Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ. 1. Структура економічного механізму регулювання природокористування.1. Структура економічного механізму регулювання природокористування.

2. Функції економічного механізму регулювання природокористування.

3. Зміст і значення еколого-економічного районування.

4. Регіональні еколого-господарські системи й еколого-економічні райони.

5. Ознаки та критерії еколого-економічного районування.

6. Види еколого-економічного районування.

7. Які існують шляхи і засоби формуванняекобезпеки в галузях виробництва та економіці районів?

 

Тема 15. Економічна і соціальна ефективність природоохоронної діяльності.

План

1. Плата за природокористування.

2. Економічна оцінка екологічних збитків. Екологічний ризик.

3. Економічна ефективність природоохоронної діяльності.

4. Соціальнаефективність природоохоронної діяльності.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Визначення екологічної небезпеки.

2. Визначення екологічного ризику.

3. Економічна оцінка екологічних збитків.

4. Плата за природокористування.

5. Біосфера і здоров'я людини.

6. Агроекологічна оцінка ґрунтів, вод, повітря.

 

Тема 16. Світовий досвід і міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього природного середовища

План

1. Світовий досвід у сфері охорони природного середовища.

2. Міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього природного середовища.

3. Глобальні проблеми й завдання екології.

4. Причини виникнення глобальної екологічної кризи та її характеристика.

5. Особливості екологічної ситуації в розвинених країнах і країнах, що розвиваються.

6. Участь України в міжнародному співробітництві зі сталого розвитку.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Глобальні проблеми й завдання екології.

2. Причини виникнення глобальної екологічної кризи та її характеристика.

3. Особливості екологічної ситуації в розвинених країнах і країнах, що розвиваються.

4. Поняття й основні аспекти сталого розвитку. Рівні та принципи.

5. Участь України в міжнародному співробітництві зі сталого розвитку.

6. Проблеми екологізації національного розвитку України.

 

 

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

БАЗОВА

    № п/ п       Назва та вихідні дані     Бібліографічний шифр       Ел код Рік видання стор. Кількість
Читальний зал Навчальий абонемент Науковий абонемент
1. Миронова Т.Л., Добровольська О.П., Процай А.Ф., Колодій С.Ю. Управління розвитком регіону: Навчальний посібник. – К.: Центр навч. літератури     2006. – 328с.  
2. Клиновий Д.В., Пепа Т.В. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка України / За наук. ред. Л.Г. Чернюк: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури.       2006. – 728с    
3. Жук М.В., Круль В.П. Розміщення продуктивних сил і економіка регіонів України: Підручник. – К.: Кондор     2006. – 296с.    
4. Коваль Я.В., Антонечко І.Я. Регіональна економіка. Навч. посіб. – К.: Професіонал.     2005.- 270с.      
5. Дорогунцов І.С., Заяц Т.А., Пітюренко Ю.І. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка. Підручник. – К.: КНЕУ.     2005. – 988с      
6. Долішній М.І. Регіональна політика та механізм її реалізації. Навч. посіб. – К.: Наукова думка     2003. – 504с.      
7. Долішній М.І., Стадницький Ю.І., Завгородній А.Г., Товкан О.Е. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка. Навч. посіб. – Львів: Інтелект-Захід     2003. – 256с.      
8. Стеченко Д.М. Розміщення продуктивних сил і регіоналістика: Навч. посіб.- 2-ге вид., випр. і доп.- К.: Вікар.     2002. – 374 с.    
9. Заболоцький Б.Ф. Розміщення продуктивних сил України: Національна макроекономіка: Посібник.- К.: Академвидав     2002. – 368 с.      
10. Мельник Л.Г. Экологическая экономика: Учебник. - Суммы: Издательство «Университетская книга»     2001. – 250с      
11. Епіфанов А.О., Сало І.В. Регіональна економіка. Навч. посіб. – К.: Наукова думка.       2000. – 352с    
12. Стеченко Д.М. Управління регіональним розвитком. - К.: Вища школа.     2000. –223с.      
13. Нестеров П.М., Нестеров А.П. Экономика природопользования и рынок: Учебник для вузов. – М.: Закон и право, ЮНИТИ.     1997. – 413 с.
14. Хилько М.І., Кушерець В.І. Екологічна безпека України: у запитання х та відповідях.- К.: Знання України,.       2006. – 144с      
15. Закон України «Про стимулювання розвитку регіонів» № 2850-IV     2005 – 8.09    
16. Варналій З.С. Регіони України: проблеми та пріоритети соціально-економічного розвитку. Монографія. – К.:Знание Украины,.       2005. – 498с      
17. Масловська Л. Регіональнийаспект трансформації природокористування у контекстісталого розвитку // Економіка України.     2002. -№ 2.- С.64-68.      
18. Хлобистов С. Теоретичні аспекти соціально-економічного дослідження екологічної безпеки // Економіка України.     2002. - № 6.-С. 70-76.      
19. Дорогунцов С., Федорищева А. Екологічні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України // Економіка України.     2002. - № 10. -С. 65-70      
20. Заблоцький Б.Ф. Економічна самодостатність регіону // Регіональна економіка.     2001. - № 1      
21. Місцевий та регіональний розвиток в Україні: Досвід Полтавщини / Київ. Центр Ін-ту Схід-Захід; За ред. С.Максименка.- К: Міленіум.     2001. – 286с.    
22. Онищенко В. О. Інвестиційна політика регіону. – Донецьк, ІЕПД НАН України.     2001, – 55с.    
23. 'Онищенко В.А. Роль современной банковской системы в инвестиционном процессе региона. – Донецк, ІЕПД НАН Украины.     2000, – 20с.    
24. Голуб А.А., Струкова Е.Б. Экономика природных ресурсов: Учеб. Пособие для вузов. – М.: Аспект Пресс.     1999. – 319 с.
Закон України «Про Концепцію державної регіональної економічної політики»     1997– 16с.    
26. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» Відомості Верховної Ради (ВВР), К.     1997, №24, C.170    
Дубіщев В.П. Регион в новой системе зкономических отношений.     1997 –

