Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

КОНТРОЛЬ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВФорми контролю знань студентів:

усне опитування, комп’ютерне тестування, письмове тестування, реферативне повідомлення, ессе, дайджест, співбесіда, перевірка індивідуального завдання.

Форма підсумкового контролю – залік.

Критерії оцінювання знань:

90-100 «А»- якщо студент засвоїв теоретичний зміст дисципліни; оволодів відповідними практичними навичками та вміннями, набув здатність використовувати їх; аргументовано і логічно формулював висновки та робив узагальнення за питанням/темою, глибоко і всебічно розкривав зміст питань, які обговорювалися; вільно оперував науковими термінами та поняттями, викладав матеріал літературною мовою; постійно готувався до навчальних занять; охайно вів записи в опорному конспекті лекцій, відмінно виконав і захистив всі лабораторні і практичні роботи, виявив творчі здібності та вміння виконувати індивідуальні завдання.

Особлива увага приділяється якості оформлення робіт, брав участь у наукових заходах, студентських наукових конференціях, але допустив при усних відповідях або тестуванні окремі неточності.

82-89 «В»- якщо студент постійно готувався до лабораторних та практичних занять і згідно з програмою дисципліни глибоко та всебічно розкривав зміст питань; показав формулювати висновки та узагальнення за темою, здатність аналізувати навчальний матеріал; дуже добре виконав і захистив всі лабораторні і практичні роботи, охайно вів записи в опорному конспекті лекцій.

Особлива увага приділяється якості оформлення робіт, брав участь у наукових заходах, студентських наукових конференціях, але недостатньо використовував додаткову літературу; при усних відповідях не досить повно й аргументовано викладав матеріал, під час письмового тестування і виконання індивідуального завдання допускав окремі помилки.

75-81 «С»- якщо студент постійно готувався до лабораторних та практичних занять і згідно з програмою дисципліни глибоко та всебічно розкривав зміст питань; показав формулювати висновки та узагальнення за темою, здатність аналізувати навчальний матеріал; дуже добре виконав і захистив всі лабораторні і практичні роботи, охайно вів записи в опорному конспекті лекцій, але допускав окремі помилки при тестуванні; виявив деякі недоліки при усних відповідях; не виявив належної активності при обговоренні питань, старанності при виконанні завдань для самостійної роботи; недостатньо використовував додаткову літературу; виконав індивідуальне завдання, не дотримуючись вимог до оформлення, не виявив до нього творчий підхід.

69-74 «D»- якщо студент засвоїв основні теоретичні положення дисципліни; виконав окремі завдання для самостійної роботи, але при усних відповідях та тестуванні допускав окремі помилки; не виявив належної активності при обговоренні усних питань, старанності при виконанні завдань для самостійної роботи, недостатньо використовував додаткову літературу; виконав не всі завдання для самостійної роботи; виконав індивідуальне завдання, не дотримуючись вимог до оформлення.

60-68 «Е»- якщо студент засвоїв основні теоретичні положення дисципліни; виконав окремі завдання для самостійної роботи, але допускав значну кількість суттєвих помилок при усних та письмових відповідях, тестуванні; не розумів сутності питань; не виявив належної активності на заняттях, старанності при виконанні завдань для самостійної роботи; недостатньо використовував основну та додаткову літературу; не брав участь у виконанні колективних завдань.

Якщо протягом триместру студент отримав менш ніж 60 балів, він повинен до останнього підсумкового заняття самостійно вивчити передбачені програмою дисципліни теми, письмово відповісти на питання для самоконтролю за рекомендованою викладачем (під час індивідуально-консультативної роботи) навчально-методичною літературою або пройти повторний курс з цієї дисципліни.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна

1. Закон України «Про безпечність та якість харчових продуктів» від 8 вересня 2005 р., № 2863-ІV.

2. ДСТУ 4161-2003 “Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги”. – Київ, 2003.

3. Державні санітарні норми та правила “Транспортування продовольчої продукції”, 31 серпня 2004 р., № 1072/9671.

4. Закон України «Про захист прав споживачів» № 3161-IV від 01.12.05.

5. Санитарно гигиенические норми "Санитарные правила для предприятий общественного питання, включая кондитерские цехи и предприятия, вырабатывающие мягкое мороженое" СанПиН 42-123-5777-91, издание официальное. –Москва,1991. – 55 с.

6. Санитарні норми та правила в Україні (3-є вид., доповнене та перероблене)/ Роїна О.М. – К.: КНТ, 2006. -524с.

7. Корзун В.Н. Гігієна громадського харчування.-К.: КНТЕУ, 2003.- 236с .

8. Гігієна харчування з основами нутріціології у двух томах / За ред. В.І. Ципріяна. – К.: Медицина, 2007.

Додаткова

1. Василенко З.В. Питание и здоровье нации в ХХІ веке. – Матер. міжнар. наук.-практ. конф. “Стратегія розвитку туристичної індустрії та громадського харчування” – К.: КНТЕУ, – 2000. – С. 208–210.

2. Здоровье и химическая безопасность на пороге ХХI века. – СПб.: МАПО, 2000. – 146 с.

3. Мармузова Л.В. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевой промышленности. – М.: Академия, 2003. – 131с.

4. Матюхина З.П. Основы физиологии питания, гигиены и санитарии. –М.: Академия, 2003. – 184 с.

5. Пересічний М.І., Корзун В.Н., Кравченко М.Ф., Григоренко О.М. Харчування людини і сучасне довкілля: теорія і практика.- Київ, 2003.-526 с.

6. Нелепа А.Е. Основы физиологии и гигиены питания: Учебное пособие для студентов специальности 7.091711 «Технология питания» /А.Е.Нелепа, В.Д.Ванханен, А.Ф.Коршунова – Донецк: ДонГУЭТ, 2006. – 327 с.

7. Нелепа А.Е., Ванханен В.Д. Физиолого-гигиенические основы организации рационального питания различных групп населения: Учебн. пособ. для студ. спец. 7. 091711 «Технология питания» дневн. и заочн. форм обуч.– Донецк: ДонГУЭТ, 2004.-151 с.

8. Нелепа А.Є. Харчові отруєння і їх профілактика. Навчальний посібник з курсу „Гігієна і санітарія харчування” для студентів факультету харчування (спеціальність 7. 091711). – Донецьк: Дон дует, 2002. – 48 с.

Періодичні видання

Журнали:

Вопросы питания;

Известия вузов, серия “Пищевая технология”;

Питание и общество;

Журнал профессионалов ресторанного бизнеса “Ресторатор”;

Ресторанная жизнь;

Харчова і переробна промисловість;

Хлібопродукти;

Мясная промышленность;

Мясная индустрия;

Мясное дело;

Зерно і хліб.

Газета “Продукты питания”.

Інтернет ресурси:

http://www.ses.gov.ua/

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1218-2002-%EF

http://www.justinian.com.ua/article.php?id=159

http://who-is-who.com.ua/bookrubr/likar/9.html

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=243711555&cat_id=35884

http://shev.gov.ua/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=53&Itemid=12

 

 

 

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.