Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Міжнародне публічне правоЗАВДАННЯ

ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРІВ

з дисципліни

Міжнародне публічне право

(загальна частина)

Для студентів 2 курсу денної/заочної форми навчання

напряму підготовки 6.030401 «правознавство»

освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

 

Укладач: к.ф.н.,

доцент Шевченко В.І.

 

Розглянуті і рекомендовані

на засіданні кафедри історії і теорії держави і права

від «18» червня 2013 р. (протокол № 12)

 

СІМФЕРОПОЛЬ

СЕМІНАР – заняття викладача з постійною по складу групою студентів.

Призначення його багатоманітне - він допомагає студенту систематизувати, заглиблювати і закріплювати знання, здобуті їм самостійно; націлює на майбутню нову роботу, полегшує її організацію.

Готуючись до семінару і беручи участь в ньому, студент вчиться обґрунтовувати і формулювати свої думки, придбаває навики публічних виступів, ведення дискусій, визначає свою наукову і ідейну позиції, вчиться їх відстоювати. Нарешті, підготовка до семінару і робота в ньому розвиває у студента відчуття самоконтролю, відповідальності за свою роботу, укріплює упевненість в знаннях, твердість в переконаннях.

Семінар - це колективна форма роботи. Цілі семінару можуть бути досягнуті лише зусиллями всіх його учасників, оскільки в семінарі вивчаються складні питання і об'єм їх великий.

Все це повною мірою відноситься і до семінарських занять по курсу політології. Їх головна мета - в колективному обговоренні серед товаришів під керівництвом викладача, допомогти студентам засвоїти найскладніші і важливіші питання курсу, поглиблений вивчити їх, виробивши вміння самостійно вивчати політичну теорію держав, формувати політичний світогляд, виробляти уміння орієнтуватися в основних сучасних політологічних школах, концепціях і напрямах. Ефективність семінару прямо залежить від всієї попередньої роботи студента, його добросовісної підготовки до заняття.

Студенту наперед пропонується тема і план семінару, література, освітлюючи тему. Як правило, тема семінару - це одна з найважливіших або найважчих для вивчення в курсі політології. План заняття формулює і деталізує основні питання, які підлягають вивченню.

Приступаючи до підготовки семінару, студенту слід, перш за все, проглянути свій конспект лекцій з курсу і прочитати відповідний розділ підручника, щоб відновити в пам'яті весь матеріал, знайомий йому по даній темі. Потім, вивчаючи окремо кожне з питань плану, використовувати рекомендовані джерела і літературу.

Першоджерелами – є закони і інші нормативні акти, де вперше безпосередньо закріплюються відомості про явища політичного і державно-правового життя, що цікавлять нас. Як першоджерела пропонуються як діючі закони і нормативні акти, так і пам'ятники має рацію, тобто ті норми, які втратили свою силу, але містять цінні відомості про політичний, суспільний і державно-правовий устрій, що існував в різні періоди історії держави і права.

Література, рекомендована до семінару, дає уявлення про стан наукової розробленості теми і її окремих положень. Вельми корисно для кращого розуміння джерел, що вивчаються, робити виписки з них, а так само записувати власні думки, що з'явилися при читанні цих джерел.

Всі одержані при підготовці до семінару зведення необхідно проаналізувати на основі філософського методу, загальнолюдських норм моральності.

Якщо підготовка до семінару велася правильно, сумлінно, студент, в результаті вивчення всіх рекомендованих матеріалів, повинен скласти ясне, аргументоване уявлення про питання семінару, про тлумачення цих питань, що є в літературі. Дуже важливо визначити свою власну точку зору на вивчену тему. Оволодівши матеріалом майбутнього семінару, слід подумати над планом виступу на семінарі по кожному з питань.

Виступаючи на семінарі, студент повинен чітко характеризувати обговорюване питання теми, прагнучи до стислості викладу. При цьому можна звертатися до свого конспекту, але не зачитувати його замість усного виступу.

У ряді випадків викладач, погодившись з важливістю і складністю окремих розділів курсу історії вчень про державу і право (у міру придбання студентами досвіду роботи в семінарі), може доручити одному або декільком студентам виступ на семінарі з рефератом (доповіддю), тема якого доповнить і розвине тему семінару. Назва реферату указується в плані семінару. Реферат повинен бути коротким і його виклад не повинен займати більше 10 хвилин. Методичні вказівки і літературу до реферату студент-доповідач одержує у керівника семінару. Учасники семінару повинні уважно слухати виступи своїх товаришів, відзначати спірні або помилкові вислови, ставити питання, вносити поправки, представляти заперечення. Семінар завершується завершальним словом викладача, студенти при цьому вносять в свої записи, зроблені на лекціях і при підготовці до семінару, відповідні доповнення і уточнення.

Головна мета семінарських занять з дисципліни “Міжнародне публічне право” – самостійно оволодіти навчальним курсом, а також забезпечити глибоке засвоєння найбільш важливих і складних його питань, виробити навички щодо чіткого формулювання і викладення своєї думки. Запропоновані плани укладено з урахуванням специфіки навчання на заочному факультеті, тому вони включають найбільш значущі питання основних розділів навчального курсу.

Готуючись до семінару, слід опрацювати рекомендовану літературу, занотувати її основні положення, а потім згрупувати окремі виписки згідно з тематикою семінарських занять.

Для успішного виступу на семінарі рекомендується скласти розгорнутий план або тези, якими можна користуватися. Під час виступу необхідно чітко формулювати визначення певних понять, обґрунтовувати загальні теоретичні положення і розкривати характерні риси певних правових явищ, а в разі необхідності проводити їх класифікацію, підтверджувати теоретичні положення конкретними фактами та прикладами, положеннями законодавчих актів тощо.

Обговорення питань на семінарі відбувається у формі вільної дискусії. Студенти задаватимуть питання викладачеві, один одному, доповнюють, уточнюють відповіді.

 

Плани семінарських занять по курсу “Міжнародне публічне право” (всього 14 годин).
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.