і платіжне доручення на перерахування гривень з його рахунку для купівлі валюти
15. За дорученням ПП «Берізка» перераховано кошти з його поточного рахунку на депозит-ний рахунок. Термін депозиту – 2 міс.
Прийнято від підприємця Сидорчука В.В. розрахунковий чек на інкасо
17. Придбано облігації органу державної влади з дохідністю 12% за номінальною вартістю з наміром тримати їх до строку погашення . 15000.

Варіанти 6-10

№ п/п Назва операції Сума, грн. (у рядку 2 – долари США)
В-6 В-7 В-8 В-9 В-10
1. Банк сформував резерви під надані клієнтам кредити, що оцінюються на індивідуальній основі
2. Касою продано долари США
3. У зв’язку з настанням дати валютування, зараховано на поточний рахунок підприєм-ця Пелішко Р.С. кошти, що були поступили раніше з іншого банку
4. Фізична особа внесла в касу банку готівку для зарахування на депозитний рахунок (термін депозиту – 6 міс.)
5. На коррахунок банку в НБУ поступили кошти на користь підприємця Сидорчука .В.
6. Банк викупив у підприємства 10 000 шт. власних акцій (номіналом 1 грн.). Кошти були перераховані на поточний рахунок, що відкритий в іншому.
7. Вечірньою касою банку прийнято від фізичної особи кошти для здійснення переказу на користь іншої фізичної особи, що має рахунок в іншому банку.
8. Банк видав ВАТ «Фаворит» кредит в поточну діяльність терміном на 3 роки. Одноразова комісія – 1% від суми кредиту. Кошти (за мінусом комісії) були зараховані на поточний рахунок ВАТ «Фаворит».
9. Банк здійснив попередню оплату за готівку шляхом перерахування коштів на коррахунок банка-кореспондента
10. На кореспондентський рахунок банку в НБУ надійшло грошове покриття за відправ-леним раніше розрахунковим чеком, що був виписаний на користь ПП «Олександрія». Банк зарахував ці кошти підприємству і списав суму чека з позабалансу.
11. Банк визнав простроченими нараховані раніше проценти за короткостроковим кредитом у поточну діяльність, що був наданий підприємцю Медвідь А.І.
12. На кореспондентський рахунок банку в НБУ поступили гривні за продані за дорученням ПП «Берізка» євро. Банк зарахував кошти на поточний рахунок клієнта, стягнувши комісію у розмірі 0,9% від отриманих грн.
13. Банк нарахував комісійні за касово-розрахункове обслуговування ПП «Олександрія»
14. Банк уклав договір з підприємцем Пелішко Р.С. про надання кредиту овердрафт і визнав зобов’язання з кредитування
15. Придбано до торгового портфеля акції іншого банку
16. Банк відкрив покритий акредитив, на основі заяви на акредитив і платіжного доручення на перерахування коштів для бронювання їх у банку-бенефіціара. Заявник акредитива - МП «Азалія»
17. Банк нарахував проценти за довгостроковим депозитом фізичної особиПоиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.