Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Критерії оцінювання письмової роботи· розуміння теми, відповідність змісту вибраній темі, повнота розкриття теми, аргументованість суджень20 балів:

20–15 балів абітурієнт отримує, продемонструвавши у письмовій роботі глибоке та всебічне розуміння проблеми, давши вичерпну характеристику змодельованої проблеми, засвідчивши високий рівень аналітичних узагальнень;

14–10 балів вступник отримує, продемонструвавши достатнє розуміння теми, реферативно виклавши своє бачення основної проблематики теми, але допустивши помилки та неточності під час викладення матеріалу;

9–5 балів абітурієнт отримує, виявивши низьке розуміння теми загалом, неспроможність викласти думку та чітко аргументувати власну позицію, допустивши значні помилки під час розкриття теми;

4–0 баліввступник отримує, не висвітливши тему, продемонструвавши нездатність зробити узагальнення;

· продуманість та стрункість композиції, вміння логічно викласти думку20 балів:

20–15 балів абітурієнт отримує, правильно обравши план побудови тексту, раціонально використавши аргументи, логічно і послідовно виклавши матеріал;

14–10 балів вступник отримує, системно виклавши матеріал; у тексті чітко простежено зв’язки між різними смисловими частинами, проте допущено помилки під час поділу теми на складові, наприклад, композиційні частини матеріалу неспіврозмірні, надміру зосереджено увагу на дрібних деталях та ін.;

9–5 балів абітурієнт отримує, непослідовно та нелогічно скомпонувавши матеріал, допустивши повторення інформації, використавши недостатньо аргументів на захист власної позиції, сформулювавши нечіткі висновки;

4–0 баліввступник отримує, необґрунтовано виокремивши певні складові теми, наприклад, виклавши матеріал вужче, або ширше, ніж того вимагає тема, подавши суперечливі аргументи;

· доречність використання фактів, їх достатність для розкриття теми, точність, якість та розмаїття фактичного матеріалу (даних, епізодів, свідчень, цитат, цифр), переконливість аргументів і висновків, ясність тезисів (формулювань головної думки)20 балів:

20–15 балів абітурієнт отримує, вдало оперуючи фактами, що розкривають ключові питання проблеми; сформульовані вступником тези підтверджені аргументацією; використані ним факти типові для розкриття цієї теми, водночас яскраві, матеріал відзначає гострота і глибина аналізу проблеми, широкий погляд, високий рівень узагальнень та висновків;

14–10 балів абітурієнт отримує, проілюструвавши власні думки прикладами, що в загальному розкривають проблему, проте можуть бути кваліфіковані як другорядні, такі, що надмірно деталізують виклад чи не завжди вичерпно характеризують явище, невдало поєднують раціональне та емоційне в тексті;

9–5 балів абітурієнт отримує, продемонструвавши нездатність оперувати фактичним матеріалом, зробивши висновки на основі випадкових прикладів; використані фактичні дані неточні та недостовірні;

4–0 баліввступник отримує, свідомо перекручуючи факти, оперуючи застарілими даними, недоцільно вводячи аргументи, що не пов’язані з темою, порушуючи вимоги до рівня науковості матеріалу;

· власне бачення проблеми, оригінальність авторської точки зору20 балів:

20–15 балів абітурієнт отримує, продемонструвавши оригінальність інтерпретації теми, самостійність мислення, вміння обґрунтовувати власне ставлення до подій історії, культури, суспільного життя, їх учасників, виявивши громадянську позицію, культурну ідентичність, назвавши дискусійні проблеми суспільства і висловивши про них самостійні судження, продемонструвавши вміння прогнозувати наслідки реалізації висновків;

14–10 балів вступник отримує, засвідчивши незалежність та неординарність висловлювань, спостережливість, розуміння актуальних суспільних проблем, уміння спостерігати за навколишнім життям, вирізняти в ньому суттєве, актуальне, проте світогляд, рівень начитаності, обмеженість словникового запасу, наявність штампів та шаблонів певною мірою завадили розкрити тему;

9–5 бали абітурієнт отримує, виявивши достатній рівень суспільно-політичності обізнаності, проте засвідчивши неспроможність знайти оригінальний творчий підхід до розкриття поставленої проблеми, продемонструвавши стереотипність мислення, низьку ерудованість з історії, географії, культури, економіки, права та ін.;

4–0 баліввступник отримує, продемонструвавши відсутність соціальної орієнтованості, низький рівень загальнокультурного розвитку, обмеженість світогляду, шаблонність мислення;

· мовностилістичні особливості роботи – вміння грамотно, виразно, образно висловлювати свої думки відповідно до комунікативного завдання – 20 балів:

20–15 балів абітурієнт отримує, виявивши високий рівень мовленнєвої компетенції, грамотно виклавши свої думки відповідно до норм орфографії та пунктуації (допускається не більше 2 орфографічних та пунктуаційних помилок), продемонструвавши лексичну та стилістичну вправність;

14–10 балів вступник отримує, засвідчивши вміння грамотно, виразно, образно, емоційно висловлювати свої думки, проте допустивши орфографічні та пунктуаційні помилки, стилістичні огріхи (не більше 6 помилок);

11–5 балів абітурієнт отримує, допустивши 7–10 орфографічних, пунктуаційних, стилістичних помилок, проте забезпечивши складний синтаксис викладу, багатство лексики, наявність різноманітних виражально-зображальних засобів, довівши індивідуальність власної манери текстотворення;

4–0 баліввступник отримує, допустивши більше 10 орфографічних, пунктуаційних, стилістичних помилок, текст роботи позбавлений образності, лексичний запас обмежений.

За допущені виправлення у роботі зніматимуться бали: два виправлення – 1 бал, три виправлення – 2 бали, чотири виправлення – 3 бали, п’ять виправлень і більше – 4 бали.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.