 

ДОДАТКОВА

 

 

1. Географія агропромислових комплексів: Навч. посібник / М.Д.Пістун, В.О.Гуцал, Н.І.Провотар. – К.: Либідь, 1997. – 200 с.

2. Долішній М.І., Стадницький Ю.І., Загородній А.Г., Товкан О.Е. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Навч. посіб. — Л. : Національний ун-т "Львівська політехніка" (ІВЦ "ІНТЕЛЕКТ+" ІПДО), 2003. — 256с.

3. Дорогунцов С.І., Іщук С.І., Олійник Я.Б., Степаненко А.В. Розміщення продуктивних сил: Тестові завдання для студ. вищих навч. закладів.— К.: Знання, 1999. — 73с.

4. Дорогунцов С.І., Олійник Я.Б., Степаненко А.В. Теорії розміщення продуктивних сил і регіональної економіки: Навч. посібник. — К. : СТАФЕД-2, 2001. — 143с.

5. Жук М.В., Круль В.П. Розміщення продуктивних сил і економіка регіонів України: Підручник для студ. вищих навч. закл. — К. : Кондор, 2004. — 296с.

6. Іщук С. І. Розміщення продуктивних сил (теорія, методи, практика) — 6 вид. — К. : Видавництво Європейського університету, 2004. — 216с.

7. Іщук С.І. Розміщення продуктивних сил і територіальна організація виробництва: Навч. посіб. для студ. екон. та геогр. спец. вищ. навч. закл. – К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2002. – 260 с.

8. Мезенцева Н.І., Мезенцев К.В. Суспільно-географічне районування України: Навч. посіб. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2000. – 228 с.

9. Паламарчук М.М., Паламарчук О.М. Економічна і соціальна географія України з основами теорії. – К.: Знання, 1998. – 416 с.

10. Пістун М.Д. Основи теорії суспільної географії: Навч. посібник. – К.: Вища шк., 1996. – 231 с.

11. Пістун М.Д. Суспільно-географічне районування України. Текст лекції з курсу “Економічна і соціальна географія України” для студентів гео­графічних факультетів. – К.: ВЦ “Київський університет”, 1998. – 41 с.

12. Регіональна економіка: Навч. посібн. / За ред. Я.Б.Олійника. – К.: КНТ, Видавець Фурса С.Я., 2007. – 444 с.

13. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка України: Навч. посіб. / Є.П. Качан (ред.). — Т. : Економічна думка, 2005. — 310 с.

14. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Є. П. Качан (ред.). — К. : Юридична книга, 2005. — 704с.

15. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Підручник / С.І.Дорогунцов, Т.А.Заяць, Ю.І.Пітюренко та ін. – К.: КНЕУ, 2005. – 988с.

16. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Підручник / В.В. Ковалевський (ред.). — 8.вид., стер. — К. : Знання, 2006. — 350с.

17. Розміщення продуктивних сил України: Навч.-метод. Посібник для самостійн. вивч. дисц./ С.І.Дорогунцов, Ю.І.Пітюренко, Я.Б.Олійник та ін. – КНЕУ, 2000. – 364 с.

18. Стеченко Д.М. Розміщення продуктивних сил і регіоналістика: Підручник. — К. : Вікар, 2006. — 400с.

19. Топчієв О.Г. Теоретичні основи регіональної економіки: Навч. посібник. — К.: Вид-во УАДУ, 1997. – 140 с.

