Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинніФорма № Н - 3.04

 

АГРАРНИЙ КОЛЕДЖ УПРАВЛІННЯ І ПРАВА

ПОЛТАВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ АКАДЕМІЇ

 

Циклова комісія технології та механізації сільськогосподарського виробництва

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора

з навчальної роботи

_______ О.М. Козаченко

«__» _________ 2013 р.

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «НАСІННИЦТВО З ОСНОВАМИ СЕЛЕКЦІЇ»

 

Галузь знань 0901 Сільське господарство і лісництво

 

 

Спеціальність 5. 09010102 Організація і технологія ведення фермерського господарства

 

Полтава 2013

Робоча програма з навчальної дисципліни «Насінництво з основами селекції» для студентів за напрямом підготовки 0901 Сільське господарство і лісництво, спеціальністю 5.09010102 Організація і технологія ведення фермерського господарства.

03.09.2013 року. 18 с.

 

Розробник:викладач І категорії Гордієнко Оксана Вікторівна

Програма розроблена на основі базової програми для вищих навчальних закладів України І-ІІ рівнів акредитації.

 

 

Програма затверджена на засіданні

циклової комісії технології та механізації сільськогосподарського виробництва

Протокол від «__» ____ 2013 р. № 1

Голова циклової комісії

___________ О.В. Гордієнко

 

Схвалено Радою відділення менеджменту та технології сільськогосподарського виробництва

Протокол №__ від «__»_____ 2013 р.

Завідувач відділення

___________С.І. Корилюк

 


Опис навчальної дисципліни

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання  
Кількість кредитів _1___   Галузь знань 0901 Сільське господарство і лісництво за вибором
 
Розділів (модулів) – Спеціальність (професійне спрямування): 5. 09010102 Організація і технологія ведення фермерського господарства   Рік підготовки:
Теми (Змістових модулів) 2-й  
  Семестр
Загальна кількість годин 54 год 4-й  
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – _____ самостійної роботи студента - ______ Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст 16 год. год.
Семінарські
4 год. год.
Лабораторні
10 год. год.
Самостійна робота
24 год. год.
Індивідуальні завдання: год.
Контрольна робота – 7 год
Консультації – 3 год
Вид контролю: залік 2 год

 

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – _30:24________

для заочної форми навчання -

 

Мета та завдання дисципліни

Мета дисципліни «Насінництво з основами селекції» - передбачає одержання теоретичних знань із селекції та насінництва, а також практичних умінь і навиків з гібридизації, техніки добору, апробації, зберігання насіння та його розмноження, насінницького та сортового контролю.

Вивчення предмета необхідно пов’язувати з історією розвитку селекції і насінництва на Україні, сучасними досягненнями біології і селекційно-насінницької практики.

Для кращого засвоєння навчального матеріалу потрібно більше використовувати методи активного навчання(проблемна лекція, групова консультація, індивідуальний тренаж, аналіз конкретної ситуації, заняття на виробництві, ділова гра та ін.), технічні засоби, а також рослини, сноповий матеріал, схеми, плакати та інші навчальні посібники.

Для ознайомлення студентів з перспективними сортами зони і останніми досягненнями науки в галузі генетики та селекції потрібно проводити екскурсії в науково-дослідні установи, на дослідні селекційні станції, сортодільниці, спеціалізовані насінницькі господарства, залучати наукових працівників і спеціалістів цих організацій до проведення бесід та лекцій.

При проведенні лабораторних і практичних занять досить важливим є забезпечення індивідуальної роботи студентів і максимальної можливості їх самостійності.

Під час викладання навчального матеріалу потрібно більше уваги приділяти питанням охорони навколишнього середовища, техніки безпеки, пожежної безпеки, гігієни праці і особистої гігієни.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні

знати:

Ø основи сучасної генетики,

Ø методи селекції та організації селекційного процесу,

Ø сортовипробування,

Ø районовані сорти вирощувальних культур у зоні,

Ø основи технології, управління і економіки промислового насінництва в ринкових умовах;

уміти:

Ø проводити індивідуальний і масовий добір з оцінкою елементів продуктивності, якості продукції,

Ø здійснювати насінницький і сортовий контроль;

Ø проводити розрахунки насінницьких площ;

Ø складати план сортооновлення,

Ø оформляти первинні документи на сортове насіння і посівні якості насіння;

Ø організовувати зберігання та обробку насіння на сушильно-очисних комплексних пунктах.

 

Опанування курсом «Насінництво з основами селекції»повинно забезпечувати необхідний рівень сформованості вмінь:

 

Назва рівня сформованості вміння Зміст критерію рівня сформованості вміння
1. Репродуктивний Вміння відтворювати знання, передбачені даною програмою
2. Алгоритмічний Вміння використовувати знання в практичній діяльності при розв’язуванні типових ситуацій
3. Творчий Здійснювати дослідницький пошук і використовувати знання для розв’язування нестандартних завдань та проблемних ситуацій

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.