Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

СТРУКТУРА КУРСУ І РОЗПОДІЛ ЛАБОРАТОРНИХМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Київський національний торговельно-економічний університет

Чернівецький торговельно-економічний інститут

Кафедра технології та організації ресторанного господарства

ГІГІЄНА ТА САНІТАРІЯ

У РЕСТОРАННОМУ ГОСПОДАРСТВІ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

До лабораторних занять

Для студентів денної форми навчання

 

 

освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр”
галузь знань 0517 Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції
напрям підготовки 6.051701 “Харчові технології та інженерія”

 

 

Чернівці 2012


Розповсюдження і тиражування без офіційного дозволу КНТЕУ ЧТЕІ забороняється

Укладачі:Кравченко М.Ф., д.т.н., професор кафедри

технології і організації ресторанного господарства

Романюк В.В., к.б.н., доцент кафедри технології і організації

ресторанного господарства

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри технології і організації ресторанного господарства 27 грудня 2011 р. протокол № 5 та затверджено на навчально-методичній раді факультету менеджменту, туризму та ресторанного господарства 10 січня 2012 р. протокол № 4.

 

 

Рецензенти: Язловицька Л.С. доцент кафедри зоології та гідробіології

ЧНУ ім. Ю. Федьковича

Жучковська Н.А., старший викладач кафедри вищої

математики та інженерно-технічних дисциплін ЧТЕІ КНТЕУ

Навчально-методичне видання

ГІГІЄНА ТА САНІТАРІЯ

У РЕСТОРАННОМУ ГОСПОДАРСТВІ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

До лабораторних занять

Для студентів денної форми навчання

освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр”
галузь знань 0517 Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції
напрям підготовки 6.051701 “Харчові технології та інженерія”

 

 

Автори Кравченко Михайло Федорович

Романюк Василь Васильович

Комп’ютерна верстка Романюк В.В.

Подано до друку ___________

Обл.-вид. арк. _______

Тираж __ пр.

 

Лабораторія технічних засобів навчання ЧТЕІ КНТЕУ

58002, м.Чернівці, Центральна площа, 7

  ® Кравченко М.Ф., Романюк В.В., 2011
© Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, 2011

ВСТУП

Дисципліна “Гігієна та санітарія у ресторанному господарстві” спрямована на професійне орієнтування студентів, напрям підготовки яких передбачає необхідність знань із санітарного законодавства України в процесі діяльності закладів ресторанного господарства.

Професійна спрямованість курсу досягається вивченням блоку теоретичних тем та виконанням лабораторних робіт, які базуються на сучасних основних санітарно-гігієнічних вимогах до діяльності закладів ресторанного господарства.

Мета: Лабораторні заняття спрямовані на поглиблення та засвоєння теоретичних положень і набуття практичних навичок у дотриманні санітарно-гігієнічних вимог при здійсненні роботи закладу ресторанного господарства.

В лабораторному блоці курсу “Гігієна та санітарія у ресторанному господарстві” студенти виконують лабораторну роботу, оформляють результати досліджень та самостійно формулюють висновки. Також студенти виконують індивідуальні завдання і письмово надають у зошиті відповіді на контрольні запитання до кожної лабораторної роботи. Після оформлення лабораторної роботи студент захищає її, отримуючи певну кількість балів. Накопичена сума балів є складовою частиною загальної балової оцінки за вивчення дисципліни.

СТРУКТУРА КУРСУ І РОЗПОДІЛ ЛАБОРАТОРНИХ

РОБІТ ЗА ТЕМАМИ

№ з/п Назва теми Тема лабораторної роботи Кількість годин
Санітарно-гігієнічні вимоги до навколишнього середовища та систем забезпечення закладів ресторанного господарства Гігієнічні вимоги до факторів навколишнього середовища
Санітарно-гігієнічні вимоги до утримання закладів ресторанного господарства та особистої гігієни персоналу Санітарний режим у закладах ресторанного господарства
Санітарно-гігієнічні вимоги до розміщення та об’ємно-планувальних рішень закладів ресторанного господарства Санітарна експертиза проектів закладів ресторанного господарства
Санітарно-гігієнічне оцінювання якості харчових продуктів Гігієнічне оцінювання якості харчових продуктів
Санітарно-гігієнічні вимоги до технологічного процесу у закладах ресторанного господарства 1.Санітарно-гігієнічні вимоги до кулінарної обробки харчових продуктів 2. Технологічна кулінарна обробка, дезактивація та експертиза харчових продуктів, забруднення радіонуклідами
Основи профілактики харчових захворювань мікробної і немікробної природи у закладах ресторанного господарства Розслідування харчових отруєнь
Експертиза харчових продуктів Технологічна, кулінарна обробка, дезактивація та експертиза харчових продуктів, забрудених радіонуклідами
  Разом  

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.