Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Робота зараховується тільки за підсумками співбесіди її автора з викладачем.Допущення до здачі заліку (3 курс 6 семестр) з навчальної дисципліни «Етика і естетика» студент може отримати тільки після захисту контрольної роботи.


 

 

ВАРІАНТ -1

1. Етимологія термінів «етика» і «мораль», еволюція їх значення.

2. Феномен естетичного, його інтерпретації і структура

3. Дві речі наповнюють душу завжди новим і усе більш сильним здивуванням і благоговінням, чим частіше і чим довше ми роздумуємо про них, - це зоряне небо наді мною і моральний закон в мені. (І. Кант)

ВАРІАНТ - 2

1. Структура моралі та її основні елементи.

2. Прекрасне як традиційний предмет естетики

3. Закон матеріального світу - рівновага; закон світу морального - справедливість (В. М. Гюго)

ВАРІАНТ - З

1. Функції моралі.

2. Структура естетичної свідомості (естетичне почуття, естетичний смак, естетичний ідеал).

3. У науці потрібно повторювати уроки, щоб добре пам'ятати їх; у моралі потрібно добре пам'ятати помилки, щоб не повторювати їх

(В. Ключевський)

ВАРІАНТ - 4

1. Проблеми походження моралі.

2. Естетичне та його основні форми

3. Перед розумом треба схиляти голову, а перед добрим серцем - стати на коліна. (І. В. Гете)

ВАРІАНТ - 5

1. Мораль і спільноти. Історичні типи моралі

2. Основні естетичні категорії (прекрасне, піднесене, трагічне, комічне, драматичне)

3. Із двох, хто свариться, більш винен той, хто розумніший. (І. В. Гете)

ВАРІАНТ - 6

1. Особливості моралі традиційного суспільства. Система моралі Стародавнього Сходу

2. Естетичні категорії, що відображають світ суб’єкта соціально-духовного життя (мистецтво, художній образ, творчість)

3. Піднесена людина, бачить піднесене, стає вільною, упевненою, широкою, спокійною, радісною, але абсолютно прекрасне приголомшує її своїм видом і збиває з ніг: перед ним вона заперечує себе. (Ф. Ніцше)

ВАРІАНТ - 7

1. Мораль і звичаї античності.

2. Мистецтво та його роль у формуванні людської чуттєвості

3. Якщо у вас прекрасне сьогодення, то у вас буде прекрасним і минуле. (В. Голобородько)

ВАРІАНТ - 8

1. Антична етика: становлення філософсько-етичного світогляду.

2. Мистецтво XX ст., особливості його розвитку

3. У істинній красі завжди є вада. (Ф. Бекон)

ВАРІАНТ - 9

1. Середньовічна християнська етика.

2. Основні положення постмодерністської естетики

3. Краса — це безмежність, що виражена у закінченій формі.

(Ф. Шеллінг)

ВАРІАНТ-10

1. Етика Відродження.

2. Художні особливості культури Стародавнього Сходу

3. Естетика — матір етики. (І. Бродський)

ВАРІАНТ-11

1. Етичні теорії XX ст.

2. Філософська естетика романтизму

3. Стримана людина є набагато цікавішою (Агата Крісті).

ВАРІАНТ-12

1. Етичні пошуки в українській філософії

2. Основні етапи становлення античної естетики

3. Естетичне ніхто і ніколи не створював навмисно. (А. Ф. Лосєв)

ВАРІАНТ-13

1. Добро і зло як етичны категорії.

2. Художня культура Ст. Греції і Риму

3. Справжня краса завжди знає міру. (В. І. Мухіна)

ВАРІАНТ-14

1. Дія і свобода людини

2. Художня культура середньовічної Європи

3. Природа подобається, притягує до себе і надихає тільки тому, що вона природня. (В. Гумбольдт)

ВАРІАНТ-15

1. Об’єктивні й суб’єктивні категорії моральної свідомості (обов’язок, відповідальність, справедливість, щастя тощо).

2. Основні засади християнської естетики

3. Бо краса є місце, де око відпочиває. (І. Бродський)

ВАРІАНТ-16

1. Моральна самосвідомість (честь і гідність людини; совість, розкаяння, почуття сорому).

2. Естетика Нового часу: загальна характеристика

3. Все прекрасне є настільки ж важким, наскільки рідкісним. (Спіноза)

ВАРІАНТ-17

1. Сенс життя і ставлення до смерті

2. Українська художня культура: основні етапи розвитку

3. Ніщо не коштує нам так дешево і не цінується так дорого, як ввічливість. (М. Сервантес)

ВАРІАНТ-18

1. Основні тенденції розвитку моралі в сучасній цивілізації.

