Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Призначення та класифікація систем вентиляції.Одним з способів забезпечення безпечних та нешкідливих умов праці є вентиляція.

Вентиляція - це організований і регульований обмін повітря, який забезпечує видалення з приміщень повітря, забрудненого шкідливими речовинами (гази, пари, пил), а також для поліпшен­ня метереологічних умов у приміщеннях.

• Вентиляція виробничих приміщень повинна відповідати вимогам

ДБН В.2.5-67:2013 “Опалення, вентиляція та кондиціонування”

Класифікація систем вентиляції:

За способом подачі в приміщення свіжого повітря і видалення забрудненого системи вентиляції поділяють на:

природну - повітря переміщується під впливом природних чинників - теплового напору або дії вітру;

механічну- повітря переміщується механічними пристроя­ми - вентиляторами, ежекторами та ін.

змішану - це поєднання природної ветиляції і механічної.

1. За характером охоплення приміщення розрізняють загальнообмінну і місцеву вентиляцію.

Загальнообмінна вентиляціяздійснює обмін повітря у всьому приміщенні. її дія ґрунтується на розбавленні шкідливостей, що виділяються в приміщення, свіжим повітрям до гранично допус­тимих концентрацій або температур. Цю систему вентиляції най­частіше використовують у тих випадках, коли шкідливі речови­ни, тепло, волога виділяються рівномірно по всьому приміщенні. При такій вентиляції забезпечується підтримання необхідних параметрів повітряного середовища у всьому об'ємі приміщення.

· Місцева вентиляціявикористовується для видалення за­брудненого повітря безпосередньо з місця утворення шкідливих речовин і не допускає їх поширення по всьому приміщенню.

При значному надходженні шкідливих речовин у повітря ро­бочої зони застосовуються комбіновані системи - загальнообмінна і місцева.

В приміщеннях де при аварії можливе раптове попадання в повітря великої кількості шкідливих речовин передбачається - аварійна вентиляція.

 

Рух повітря в вентиляційній системі викликаний різницею тисків на вході і на виході

 

 

· Природна вентиляція.

Повітрообмін при природній вентиляції відбувається внаслідок різниці температур повітря в приміщенні і зовнішнього повітря, а також в результаті дії вітру.

Різниця температур повітря всередині і зовні приміщення, а відповідно і різниця густин, обумовлює різницю тисків зовнішнього і внутрішнього повітря (тепловий напір), який сприяє надходженню холодного повітря в приміщення і витісненню з нього теплого повітря.

Під дією вітру на навітряних поверхнях будівель виникає над­лишковий тиск, а на завітряних сторонах - розрідження. Тому зовнішнє повітря може надходити в приміщення через відкриті виїмки з навітряної сторони будівлі і виходити через отвори на протилежній завітряній стороні і отвори в даху. Величина над­лишкового тиску, або розрідження, залежить від швидкості вітру.

Природна вентиляція поділяється на організовану і неор­ганізовану.

При неорганізованій природній вентиляціїнадходжен­ня і видалення повітря відбувається через нещільності і пори зовнішніх огороджень (інфільтрація), через вікна, кватирки, спеціальні отвори.

Інфільтрація – надходження і видалення повітря через нещільності у вікнах та інших пройомах.

Організованийприродний повітрообмін (аерація) здійснюєть­ся в наперед розрахованих об'ємах і регулюється відповідно до зовнішніх метеорологічних умов.

Аерація застосовується в приміщеннях із значними теплови­діленнями, якщо концентрація пилу і шкідливих газів у припли­вному повітрі не перевищує 30% ГДК (граничнодопустимої кон­центрації) в робочій зоні.

Аерація - це загальнообмінна вентиляція. Вона характеризу­ється кратністю обміну повітря.

- кратністю обміну повітря (К) - відношення об’єму повітря яке подається за 1 годину в приміщення до об’єму приміщення.

 

К = Vповітря / Vприміщення

 

Кратність обміну повітря показує, скільки разів за годину поміняється весь об'єм повітря в даному приміщенні.

При аерації обмін повітря регулюють за допомогою прорізів (фрамуг або жалюзійних решіток), розташованих у. нижній час­тині будинку, через які надходить ззовні більш холодне повітря, а тепле забруднене повітря виходить через витяжний аераційний ліхтар на даху будинку

Для підсилення витяжки на даху будинку встановлюють на виході дефлектори - пристрої, які створюють тягу при обдуванні їх вітром.

Ці системи прості за влаштуванням, дають можливість пода­вати великі об'єми повітря без використання вентиляторів і повітропроводів, але основний недолік у тому, що їх робота ви­значається нестійкими чинниками: температурою повітря, напря­мом і силою вітру, припливне повітря вводиться в приміщення без попередньої очистки і підігріву, а видаляється повітря неочищене, яке забруднює атмосферу.

