Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Ознайомлення з базами практики.Відвідування Інституту історії України НАН України та Національної бібліотеки ім. В. І. Вернадського. Інструктаж стосовно правил поведінки під час проведення наукових досліджень.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ

НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ В ІНСТИТУТІ

ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАН УКРАЇНИ

Ознайомлення науково-дослідною роботою Інституту історії України НАН України

Знайомство з організацією роботи вчених-істориків. Ознайомлення зі структурою науково-дослідного інституту. Ознайомлення з планом роботи одного з відділів Інституту історії України НАН України. Відвідування засідання відділу. Відвідування одного з наукових заходів Інституту (наукової конференції, захисту дисертації тощо)

Опанування методикою наукових досліджень

Ознайомлення з фондами архіву та бібліотеки Інституту історії України НАН України й вибір необхідних фондів для підготовки наукового дослідження. Робота з архівними справами та бібліотечними фондами. Систематизація матеріалу.

Змістовий модуль ІІІ

НауковІ дослідЖЕННЯ В НАЦІОНАЛЬНІЙ

БІБЛІОТЕЦІ ІМ. В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

Опанування методикою роботи у бібліотеці

Відпрацювання методів пошукової роботи з каталогом. Робота з реферативними журналами.Робота в Інституті рукописів.

Опанування методикою систематизації наукових матеріалів

Систематизація матеріалів, опрацьованих бібліотечних фондів.

Змістовий модуль ІV

ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ науково-дослідної ПРАКТИКИ

Оформлення документації практики

Щоденник науково-дослідноїпрактики. Звіт про проходження науково-дослідноїпрактики.

Підсумкова звітна конференція

Доповідь студента-практиканта на підсумковій звітній конференції з повідомленням про результати наукових досліджень і особисту участь у них.


V. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТУДЕНТА ПРАКТИКАНТА

Студент практикант зобов’язаний:

1. Дотримується вимог Статуту тих наукових закладів, установ і організацій, де відбувається науково-дослідна практика.

2. Своєчасно і якісно виконувати , заплановані види практичних робіт.

3. Підготувати звіт за підсумками практики, який має включати:

- Щоденник практики із зазначенням в ньому всіх видів виконаних робіт (щоденник має бути підписаний керівниками практики кожної з установ, де вона відбувалася, і координатором практики від кафедри спеціалізації Інституту лідерства, освітнього законодавства і політики);

- Наукову роботу на 0,5 друкованого аркуша (статтю, аналітичну записку тощо);

4. На підсумковому засіданні виступити зі звітом з обґрунтуванням його основних положень.

 

Студент-практикант має право:

1. Користуватися фондами бібліотек і архіву, брати участь у наукових заходах наукових установ, які є базами практики.

2. Звертатися за додатковими консультаціями до керівників та координатора практики.

3. Вносити пропозиції щодо вдосконалення практичного процесу.

 


 

VІІІ. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ПРАКТИКИ

 

Розрахунок рейтингових балів

За видами поточного (модульного) контролю

Вид діяльності Бали
Участь в установчій конференції
Участь в підсумковій звітній конференції
Оформлення звітної документації
Робочий день Примітка: тривалість практики становить 4 тижні по 6 робочих днів у кожному, тобто разом – 24 робочих дні (разом – 72)
Разом:

 


 

Шкала оцінювання

 

Оцінка ECTS Значення оцінки Оцінка за шкалою університету За національною шкалою
A Відмінно– відмінний рівень знань (умінь) в межах обов’язкового матеріалу з, можливими, незначними недоліками 90 – 100 балів відмінно
B Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах обов’язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок 82-89 балів добре
C Добре– в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною кількістю помилок 75-81 балів
D Задовільно–посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання або професійної діяльності 69-74 балів задовільно
E Достатньо– мінімально можливий допустимий рівень знань (умінь) 60-68 балів
FX Незадовільно з можливістю повторного складання– незадовільний рівень знань, з можливістю повторного перескладання за умови належного самостійного доопрацювання 35-59 балів Незадовільно
F Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням курсу –досить низький рівень знань (умінь), що вимагає повторного вивчення дисципліни 1-34 балів

 

 


 

 

VІ. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 

1. Білуха М.Г. Основи наукових досліджень: Підручник для студ. екон. спец. вузів / М.Г. Білуха. – К.: Вища школа., 1997. – 271 с.

2. Довідник здобувача наукового ступеня. Збірник нормативних документів та інформаційних матеріалів з питань атестації наукових кадрів вищої кваліфікації / За ред. Р. В. Бойка. — К., 2003. — 72 с.

3. Крушельницька О.В. Методологія та організація нау­кових досліджень: Навч. посібник / О.В. Крушельницька. - К.: Кондор, 2003. - 192 с.

4. Кузьмін О.С. Історичний процес: теорія та методологія дослідження / О.С. Кузьмін — Житомир, 2003.

5. Кульчицький С.В. Методологія і методика наукового дослідження: Матеріали до нормативного курсу / С.В. Кульчицький. — К., 2003.

6. Основи методології та організації наукових досліджень: Навч. посіб. для студентів, курсантів, аспірантів і ад’юнтів / за ред. А. Є. Конверського. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 352 с.

7. Порядок оформлення дисертаційних робіт / Бюлетень ВАК України, 2010. – Вип. 5.

8. П'ятницька-Позднякова І.С. Основи науковик дослі­джень у вищій школі: Навч. посібник / І.С. П'ятницька­-Позднякова. - К., 2003. - 116 с.

9. Тельвак В. Історіософія та методологія історії: Конспект лекцій / В. Тельвак. — Дрогобич, 1999.

10. Эко У. Как написать дипломную роботу. Гуманитарные науки / Перев. с итал. Е. А. Костюкович. — СПб.: Симпозиум, 2004. — 301 с.

 

Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.