2. Філософська естетика класицизму

3. Неохайність в одязі — це передусім неповага до людей, що нас оточують, та й неповага до себе. (Д. Лихачов)

ВАРІАНТ-19

1. Біоетика. Соматичні права людини

2. Естетика бароко

3. Без глибокого морального почуття людина не може мати ні любові, ні честі, - нічого, чим людина є людина. (В. Г. Бєлінський)

ВАРІАНТ - 20

1. Моральні виміри спілкування (толерантність, повага, співчуття, милосердя, любов).

2. Естетика Ренесансу

3. Головна умова моральності - бажання стати моральним (Сенека)


 

 

Основна література:

1. Тофтул М.Г. Етика: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Тофтул М.Г. - К. : Видавничий центр "Академія", 2005. - 416 с.

2. Аболіна Т.Т., Нападиста В. Г., Рихліцька О. Д. та ін. Прикладна етика. Навч. посіб./ За наук. ред. Панченко В. І. - К.: «Центр учбової літератури», 2012. - 392 с.

3. Вознюк Н.М. Етика. Навчальний посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2008.— 212 с.

4. Корпоративна культура: діловий етикет: Тимошенко Н.Л. Навч. посіб. — К.: Знання, 2006. — 391 с

5. Естетика: Підручник / Л. Т. Левчук, Д. Ю. Кучерюк, В. І. Панченко; За заг, ред. Л. Т. Левчук.— К-Вища шк., 1997.— 399 с

6. Естетика: Навч. посіб. / М. П. Колесніков, О. В. Колеснікова, В.О. Лозовой та ін.; За ред. В.О. Лозового. - К.: Юрінком Інтер, 2003. - 208 с. - Бібліогр.: с. 202- 205.

7. Мовчан В. С. Естетика : навч. посіб. / В. С. Мовчан. - К. : Знання, 2011. - 527

с.

8. Естетика: навч. посіб. для студ. гуманітар. спец . /Л.М. Газнюк С.В. Могильова, Н.О. М'яснікова, Н.М. Салтан; за заг. ред Л.М. Газнюк . - К. : "Кондор", 2011.-124 с.

Додаткова література

1. Адорно Теодор В. Проблемы философии морали. - М., 2000.

2. Бубер М. Образы добра и зла //Бубер М. Два образа веры. - М., 1995.

3. Гадамер Г. Актуальность прекрасного. - М., 1991.

4. Гегель Г. В. Ф. Эстетика. - М., 1968-1973. Т. 1-4.

5. Йонас Г. Принцип відповідальності. У пошуках етики для технологічної

цивілізації. - К., 2001.

6. Кант И. Критика практического разума //Соч.: В 6-ти т. - М., 1965. - Т.4.

7. Кант И. Критика способности суждения. //Собр. Соч.: В 6 т. - М., 1964. - Т. 5.

8. Лихачев Д.С. Письма о добром и прекрасном. - Симферополь, 1990.

9. Маевский Е. Интерактивное кино? Опыт эстетической прогностики //

Иностранная литература.- 1995.

10. Маньковская Н.Б. «Париж со змеями»: Введение в эстетику

постмодернизма. - М., 1995.

11. Маркс К. Размышления юноши при выборе профессии // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. - Т.1

12. Маркс К., Энгельс Ф. Святое семейство // Там же. - Т.2.

13. Муражковский Я. Исследования по эстетике и теории искусства. - М., 1994.

14. Ницше Ф. Рождение трагедии, или эллинство и пессимизм //Ницше Ф. Соч.: В 2-х т. - М.,1990.

15. Ортега-и-Гассет X. Эстетика. Философия культуры. - М.,1991.

16. Платон. Государство// Соч.: В 4-х т. - Т. 3. М., 1994., кн. 2 и 10.

17. Рикер П. Герменевтика. Этика. Политика.- М.,1995.

18. Семенов В.Л. Массовая культура в современном мире. СПБ., 1991.

19. Франкл В. Человек в поисках смысла. - М., 1990.

20. Фромм Э. Человек для себя. - Минск, 1992.

21. Хабермас Ю. Демократия. Разум. Нравственность. - М.,1995.

22. Хайдеггер М. Исток художественного творения. //Зарубежная эстетика и теория литературы - М., 1987.

23. Хайдеггер М. Письмо о гуманизме // Проблема человека в западной философии. - М., 1988.

Інтернет-джерела

1. www.info-library.com.ua

2. Pidruchniki.ws/etikataestetika/

3. Textbooks.net.ua

4. Bokov.net.ua

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.