Дефлектор

 

 

· Механічна вентиляція.

В системі механічної вентиляції рух повітря здійснюється з допомогою вентиляторів. Призначена для підтримання обміну повітря незалежно від зовнішніх факторів. Вона дозволяє при необхідності очищувати, підігрівати або охолоджувати, зволожувати або осушувати повітря.

Відбувається штучна вентиляція за допомогою відцентрових і осьових вентиляторів.

Механічна вентиляція поділяється на:

- припливну

- витяжну

- припливно-витяжну

Припливна вентиляційна система нагнітає чисте повітря в приміщення і складається з таких елементів: повітро-забірного пристрою (повітроприймача) (1) для забирання чистого повітря, який встановлюється зовні будівлі; повітропроводів (2), по яких повітря подається в приміщення; фільтрів (3) для очис­тки повітря від пилу; калориферів (4), де повітря нагрівається; вентилятора (5); повітророзподільчих пристроїв (насадок, пат­рубків) (6), які забезпечують надходження повітря в потрібне місце із заданою швидкістю і в потрібній кількості. Забруденене повітря витісняється свіжим через двері, вікна, ліхтарі і щілини будівельних конструкцій.

 

Рис. 2.2. Механічна вентиляція

Витяжна вентиляційна система(рис. 2.26) видаляє за­бруднене повітря в атмосферу і складається з витяжних отворів або насадок (7), через які повітря видаляється з приміщення; вентилятора (5); повітропроводів (2), якими повітря, що видаля­ється, транспортується з приміщення до місця викиду; пристроїв для очистки повітря від пилу або газів (8), які встановлюються в тих випадках, коли повітря, що викидається, необхідно очищати з метою забезпечення нормальних концентрацій шкідливих ре­човин у ньому; пристрою (9) (витяжні шахти) для викиду повітря, що видаляється в атмосферу. При роботі системи витяжної вен­тиляції чисте повітря потрапляє в приміщення через вікна, двері," нещільності конструкцій огороджень.

У системі припливно-витяжноївентиляції (рис. 2.2в) повітря в приміщення подається припливною вентиляцією, а видаляєть­ся витяжною вентиляцією, які працюють одночасно.

Припливно-витяжна вентиляція з рециркуляцією характери­зується тим, що повітря, яке відсмоктується з приміщення (10) витяжною системою, частково повторно попадає в це приміщення через припливну систему, з'єднану з витяжною системою повітро­проводом (11). Регулювання кількості свіжого, вторинного і повітря, що викидається, здійснюється клапанами (12).

Місцева вентиляціяможе бути

• припливною або

• витяжною.

Місцева витяжна вентиляція служить для вловлювання і ви­далення шкідливих речовин безпосередньо в місцях їх утворення.

Пристрої місцевої вентиляції роблять у вигляді місцевих схо­вищ і відсмоктувачів повітря. Вони бувають двох типів -відкритого (всмоктуючий отвір розташований на деякій віддалі від джерела утворення шкідливих речовин) і закритого (джерело утворення шкідливих речовин розміщено всередині сховища).

До відсмоктувачів відкритого типу належать: витяжні пара­солі, бортові і бокові відсмоктувачі, шарнірно-телескопічні відсмоктувачі, вмонтовані в робочі місця і в інструменти. До відсмоктувачів закритого типу належать і витяжні шафи, каме­ри, бокси.

Припливна місцева вентиляція служить для створення не­обхідного мікроклімату в обмеженій зоні приміщення. До при­строїв місцевої припливної вентиляції належать повітряні душі, оази, повітряні і повітряно-теплові завіси.

Кондиціонування повітря - це створення і автоматичне підтримання в приміщенні, незалежно від зовнішніх умов, по­стійних або таких, що змінюються по заданій програмі, пара­метрів повітря: температури, вологості, чистоти і швидкості руху повітря, які є сприятливими для людей або необхідні для норма­льного проходження технологічного процесу. На підприємствах кондиціювання повітря використовується або для забезпечення комфортних (оптимальних) санітарно-гігієнічних умов, створення яких звичайною вентиляцією неможливе, або як складова частина технологічного процесу. Кондиціонер - це вен­тиляційна установка, яка з допомогою приладів автоматичного регулювання підтримує в приміщенні задані параметри повітряного середовища.

Аварійна вентиляціяпризначена для швидкого видалення з виробничих приміщень значних об'ємів повітря з високими кон­центраціями токсичних і вибухонебезпечних речовин, які вини­кають при порушенні технологічного процесу і аваріях. Аварійну вентиляцію завжди влаштовують тільки витяжною без компенсації витяжки припливом повітря, щоб запобігти надходженню шкідливих речовин до сусідніх приміщень.

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.