20. Хвесик М.А., Горбач Л.М., Пастушенко П.П. Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл.. — К. : Кондор, 2005. — 344с.

21. Чернюк Л.Г., Клиновий Д.В. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Навч. посіб. для дистанц. навчання. — К. : Ун-т "Україна", 2005. — 245с.

22. Іщук С.І. Промислові комплекси України наукові основи територіальної організації – К.: Паливода, 2003, 246 с.

23. Іщук С.І., Гладкий О.В. Київська господарська агломерація: досвід регіонального менеджменту – К.: Обрії, 2005, 239 с.

24. Іщук С.І. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка– К.: Паливода, 2006, 282 с.

25. Іщук С.І. Географія промислових комплексів. – К.: ВІПОЛ, 1993, 135 с.

26. Іщук С.І. Розміщення продуктивних сил. Теорія, методи, практика. – К.: ЄУФІМБ, 1999, 184 с.

27. Іщук С.І. Територіально-виробничі комплекси і економічне районування. – К.: УФІМБ, 1996, С.31-95.

28. Коваленко Ю.Н. Научные основи территориальной организации промышленных комплексов. – К., 1977, 270 с.

29. Захарченко В.І. Трансформаційні рпоцеси у промислових територіальних систем України. – Вінниця: “Гіпаніс”, 2004, 548 с.

30. Дорогунцов С.І., Олійник Я.Б., Степаненко А.В. Теорії розміщення продуктивних сил і регіональної економіки.: Навч. посібн. – К.: Стафред-2, 2001. – 143 с.

31. Чернюк Л.Г., Клиновий Д.В. Розміщення продуктивних сил та економіка регіонів.: Навч. посібн. – К.: ЦУЛ, 2002. – 600с.

32. Паламарчук М.М., Паламарчук О.М. Економічна і соціальна географія України з основами теорії.: Навч. посібн. – К.: Знання, 1998. – 416 с.

Заставний Ф.Д. Географія України. - Львів, 2002.

33. Мезенцева Н.І., Мезенцев К.В. Суспільно-географічне районування України. – К., 2000.

34. Паламарчук М.М., Паламарчук О.М. Економічна і соціальна географія України з основами теорії. - К., 1998.

35. Продуктивні сили економічних районів України /За ред. Б.М.Данилишина. – К., 2000.

36. Соціально-економічна географія України /За ред. О.І.Шаблія/. - Львів, 2000.

37. Стеченко Д.М. Розміщення продуктивних сил і регіоналістика. – К., 2001.

38. Данилишин Б.М., Куценко В.І., Лібанова Е.М., Бандур С.І. Гуманітарна сфера України: проблеми і шляхи формування. – К., 2000.

39. Дністрянський М.С. Україна в політико-географічному вимірі. – Львів, 2000.

40. Регіональна політика в Україні: суспільно-географічний аспект. - К.: Київський університет, 2004. – 130 с.

41. Регіональна політика та механізм її реалізації / За ред. М.І. Долішнього. – К.: Наукова думка, 2003. – 503 с.

42. Долішній М.І. Регіональна політика на рубежі ХХ-ХХІ століть: нові пріоритети. - К.: наукова думка, 2006.

43. Регіональна політика у країнах Європи. – Ужгород, 2001.

44. Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький С.П., Кононенко О.Ю. та ін. Регіональна економіка. - К.: КНТ Видавець Фурса С.Я., 2007. - 444 с.

46. Гранберг А.Г. Основы региональной экономики. - М.: ГУ ВШЭ, 2003. - 495 с.

47. Бандур С.І., Заец Т.А. Сучсна регіональна соціально-економічна політика держави: теорія, методологія, практика. - К.: РВПС НАНУ, 2002. - 250 с.

48. Стеченко Д.М. Управління регіональним розвитком. – К.: Вища школа, 2001. – 223 с.

49. Трансформація структури господарства України: регіональний аспект / За ред. Г.В. Балабанова. – К.: Міленіум, 2003. – 404 с.

50. Богорад О.Д., Тевелєв О.М., Падалка В.М., Підмогильний М.В. Регіональна економіка. Словник-довідник. К., 2004.

51. Кузнецова О. Мировой и российский опыт региональной экономической политики // Мировая экономика и междунароные отношения. - 2003. - № 10. - с. 60-69.

52. Заставний Ф. Депресивні регіони: наліз, оцінка, проблеми // Регіональна економіка. - 2005. - № 1. - С. 76-90.

53. Кравців В., Стадницький Ю. Актуальні питання реалізації політики стимулювання розвитку регіонів України в сучасних умовах // Регіональна економіка. - 2005. - № 3. - С. 77-84.

54. Поповкін В.А. Регіонально-цілісний підхід в економіці. – К., 1993.

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.