Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Кристали й аморфні тіла.Тема: Будова та властивості твердих тіл

План

1. Кристалічні й аморфні тіла

2. Рідкі кристали та їх властивості

3. Полімери: їх властивості та застосування

Основна література:

1. Л.Є.Генденштейн, І.Ю.Ненашев Фізика,10кл.: Підруч. для загальноосвіт. навч. Закл: Рівень стандарту: Гімназія,2010.С 205-210, 214-216

Додаткова література:

2. Жданов Л.С., Жданов Г.Л. Фізика. Підручник для середніх спеціальних навчальних закладів. - К.: Вища школа, 1983.С 94-100

Ключові поняття:

Ø Газ; Ø Рідина; Ø Кристал; Ø Аморфне тіло; Ø Кристалічна гратка; Ø Полімери.

 

 

Кристали й аморфні тіла.

Ø Порівняльна характеристика газів, рідин і твердих тіл.

З попередніх занять ви вже знаєте, що:

è тверді тіла зберігають об'єм і форму;

è рідини зберігають об'єм, але не зберігають форму: унаслідок плинності рідина зазвичай набуває форми посудини;

è гази не зберігають ні об'єму, ні форми: газ заповнює всю посудину, у якій він міститься.

Властивості газів і рідин ми розглянули вище. Розглянемо тепер властивості твердих тіл.

? ЧИ МОЖЕ ТА САМА РЕЧОВИНА ПЕРЕБУВАТИ В РІЗНИХ АГРЕГАТНИХ СТАНАХ?

Ми звикли до того, що вода може існувати в трьох ста­нах — твердому (лід), рідкому (власне вода) і газоподібному (пара). Більшість же інших речовин ми вважаємо істинно твердими, рідкими чи газоподібними: наприклад, залізо ми вважаємо твердим тілом, а водень — газом.

Однак залізо може бути і рідким, і газоподібним, а во­день — і рідким, і твердим: за температури 1539 °С залі­зо плавиться, а за 3200 °С закипає, перетворюючись у газ; водень за температури -253 °С скраплюється, а за -259 °С твердне.

На сьогодні встановлено, що будь-яка проста речовина може перебувати в кожному з трьох агрегатних станів — твердому, рідкому чи газоподібному: стан речовини зале­жить від температури і тиску.

? ЧОМУ ВЛАСТИВОСТІ ВСІХ ГАЗІВ МАЙЖЕ ОДНАКОВІ, А ВЛАСТИВОСТІ РІДИН І ТВЕРДИХ ТІЛ РІЗНІ?

Молекули газів взаємодіють тільки під час порівняно рід­ких зіткнень. Тому властивості газів визначаються переваж­но рухом молекул, а він у всіх газах однаковий: між рідкіс­ними зіткненнями молекули рухаються рівномірно і прямо­лінійно. От чому властивості різних газів так схожі.

Властивості ж твердих тіл і рідин визначаються переваж­но взаємодією атомів і молекул. А оскільки атоми і молекули різних речовин взаємодіють по-різному, то і властивості рі­дин і твердих тіл надзвичайно різноманітні.

? ЯК РОЗТАШОВАНІ МОЛЕКУЛИ Й АТОМИ В ГАЗАХ, РІДИНАХ І ТВЕРДИХ ТІЛАХ?

У газах молекули перебувають у середньому на відстанях, що набагато перевищують розміри самих молекул. Напри­клад, у повітрі відстань між молекулами приблизно в 10 ра­зів більша за розміри молекул. А в рідинах та твердих тілах атоми й молекули розташовані практично впритул. Про це свідчить мала стисливість рідин і твердих тіл: щоб зменшити об'єм рідини чи твердого тіла, треба прикласти дуже велику силу.

 

Тверді тіла бувають кристалічними та аморфними. Роз­глянемо спочатку кристали.

1.

 

 

КРИСТАЛИ

Це тверді тіла, атоми (молекули) яких займають певні впорядковані положення в просторі.Метали, солі, сніг, алмаз…

Мал.1 Na CI

 
 

 

 


Моно

кристали

Полі

Типи кристалів

1. Йонні-кристалічна твердотільна речовина, при утворенні якої основну роль відіграє йонний зв'язок (кухонна сіль)

2. Ковалентні- зв'язок між якими носить ковалентний характер (карбіт, кварц)

3. Молекулярні- кристалічні твердотільні речовини, молекули яких зберігають цілісність в твердій фазі.

4. Металічні- кристалічні речовини, всі атоми яких об'єднані металічними зв'язками - валентні електрони металу при цьому делокалізовані по всьому просторукристалічної ґратки, утвореної його позитивно заряженими йонами.

Анізотропія – це залежність фізичних властивостей від напрямку, вибраного в середині кристалу.

2.

Види анізотропії:

· Механічна;

· Оптична;

· Електрична.

Аморфні тіла – це тверді тіла без чіткого порядку в розміщенні атомів і молекул. Скло, смола, пластмаса, гума.

Ізотропія – однаковість фізичних властивостей

Приклади кристалів — кухонна сіль, алмаз, метали.
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.