Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Викладання змісту контрольної роботиМіністерство освіти і науки України

Державний вищий навчальний заклад

«Чернівецький коледж дизайну та економіки»

 

СХВАЛЕНО

на засіданні предметної (циклової-) комісії соціально-гуманітарних дисциплін

Протокол №1 від 30.08.2013

Голова комісії Г.Д.Андросова

 

ДОМАШНЯ КОНТРОЛЬНА РОБОТА

З навчальної дисципліни

«ЕТИКА І ЕСТЕТИКА»

Для студентів 3 курсу заочної форми навчання спеціальності 5.03050801 «Фінанси і кредит»

 

Укладач:

викладач Городинська Д.С.

 

Чернівці – 2013


 

 

Мета контрольної роботи

Виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання є складовою частиною навчального процесу, активною формою самостійної роботи студентів.

Мета контрольної роботи полягає в закріпленні та поглибленні теоретичних та практичних знань, набутись студентом у процесі вивчення курсу, виробленні вміння самостійно працювати х навчальною, спеціальною літературою і першоджерелами, робити висновки та узагальнення.

Під час виконання контрольної роботи студент повинен вивчити літературні джерела, в яких розглядаються питання роботи.

Контрольна робота № 1 (3 курс 5 семестр) включає:

Розділ II. Етика

Тема 1.1. Етика та естетика як чинники розвитку сучасної людини

Тема 2.1 Історичний розвиток етики як науки. Основні концепції етичного знання.

Тема 2.2. Етичні пошуки в українській філософії.

Тема 2.3. Мораль як основна категорія етики. Функціонування моралі у людському суспільстві.

Тема 2.4 Актуальні проблеми етики та їх значення для розв'язання загальнолюдських проблем

Тема 2.5 Етика в системі особистісних взаємодій.

Тема 2.6 Етика і етикет. Корпоративна культура

Розділ III Естетика

Тема 3.2 Історія світової естетичної думки. Естетика в Україні

Тема 3.3 Сфери проявів естетичного в життєдіяльності людини і суспільства.

Тема 3.4 Роль мистецтва у становленні особистості.

Тема 3.5. Промислове мистецтво і технічна естетика.

Тема 3.6 Мода як феномен художньо-естетичної культури

 

Загальні вимоги до контрольної роботи

 

У контрольній роботі студент повинен всебічно і глибоко розкрити зміст питань, показати високий рівень знання літературних джерел.

Контрольна робота складається з трьох частин: теоретичного питання з розділу «Етика», теоретичного питання з розділу «Естетика», творчого завдання.

Зміст теоретичної частини повинен відповідати сучасним науковим поглядам, відображати суть теми що розглядається.

У творчій частині необхідно охарактеризувати ваше особисте ставлення до питання, обґрунтувати його прикладами із життя, довести власну точку зору.

Якість письмової роботи оцінюється, насамперед, за тим наскільки самостійно і правильно розкритий зміст і основні питання теми. Виклад матеріалу повинен бути творчим, а не компілятивним.

Обсяг контрольної роботи:

  • при написанні - 1 шкільний зошит на 24 сторінки (в т.ч. таблиці, схеми

тощо)

  • при комп’ютерному наборі - 12 сторінок (в т.ч. таблиці, схеми тощо), шрифт Times New Roman, розмір 14, інтервал між рядками 1,5

Виправлення, закреслення, вставлення, скорочення слів та використання абревіатур (крім загальноприйнятих) у готовому (чистовому тексті) не допускаються.

 

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи

 

Вибір варіанту контрольної роботи

Кожний студент обирає номер варіанту відповідно до порядкового номеру (шифру) студента

Підбір літератури та інших матеріалів

Навчальну та спеціальну літературу для контрольної роботи студент підбирає самостійно.

Особливу увагу варто звернути на рекомендовані джерела літератури в кінці даної контрольної роботи. Також використовувати періодичні видання, наукові статті, першоджерела.

Список використаних літературних джерел та інших матеріалів необхідно систематизувати та подати після тексту контрольної роботи.

Викладання змісту контрольної роботи

На обкладинці контрольної роботи повинні бути зазначені: номер роботи, курс, спеціальність, шифр, прізвище, ім'я, по батькові, на першій сторінці — тема і план роботи.

Послідовність викладу матеріалу повинна відповідати плану. Контрольна робота повинна включати передмову, теоретичний виклад питань, висновки. У цитатах, що наводяться, таблицях, цифрових даних повинні бути посилання на джерела. Контрольна робота повинна бути підписана студентом, що виконав її, із указівкою дати підпису і пронумерована по-порядку від титульної до останньої сторінки.

Контрольна робота повинна бути виконана грамотно й акуратно, чітким розбірливим почерком, пастою синього або чорного кольору або текст набраний на комп’ютері.

Контрольна робота виконується відповідно до вимог цих методичних вказівок. Інакше вона буде недопущена до захисту незалежно від її змісту.

Закінчена робота подається студентом на заочне відділення у термін, визначений відповідним графіком.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.