Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ЮРІЯ КОНДРАТЮКА

КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ ТА РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Методичні вказівки для самостійного вивчення

дисципліни “РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА”

за кредитно-модульною системою навчання

Для студентів економічних спеціальностей

УСІХ ФОРМ НАВЧАННЯ

 

 

Полтава 2012


Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни “Регіональна економіка” за кредитно-модульною системою навчання для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання. – Полтава: ПолтНТУ, 2012. – 20с.

 

Укладач: к.г.н., ст. викладач Р.Ю. Клочко

 

Відповідальний за випуск: В.П. Дубіщев, завідувач кафедри економ. теорії

та регіональної економіки, доктор економічних наук, професор.

 

Рецензент:

 

Затверджено науково-методичною

радою університету

Протокол № ___ від р.

 

 

Редактор Л.В. Новічкова


Вступ

Метою дисципліни є вивчення закономірностей і принципів розміщення галузей матеріального виробництва і сфери послуг, їх територіальної організації у різних регіонах і районах. Вивчення теоретико-методологічних і методичних основ розміщення галузей, умови і фактори територіальної організації продуктивних сил.

Основними завданнями навчальної дисципліни “Регіональна економіка” є:

- оволодіння теоретичними основами розміщення підприємств, галузей, об’єктів матеріального виробництва і сфери послуг в межах певних територій;

- аналіз умов і факторів розміщення об’єктів в локальних, регіональних та державних комплексах;

- оцінка сучасного рівня розвитку господарських комплексів на території країни, її основних економічних регіонів та прогнозування ситуації на майбутнє.


МОДУЛЬ І

Регіональна економіка

Тема 1. Предмет, метод і завдання дисципліни

План

1. Сутність поняття «регіон», предмет і об’єкт регіональної економіки.

2. Методи дослідження регіональної економіки.

3. Теорії регіональної економіки.

4. Завдання та проблеми регіональної економіки.

Регіональна економіка як наукова дисципліна. Визначення поняття «регіон». Місце курсу в системі навчальних дисциплін. Сучасний етап наукових досліджень в галузі регіональної економіки.

Комплекс методів регіональної економіки: загальнонаукові, спеціально наукові, методико-технічні.

Завдання раціонального розміщення продуктивних сил, врахування досягнень науково-технічного прогресу, необхідності вирішення екологічних, соціально-економічних проблем. Сучасні теорії розміщення виробництва (І.Тюнен, А.Вебер, А.Льош, У.Ізард та ін.).

Основні завдання та функції регіональної економіки.

 

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Що вивчає курс "Регіональна економіка"?

2. Яке місце посідає курс регіональної економіки у системі наук?

3. Проілюструйте на прикладах зв’язок регіональної економіки з іншими науками.

4. Що ви знаєте про сучасний адміністративний поділ території України?

5. Сутність понять "регіональна економіка", "територіальний поділ праці".

6. З’ясуйте предмет регіональної економіки як науки.

7. Визначте сучасні завдання дисципліни "Регіональна економіка".

8. Предмет і об’єкт дослідження регіональної економіки.

 

Тема 2. Закономірності, принципи і фактори розміщення продуктивних сил (РПС) та формування економіки регіонів.

План

1. Закономірності розміщення продуктивних сил.

2. Принципи розміщення продуктивних сил.

3. Фактори розміщення продуктивних сил та економіки регіонів.

Поняття про закономірності розміщення виробництва, їх об'єктивний, характер. Закономірності розміщення виробництва як результат взаємодії різноякісних процесів в системі "суспільство - виробництво - територія". Закономірність раціонального розміщення виробництва, комплексного розміщення виробництва.

Поняття про принципи розміщення виробництва. Основні принципи розміщення виробництва і регіонального розвитку у ринкових умовах: соціальна орієнтація господарської діяльності; наближення виробництва до джерел сировини, палива; обмеження надмірної концентрації промисловості і населення у великих містах, забезпечення здорових гігієнічних умов життя та праці населення та ін.

Фактори розміщення виробництва та їх класифікація. Особливості впливу різних факторів на розміщення і територіальну організацію галузей промислового та агропромислового комплексів. Природні, економічні, соціальні, технологічні, політичні, міжнародні та інші фактори.
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.