Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ІІ. Структура програми ПРАКТИКИРОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

науково-дослідної практики для студентів

спеціальності 8.02030201 Історія

 

Інститут суспільства

 

 

2015−2016 навчальний рік


 

Робоча навчальна програма науково-дослідної практики для студентів галузі знань 0203 «Гуманітарні науки», спеціальності 8.01.020302 Історія

Розробники: доцент кафедри історії України Київського університету імені Бориса Грінченка Бонь Олександр Іванович

 

Робочу програму схвалено на засіданні кафедри історії України Інституту суспільств

 

Протокол від « 02 » вересня 2015 року № 1

Завідувач кафедри

історії України ___________________________ О.О. Салата


 

ЗМІСТ

 

І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА..

ІІ. Структура програми ПРАКТИКИ..

ІІІ. Тематичний план..

ІV. Програма..

V. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТУДЕНТА ПРАКТИКАНТА………….....

VІ. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА..

VІІ. ДОКУМЕНТАЦІЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ПРАКТИКИ..

 


І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма науково-дослідної практики (далі – Програма) є нормативним документом Київського університету імені Бориса Грінченка, який розроблено випусковою кафедрою історії України Інституту суспільства на основі освітньо-професійної програми підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр», за спеціальністю: 8. 02030201 «Історія», відповідно до затвердженого навчального плану.

Програму розроблено з урахуванням рекомендацій МОН України «Про Перелік напрямів (спеціальностей) та їх поєднання з додатковими спеціальностями і спеціалізаціями для підготовки педагогічних працівників за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста, магістра» (лист № 1/9-736 від 06.12.2007 р.)

Програму укладено згідно з вимогами кредитно-модульної системи організації навчання в Київського університету імені Бориса Грінченка відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик та алгоритму вивчення навчального матеріалу.

Програма визначає мету і завдання науково-дослідної практики, порядок оцінювання роботи студентів-практикантів, обов’язки студентів та керівників практики.

Мета науково-дослідної практики – формування навичок комплексного виконання наукового дослідження, що включає пошукову роботу в бібліотечних та архівних фондах й системне узагальнення отриманих даних у вигляді наукової праці (статті чи аналітичної записки).

Завдання науково-дослідної практики:

- відпрацювати методи пошукової роботи в контексті збору фактологічного матеріалу для наукової роботи;

- зміцнити уміння роботи з науковими публікаціями в бібліотеці;

- набути практичного досвіду роботи в архіві, включаючи вибір та опрацювання фондів і описів, визначення справ, що відповідають за своїм змістом тематиці обраного дослідження, конспектування архівних матеріалів;

- закріпити навички систематизації фактологічного матеріалу й уточнення структури наукового дослідження;

- удосконалити навички підготовки узагальнюючої наукової праці (статті чи аналітичної записки);

- ознайомитися з характером роботи науково-дослідної установи та її відділів.

Навчальні результати / досягнення:

¨ сформування умінь і навичок досліджувати історичні процеси;

¨ сформування умінь і навичок дослідження здобутих наукових знань;

¨ сформування умінь і навичок прирощення нових наукових знань.

Для організації науково-дослідної практики здійснюється:

¨ розробка і затвердження програми практики;

¨ розробка і затвердження форм звітної документації;

¨ встановлення баз практики та укладання договорів про проведення практики з відповідними установами.

 

 


ІІ. Структура програми ПРАКТИКИ

Курс: Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика практики
Кількість кредитів, відповідних ЕСТS: 6 кредитів   Кількість змістових модулів: 4 модулі Загальний обсяг: 180 год.   Кількість тижнів: 4. Шифр і найменування галузі знань 0203 «Гуманітарні науки»     Шифр та назва спеціальності 8.02030201 Історія   Освітньо-кваліфікаційний рівень: «магістр» Науково-дослідна практика   Рік підготовки: п’ятий. Семестр: дев’ятий .   Проходження практики: 180 год.     Підсумковий контроль: залік (2 год.).

ІІІ. Тематичний план

Використані скорочення:

- проходження практики (П);

- самостійна робота (СР);

- підсумковий контроль (ПК).

 

№ з/п Назви розділів проходження практики Разом Кількість годин
П СР ПК
Змістовий модуль І Організація проходження науково-дослідної практики
Установча конференція  
Ознайомлення з базами практики  
Разом  
Змістовий модуль ІІ Наукові дослідження в Інституті історії України НАН України
Ознайомлення науково-дослідною роботою Інституту історії України НАН України  
Опанування методикою наукових досліджень  
Разом  
Змістовий модуль ІІІ Наукові дослідження в національній бібліотеці ім. В. І. Вернадського
Опанування методикою роботи у бібліотеці  
Опанування методикою систематизації наукових матеріалів  
Разом  
Змістовий модуль ІV Підбиття підсумків науково-дослідної практики
Оформлення документації практики  
Підсумкова звітна конференція
Разом
Разом за навчальним планом

ІV. Програма

Змістовий модуль І

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОХОДЖЕННЯ науково-дослідноїПРАКТИКИ

Установча конференція

Ознайомлення з метою і завданнями практики. Знайомство з керівниками практики. Отримання методичних рекомендацій та індивідуальних завдань.
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.