Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Головна мета зовнішньоекономічної політики України.Головна мета зовнішньоекономічної політики України – формування основ сучасності відкритої економіки , її ефективного включення в міжнародний поділ праці та активне його використання для зміцнення української незалежності країни.

9. Головні функції економічного прогнозування.

Економічне прогнозування – визначення стану та можливих напрямів розвитку об’єкта прогнозування на усіх рівнях економічної системи: мікрорівні, мезорівні, макрорівні.

Основними функціями прогнозування є:

- науковий аналіз економічних,соціальних, науково-технічних процесів і тенденцій національної економіки

- оцінка об’єкта прогнозування на основі вибраних альтернатив

- підготовка рекомендацій для прийняття адекватних управлінських рішень

- оцінка можливих наслідків прийнятих рішень

Дайте визначення трудового потенціалу національної економіки та визначте його особливості в Україні.

Трудовий потенціал – трудові ресурси країни включаючи підприємницькі спроможності, характеризується як з кількісної (ЕАН) так і з якісної точки зору.

Враховуючи прогнози експертів ООН та Світового банку, вітчизняних вчених щодо майбутнього демографічного розвитку України, можна стверджувати про поглиблення демографічної кризи та погіршення трудового потенціалу в цілому. До настання фінансово-економічної кризи багато галузей економіки Україні відчували потребу саме в висококваліфікованих працівниках, а після подолання цієї кризи зазначена проблема може загостритись.

Україна значно поступається за рівнем розвитку трудового потенціалу розвинутим країнам. Це проявляється у:

- низькій якості життя

- недостатньому фінансуванні трудового розвитку за рахунок усіх джерел (держави, домогосподарств та підприємств);

- втраті позицій у розвитку трудового потенціалу країни.

Існування зазначених чинників призводить до негативних соціально-економічних наслідків, серед яких слід виокремити такі:

- масштабну депопуляцію населення з погіршенням якісних характеристик при значних міграційних втратах населення продуктивного віку та високого професійно-кваліфікаційного рівня

- нераціональну демографічну структуру населення, що веде до збільшення питомої ваги осіб у віці 60 років і старше і зменшення питомої ваги осіб у віці молодшому за працездатний;

- падіння показників шлюбності, що призводить до зростання віку при одруженні;

- зменшення кількості народжених у нашій країні;

- збільшення рівня смертності населення, особливо чоловіків у працездатному віці;

- «відтік умів», у зв'язку з низьким рівнем оплати та умовами праці;

- масове знецінення освітнього потенціалу

11. Директивне планування.

Директивне планування — спосіб управління економікою країни за допомогою розробки обов'язкових для виконання завдань щодо виробництва і розподілу продукції та послуг. Цей вид планування характерний для командно-адміністративної економіки.

При ньому виділяють такі стадії:

- розробка вищим плановим органом на основі директив уряду проекту плану

- визначення планових завдань

- обговорення зустрічних планів, які пропонуються господарським одиницям

- координація пропозицій та їх узагальненим центром

- складання народногосподарського плану

Ефективність за Парето та соціальний оптимум.

Ефективність за Паретто означає, що ресурси розподілені оптимально, якщо ніхто не може покращити свого становища не погіршуючи становища інших. Основним критерієм ефективності за Паретто є наявність або відсутність розтрати ресурсів і Паретто оптимальним є розподіл коли будь-які подальші вигідні зміни неможливі. Паретто оптимальний розподіл ресурсів може не давати соціального оптимуму, допускаючи країну нерівномірність розподілу наявних благ в суспільстві. Неефективний розподіл ресурсів іноді може бути більш справедливим ніж ефективним.
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.