Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

 

До друку дозволяю Проректор з інформаційних та інноваційних технологій Пан Н.П.   «___»________________2010 р.    

 

М. М. Поколодна, Н.Б. Петрова, І. Л. Полчанінова

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до практичних занять та самостійної роботи

з дидактичним забезпеченням

 

З ДИСЦИПЛІНИ «Туристичні ресурси України»

(для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання напряму
6.020107 – “Туризм”)

 

Харків

ХНАМГ

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дидактичним забезпеченням з дисципліни “Туристичні ресурси України” (для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.020107 – “Туризм”) / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: М. М. Поколодна, Н.Б. Петрова, І.Л. Полчанінова. – Х.: ХНАМГ, 2010 - 66 с.

 

 

Укладачі: М. М. Поколодна,

Н.Б. Петрова,

І.Л. Полчанінова

 

Рецензент: доц. кафедри регіональної та соціально-економічної географії Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, к. геогр. н. Редін Володимир Іванович

 

Рекомендовано кафедрою туризму і готельного господарства, протокол № 1 від 26.08.2010 р.

 


Зміст

 

  Стр.
1. Мета та завдання вивчення дисципліни………………………………..  
2. Загальні методичні рекомендації……………………………………….  
3. Розподіл часу за модулями і змістовими модулями та форми навчальної роботи студента…………………………………………….….  
4. Методичні рекомендації до опрацювання лекційного матеріалу…….  
5. Методичні рекомендації по підготовці до семінарських та практичних занять, включаючи самостійну роботу……………………..  
6. Методичні рекомендації по написанню контрольної роботи…………  
Список літератури………………………………………………………….  
Дидактичні матеріали………………………………………………………  

 

 


МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

 

Дисципліна «Туристичні ресурси України» вивчає складові, географію розповсюдження, сучасний і перспективний рівні використання, можливості і запаси туристичних ресурсів України.

Мета дисципліни полягає у вивченні різноманітних складових туристичних ресурсів України, для створення конкурентоспроможного національного турпродукту.

Предмет вивчення у дисципліні є регіональні особливості структури, розповсюдження, потенційних запасів та сучасного рівня використання різноманітних видів туристських ресурсів України.

У ході вивчення дисципліни студенти повинні знати:

· умови і фактори формування та використання туристських ресурсів України;

· особливості наявної структури, географії розповсюдження, потенційні запаси та сучасний рівень використання природних та історико-культурних туристських ресурсів;

· сучасний стан розвитку туристської інфраструктури в окремих регіонах держави, як однієї з найважливіших складових туристських ресурсів;

· основні схеми рекреаційно-туристського районування території України та характеристику туристських ресурсів Криму та областей Чорноморсько-Азовського узбережжя, Карпат, Поділля, Полісся, Центрального та Східного регіонів України.

Вміти:

· аналізувати існуючий рекреаційний потенціал територій щодо здійснення того чи іншого виду рекреаційної діяльності, користуючись статистичною та плановою документацією та стандартними методиками;

· складати перспективні програми турів з метою подальшої апробації їх на ринку та виявлення рівня відповідності запитам туристів.

Дисципліна має тісні міждисциплінарні зв’язки з дисциплінами циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки: «Історія України», «Культурологія»; циклом дисциплін природничо-наукової та загальноекономічної підготовки: «Рекреалогія», «Рекреаційна географія»; циклом дисциплін професійної підготовки «Технологія туристської діяльності», «Організація туризму» та іншими. До дисциплін, вивчення яких безпосередньо спирається на дану дисципліну належить «Організація екскурсійного обслуговування», «Організація рекреаційних послуг», дипломне проектування.

Форма підсумкового контролю - залік.


ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

 

Методичні рекомендації до вивчення дисципліни “Туристичні ресурси України” призначені для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.020107 – “Туризм”.

Головною метою роботи студентів є систематизація теоретичних знань та опанування практичних навичок щодо аналізу розповсюдження різних видів туристичних ресурсів по території України.

Вивчення дисципліни “Туристичні ресурси України» складається з підготовки до лекцій, семінарських та практичних занять, самостійної роботи студентів, підготовки до поточного та семестрового контролю, підготовки матеріалів для написання рефератів та контрольної роботи з дисципліни.

Самостійна робота з дисципліни включає такі форми:

· опрацювання лекційного матеріалу;

· підготовка до практичних та семінарських занять;

· підготовка до поточного контролю;

· написання контрольної роботи.

Форми контролю. Для проведення поточного контролю знань використовуються такі форми контролю:

· письмове опитування;

· усне опитування;

· тестовий контроль (за змістовими модулями);

· підсумковий контроль – залік.
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.